Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C HARAKTERYSTYKA WŁADZY WYKONAWCZEJ. P OWOŁYWANIE R ADY M INISTRÓW Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C HARAKTERYSTYKA WŁADZY WYKONAWCZEJ. P OWOŁYWANIE R ADY M INISTRÓW Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje."— Zapis prezentacji:

1 C HARAKTERYSTYKA WŁADZY WYKONAWCZEJ

2 P OWOŁYWANIE R ADY M INISTRÓW Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje te wskazują, że istnieje: jedna procedura podstawowa i dwie procedury rezerwowe, tworzenia rządu. Specjalnym trybem – autonomicznym wobec procedury powoływania rządu w trybie art. 154 i 155 Konstytucji- jest art. 158 ust.1 Konstytucji.( tzw. rząd konstruktywnego wotum nieufności).

3 P OZYCJA USTROJOWA R ADY M INISTRÓW Określa kształt stosunków ustrojowych między władzą ustawodawczą, a władzą wykonawczą w parlamentarnym systemie rządów. dualistyczny charakter władzy wykonawczej odpowiedzialność i kontrola rządu przez parlament.

4 O DPOWIEDZIALNOŚĆ RM POLITYCZNA RM ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, gdy między polityką realizowaną przez Radę Ministrów a postulowaną przez większość parlamentarną występuje widoczna rozbieżność a większość ta nie aprobuje polityki rządu. Skutkiem może być podanie się przez Radę Ministrów do dymisji lub wyrażenie jej przez parlamentarne wotum nieufności POLITYCZNA RM ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, gdy między polityką realizowaną przez Radę Ministrów a postulowaną przez większość parlamentarną występuje widoczna rozbieżność a większość ta nie aprobuje polityki rządu. Skutkiem może być podanie się przez Radę Ministrów do dymisji lub wyrażenie jej przez parlamentarne wotum nieufności KONSTYTUCYJNA Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno- karny. Dotyczy poszczególnych członków RM. Za naruszenie konstytucji lub ustaw – tzw. delikt konstytucyjny członek RM zostaje pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej może zgłosić prezydent lub co najmniej 115 posłów. Uchwałę o pociągnięciu członków RM przed TS podejmuje Sejm więk. 3/5 ust. liczby posłów.

5 S TRUKTURA RM PREZES RADY MINISTRÓW MINISTROWIE RESORTOWI Kierują danym działem ministerstwa (resortem). SKŁAD RM BEZ TEKI Sprawują funkcje określone przez premiera. WICEPREZESI PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW - Komitetu Badań Naukowych -Komitetu Integracji Europejskiej -Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

6 WYBORY PREZYDENCKIE. WYBORY ZARZĄDZA MARSZAŁEK SEJMU : a) W TERMINIE: - nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji( upływ kadencji) - Nie później niż 14 dni po opróżnieniu urzędu( opróżnienie urzędu).; b) ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW; c) WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM. GŁOSOWANIE Art.127 ust.4. PRZYJĘTA ZOSTAŁA ZASADA WYBORU PREZYDENTA W II TURACH. Wyjątek: 1)Jeden z kandydatów uzyskał więcej niż ½ ważnie oddanych głosów w I TURZE WYBORÓW WAŻNOŚĆ WYBORU PREZYDENTA RP STWIERDZA SN.

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA Prezydent ponosi dwojaką odpowiedzialność. 1.Za delikt konstytucyjny 2.Za naruszenie prawa ( za inne przestępstwa nie będące deliktem konstytucyjnym).

8 FUNKCJE PREZYDENTA Wyróżnia się trzy grupy funkcji prezydenta. Należą do nich: 1) reprezentowanie RP i gwarantowanie ciągłości władzy państwowej (prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej); 2) czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji; 3) stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Z funkcjami tymi wiążą się określone kompetencje sformułowane w przepisach szczególnych- konstytucyjnych i ustawowych.

9 Bibliografia: 1)K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008r. 2)H. Zięba- Załucka: System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis Warszawa 2007r. 3)M. Droba: Podstawy Prawa, C.H.Beck Warszawa 2008r.


Pobierz ppt "C HARAKTERYSTYKA WŁADZY WYKONAWCZEJ. P OWOŁYWANIE R ADY M INISTRÓW Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google