Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 EU PHARE TWINNING PROJECT PL/03/IB/AG/05 L EADER Nowe podejście do rozwoju terenów wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 EU PHARE TWINNING PROJECT PL/03/IB/AG/05 L EADER Nowe podejście do rozwoju terenów wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 EU PHARE TWINNING PROJECT PL/03/IB/AG/05 L EADER Nowe podejście do rozwoju terenów wiejskich

2 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Instytut Rozwoju Regionalnego Galicji  Agencja Rozwoju Lokalnego  Założona w 1985  Dynamizacja ekonomiczna i społeczna  Waloryzacja potencjału obszaru  Szerokie wsparcie lokalne i instytucjonalne ”Myśleć globalnie, działać lokalnie”

3 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Pilotażowy program europejski do walki z ubóstwem  Grupa robocza powołana do opracowania wspólnej dla UE inicjatywy rozwoju terenów wiejskich… Instytut Rozwoju Regionalnego Galicji

4 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 L EADER: więcej niż inicjatywa, metoda….

5 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Nowe podejście do rozwoju terenów wiejskich  Trwały rozwój  Oddolne podejście „bottom up” uwzględniające udział społeczności lokalnej  Lokalne środki i inicjatywy aktorów społecznych i gospodarczych  Uzupełniające się działania  Postępująca internacjonalizacja  Struktura stowarzyszenia, prawdziwi rzecznicy rozwoju lokalnego

6 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  “efekt stymulujący”.  Integracja pionowa.  Sieciowanie. Nowe podejście do rozwoju terenów wiejskich

7 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Metoda LEADER  Podejście terytorialne  Podejście oddolne uwzględniające udział lokalnej społeczności  Współpraca horyzontalna (Lokalne Grupy Działania: LGD)  Charakter innowacyjny działań wspierających rozwój wsi  Zintegrowane i wielosektorowe podejście  Decentralizacja zarządzania i finansów  Sieciowanie i współpraca międzynarodowa. Wyszczególnienie

8 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 LEADER I (1991 – 1994) dał początek nowej polityce rozwoju wsi, opartej na podejściu terytorialnym i aktywnym udziale społeczności lokalnej. Inicjatywa liczy w Hiszpanii 52 grupy LGD. (Lokalne Grupy Działania) LEADER II (1994 – 1999) rozpowszechnił idee Leader I kładąc szczególny nacisk na innowacyjny charakter projektów. W Hiszpanii w ramach LEADER II realizowano 133 programy Od LEADER I do LEADER +

9 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 LEADER+ (2000-2006) spełnia rolę laboratorium odkrywającego nowe możliwości rozwoju, pomagając aktorom z terenów wiejskich odkryć potencjał swojego obszaru i zastosować go w rozwiązaniach na dłuższą metę. W Hiszpanii rozwija się 145 programów Leader +, w których LGD jest jedyną dopuszczalną formą organizacji. Od LEADER I do LEADER +

10 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Od LEADER I do LEADER + Dane

11 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 1 Program krajowy Cele: Wypracowanie programów grup międzyregionalnych Integracja w Sieci wszystkich terytoriów wiejskich 17 Programy regionalne Opracowywane przez Regiony Autonomiczne dla grup LGD, których działania dotyczą obszaru należącego do jednego Regionu Autonomicznego Program LEADER+ w Hiszpanii 5 Grupy Leader+ międzyregionalne 140 Grupy Leader + regionalne

12 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05

13 STRUKTURA PROGRAMÓW.  Oś 1.- STRATEGIE ROZWOJU  Os 2.- WSPÓŁPRACA 201.- Międzyterytorialna 202.- Międzynarodowa  Oś 3.- Utworzenie sieci  Oś 4.- Zarządzanie, działanie i ocena.

14 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Programy LEADER+ powinny dotyczyć następujących tematów przedstawionych przez Komisję: STRUKTURA PROGRAMÓW.  Stosowanie Nowych Technologii.  Polepszanie jakości życia.  Waloryzacja produktów lokalnych.  Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych.

15 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Zawiera działania subwencjonowane przez grupy LGD: Oś 1 Strategie rozwoju  101.- Nabywanie kompetencji  102.- Zarządzanie, funkcjonowanie i obsługa techniczna.  103.- Usługi dla ludności.  104.- Dziedzictwo naturalne.  105. Waloryzacja lokalnych produktów rolnych.  106. Małe i średnie firmy, usługi.  107.- Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i architektonicznego.  108.- Turystyka  109.- Inne inwestycje  110.- Szkolenie i zatrudnienie

16 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Zawiera działania subwencjonowane przez grupy LGD: Oś 2 Współpraca 201. Współpraca międzyterytorialna  Projekty skierowane do realizacji na terenie krajowym, wybrane przez LGD w grupie programów i inicjatyw z zakresu rozwoju wsi, z których co najmniej jeden dotyczył będzie Leader +. 202. Współpraca międzynarodowa  W Unii Europejskiej: Projekty o współpracy prowadzone przez LGD, wybrane z zakresu programów i inicjatyw rozwoju terenów wiejskich, z których przynajmniej jeden związany będzie z programem Leader +, i z przynajmniej 2 krajami członkowskimi.  Z obszarami krajów spoza UE w których istnieją Lokalne Grupy Dzialania Leader+

17 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Wnioski Leader +. Zawartość programów przedstawionych przez LGD (1)  LGD: Lokalne Grupy Działania  Opis i dane  Osobowość prawna  Relacje między członkami  Streszczenie prowadzonych działań  Możliwości ekonomiczne, administracyjne i techniczne  Terytorium wdrażania  Sytuacja wyjściowa  Struktura fizyczna i środowisko naturalne  Struktura ludności.  Struktura socjoekonomiczna

18 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Strategia Rozwoju  Zagadnienia główne i operacyjne  Oś rozwoju i aspekty spokrewnione  Typologia planowanych działań  Spodziewane efekty, wskaźniki rezultatu i oddziaływań  Połączenie z innymi programami rozwoju obszarów wiejskich  Zarządzanie i wdrażanie programów  Grupa kierownicza  Procedury zarządzania  Roczne i okresowe prognozy finansowe Wnioski LEADER +. Zawartość programów przedstawionych przez grupy LGD (2)

19 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 WYMOGI dla grup LGD beneficjentów programu LEADER +  Zrównoważony i reprezentatywny skład partnerów prywatnych i publicznych, pochodzących z różnych sektorów socjoekonomicznych obszaru.  Członkowie grupy LGD o publicznej osobowości prawnej nie będą mieć więcej niż 50% głosów w organach decyzyjnych.  Grupy LGD mają niedochodowy charakter.  Wykazują się jawnością przy przyznawaniu funkcji i stanowisk.  Będą prowadziły oddzielną księgowość dla działań Leader +

20 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 WYMOGI STAWIANE PROGRAMOM LEADER + PRZEDSTAWIANYM PRZEZ LGD  Powinny dotyczyć okręgów wiejskich, fizycznie, ekonomicznie i społecznie tworzących jednolitą całość.  Powinny być opracowane przez LGD i dostosowane do strategii programów regionalnych.  Będą zawierać procedury zarządzania środkami pochodzącymi z subwencji.  Będą uwzględniać porozumienia Administracji Lokalnych o ich udziale finansowym w programie.

21 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 ZATWIERDZENIE PROGRAMÓW  Procedury zarządzania  System informowania publicznego o programie.  Propozycja Grupy Kierowniczej: Liczba Profil Funkcje Kryteria doboru i zatrudnienia.  Prognozy kosztów funkcjonowania prowadzone w księgach kosztów i rocznych sprawozdaniach.  Wyznaczenie w ramach grupy LGD, administratora i osoby odpowiedzialnej za finanse publiczne.  Otwarcie jedynego autoryzowanego przez Skarb Państwa konta bankowego. Podpisanie porozumienia AUTORYZACJA POCZĄTKKU DZIAŁAŃ

22 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05

23 Kryteria wyboru

24 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Dekret Królewski 2/2002, z dnia 2 stycznia.  Porozumienia między Organizmami Pośredniczącymi i LGD.  Program Pomocy we wdrażaniu Inicjatywy Leader +. (Decyzja C(2001)1245 z dnia 18 maja, poprawka: Decyzja nº C(2005), z dnia 2 lutego.  Regulamin (CE) 448/2004 z dnia 10 marca 2004.  Zarządzenie APA/64/2004, z dnia 15 stycznia. Odnosi się do Osi 2, dotyczącej współpracy. Dokumenty stanowiące o wdrożeniu Inicjatywy Leader + w Hiszpanii Zakres krajowy  Instrukcje dotyczące działań regionalnych.  Podręcznik procedur dla prowadzenia dokumentacji.  Podręcznik procedur do opracowania sprawozdań z wypełniania programu. Zakres regionalny  Procedury zarządzania każdej grupy LGD. Zakres grup LGD

25 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 DEKRET KRÓLEWSKI 2/2002 z 2 stycznia.  Wymogi stawiane grupom LGD  Wymogi stawiane programom LGD.  Komitet śledzący rozwój działań  Komórka Animacji i Promocji Rozwoju Wsi  Wymogi dotyczące treści Umów z LGD.  Minimalne wymogi dotyczące Procedur Zarządzania LGD. Reguluje wdrażanie Inicjatywy Unijnej Leader + w Hiszpanii.

26 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 ZADANIA: ORGANIZACJA POŚREDNIA  Zapewnić prawidłowe wdrażanie inicjatywy na wybranych obszarach.  Zagwarantować aby subwencja była realizowana w sposób zgodny z normą unijną.  Podpisać z Komisją Europejską a później z grupami LGD, Porozumienia aprobujące i regulujące wdrażanie inicjatywy przez grupy LGD.  Podzielić między grupy LGD dotacje finansowe przewidziane w programach regionalnych.

27 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 KOMÓRKA ANIMACJI I PROMOCJI ROZWOJU WSI  Zadaniem jej jest zorganizowanie pracy w sieci obszarów wiejskich, będących lub nie beneficjentami programu Leader +.  Zarządzana jest przez Ministerstwo Rolnictwa, a bezpośrednio przez Dyrekcję Generalną Rozwoju Wsi.

28 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 PUBLIKACJE

29 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 STRONA INTERNETOWA

30 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 ZAWIERA: UMOWA między ORGANIZACJĄ POŚREDNICZĄCĄ a LGD  Wartość subwencji krajowych i unijnych.  Zakres geograficzny i obiekt działań.  Zastosowanie linii działań.  Zasady działań.  Przyznanie środków pomocy beneficjentom ostatecznym.  Procedury zarządzania.  Wypłacanie subwencji.  Gwarancje  System opracowania sprawozdań.  Kontrolę finansowa  Redukcję, zawieszenie i zniesienie pomocy unijnej  Zwrot funduszy przyznanych niesłusznie.  Zapobieganie, odnajdywanie i korygowanie nieprawidłowości.  Charakter, czas trwania i sprawdzanie Porozumienia  Regulamin

31 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 PROCEDURY ZARZĄDZANIA KAŻDEJ LGD  Mechanizmy funkcjonowania i podejmowanie decyzji.  Systemy rozpowszechniania programu.  Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków.  Opracowywanie sprawozdań technicznych i gospodarczych.  Wybór projektów. Kryteria wg Skali Wymogów.  Metodologia certyfikacji.  Motywacja decyzji.  Rejestry i śledzenie realizacji projektów.  Mechanizmy kontroli i odzyskania subwencji.

32 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 FAZY przebiegu Dokumentacji WNIOSEK O SUBWENCJĘ OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ DECYZJA O PRZYZNAIU POMOCY CERTYFIKACJA  Wyciąg i streszczenie wymaganej dokumentacji.  Opracowanie dokumentu o nie rozpoczęciu inwestycji.  Kryteria Wyboru projektu wg jego procedur zarządzania.  Podanie o sprawozdanie wybieralności.  Szczegółowe informacje o procedurach, wymogach i nakazach.  Doradztwo potencjalnym promotorom.  Opracowanie techniczne, ekonomiczne i finansowe projektu.  Opinia organu decyzyjnego LGD.  Przekazanie decyzji wraz z uzasadnieniem promotorowi.  Wyciąg i analiza dokumentacji wymaganej w tej fazie.  Nadanie ostatecznej formy umowie o subwencję z promotorem, wyjaśnienie klauzuli.  Jeśli LGD zaaprobował wypłacenie zaliczki, promotor może zgłosić się po jej odbiór od chwili podpisania kontraktu.  Sprawdza akredytowaną dokumentację wydatków lub inwestycji i płatności.  Sprawdza zajęcie terenu i sposób informowania o projekcie. (tablice informacyjne w miejscu budowy)  W fazie końcowej zatwierdza początek działalności, deklarację działalności, deklarację pracy firmy i stworzenia miejsc pracy oraz posiadanie niezbędnych zezwoleń.

33 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 KONTROLA FINANSOWA Pierwszy Poziom Kontroli, Zakres odpowiedzialności grup LGD. Funkcje Osoby Odpowiedzialnej za Administrację i Finanse Drugi Poziom Kontroli, Trzeci Poziom Kontroli, Zakres odpowiedzialności Organizacji Pośredniczącej. Rola Biura ds. Doradztwa Rolnego Regionu Autonomicznego Zakres odpowiedzialności Biura Inspekcji Generalnej Administracji Stanu i Biura Inspekcji Generalnej Regionu Autonomicznego.

34 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Każda LGD musi wyznaczyć Osobę Odpowiedzialną za Zarządzanie i Finanse - R.A.F. spośród swoich członków pochodzących także z Jednostki Lokalnej (Entidad Local).  Jednostka Lokalne wyznacza osobę wypełniającą obowiązki R.A.F.  LGD i Jednostka Lokalna podpisują Porozumienie.  Porozumienie zawiera Aneks w którym osoba wyznaczona do pełnienia funkcji RAF pisemnie wyraża swoją zgodę.  Osoba ta winna posiadać zdolność kontroli i przeglądu funduszy publicznych oraz działać w zgodzie z zasadą o autonomii funkcjonalnej.  Ustalenie wynagrodzenia dla R.A.F powinno dokonać się obiektywnie biorąc pod uwagę jako odnośnik jego dochody w Jednostce Lokalnej.  Okres wypłacania wynagrodzenia wyznaczają grupy LGD wraz R.A.F. W Galicji, całość płatności przeznaczonych na wynagrodzenie dla R.A.F nie może przekraczać 0,7% budżetu programu. Pierwszy Poziom Kontroli Osoba Odpowiedzialna za Administrację i Finanse.

35 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Podanie podpisane i sporządzone zgodnie z wymogami.  Dokumenty o nie rozpoczęciu inwestycji.  Raport techniczny i gospodarczy podpisany przez dyrekcję i dostosowanie się do kryteriów i skali wymogów a także do wymogów Trybu Przyznawania Subwencji (Regimen de Ayudas)  Dokumentacja, zezwolenia i autoryzacje projektu, w sposób przewidziany w Trybie Przyznawania Subwencji.  Zgoda organu decyzyjnego LGD.  Umowa podpisana przez Przewodniczącego LGD i beneficjenta.  Istnienie dotacji do rozporządzenia.  Istnienie raportu sprzyjającego przyznaniu subwencji.  Spełnienie obowiązków podatkowych i związanych z Ubezpieczeniem Społecznym.  Spełnienie zasad o jawności, zgromadzeniu i bezstronności.  Zaliczki, zgodnie z istniejącymi gwarancjami, nie przekroczą 40%. Pierwszy Poziom Kontroli Funkcje Osoby Odpowiedzialnej za Administrację i Finanse FAZA KONTROLI KOSZTÓW

36 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Gdy istnieje umowa koncesyjna poprawnie sporządzona  Gdy istnieje certyfikat zaistnienia i uzasadnienia kosztu.  Gdy spełnione zostały wymogi ustalone w Trybie Przyznawania Subwencji (Regimen de Ayudas) i w procedurach zarządzania LGD.  W wypadku zbieżności z innymi subwencjami, czy nie są rozbieżne.  Gdy motywy inwestycji i wypłacenie środków są prawidłowo uzasadnione i zgodne z ustaleniami umowy; podobnie jak reszta ustaleń zaaprobowanych przez beneficjenta.  Gdy istnieje certyfikat ekipy technicznej dyrekcji, który potwierdzi materialną realizację projektu i jego inwestycji.  Jeśli płatności dokonały się w postanowieniu poprzedzającym koncesję, będącą na bieżąco względem obowiązków podatkowych i związanych z Ubezpieczeniem Społecznym.  Jeśli płatności są regulowane w trybie późniejszym do koncesji, będącej na bieżąco z obowiązkami podatkowymi i Ubezpieczeniem Społecznym. Pierwszy Poziom Kontroli Funkcje Osoby Odpowiedzialnej za Administrację i Finanse Faza rozpoznania obowiązku płatności.

37 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05  Zbadana zostanie wybieralność projektów i brak podwójnego finansowania. Drugi Poziom Kontroli Zakres odpowiedzialności Organizacji Pośredniczącej. Rola Biura ds. Doradztwa Rolnego Regionu Autonomicznego (w Galicji: AGADER Galicyjska Agencja Rozwoju Wsi) Faza sporządzania budżetu:  Zbadana zostanie wybieralność kosztów i płatności związanych z tymi projektami a także sytuacja inwestycji i kosztów współfinansowanych. Faza certyfikacji:  Sprawozdanie z działalności.  Kontrole i wizyty w terenie.  Raporty o subwencjonowaniu.

38 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Nadmierna biurokracja inicjatywy = Utrata zdolności skutecznego zarządzania

39 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 ZALICZKA PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE PŁATNOŚĆ KOŃCOWA 7% całości sumy zatwierdzonej grupie LGD i odnotowane w ich planie finansowym. Po sformalizowaniu Umów z LGD, bez żadnych dodatkowych wymogów ani dodatkowych gwarancji. Całość sumy funduszów FEOGA-O z dodaniem projektów właściwie uzasadnionych przez LGD w cztero-semestralnych sprawozdaniach z działalności. Regularnie, trzy razy w roku. W zakończeniu i właściwym uzasadnieniu wykonania programu Leader + Zgodność w kwestii udostępnienia przez Organizację Pośredniczącą realizacji kredytów zdeponowanych w LGD. FUNDUSZE FEOGA - O PŁATNOŚCI GRUPOM LGD

40 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 ZALICZKA PŁATOŚCI CZĘŚCIOWE I CAŁKOWITE 50% przyznanej sumy rocznej zaaprobowanej przez LGD, odnotowanej w planie finansowym LGD. Regularnie, raz w roku. Potrzeba dostarczenia poręczenia bankowego przez LGD. Całość sumy funduszy FEOGA-O z dodaniem projektów właściwie uzasadnionych przez LGD w cztero-semestralnych sprawozdaniach z działalności. Regularnie, trzy razy w roku. FUNDUSZE KRAJOWE PŁATNOŚCI GRUPOM LGD Opóźnienia w płatnościach!!

41 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Zdobycze cichej rewolucji  Stworzenie miejsc pracy (kobiety, młodzież)  Polepszenie jakości życia  Osiedlenie ludności  Odzyskanie dziedzictwa architektonicznego  Promocja produktów lokalnych (komercjalizacja)  Usługi sąsiedzkie  Wprowadzenie nowych technologii  Stworzenie miejsc hotelowych w agroturystyce  Urozmaicenie sposobu życia (czas wolny, sport, muzea …)

42 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 PODSUMOWANIE PUZZLE rozwoju

43 EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 Wnioski  Dekret Królewski jako wsparcie drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej.  Nowe osiągnięcia dla terytoriów wiejskich.  Konkurencja.  Skuteczność inicjatywy leader (programy PRODER i AGADER).  Szanse i możliwości zawarte w programie.  Zastosowanie rozwiązań leader w 4 osiach programu Rolnego Funduszu Europejskiego Rozwoju Wsi: FEADER  Znaczenie LGD.  Współpraca jako kluczowy element strategii rozwoju.


Pobierz ppt "EU PHARE TWINNING PROYECT PL/03/IB/AG/05 EU PHARE TWINNING PROJECT PL/03/IB/AG/05 L EADER Nowe podejście do rozwoju terenów wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google