Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Warszawa, 27 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Warszawa, 27 października."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Warszawa, 27 października 2009 r.

2 Plan prezentacji Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie Wydatki kwalifikowane Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków Podsumowanie konkursów

3 Podstawy udzielania wsparcia Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 PO IG Wykluczone działalności (1) Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie: produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

5 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wykluczone działalności (2) pierwszeństwa użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, w sektorze rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy: a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

6 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wykluczone działalności (3) w sektorze górnictwa węgla, w sektorach hutnictwa żelaza i stali, w sektorze budownictwa okrętowego, w sektorze włókien syntetycznych.

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy, Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP), Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona: - mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, - podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, -udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

8 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG 1.4 4.1 Etap I: Prace badawcze Efekt: prototyp Etap II: Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I

9 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

10 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych

11 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych

12 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG (cd.) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie

13 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wsparcie wdrożeń projektów z inicjatyw technologicznych uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w inicjatywach technologicznych; możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w 4.1

14 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

15 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Działanie 1.4Działanie 4.1 Budżet390 mln euro Wartość projektumin. 400 tys. zł*do 50 mln euro Wsparcie na badaniaponiżej 7,5 mln eurond. Wparcie na inwestycjend.do 20 mln zł * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

16 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Intensywność wsparcia Badania przemysłowePrace rozwojowe Mikro- i mali70%45% Średni60%35% Inni50%25% Działanie 1.4 POIG Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego)

17 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Intensywność wsparcia dla 4.1 PO IG Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: Intensywność wsparcia na doradztwo dla MSP – do 50% wydatków, Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego) Maksymalna wartość projektu celowego wynosi 50 mln euro.

18 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Całkowity Budżet390 + 390 mln euro Budżet na rok 2009200 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009r. 280 197 750 zł – MSP 280 197 750 zł – inne niż MSP

19 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane - etap I (1): wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego oraz osób zarządzających projektem, pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,

20 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane - etap I (2): zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, pokrycie kosztów ogólnych - do 10% całkowitych wydatków wymienionych powyżej, ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy, pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta na rachunku.

21 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II (3): koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, cena nabycia robót i materiałów budowlanych, cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

22 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II (4): raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub budowli, cena zakupu przez MSP usług doradczych do 10% wydatków wymienionych powyżej (intensywność 50%), ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy, pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta na rachunku.

23 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane (5): limity procentowe określonych wydatków - łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1; wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu; wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1 bez usług doradczych (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP).

24 Terminy naboru wniosków do działania 1.4-4.1 w ramach II rundy w 2009 r. - MSP Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 2 listopada 2009 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 30 listopada 2009 r.

25 Terminy naboru wniosków do działania 1.4-4.1 w ramach II rundy w 2009 r. – inne niż MSP Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 16 listopada 2009 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 14 grudnia 2009 r.

26 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria Formalne (1): I. Wymogi formalne – wniosek: - złożenie wniosku we właściwej instytucji, -złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, -złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, -wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

27 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria Formalne (2): II. Wymogi formalne – wnioskodawca: - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

28 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria Formalne (3): III. Wymogi formalne - projekt: - projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), - realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), - przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy);

29 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria Formalne (4): IV. Kryteria formalne specyficzne: - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), - projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, -wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.

30 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja 0-1): -projekt ma charakter innowacyjny, -projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej Wnioskodawcy -projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu), - istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu, - wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy wnioskodawców innych niż MSP), -wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac,

31 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne cd.: -wnioskodawca posiada zdolność do wdrożenia wyników części badawczej projektu, -wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, - wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania, -harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, -wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

32 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Dodatkowe kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów Inicjatywy Technologicznej I: -wnioskodawca jest stroną ważnej umowy o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I, lub był członkiem konsorcjum realizującego projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I. -część inwestycyjna projektu dotyczy wdrożenia wyników projektu badawczego/celowego realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I. -część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

33 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne: -realizacja projektu prowadzi do utworzenia lub rozbudowy trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze Wnioskodawcy (liczba pkt – 10), -wnioskodawca jest MSP (15), -projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio) (5), -istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt/technologię/usługę będą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (15), - rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie patentowe wynalazku (15), - rezultatem realizacji projektu jest zgłoszenie wzoru przemysłowego lub zgłoszenie wzoru użytkowego (10),

34 Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 1.4- 4.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne: -w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (10), -projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 lub na politykę horyzontalną wymienioną w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (10), -wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10).

35 Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania 1.4-4.1 POIG dla MSP w 2008 r. Złożono 105 wniosków na kwotę ok. 320 mln zł, w tym: Wnioskowane wsparcie na I etap to ok. 100,4 mln zł, Wnioskowane wsparcie na II etap to ok. 219,6 mln zł, Ocenie formalnej podlegały 102 wnioski na łączną kwotę ok. 308,4 mln zł, Ocenie merytorycznej podlegały 74 wnioski na łączną kwotę ok. 219 mln zł, Ocenę merytoryczną przeszły pozytywnie 34 wnioski na kwotę ok. 73,9 mln zł.

36 Podsumowanie I rundy w ramach działania 1.4-4.1 POIG w 2009 r. Złożono 424 wnioski na kwotę ok. 1 552 mln zł, w tym: Wnioskowane wsparcie na I etap to ok. 504,5 mln zł, Wnioskowane wsparcie na II etap to ok. 1 048 mln zł, Ocenie formalnej podlegało 416 wniosków na łączną kwotę ok. 1 514 mln zł, Ocenie merytorycznej podlegało 329 wniosków na łączną kwotę ok. 1 097 mln zł, Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 206 wniosków na łączną kwotę ok. 721 mln zł.

37 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93, 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Działanie 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Warszawa, 27 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google