Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie zabytków z funduszy państwowych oraz UE – kwoty, przykłady, zasady, wymagania, współpraca z urzędem konserwatorskim, Ministerstwem Kultury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie zabytków z funduszy państwowych oraz UE – kwoty, przykłady, zasady, wymagania, współpraca z urzędem konserwatorskim, Ministerstwem Kultury."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie zabytków z funduszy państwowych oraz UE – kwoty, przykłady, zasady, wymagania, współpraca z urzędem konserwatorskim, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2 Finansowanie zabytków z funduszy państwowych

3 Podstawowym źródłem finansowania zabytków w Polsce są środki publiczne pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych samorządów.

4 Dysponentami powyższych środków są:  Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  organ stanowiący - gminy, powiatu, samorządu województwa

5 Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac:  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które: a) zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji b) zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).

6 Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O dofinansowanie mogą ubiegać się:  osoby fizyczne;  jednostki samorządu terytorialnego;  inne jednostki organizacyjne (np. samorządowe jednostki kultury, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, itp.); posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

7 Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych jedynie gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, bądź stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

8 Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa szczegółowo wykaz działań które mogą podlegać dofinansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne poniesione na przeprowadzenie następujących działań:

9 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

10 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

11 13. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 14. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 15. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15; 16. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

12 Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie ogłasza Programy, w ramach których są finansowane zadania z zakresu kultury. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją stanowiącymi załącznik do powołanego regulaminu przyznawania środków.

13 Program „Wydarzenia artystyczne” Celem Programu „Wydarzenia artystyczne” jest promocja, wspieranie i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych, jak również promocja polskiej kultury za granicą. Program „Wydarzenia artystyczne” składa się z następujących priorytetów:  Muzyka  Teatr i Taniec  Film  Promocja kultury polskiej za granicą  Sztuki wizualne

14 Program „Kolekcje” Celem Programu „Kolekcje” jest rozwój oraz tworzenie narodowych i regionalnych kolekcji sztuki współczesnej, kolekcji muzealnych oraz tworzenie nowych dzieł muzycznych. Program „Kolekcje” składa się z następujących priorytetów:  Zamówienia kompozytorskie  Narodowe kolekcje sztuki współczesnej  Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  Kolekcje muzealne

15 Program „Promocja literatury i czytelnictwa” Celem Programu „Promocja literatury i czytelnictwa” jest rozwój i promocja literatury, czytelnictwa oraz wspieranie wydawania i popularyzacji wartościowych czasopism kulturalnych. Program „Promocja literatury i czytelnictwa” składa się z następujących priorytetów:  Literatura  Czasopisma  Promocja czytelnictwa  Partnerstwo publiczno-społeczne

16 Program „Edukacja” Celem Programu „Edukacja” jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych oraz medialnych. Program „Edukacja” składa się z następujących priorytetów:  Edukacja kulturalna  Edukacja artystyczna  Edukacja medialna i informacyjna

17 Program „Obserwatorium kultury” Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

18 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów europejskich.

19 Program „Dziedzictwo kulturowe” Celem Programu „Dziedzictwo kulturowe” jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów oraz popularyzacja kultury ludowej. Program „Dziedzictwo kulturowe” składa się z następujących priorytetów:  Ochrona zabytków  Wspieranie działań muzealnych  Kultura ludowa i tradycyjna  Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą  Ochrona zabytków archeologicznych  Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego  Miejsca Pamięci Narodowej

20 Program „Dziedzictwo kulturowe”. Priorytet „Ochrona zabytków” Nowy Staw, kościół p.w. św. Mateusza Apostoła - Kolegiata Żuławska (XV w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachu nawy północnej, przedsionek - etap II Wartość dofinansowania 100 000,00 zł

21 Program „Dziedzictwo kulturowe”. Priorytet „Ochrona zabytków” Marynowy, dom podcieniowy (XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane, Wartość dofinasowania 450 000 zł

22 Program „Dziedzictwo kulturowe”. Priorytet „Ochrona zabytków” Marynowy, dom podcieniowy (XIX w.)w trakcie realizacji projektu

23 Program „Dziedzictwo kulturowe”. Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, Wartość dofinansowania 82 600,00 zł


Pobierz ppt "Finansowanie zabytków z funduszy państwowych oraz UE – kwoty, przykłady, zasady, wymagania, współpraca z urzędem konserwatorskim, Ministerstwem Kultury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google