Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Janusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Janusz."— Zapis prezentacji:

1 1 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Janusz Pucek Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 2 Cel osi priorytetowej 4 PO IG Cel osi priorytetowej 4 PO IG Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach Cel Działania 4.4 Cel Działania 4.4 Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

3 3 Podmioty uprawnione Podmioty uprawnione – Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mający siedzibę, a w przypadku - przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

4 4 Przeznaczenie dotacji Przeznaczenie dotacji – Celem jest wsparcie inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki: 1.są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub 2.wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15 % wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

5 5 Warunki – wymagania wobec przedsiębiorcy (1/2) Warunki – wymagania wobec przedsiębiorcy (1/2) 1.dokonuje inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w działalności produkcyjnej lub usługowej, prowadzących do wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów; 2.zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym; Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

6 6 Warunki – wymagania wobec przedsiębiorcy (2/2) Warunki – wymagania wobec przedsiębiorcy (2/2) 3.zobowiąże się do zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych; 4.złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

7 7 Kwalifikowalność kosztów (1/2) Kwalifikowalność kosztów (1/2) 1.Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia. 2.Koszty kwalifikowane – koszty przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli – koszty nabycia albo koszty wytworzenia innych środków trwałych – cena nabycia robót i materiałów budowlanych – cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

8 8 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Kwalifikowalność kosztów (2/2) Kwalifikowalność kosztów (2/2) – raty leasingowe dot. gruntów, budynków i budowli umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat (duże firmy)umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat (duże firmy) umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat (sektor MSP)umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat (sektor MSP) – raty leasingowe innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu umowa będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat (duże firmy)umowa będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat (duże firmy) umowa będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat (sektor MSP)umowa będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat (sektor MSP) – koszty zakupu analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, – zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

9 9 Nowe środki trwałe – duże podmioty Nowe środki trwałe – duże podmioty Nowe i używane środki trwałe – sektor MSP Nowe i używane środki trwałe – sektor MSP – Używane środki trwałe cena nie przekracza wartości rynkowej na dzień nabycia i niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych cena nie przekracza wartości rynkowej na dzień nabycia i niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych Sprzedający składa oświadczenie określające zbywcę oraz miejsce i datę zakupu Sprzedający składa oświadczenie określające zbywcę oraz miejsce i datę zakupu w okresie 7 lat poprzedzających datę zakup nabywanych (używanych) środków trwałych nie mógł być on wspófinansowany ze środków wspólnotowych ani krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 7 lat poprzedzających datę zakup nabywanych (używanych) środków trwałych nie mógł być on wspófinansowany ze środków wspólnotowych ani krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

10 10 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych – Sektor MSP – brak wartościowego ograniczenia – Duże podmioty – do 50% kk z wyłączeniem kosztów analiz i szkoleń Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w sektorze transportu – do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w sektorze transportu – do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

11 11 Wartość wsparcia Wartość wsparcia – Na pokrycie kosztów przeniesienia praw własności budynku lub budowli oraz pokrycia kosztów robót i materiałów budowlanych – max 50% wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

12 12 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Mapa pomocy regionalnej

13 13 Intensywność wsparcia na część inwestycyjną Intensywność wsparcia na część inwestycyjną – Małe i mikro firmy – 70% – Średnie firmy – 60% – Duże firmy – 50% Intensywność wsparcia na zakup przez MSP analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją – do 50% tych wydatków Intensywność wsparcia na zakup przez MSP analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją – do 50% tych wydatków Intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne związane bezpośrednio z projektem Intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne związane bezpośrednio z projektem – Mikro i małe firmy – 45% wydatków na szkolenia – Średnie firmy – 35% wydatków na szkolenia – Duże firmy – 25% wydatków na szkolenia Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

14 14 Wkład przedsiębiorcy - wnioskodawcy Wkład przedsiębiorcy - wnioskodawcy Wkład własny stanowiący dopełnienie do 100% Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

15 15 Całkowita wartość projektu – max równowartość 50 mln euro Całkowita wartość projektu – max równowartość 50 mln euro Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 8 mln PLN 160 mln PLN Minimalna kwota wsparcia 2,4 mln PLN Minimalna kwota wsparcia 2,4 mln PLN Maksymalna kwota wsparcia Maksymalna kwota wsparcia – 40 mln PLN – część inwestycyjna – 1 mln PLN – część doradcza – 1 mln PLN – część szkoleniowa Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

16 16 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Wartość całkowita inwestycji = koszty kwalifikowane + koszty nie kwalifikowane Kosztyniekwalifikowane Koszty kwalifikowane Kosztyszklenia Kosztydoradcze Kosztyinwestycyjne

17 17 Alokacja finansowa na działanie wynosi ogółem 1 420 000 000 euro Alokacja finansowa na działanie wynosi ogółem 1 420 000 000 euro Wypłata środków Wypłata środków – Refundacja – Zaliczka (do rozliczenia) Runda aplikacyjna Runda aplikacyjna – od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

18 18 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zarządzanie obszarami NATURA 2000. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zarządzanie obszarami NATURA 2000. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

19 19 Przykładowe rodzaje projektów (1/2) Przykładowe rodzaje projektów (1/2) –Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych, stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%, rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało-, i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

20 20 Przykładowe rodzaje projektów (2/2) Przykładowe rodzaje projektów (2/2) –Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych. –Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym lub marketingowym, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego. projektów Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

21 21 Promotor Projektów Innowacyjnych (1/2) Promotor Projektów Innowacyjnych (1/2) – Zadaniem PPI jest opiniowanie wniosków pod względem kwalifikowalności formalnej Wnioskodawcy i projektu oraz wstępnej kwalifikowalności merytorycznej zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców do działań 4.2 i 4.4. POIG. – Usługa PPI polega na: Analizie wniosku Analizie wniosku Bieżących kontaktach z Wnioskodawcą Bieżących kontaktach z Wnioskodawcą Udzielaniu podstawowy wskazówek odnośnie załączników do wniosku Udzielaniu podstawowy wskazówek odnośnie załączników do wniosku Informowaniu przedsiębiorców nt. zasad korzystania z usług PPI Informowaniu przedsiębiorców nt. zasad korzystania z usług PPI Wydaniu pisemnej opinii Wydaniu pisemnej opinii – Aktualne informacje nt. Promotorów są dostępne na stronach www.parp.gov.pl, natomiast lista PPI wraz z podziałem na województwa w Generatorze Wniosków, w celu umożliwienia wyboru Promotora przez Wnioskodawcę. www.parp.gov.pl Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

22 22 Promotor Projektów Innowacyjnych (2/2) Promotor Projektów Innowacyjnych (2/2) – Wnioskodawcy korzystający z usług PPI, w maksymalnym terminie 10 dni od dnia uzyskania pozytywnej opinii i nie później niż w terminie przyjmowania wniosków będą zobowiązani złożyć pozostałe dokumenty w RIF. Oznacza to, że Wnioskodawcy, którzy uzyskają pozytywną opinię PPI w terminie późniejszym niż 10 dni przed ostatecznym terminem przyjmowania wniosków, będą zobowiązani do złożenia pozostałej dokumentacji w RIF w czasie odpowiednio krótszym. – Wnioskodawca może rozpocząć projekt w dniu następującym po dniu złożenia wniosku w RIF. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii PPI o kwalifikowalności projektu co do zasady Wnioskodawca może rozpocząć projekt w dniu następującym po dniu uzyskania pozytywnej opinii (traktowanym jako dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w RIF). Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

23 23 Kryteria wyboru Kryteria Formalne: I. Wymogi formalne – wniosek: I. Wymogi formalne – wniosek: – złożenie wniosku we właściwej instytucji, – złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, – złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, – kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, – wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją; II. Wymogi formalne – wnioskodawca: II. Wymogi formalne – wnioskodawca: – kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, – wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, – wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

24 24 III. Wymogi formalne - projekt: III. Wymogi formalne - projekt: – projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), – realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, – wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, – projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy); Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

25 25 IV. Kryteria formalne specyficzne: IV. Kryteria formalne specyficzne: – wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), – w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, – biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli dotyczy), – projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, – wnioskodawca dysponuje lub będzie dysponował licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji (jeśli dotyczy), – wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know – how, doświadczoną kadrą, infrastrukturą techniczną), – wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

26 26 Kryteria merytoryczne I. Kryteria merytoryczne obligatoryjne: I. Kryteria merytoryczne obligatoryjne: – wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP), – projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu, – inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%, – projekt wykazuje opłacalność finansową – planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania, Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

27 27 – informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, – wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu; Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

28 28 – informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, – wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu; II. Kryteria merytoryczne fakultatywne: II. Kryteria merytoryczne fakultatywne: – projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5% – technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej i/lub produkt będący wynikiem inwestycji został lub zostanie objęty działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej, – projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R, – dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności, – procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu/ów (wyrobu/ów lub usługi/usług) wytworzonego/ych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tego/tych produktu/ów wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu, Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

29 29 – w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego działu B+R, utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu, – w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, – wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego rekomendacją jest uzyskanie przez Wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości, – wnioskodawca posiada: patent na wynalazek lub patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

30 30 –wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 lub akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS, akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS, –projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, –działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju: Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości. Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości. Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG

31 31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Wsparcie innowacyjnych inwestycji o wartości powyżej 8 mln złotych – Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w PO IG Janusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google