Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie oraz sprawozdanie z prac Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie oraz sprawozdanie z prac Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie oraz sprawozdanie z prac Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego (I półrocze 2014r.) Spotkanie robocze w trakcie przewodnictwa woj. lubelskiego, Kielce, 05.08.2014r

2 Podsumowanie z prac Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczasowe spotkania zespołu w latach 2013r. – 2014r. 2 lipca 2013 r.: spotkanie służb planowania przestrzennego w związku z rozpoczynającym się przewodnictwem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Konwencie Marszałków Województw RP; zainicjowanie problematyki ładu przestrzennego i reformy systemu planowania przestrzennego w ramach prac Konwentu 24 wrzesień 2013 r.: nieformalne spotkanie Zespołu; prace nad projektem stanowiska Konwentu w zakresie wzmocnienia roli samorządu województwa w procesie kształtowania przestrzeni 8 października 2013 r.: wspólne spotkanie służb planistycznych województw ze służbami geodezyjnymi; debata nad wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE w aspektach planistycznych i geodezyjnych 17 października 2013 r.: Konwent Marszałków Województw RP poświęcony tematyce kształtowania ładu przestrzennego 5 listopada 2013 r.: spotkanie Zespołu; dyskusja nad tezami do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego – przygotowanie opinii Zespołu 9 grudnia 2013 r.: spotkanie Zespołu; dyskusja nad modelem realizacji regionalnej polityki przestrzennej 16 stycznia 2014 r.: robocze spotkanie Prezydium Zespołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu - omówienie planu pracy Zespołu na rok 2014, ustalenie problematyki na kolejne spotkanie, sprawy organizacyjne. 20-21 luty 2014 r. spotkanie Zespołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie – m.in. Prace nad projektem rozporządzenia ws. zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego, projekt decyzji MIiR w sprawie kryteriów i sposobie stwierdzenia zgodności projektów PZPW z KPZK 2030 11 kwiecień 2014 r. spotkanie Zespołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Problematyka spotkania PLANY ZINTEGROWANE czy PLANOWANIE ZINTEGROWANE, Zmiany prawne, Kompetencje organów województwa w zakresie planowani przestrzennego. 22-23 maj 2014 r. spotkanie zespołu w Kielcach i Sandomierzu. Temat: Organizacja i funkcjonowanie służb planistycznych w regionach. 5 sierpień 2014r. robocze spotkanie Prezydium Zespołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - omówienie pracy Zespołu w roku 2014, przekazanie materiałów i informacji przedstawicielom woj. lubelskiego. Kadencja województwa kujawsko – pomorskiego Kadencja województwa świętokrzyskiego Kadencja województwa lubelskiego

3 16 stycznia 2014 r.: robocze spotkanie Prezydium Zespołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - omówienie planu pracy Zespołu na rok 2014 16 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie robocze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, na którym omówiono plan działań Zespołu na 2014 rok. W spotkaniu Zespołu wzięli udział m.in. Członkowie Prezydium zespołu z woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, członkowie zespołu z woj. wielkopolskiego, przedstawiciele KPBPP z Włocławka oraz zaproszone przedstawicielki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (M. Zagrzejewska-Fiedoriwicz, K. Stańczuk-Olejnik) oraz eksperci zewnętrzni zespołu. W związku z trwającymi pracami nad nowym kształtem przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, postanowiono zaprosić członków Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województwa RP na spotkanie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniach 20-21 lutego 2014r. Miało to być pierwsze spotkanie zespołu pod przewodnictwem woj. świętokrzyskiego. W trakcie narady ustalono, że tematyką w/wym spotkania będą m.in.: rozporządzenie w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego w kontekście przygotowanego projektu rozporządzenia oraz projekt decyzji MIiR w sprawie kryteriów i sposobie stwierdzenia zgodności projektów PZPW z KPZK 2030.

4 20-21 luty 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie (dzień I) W pierwszym dniu zajęto się sprawami związanymi z działalnością legislacyjną z zakresu planowania przestrzennego Ministerstwa, w tym projektem rozporządzenia ws. zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Pani Agnieszka Tomaszewska, Pani Kinga Stańczuk-Olejnik oraz Pan Kacper Kamiński przedstawili przebieg prac i główne założenia rozporządzenia ws. zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz dalszą procedurę jego uchwalania, poza tym Pan Dyrektor Jerzy Zieliński z GUGIK, przybliżył najnowszą geodezyjną bazę obiektów topograficznych. Referat pt. „System planowania przestrzennego w Polsce – ewolucja czy rewolucja?” przedstawiła Pani Ewa Paturalska-Nowak. Pan Krzysztof Chwalibóg, wyłożył zasady Polskiej Polityki Architektonicznej. Spotkanie zakończyła dyskusja. W dniach 20-21 lutego 2014r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP, zgodnie z ustaleniami podjętymi na roboczym spotkaniu prezydium Zespołu Ekspertów w styczniu 2014 r. w Toruniu.

5 20-21 luty 2014 r. Spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie (dzień II) Odbyło się oficjalne przekazanie przewodniczenia zespołowi ekspertów Panu Ryszardowi Nagórnemu z województwa świętokrzyskiego przez Pana Zbigniewa Wajera z województwa kujawsko – pomorskiego. Panowie Zbigniew Wajer (woj. kujawsko-pomorskie) i Jerzy Zalewski (woj. wielkopolskie) opisali przebieg dotychczasowych prac Zespołu Eksperckiego. Pan Feliks Pankau, który w prezentacji „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w modelowym systemie planowania przestrzennego w Polsce” przedstawił najistotniejsze cechy i uwarunkowania systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz propozycje zapisów ustawowych dot. zakresu i realizacji planu. Spotkanie zakończyła dyskusja. Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 11 kwietnia 2014r. ponownie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Dzień drugi obrad poświecony był tematom wynikającym z planu pracy Zespołu Eksperckiego na I-sze półrocze 2014r.

6 20-21 luty 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie TEMATYKA REFERATÓW – Dzień I

7 20-21 luty 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie TEMATYKA REFERATÓW - Dzień II

8 11 kwiecień 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie W dn. 11 kwietnia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP. Na spotkanie Zespołu zaproszono profesora Uniwersytetu Poznańskiego Pana Jerzego Paryska – wieloletniego teoretyka i praktyka planowania przestrzennego, który wyeksponował swoje przemyślenia dot. gospodarki przestrzennej w Polsce. Pani Dyrektor Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz omówiła dotychczasowe prace Ministerstwa nad projektami omawianych dotychczas na spotkaniu Zespołu rozporządzeń Następnie przedstawiono dwa referaty dot. przepisów prawnych dot. planowania przestrzennego (P. Dariusz Brzozowski i P. Iwona Skomiał) Ustalono, że końcowe spotkanie na którym zostanie wypracowane ewentualne stanowisko Zespołu odbędzie się w Kielcach i Sandomierzu w dn. 22-23 maja 2014r.

9 11 kwiecień 2014 r. Spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie TEMATYKA REFERATÓW Pan Dariusz Brzozowski (członek ZE z woj. lubelskiego) zaprezentował referat ws. zmian regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego w kontekście realizacji KPZK 2030 Pani Iwona Skomiał z woj. podkarpackiego (Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie), w wystąpieniu pt. „Kompetencje samorządu województwa w zakresie systemu kształtującego ład przestrzenny” podkreśliła wagę zmian prawnych z zakresu planowania przest., które weszły lub wejdą w życie najbliższym czasie, w wyniku m.in zmiany ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

10 11kwiecień 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. TEMATYKA REFERATÓW Prof. Jerzy Parysek przedstawił tematykę planowania przestrzennego w modelowym ujęciu systemowym. Omówił kilka ważnych zagadnień dot. gospodarki przestrzennej w Polsce, postawił kilka fundamentalnych, krytycznych pytań, podejmując zarazem próbę odpowiedzi. Przedstawił m.in. Istotę,cechy i zadania planowania przestrzennego w województwie. Plan regionalny (wojewódzki) powinien być: - wojewódzkim uszczegółowieniem i konkretyzacją strategii rozwoju przestrzennego kraju, - ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego województwa, konkretnie modelem ładu przestrzennego danego regionu, - generalnie planem strukturalnym z elementami planu działania i funkcjonowania; - narzędziem koordynacji rozwoju przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej, - wyznacznikiem kierunków rozwoju przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej.

11 22-23 maj 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Kielcach i Sandomierzu W dniach 22-23 maja 2014 r. w Kielcach i Sandomierzu odbyły się spotkania członków Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Stolicy województwa – Kielcach oraz najpiękniejszym mieście regionu – Sandomierzu. Pani Kinga Stańczuk - Olejnik – Naczelnik Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiła bieżące informacje na temat prowadzonych w Ministerstwie prac w zakresie polityki przestrzennej. Pan Jakub Pietruszewski – Z-ca Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, przedstawił strukturę organizacyjną i zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne oraz w konsultacji z Panem Feliksem Pankau (niestety nieobecnym) próbował odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, które mają być początkiem do szerszej dyskusji nt. organizacji wojewódzkiego planowania przestrzennego Pan Ryszard Nagórny Z-ca Dyrektora ŚBBR przedstawił historię planowania przestrzennego w województwie świętokrzyskim (kiedyś kieleckim) Pani Anna Dudziuk - Dudzik z woj. dolnośląskiego (IRT) przedstawiła projekt stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie systemu ewidencji i numeracji szlaków (tras) rowerowych, który ma zostać przedstawiony do zatwierdzenia w dniach 29-30 maja 2014 roku na ostatnim spotkaniu Marszałków Województw RP na ziemi świętokrzyskiej w Sandomierzu. Wprowadzono kilka zmian organizacyjnych związanych ze swoimi pracami (aneks do stanowiska Konwentu)

12 22-23 maj 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Kielcach i Sandomierzu TEMATYKA REFERATÓW- WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

13 22-23 maj 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Kielcach i Sandomierzu

14 22-23 maj 2014 r. spotkanie zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Kielcach i Sandomierzu WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

15 22-23 maj 2014 r. spotkanie Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP w Kielcach i Sandomierzu PODJĘTE STANOWISKA: 1. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie systemu ewidencji i numeracji szlaków (tras) rowerowych. 2. Aneks do stanowiska Konwentu

16 Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://www.sejmik.kielce.pl/index.php Zakładka Departamentu Nieruchomości, Geodezjj i Planowania Przestrzennego w ramach której funkcjonowały zakładki dot. prac Zespołu Eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego Informacje z poszczególnych spotkań znajdowały się w zakładkach dot. aktualności. http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnosci http://www.sejmik.kielce.pl/index.php http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnosci

17 Informacje z poszczególnych spotkań znajdują się w zakładkach Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce aktualności http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnoscihttp://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnosci

18 Zakładka ds. Zespołu Eksperckiego ds. polityki przestrzennej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnoscihttp://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnosci

19 Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP dn. 22-23 maj 2014r. Kielce – Sandomierz Przykład Zakładki-informacji na stronie internetowej http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnosci/40414-spotkania-czlonkow-zespolu-eksperckiego-ds-polityki-przestrzennej- przy-konwencie-marszalkow-wojewodztw-rp http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania- przestrzennego/176-aktualnosci/40414-spotkania-czlonkow-zespolu-eksperckiego-ds-polityki-przestrzennej- przy-konwencie-marszalkow-wojewodztw-rp Notka informacyjna dotycząca spotkania, streszczenie treści obrad Prezentacje wystąpień prelegentów

20 Wyjazd do Sandomierza 23.05.2014r. – oficjalne pożegnanie na „ziemi świętokrzyskiej”


Pobierz ppt "Podsumowanie oraz sprawozdanie z prac Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google