Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP"— Zapis prezentacji:

1 IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP
2009 Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne Działanie 4.4 PO IG IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP Jarosław Pichla, Anna Olkowicz Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 1

2 Plan prezentacji Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie
Intensywność wsparcia oraz wydatki kwalifikowane Wybrane kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków Termin naboru wniosków Ocena oddziaływania na środowisko oraz główne zmiany w realizacji projektów w stosunku do 2008 r. Podsumowanie dotychczasowych konkursów

3 Podstawy udzielania wsparcia
Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z ).

4 Wnioskodawcy Przedsiębiorcy
wykluczenia przedmiotowe (np. sektor rybołówstwa i akwakultury, produkcja podstawowa produktów rolnych, sektor górnictwa węgla, sektor hutnictwa żelaza i stali, sektor budownictwa okrętowego, sektor włókien syntetycznych, produkcja wyrobów tytoniowych, alkoholowych, broni, amunicji, materiałów pornograficznych) wykluczenia podmiotowe (np. zagrożony przedsiębiorca / duży przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej / podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej)

5 Budżet rundy aplikacyjnej w 2009 r.
Całkowity Budżet na Działanie 4.4 PO IG 1 420 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I i II rundy aplikacyjnej w 2009 r. łącznie 426 mln euro (po połowie na każdą rundę)

6 Koszty całkowite i kwalifikowane projektu - limity
Maksymalna całkowita wartość projektu 50 mln euro Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 160 mln zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 8 mln zł

7 Kwota dofinansowania - limity
Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt Maksymalne wsparcie na inwestycje 40 mln zł Maksymalne wsparcie na doradztwo 1 mln zł Maksymalne wsparcie na szkolenia Minimalne wsparcie na inwestycje 2,4 mln zł

8 Intensywność wsparcia - inwestycje
WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali Średni Inni Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70% 8

9 Intensywność wsparcia – doradztwo i szkolenia
szkolenia – mikro i małe przedsiębiorstwa 45% szkolenia – średnie przedsiębiorstwa 35% szkolenia – duże przedsiębiorstwa 25% doradztwo (tylko dla MSP) 50%

10 Katalog kosztów kwalifkowanych
- grunty (również leasing lub dzierżawa) - budynki i budowle (również leasing lub najem), - inne środki trwałe (również leasing), - roboty i materiały budowlane, - wartości niematerialne i prawne (również leasing), - usługi doradcze (tylko dla MSP) - szkolenia specjalistyczne (wynagrodzenie trenerów, delegacje, materiały szkoleniowe itp.)

11 Koszty kwalifkowane - limity
- grunty do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych - budynki i budowle wraz z robotami i materiałami budowlanymi do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych - wartości niematerialne i prawne do 50% kosztów na część inwestycyjną projektu (dotyczy tylko dużych przedsiębiorców) szkolenia specjalistyczne do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu wydatki na zakup środków transportu są niekwalifikowane w przypadku dużych przedsiębiorców środki trwałe muszą być nowe

12 Dokumenty aplikacyjne
Wniosek o dofinansowanie i biznes plan (w wersji papierowej i elektronicznej) Załączniki do wniosku Formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej, Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jeśli dotyczy Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, leasingowej lub umowa kredytowa) jeśli dotyczy Opinia o innowacyjności jeśli dotyczy Oświadczenie dotyczące podatku VAT jeśli dotyczy Model finansowy - dotychczas fakultatywny, w kolejnej rundzie obligatoryjny - 4 części – dane firmy, dane makro, finansowanie, sprawozdanie fin. - należy podać dane zastane oraz opracować m.in. prognozę sprzedaży, kosztów operacyjnych, kosztów produkcji, wydatków inwestycyjnych itp.

13 Wybrane kryteria formalne
Rozpoczęcie realizacji projektu nie wcześniej niż w dniu następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie w RIF lub po uzyskaniu pozytywnej opinii Promotora Projektów Innowacyjnych Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji Projekt jest realizowany na terenie RP Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie RP Projekt mieści się w ramach czasowych działania PO IG (do r.)

14 Wybrane kryteria merytoryczne obligatoryjne
Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP) Projekt dotyczy inwestycji (…) prowadzącej do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% Projekt wykazuje opłacalność finansową NPV>0 Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu

15 Wybrane kryteria merytoryczne fakultatywne
Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu Procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tych produktów wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w tym: pozytywny wpływ na politykę równości szans i/lub pozytywny wpływ na ochronę środowiska

16 Terminy i budżety rund aplikacyjnych
Dotychczasowe runda 2008 (konkurs zamknięty 12 maja - 31 lipca 2008 r. – złożono 502 wnioski na kwotę dofinansowania 6,4 mld PLN – podpisano ponad 177 umów o dofinansowanie, niebawem zostanie podpisanych blisko 40 kolejnych umów) I runda 2009 r. (konkurs zamknięty 2 marca - 15 kwietnia 2009 r. – złożono 326 wniosków na kwotę dofinansowania 5 mld PLN przy alokacji 933 mln PLN / 4 wnioski wycofano) Planowane II runda 2009 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków sierpień - październik 2009 r. – konkurs zamknięty na kwotę 213 mln EUR)

17 Przedsięwzięcia wymagające oceny OOŚ
Planowane przedsięwzięcie może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny OOŚ został zatwierdzony w drodze postanowienia 17

18 Najczęściej występujące błędy w dokumentacji związanej z OOŚ
brak opisu analizowanych wariantów w raporcie OOŚ, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, niekompletność streszczenia w języku niespecjalistycznym (streszczenia są bardzo ogólne i nie odnoszą się do wszystkich rozdziałów raportu OOŚ), brak zawarcia informacji o udziale społeczeństwa i organizacji pozarządowych w postępowaniu dotyczącym OOŚ, niedotrzymanie terminów na składanie uwag i wniosków zainteresowanych stron (społeczeństwa, organizacji pozarządowych) przez organy właściwe do wydania decyzji, zgodnych z art. 33 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy, postanowienie, w ramach którego właściwy organ stwierdza/nie stwierdza obowiązek przeprowadzania OOŚ nie uwzględnia wszystkich uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1. 18

19 W przypadku projektów z II grupy, gdzie organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia OOŚ:
Uwagę należy zwrócić na uzasadnienie postanowienia, Złożyć załącznik 1b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. 19

20 Realizacja projektów – główne zmiany w stosunku do 2008 r.
pozwolenie na budowę, dokumenty dot. oddziaływania projektu na środowisko, licencje itp. muszą być dostarczone najpóźniej na moment pierwszego wniosku o płatność rozliczanie nie tylko w formie refundacji ale również zaliczek w przypadku zaliczek gdy wartość dofinansowania przekracza 4 mln zł wymagane dodatkowe zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie w przypadku zakupów jednego asortymentu od jednego dostawcy powyżej 14 tys. euro Beneficjent musi dokonać zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę (trzy oferty) 20

21 * stan na 1 czerwca 2008 r. 21

22 22

23 wnioski MSP - 66% łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania
23

24 * inne branże – 90 projektów
24

25 Podsumowanie II rundy konkursowej – wybrane wskaźniki
90% Wnioskodawców powołuje się na okres stosowania technologii, a 50% na stopień rozprzestrzenienia w 73% projektów przewiduje się zakup budynków, budowli, prace budowlane w 30% projektów przewiduje się doradztwo i/lub szkolenia w 89% projektów wskazuje się na znaczące wykorzystanie prac B+R w 70% projektów wskazuje się na wykorzystanie praw własności przemysłowej w ponad 90% projektów zakłada się zgłoszenie technologii lub produktu do objęcia ochroną praw własności przemysłowej / wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej / utworzenie działu B+R lub rozwój współpracy z jednostką naukową 25

26 Podsumowanie II rundy konkursowej – wybrane wskaźniki
przeciętna wnioskowana wartość dofinansowania – 15 mln zł (I runda 12 mln zł) przeciętna wnioskowana wartość dofinansowania na budynki, budowle, prace budowlane – 4,4 mln PLN średnia ilość miejsc pracy – 26 przeciętny okres realizacji projektu miesięcy 26

27 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony informatorium , , 27


Pobierz ppt "IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google