Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne Działanie 4.4 PO IG Jarosław Pichla, Anna OlkowiczWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne Działanie 4.4 PO IG Jarosław Pichla, Anna OlkowiczWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne Działanie 4.4 PO IG Jarosław Pichla, Anna OlkowiczWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP

2 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Plan prezentacji - Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie - Intensywność wsparcia oraz wydatki kwalifikowane - Wybrane kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków - Termin naboru wniosków - Ocena oddziaływania na środowisko oraz główne zmiany w realizacji projektów w stosunku do 2008 r. - Podsumowanie dotychczasowych konkursów

3 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Podstawy udzielania wsparcia Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wnioskodawcy Przedsiębiorcy wykluczenia przedmiotowe (np. sektor rybołówstwa i akwakultury, produkcja podstawowa produktów rolnych, sektor górnictwa węgla, sektor hutnictwa żelaza i stali, sektor budownictwa okrętowego, sektor włókien syntetycznych, produkcja wyrobów tytoniowych, alkoholowych, broni, amunicji, materiałów pornograficznych) wykluczenia podmiotowe (np. zagrożony przedsiębiorca / duży przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej / podmiot, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej)

5 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Budżet rundy aplikacyjnej w 2009 r. Całkowity Budżet na Działanie 4.4 PO IG 1 420 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I i II rundy aplikacyjnej w 2009 r. łącznie 426 mln euro (po połowie na każdą rundę)

6 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Koszty całkowite i kwalifikowane projektu - limity Maksymalna całkowita wartość projektu 50 mln euro Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 160 mln zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 8 mln zł

7 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kwota dofinansowania - limity Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt Maksymalne wsparcie na inwestycje 40 mln zł Maksymalne wsparcie na doradztwo 1 mln zł Maksymalne wsparcie na szkolenia 1 mln zł Minimalne wsparcie na inwestycje 2,4 mln zł

8 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Intensywność wsparcia - inwestycje WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali ŚredniInni Miasto stołeczne Warszawa 50%40%30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60%50%40% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko – Mazurskie 70%60%50%

9 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Intensywność wsparcia – doradztwo i szkolenia szkolenia – mikro i małe przedsiębiorstwa 45% szkolenia – średnie przedsiębiorstwa 35% szkolenia – duże przedsiębiorstwa 25% doradztwo (tylko dla MSP)50%

10 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Katalog kosztów kwalifkowanych - grunty (również leasing lub dzierżawa) - budynki i budowle (również leasing lub najem), - inne środki trwałe (również leasing), - roboty i materiały budowlane, - wartości niematerialne i prawne (również leasing), - usługi doradcze (tylko dla MSP) - szkolenia specjalistyczne (wynagrodzenie trenerów, delegacje, materiały szkoleniowe itp.)

11 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Koszty kwalifkowane - limity - grunty do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych - budynki i budowle wraz z robotami i materiałami budowlanymi do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych - wartości niematerialne i prawne do 50% kosztów na część inwestycyjną projektu (dotyczy tylko dużych przedsiębiorców) - szkolenia specjalistyczne do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych - w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu wydatki na zakup środków transportu są niekwalifikowane - w przypadku dużych przedsiębiorców środki trwałe muszą być nowe

12 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dokumenty aplikacyjne Wniosek o dofinansowanie i biznes plan (w wersji papierowej i elektronicznej) Załączniki do wniosku Formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej, Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jeśli dotyczy Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, leasingowej lub umowa kredytowa) jeśli dotyczy Opinia o innowacyjności jeśli dotyczy Oświadczenie dotyczące podatku VAT jeśli dotyczy Model finansowy - dotychczas fakultatywny, w kolejnej rundzie obligatoryjny - 4 części – dane firmy, dane makro, finansowanie, sprawozdanie fin. - należy podać dane zastane oraz opracować m.in. prognozę sprzedaży, kosztów operacyjnych, kosztów produkcji, wydatków inwestycyjnych itp.

13 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wybrane kryteria formalne Rozpoczęcie realizacji projektu nie wcześniej niż w dniu następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie w RIF lub po uzyskaniu pozytywnej opinii Promotora Projektów Innowacyjnych Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji Projekt jest realizowany na terenie RP Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie RP Projekt mieści się w ramach czasowych działania PO IG (do 31.12.2015 r.)

14 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wybrane kryteria merytoryczne obligatoryjne Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP) Projekt dotyczy inwestycji (…) prowadzącej do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% Projekt wykazuje opłacalność finansową NPV>0 Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu

15 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wybrane kryteria merytoryczne fakultatywne Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu Procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tych produktów wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w tym: pozytywny wpływ na politykę równości szans i/lub pozytywny wpływ na ochronę środowiska

16 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Terminy i budżety rund aplikacyjnych Dotychczasowe runda 2008 (konkurs zamknięty 12 maja - 31 lipca 2008 r. – złożono 502 wnioski na kwotę dofinansowania 6,4 mld PLN – podpisano ponad 177 umów o dofinansowanie, niebawem zostanie podpisanych blisko 40 kolejnych umów) I runda 2009 r. (konkurs zamknięty 2 marca - 15 kwietnia 2009 r. – złożono 326 wniosków na kwotę dofinansowania 5 mld PLN przy alokacji 933 mln PLN / 4 wnioski wycofano) Planowane II runda 2009 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków sierpień - październik 2009 r. – konkurs zamknięty na kwotę 213 mln EUR)

17 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Przedsięwzięcia wymagające oceny OOŚ 1.Planowane przedsięwzięcie może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 2.Planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny OOŚ został zatwierdzony w drodze postanowienia

18 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Najczęściej występujące błędy w dokumentacji związanej z OOŚ 1.brak opisu analizowanych wariantów w raporcie OOŚ, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, 2.niekompletność streszczenia w języku niespecjalistycznym (streszczenia są bardzo ogólne i nie odnoszą się do wszystkich rozdziałów raportu OOŚ), 3.brak zawarcia informacji o udziale społeczeństwa i organizacji pozarządowych w postępowaniu dotyczącym OOŚ, 4.niedotrzymanie terminów na składanie uwag i wniosków zainteresowanych stron (społeczeństwa, organizacji pozarządowych) przez organy właściwe do wydania decyzji, zgodnych z art. 33 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy, 5.postanowienie, w ramach którego właściwy organ stwierdza/nie stwierdza obowiązek przeprowadzania OOŚ nie uwzględnia wszystkich uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1.

19 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. W przypadku projektów z II grupy, gdzie organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia OOŚ: 1.Uwagę należy zwrócić na uzasadnienie postanowienia, 2.Złożyć załącznik 1b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

20 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Realizacja projektów – główne zmiany w stosunku do 2008 r. - pozwolenie na budowę, dokumenty dot. oddziaływania projektu na środowisko, licencje itp. muszą być dostarczone najpóźniej na moment pierwszego wniosku o płatność - rozliczanie nie tylko w formie refundacji ale również zaliczek - w przypadku zaliczek gdy wartość dofinansowania przekracza 4 mln zł wymagane dodatkowe zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie - w przypadku zakupów jednego asortymentu od jednego dostawcy powyżej 14 tys. euro Beneficjent musi dokonać zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę (trzy oferty)

21 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. * stan na 1 czerwca 2008 r.

22 Warszawa, 9 czerwca 2009 r.

23 wnioski MSP - 66% łącznej wnioskowanej kwoty dofinansowania

24 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. * inne branże – 90 projektów

25 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Podsumowanie II rundy konkursowej – wybrane wskaźniki - 90% Wnioskodawców powołuje się na okres stosowania technologii, a 50% na stopień rozprzestrzenienia - w 73% projektów przewiduje się zakup budynków, budowli, prace budowlane - w 30% projektów przewiduje się doradztwo i/lub szkolenia - w 89% projektów wskazuje się na znaczące wykorzystanie prac B+R - w 70% projektów wskazuje się na wykorzystanie praw własności przemysłowej - w ponad 90% projektów zakłada się zgłoszenie technologii lub produktu do objęcia ochroną praw własności przemysłowej / wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej / utworzenie działu B+R lub rozwój współpracy z jednostką naukową

26 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Podsumowanie II rundy konkursowej – wybrane wskaźniki - przeciętna wnioskowana wartość dofinansowania – 15 mln zł (I runda 12 mln zł) - przeciętna wnioskowana wartość dofinansowania na budynki, budowle, prace budowlane – 4,4 mln PLN - średnia ilość miejsc pracy – 26 - przeciętny okres realizacji projektu - 25 miesięcy

27 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne Działanie 4.4 PO IG Jarosław Pichla, Anna OlkowiczWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google