Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

2 Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSS) całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 zostanie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet PO Kapitał Ludzki w Polsce: ponad 11 mld € EFS w Polsce w latach 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Budżet komponentu regionalnego w podziale na priorytety (w mln € ) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20072008200920102011201220132007-2013 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 22 843 68923 378 61823 910 02423 598 11023 157 46122 730 86623 333 011 162 951 779 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 9 808 00710 037 68010 265 84110 131 9209 942 7269 759 56610 018 099 69 963 839 Priorytet IX Rozwój wykształ- cenia i kompetencji w regionach 6 813 0596 972 5997 131 0907 038 0626 906 6406 779 4096 958 997 48 599 856 Priorytet X Aktywizacja obsza- rów wiejskich 1 606 1641 643 7751 681 1391 659 2081 628 2251 598 2311 640 568 11 457 310 Ogółem 41 070 91942 032 67242 988 09442 427 30041 635 05240 868 07241 950 675 292 972 784 Lata Priorytety

4 EFS w Polsce w latach 2007-2013 Nowości w zasadach wsparcia z EFS : jednofunduszowość – Po Kapitał Ludzki będzie finansowany tylko z EFS maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego podniesiona do 85% możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR do 10% na poziomie priorytetu (tzw. cross-financing) wsparcie dla reformy administracji publicznej włączenie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL do głównego nurtu działań Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5 1) Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” 2) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 3) Strategia realizacji wsparcia z EFS 4) Plan działania Krajowe dokumenty programujące wsparcie z EFS w latach 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PO Kapitał Ludzki składa się z 11 priorytetów realizowanych równolegle: na poziomie centralnym – 40% środków budżetu PO KL będzie wdrażanych sektorowo przez odpowiednie resorty na poziomie regionalnym – 60% środków budżetu PO KL będzie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL W ramach każdego z priorytetów 5% środków przeznaczono na realizację działań innowacyjnych i ponadnarodowych Typy projektów: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań prowadzenie badań i analiz opracowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne wspólna realizacja projektów, wypracowanie nowych rozwiązań Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8 obejmuje okres 7 lat (2007-2013) zwięzły dokument określający strategiczne kierunki wsparcia opracowywana przez Instytucję Pośredniczącą opiniowana przez Instytucję Zarządzającą PO KL Strategia realizacji wsparcia z EFS Strategia realizacji wsparcia z EFS Priorytety I-VI PO KL: jeden Priorytet = jedna Strategia właściwy organ centralnej administracji rządowej akceptowana przez Komitet Monitorujący PO KL Priorytety VII-X PO KL: cały komponent regionalny = jedna Strategia samorząd województwa akceptowana przez Podkomitet Monitorujący PO KL Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9 obejmuje okres 1 roku budżetowego dokument o charakterze operacyjnym (zmodyfikowany RPRD) opracowywany co roku przez Instytucję Pośredniczącą (z IW) opiniowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL Plan działania Priorytety I-VI PO KL: jeden Priorytet = jeden Plan działania właściwy organ centralnej administracji rządowej akceptowany przez Komitet Monitorujący PO KL Priorytety VII-X PO KL: cały komponent regionalny = jeden Plan działania samorząd województwa akceptowany przez Podkomitet Monitorujący PO KL Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 opis wybranych obszarów wymagających wsparcia w danym roku plan finansowy zestaw wskaźników określonych dla poszczególnych Działań opis procedury konkursowej zwięzły opis projektów systemowych Plan działania - zawartość Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11 zgodny z odpowiednią Strategią i Planem działania polegający na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej Projekt systemowy wskazanego przez Instytucję Pośredniczącą/ Pośredniczącą 2 stopnia beneficjenta wskazanego w PO KL realizowany przez: lub Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane centralnie Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane centralnie Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 3.3 Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji 3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty 3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 4.1 Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 4.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy 4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

14 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane centralnie Priorytet V Dobre rządzenie 5.1 Wzmacnianie potencjału administracji rządowej 5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej 5.3 Wysoka jakość usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 5.5 Państwo partnerskie Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 6.1 Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję i edukację zdrowotną osób w wieku produkcyjnym 6.2 Poprawa stanu zdrowia pracowników związana z ograniczaniem występowania chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej w tych chorobach 6.3 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji spoecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Priorytet XI Pomoc techniczna Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekty konkursowe: - szkolenia prowadzące do uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - staże, subsydiowanie zatrudnienia - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej oraz zawodowej - szkolenia dla kadr instytucji rynku pracy Ostateczni odbiorcy /projektodawcy/: wszystkie podmioty  Projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów pracy - projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy Ostateczni odbiorcy /projektodawcy/: powiatowe urzędy pracy Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

17 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej cd. 7.1 cd. Projekty systemowe: - instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy (m.in.: szkolenia, staże, prace interwencyjne, pomoc pomostowa) Typ beneficjentów: powiatowe urzędy pracy 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekty konkursowe: - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo, szkolenia, jednorazowe dotacje, wsparcie pomostowe, kampanie promocyjno- informacyjne) Ostateczni odbiorcy /projektodawcy/: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej cd. 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej  Projekty konkursowe - wsparcie dla tworzenia i działalności jednostek sektora ekonomii społecznej - promowanie i wspieranie zatrudnienia, poradnictwo psychologiczne - wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy na rzecz integracji społecznej - szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej - rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym Ostateczni odbiorcy /projektodawcy/: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

19 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej cd. 7.3 cd.  Projekty systemowe: - rozwój form aktywnej integracji : wspieranie tymczasowego zatrudnienia, prac społecznie użytecznych, staże, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie, szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej Typ beneficjentów: ośrodki pomocy społecznej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

20 PO Kapitał Ludzki 2007-2013w regionie PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie Komponent regionalny z alokacją środków na poszczególne działania: Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 89,9 mln € 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 16,1 mln € 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej – 56,8 mln € Priorytet VII Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

21 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekty konkursowe: -Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (szkolenia ogólne i specjalistyczne, doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) -Reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze) Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty Projekty systemowe: badania i analizy w odniesieniu do trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w regionie, upowszechnianie tych wyników i wymiana informacji Typ beneficjentów: instytucja wskazana przez samorząd województwa Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

22 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy Projekty konkursowe - wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw: tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach promocja idei przedsiębiorczości akademickiej szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą - wsparcie dla młodych kadr naukowych: stypendia naukowe Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

23 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.2 cd.  Projekty systemowe: rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjności poprzez: studia, analizy, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI, tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI Typ beneficjentów: instytucja wskazana przez samorząd województwa Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

24 PO Kapitał Ludzki 2007-2013w regionie PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie Komponent regionalny z alokacją środków na poszczególne działania: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 55,9 mln € 8.2 Transfer wiedzy – 13,9 mln € Priorytet VIII Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

25 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  Projekty konkursowe: - Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim upowszechnieniu edukacji przedszkolnej - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty  Projekty systemowe: - pomoc stypendialna na wyrównywanie szans i o charakterze motywacyjnym dla uczniów i słuchaczy instytucji systemu oświaty - wyposażenie szkół w podręczniki szkolne umożliwiające kształcenie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Typ beneficjentów: instytucja wskazana przez samorząd województwa Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

26 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego  Projekty konkursowe: - programy rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym (szkolne ośrodki kariery) - programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół zawodowych ( dostosowanie kwalifikacji uczniów do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy, realizacja praktycznych form nauczania, włączenie pracodawców w proces przygotowania i realizacji programów dydaktycznych) - inne formy podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

27 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego  Projekty konkursowe: - kampanie informacyjne w zakresie korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji - programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych - programy potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny - usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku - wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na : * monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy * podwyższanie jakości oferty edukacyjnej * rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również e-learningu Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

28 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty  Projekty konkursowe: - studia podyplomowe, kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalna i regionalną polityka edukacyjną - studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

29 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie Komponent regionalny z alokacją środków na poszczególne działania: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych – 37,7 mln € 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego – 2,4 mln € 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego – 4,1 mln € 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 4,2 mln € Priorytet IX Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

30 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  Projekty konkursowe: - inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania prozatrudnieniowe, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszące poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich - działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z aktywnych postaw środowisk lokalnych - wsparcie działalności oddolnych inicjatyw lokalnych oraz paktów w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia, spójności społecznej, rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez aktywację społeczności lokalnych Ostateczni odbiorcy: wszystkie podmioty Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

31 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie Komponent regionalny z alokacją środków na poszczególne działania: Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 10.1 Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 11,4 mln € Priorytet X Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

32 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytety realizowane na poziomie regionalnym Środki PO KL w regionie to 292,9 mln €, w tym środki EFS 249 mln € W podziale na priorytety środki ogółem (w mln euro) rozkładają się następująco : Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

33 Instytucjonalny system wdrażania PO KL 2007 – 2013 na szczeblu regionalnym Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego ROPS 7.3 WUP 7.1; 7.2; 8.1; 10.1 DEFS 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4

34 PO KL 2007 – 2013 będzie realizowana w regionie przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – 173,5 mln €, w tym EFS 141,8 mln € Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 56,8 mln €, w tym EFS 54 mln €  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 62,5 mln €, w tym EFS 53,2 mln € Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

35 5. Podpisanie umowy finansowania projektu 1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja komplet- ności i poprawności formalnej 3. Ocena merytoryczna i uszeregowanie listy ran- kingowej 4. Akceptacja projektu Beneficjent Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Komisja Oceny Projektów IP/IP2 Procedura oceny i wyboru wniosku - tryb konkursowy

36 PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w regionie System wyboru projektów Procedura wyboru projektów konkursowych – projektów wyłonionych w drodze konkursu IP dokonuje wyboru projektów w oparciu o kryteria: - dostępu (typ beneficjenta, właściwa grupa docelowa, inne) - strategiczne (wynikające z Planu działania) - oceny merytorycznej (beneficjenta, jakości projektu, finansowania) Środki odwoławcze: - protest - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

37 Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? znajomość dokumentów źródłowych – PO KL, Szcze- gółowy opis priorytetów PO KL (www.efs.gov.pl; www.mrr.gov.pl) ogłoszenia o konkursach: strony internetowe Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczących 2 stopnia, prasa ogólnopolska, regio- nalna i lokalna znajomość formularza wniosku o dofinansowanie reali- zacji projektu Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

38 Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

39 Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

40 Wnioski SPO WKP – statystyka rozpatrzenia Źródło: Rzeczpospolita 13.03.2007 r.

41 Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek? Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

42 Możliwości realizacji projektów w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

43 Możliwości realizacji projektów w ramach PPP Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

44 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google