Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004

2 Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei… Św. Augustyn

3 Co to jest Lokalny Program Rewitalizacji ? Lokalny Program Rewitalizacji ma na celu wprowadzenie ładu społeczno - gospodarczego, oraz przestrzenno - funkcjonalnego zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych oraz zespołów mieszkaniowych w miastach, szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej. Obszar, który chcemy objąć rewitalizacją musi spełniać minimum trzy z poniżej wymienionych kryteriów: długofalowe bezrobocie,długofalowe bezrobocie, ubóstwo oraz trudne warunki mieszkaniowe,ubóstwo oraz trudne warunki mieszkaniowe, wysoka stopa przestępczości,wysoka stopa przestępczości, niskie wykształcenie mieszkańców,niskie wykształcenie mieszkańców, mała przedsiębiorczość mieszkańców,mała przedsiębiorczość mieszkańców, degradacja technicznej infrastruktury i budynków,degradacja technicznej infrastruktury i budynków, zanieczyszczenie środowiska naturalnego.zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

4 Lokalny Program Rewitalizacji W prace nad programem powinny zostać zaangażowane wszystkie podmioty związane z obszarem podlegającym rewitalizacji. Poza Urzędem Miejskim w Miliczu w powstawanie programu powinny zostać włączone: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje non - profit;organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje non - profit; kościoły oraz związki wyznaniowe;kościoły oraz związki wyznaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe;spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe; podmioty gospodarcze;podmioty gospodarcze; instytucje użyteczności publicznej, w tym szkoły, policja i straż pożarna;instytucje użyteczności publicznej, w tym szkoły, policja i straż pożarna; inne.inne.

5 Lokalny Program Rewitalizacji Główne złożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji są następujące: tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym;tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym; renowacja oraz zabudowa budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej;renowacja oraz zabudowa budynków, w tym obiektów infrastruktury społecznej; renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne;renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne; poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych;poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych; przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą;przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą;

6 Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji powinien zawierać w sobie zadania nie tylko z zakresu inwestycji tzw. ”twardych”, ale również poprzez zadania „miękkie” uwzględniać aspekty społeczne. Dobrze przygotowany Lokalny Program Rewitalizacji cechuje się pozytywnymi efektami z obu ww. dziedzin. Ważnym elementem powstawania Lokalnych Programów Rewitalizacji są konsultacje społeczne i współpraca z partnerami społeczno – gospodarczymi. Jest to bardzo istotny element budowania solidnej diagnozy obszaru podlegającego rewitalizacji.

7 Lokalnym Program Rewitalizacji Finansowanie zadań wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji powinno pochodzić z różnych źródeł. Poza budżetem gminy Milicz finansowanie jest możliwe za pomocą następujących montaży finansowych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF):Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF): - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR); - SPO- Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO –WKP); Europejski Fundusz Społeczny (EFS):Europejski Fundusz Społeczny (EFS): - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR); - SPO- Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO – RZL); Inne programy i inicjatywy Unii Europejskiej:Inne programy i inicjatywy Unii Europejskiej: - Program Młodzież – www.youth.org.pl

8 Lokalnym Program Rewitalizacji Dotacje z budżetu państwa;Dotacje z budżetu państwa; Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)- montaż środków finansowych sektora publicznego z sektorem prywatnym;Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)- montaż środków finansowych sektora publicznego z sektorem prywatnym; Środki finansowe płynące ze strony sektora prywatnego, znajdującego się na terenie rewitalizowanym.Środki finansowe płynące ze strony sektora prywatnego, znajdującego się na terenie rewitalizowanym. Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i PracyNa stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.funduszestrukturalne.gov.pl opisane są wszystkie dostępne w Polsce fundusze oraz inicjatywy płynące z Unii Europejskiej.

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Inwestycje wdrażane w ramach Poddziałania 3.3.1. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Dofinansowanie otrzymają następujące typy projektów: 1)porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, 2)izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - w ramach działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, 3)renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy.

10 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie 4)prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy, 5)wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe. 6)remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, 7)tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, 8)adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym.

11 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie Projektodawcą do ww. działania mogą być: I. gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych), II. niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: a) podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto,

12 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie b) podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych, c)organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit), d) spółdzielnie mieszkaniowe, e) instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna, f) szkoły, g) wspólnoty mieszkaniowe.

13 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie Dofinansowanie z EFRR: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych75% kwalifikujących się wydatków publicznych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący zysk netto50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący zysk netto 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja dotyczy projektów turystycznych50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja dotyczy projektów turystycznych Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10%) oraz Ministerstwa Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej)z budżetu państwa – Minister Gospodarki i Pracy (10%) oraz Ministerstwa Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej) z budżetu jednostek samorządu terytorialnegoz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Termin składania wniosków: wiosna 2005

14 Jakie działania w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji wspiera Komisja Europejska? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje przedsięwzięcia z następujących obszarów: Inwestycje w sektorze produkcji, pozwalające na stworzenie trwałych miejsc pracy;Inwestycje w sektorze produkcji, pozwalające na stworzenie trwałych miejsc pracy; Rozwój infrastruktury;Rozwój infrastruktury; Inicjatywy lokalne;Inicjatywy lokalne; Rozwój badań i technologii;Rozwój badań i technologii; Ochronę środowiska;Ochronę środowiska; Edukację i zdrowie;Edukację i zdrowie; Rozwój kultury i turystyki.Rozwój kultury i turystyki.

15 Jakie działania w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji wspiera Komisja Europejska? Europejski Fundusz Społeczny dofinansowuje przedsięwzięcia z następujących obszarów: Działania związane z europejską strategią na rzecz zatrudnienia;Działania związane z europejską strategią na rzecz zatrudnienia; Pomoc adresowaną do osób: edukacja i szkolenie zawodowe, pomoc na rzecz zatrudnienia, specjalistyczne szkolenia związane z nauką i badaniami, nowe możliwości zatrudnienia;Pomoc adresowaną do osób: edukacja i szkolenie zawodowe, pomoc na rzecz zatrudnienia, specjalistyczne szkolenia związane z nauką i badaniami, nowe możliwości zatrudnienia; Poprawa systemu edukacji i szkoleń zawodowych, modernizacja lokalnych instytucji rynku pracy oraz ich adaptacja do aktualnych potrzeb rynku pracy, prognozowanie potrzeb dot. zatrudnienia (podnoszenie kwalifikacji oraz przekwalifikowania)Poprawa systemu edukacji i szkoleń zawodowych, modernizacja lokalnych instytucji rynku pracy oraz ich adaptacja do aktualnych potrzeb rynku pracy, prognozowanie potrzeb dot. zatrudnienia (podnoszenie kwalifikacji oraz przekwalifikowania) Działania informacyjne i promocyjne;Działania informacyjne i promocyjne; Usługi użyteczności publicznej.Usługi użyteczności publicznej.

16 Projekty wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ramach LPR EFRR nie może finansować substancji i celów mieszkaniowych, dlatego też wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 3.3. spełniając następujące kryteria: projekt dotyczy konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otocznia (np. remont, budowa tzw. „małej architektury”);projekt dotyczy konserwacji i renowacji fasad budynków oraz połaci dachowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otocznia (np. remont, budowa tzw. „małej architektury”); projekt nie dotyczy substancji mieszkaniowej (nie obejmuje prac w indywidualnych mieszkaniach);projekt nie dotyczy substancji mieszkaniowej (nie obejmuje prac w indywidualnych mieszkaniach); budynek znajduje się w rejestrze zabytków;budynek znajduje się w rejestrze zabytków; dzięki realizacji projektu tworzą się stałe miejsca pracy na terenie rewitalizowanego obszaru.dzięki realizacji projektu tworzą się stałe miejsca pracy na terenie rewitalizowanego obszaru.

17 Przykłady odnawiania budynków w ramach LPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oto przykładowe sytuacje wyjaśniające kwestię wsparcia ze środków EFRR działań związanych z celami programu w budynkach mieszkalnych: Beneficjent zamierza zrealizować projekt związany ze stworzeniem warunków do przekwalifikowywania bezrobotnych. Projekt będzie realizowany w obiekcie mieszkaniowym. Lokal, w którym będzie realizowany projekt znajduje się na parterze budynku. Kosztami kwalifikowalnymi z EFRR w takim przypadku będzie odnowienie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni lokalu, w którym będą realizowane szkolenia dla bezrobotnych. Natomiast pozostałe piętra stanowią koszt niekwalifikowalny, ponieważ znajdują się tam indywidualne mieszkania.Beneficjent zamierza zrealizować projekt związany ze stworzeniem warunków do przekwalifikowywania bezrobotnych. Projekt będzie realizowany w obiekcie mieszkaniowym. Lokal, w którym będzie realizowany projekt znajduje się na parterze budynku. Kosztami kwalifikowalnymi z EFRR w takim przypadku będzie odnowienie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni lokalu, w którym będą realizowane szkolenia dla bezrobotnych. Natomiast pozostałe piętra stanowią koszt niekwalifikowalny, ponieważ znajdują się tam indywidualne mieszkania.

18 Przykłady odnawiania budynków w ramach LPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W kamienicy znajdującej się w rejestrze zabytków, której właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa, beneficjent chce zrealizować odnowienie fasady (wraz z zabytkowymi okiennicami, dekoracjami, drzwiami, itd.) oraz połaci dachu (wraz z zabytkową infrastrukturą towarzyszącą: np. rynny, dekoracje), a także zagospodarować przyległy do budynku teren. Jest to możliwe, o ile beneficjent udowodni, że projekt przyczynia się do podniesienia atrakcyjności turystycznej lub kulturalnej rewitalizowanego terenu, która przekłada się na tworzenie stałych miejsc pracy.W kamienicy znajdującej się w rejestrze zabytków, której właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa, beneficjent chce zrealizować odnowienie fasady (wraz z zabytkowymi okiennicami, dekoracjami, drzwiami, itd.) oraz połaci dachu (wraz z zabytkową infrastrukturą towarzyszącą: np. rynny, dekoracje), a także zagospodarować przyległy do budynku teren. Jest to możliwe, o ile beneficjent udowodni, że projekt przyczynia się do podniesienia atrakcyjności turystycznej lub kulturalnej rewitalizowanego terenu, która przekłada się na tworzenie stałych miejsc pracy.

19 Przykłady odnawiania budynków w ramach LPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent zamierza realizować projekt związany z utworzeniem muzeum wraz z eksperymentatorium. Projekt będzie realizowany w obiekcie mieszkaniowym. Lokal, w którym będzie realizowany projekt znajduje się na pierwszym i drugim piętrze czteropiętrowego budynku. Kosztami kwalifikowalnymi z EFRR w takim przypadku będzie odnowienie fasady całego budynku ( Wymiana drzwi i okien dotyczy tylko tych pięter, gdzie realizowany jest projekt ze środków EFRR) wraz z połacią dachu ( Wymiana na dachu i elewacji rynien oraz „instalacji” wspólnych z piętrem pierwszym i drugim także się kwalifikuje) oraz wnętrzem lokalów znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze, w których będą realizowane działania ze środków EFRR.Beneficjent zamierza realizować projekt związany z utworzeniem muzeum wraz z eksperymentatorium. Projekt będzie realizowany w obiekcie mieszkaniowym. Lokal, w którym będzie realizowany projekt znajduje się na pierwszym i drugim piętrze czteropiętrowego budynku. Kosztami kwalifikowalnymi z EFRR w takim przypadku będzie odnowienie fasady całego budynku ( Wymiana drzwi i okien dotyczy tylko tych pięter, gdzie realizowany jest projekt ze środków EFRR) wraz z połacią dachu ( Wymiana na dachu i elewacji rynien oraz „instalacji” wspólnych z piętrem pierwszym i drugim także się kwalifikuje) oraz wnętrzem lokalów znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze, w których będą realizowane działania ze środków EFRR. Natomiast substancja mieszkaniowa znajdująca się wewnątrz na parterze oraz trzecim i czwartym piętrze oraz strychu stanowi koszt niekwalifikowalny, ponieważ znajdują się tam indywidualne mieszkania. Podobnie dotyczy to instalacji sanitarno-elektrycznej.

20 Przykłady odnawiania budynków w ramach LPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oznacza to, iż dopuszczalnym jest odnowienie fasady takiego budynku wraz z dachem, jeżeli lokal, w którym zamierzamy realizować projekt ze środków EFRR znajduje się „pośrodku lub na górze” takiego budynku. Jeżeli lokal znajduje się na parterze lub w piwnicy takiego budynku wtedy jako koszt kwalifikowalny traktowany jest wyłącznie koszt tej części, w której realizowany będzie projekt ze środków EFRR.

21 Przykłady odnawiania budynków w ramach LPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przestrzenie budynku, które kwalifikują się do wsparcia ze środków EFRR A) Przykład: obiekt szkoleniowy finansowany ze środków EFRR znajduje się na parterze bloku mieszkalnegoA) Przykład: obiekt szkoleniowy finansowany ze środków EFRR znajduje się na parterze bloku mieszkalnego B) Przykład: muzeum lub eksperymentarium znajduje się na pierwszym i drugim piętrze bloku mieszkalnegoB) Przykład: muzeum lub eksperymentarium znajduje się na pierwszym i drugim piętrze bloku mieszkalnego C) Przykład: muzeum lub eksperymentarium znajduje się w piwnicy bloku mieszkalnegoC) Przykład: muzeum lub eksperymentarium znajduje się w piwnicy bloku mieszkalnego


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji - szansą odradzania się miast. Milicz, 17 grudnia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google