Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy"— Zapis prezentacji:

1 Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy
Projekt opracowany przez Adwokata Wojciecha Błaszczyka

2 Instytucje Rzeczników w RP:
Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Konsumentów Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Ubezpieczonych Rzecznik Praw Ucznia Rzecznik Praw Podatnika (projekt PiS)

3 Główne zadanie Rzecznika
Kim jest Rzecznik? Strażnik Konstytucyjnych wartości, szczególnie zasady demokratycznego państwa prawnego oraz wolności działalności gospodarczej Główne zadanie Rzecznika pomoc przedsiębiorcy w walce z organami i instytucjami, które nie przestrzegają tych praw

4 Skargi do WSA Zgodnie z „Informacją o działalności sądów administracyjnych w roku” ( brak informacji za rok 2012) do WSA wpłynęło: 1295 spraw dotyczących działalności gospodarczej (także z udziałem podmiotów zagranicznych) z czego 622 załatwiono na rozprawie, czyli 13,4% spośród nich uwzględniono. skarg na akty i czynności ministrów, centralnych organów administracji rządowej i naczelnych organów, 11 951 spośród tych skarg załatwiono wyrokiem z czego w 35,3% uwzględniono skargi. 14 385 skarg na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 10 096 z nich załatwiono wyrokiem, spośród spraw załatwionych wyrokiem uwzględniono 31,4% skarg.

5 Przedsiębiorcy w RP w liczbach
w Polsce działa 1,67 mln przedsiębiorstw, 99,8%z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa [aktualne dane GUS za 2009 r.], wkład tych przedsiębiorstw w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi około 48,4%, liczba pracujących w sektorze tym stanowi 2/3 ogółu pracujących. Na podstawie Raportu o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011

6 Przedsiębiorcy u Rzecznika Praw Obywatelskich
W 2011 Rzecznik rozpatrzył ogólnie 32 343 sprawy spośród nich jedynie dwa przypadki dotyczyły w sposób merytoryczny przedsiębiorców Wniosek: ze względu na liczne sprawy o większym ciężarze gatunkowym RPO, nie podejmuje w większości przypadków spraw indywidualnych przedsiębiorców, zajmując się sprawami systemowymi. Na postawie Informacji z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (brak informacji za rok 2012 r.)

7 Potrzeba RPP w społeczeństwie
W związku z zapotrzebowaniem na taką instytucję pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy wychodzące od obywateli, przykłady: Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców powołany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan Ruch społeczny „Niepokonani 2012”

8 Kompetencje RPP działanie z własnej inicjatywy jak również na wniosek przedsiębiorców, pracodawców albo organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub pracodawców. samodzielne prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub zwrócenie się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów (w szczególności do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych

9 Kompetencje RPP RPP prowadząc postępowanie miałby prawo:
zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw przedsiębiorców oraz brać udział w tych postępowaniach, występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw przedsiębiorców, wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi, żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi, wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.

10 Pozycja ustrojowa RPP powoływany w formie uchwały przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów, kadencja 5 letnia, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem (ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje) niezależność od innych organów państwowych, RPP odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie urząd chroniony immunitetem formalnym

11 Skutki dla budżetu i samorządów
Proponowane źródło finansowania instytucji RPP: finansowanie z części środków wpłacanych przez przedsiębiorców na Fundusz Pracy (w przypadku takiego źródła finansowania budżet państwa nie ponosiłby dodatkowych kosztów funkcjonowania RPP). Proponowana ustawa nie wywołuje żadnych skutków dla samorządów terytorialnych.

12 Zgodność z prawem UE Proponowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google