Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo państwa. 1.Policja. a.Kiedyś (gr. politeia – rząd,ustrój państwa) dawniej działalność administracyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo państwa. 1.Policja. a.Kiedyś (gr. politeia – rząd,ustrój państwa) dawniej działalność administracyjna."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo państwa. 1.Policja. a.Kiedyś (gr. politeia – rząd,ustrój państwa) dawniej działalność administracyjna państwa, obecnie umundurowana i uzbrojona formacja do ochrony bezpieczeństwa i porządku. b.Zadania: -Ochrona życia i zdrowia oraz mienia, -Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, -Zapobieganie popełnianiu przestępstw, -Wykrywanie przestępstw, -Kontrola przestrzegania przepisów, bezpieczeństwo państwa; -Nadzór nad strażami gminnymi i innymi formacjami;

2 c.Struktura policji: - Komendant Główny Policji (podlega MSW), -Komendant wojewódzki policji, -Komendant powiatowy (miejski), -Komendant posterunku. d.Skład: m.in. Służby kryminalne, prewencyjne, antyterrorystyczne; e.Policjanci działają na polecenie: sądu, prokuratora, organu administracji państwa i samorządu; f.Mogą legitymować, zatrzymać, przeszukiwać, przeprowadzać kontrole osobiste, przeglądać bagaże, ładunki itp. g.Specjalne uprawnienia: kontrola korespondencji, podsłuchy, używać środków przymusu bezpośredniego (pałki, gazy, kule gumowe, działka wodne, psy).

3 2.Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. a.Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego (przepisy z 14 VI 2002); -rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w suwerenność państwa, niepodległość, obronność i nienaruszalność granic (szpiegostwo, terroryzm, naruszenie tajemnicy państwa, oszustwa podatkowe, korupcja, produkcja i obrót (broń, amunicja, materiały wybuchowe, środki psychotropowe, towary i technologie o znaczeniu strategicznym. b.szefa ABW powołuje i odwołuje premier, opiniuje prezydent i Kolegium ds. Służb Specjalnych.

4 3.Agencja Wywiadu. a.zadania: -uzyskiwanie, analizowanie i przekazywanie właściwym organom istotnych informacji dla gospodarki i obronności państwa, bezpieczeństwa państwa, -ochrona zagranicznych przedstawicielstw RP, przed działalnością obcych służb, -ochrona łączności z placówkami dyplomatycznymi, -zwalczanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz przestępczości zorganizowanej, -zwalczanie międzynarodowego handlu bronią, środkami wybuchowymi, odurzającymi, -wywiad elektroniczny, -wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń dla Polski. b.Szefa AW powołuje i odwołuje premier, opiniuje prezydent i Kolegium ds. Służb Specjalnych.

5 4.Centralne Biuro Antykorupcyjne. a.9 czerwca 2006; b.Zadania: zapobieganie przestępstwom, wykrywanie przestępstw c.Szef powoływany na 4 lata przez premiera, po opinii Prezydenta RP, Kolegium do spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych.

6 5.Kontrola państwowa. Najwyższa Izba Kontroli: a.Podlega sejmowi; b.Podejmuje kontrole na zlecenie sejmu, prezydenta, premiera i z własnej inicjatywy; c.Kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, samorządu terytorialnego i jednostek komunalnych pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości; d.Informacje i wnioski przedstawia sejmowi; e.Prezesa NIK na sześć lat powołuje i odwołuje sejm bezwzględną większością głosów na wniosek marszałka sejmu lub 35 posłów, za zgodą senatu.

7 6.Rzecznik Praw Obywatelskich. a.ustanowiony w 1987 r.; b.powołuje go na 5 lat sejm bezwzględną większością głosów za zgodą senatu; c.odpowiada przed sejmem – coroczna informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka; d.Podejmuje czynności wyjaśniające na bezpłatny ustny lub pisemny wniosek obywateli, organizacji, organów samorządowych i z własnej inicjatywy; e.Może samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające lub zwrócić się do właściwych organów; f.Może odmówić podjęcia działania – musi wówczas poinformować skarżącego o powodach swojej decyzji.

8 7.Rzecznik Praw Dziecka. a.Ochrona praw: do życia, ochrony zdrowia, prawo do wychowywania w rodzinie i prawo do nauki; b.Ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i innym złym traktowaniem.

9 8.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. a.ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji; b.w skład Rady wchodzi 5 członków wybieranych przez: Sejm – 2 członków, Senat – 1, Prezydenta RP – 2. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. c.zadania: -określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców( np. czas reklam, udział audycji krajowych), -ochrona podstawowych wartości (chrześcijańskich), -udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, -ustalanie wysokości opłaty abonamentowej

10 9.Prokuratura. a. urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności: -czuwanie nad ściganiem przestępstw, -funkcja oskarżyciela publicznego, -pomoc prawna społeczeństwu, -udział doradczy w procesie legislacyjnym; b.struktura: prokurator generalny, -Jednostki prokuratury powszechnej Prokuratura Krajowa, apelacyjna, okręgowa, rejonowa, -Jednostki wojskowe: Naczelna Prokuratura Wojskowa, prokuratury rodzajów sil zbrojnych, okręgów wojskowych i garnizonowe.


Pobierz ppt "Temat: Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo państwa. 1.Policja. a.Kiedyś (gr. politeia – rząd,ustrój państwa) dawniej działalność administracyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google