Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Sebastian Banasiewicz Warszawa, 11 lutego 2009 r.

2 Plan prezentacji Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie Wydatki kwalifikowane Terminy naboru wniosków w ramach I rundy/2009 Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków Podsumowanie ubiegłorocznego konkursu

3 Podstawy udzielania wsparcia Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wykluczone działalności (1) Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie: produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

5 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wykluczone działalności (2) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy: a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

6 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wykluczone działalności (3) w sektorze górnictwa węgla, w sektorach hutnictwa żelaza i stali, w sektorze budownictwa okrętowego, w sektorze włókien syntetycznych.

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy, Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP), Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona: - mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, - podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, -udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

8 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo – rozwojowego, aby móc uzyskać w/w wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli przedsiębiorca planuje w okresie trwałości uzyskać status CBR otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej.

9 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca: którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości, którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo – rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych powyżej, który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

10 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego: na projekty polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego (dwie zasadnicze fazy projektu: faza opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz faza wdrożenia tego wzoru do produkcji), warunkiem koniecznym jest wykazanie odpowiedniej kadry w zakresie wzornictwa lub skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa, warunkiem koniecznym jest także opłacalność projektu.

11 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, jeżeli dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 (tzw. efekt zachęty)

12 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

13 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Całkowity Budżet186 mln euro Budżet na rok 200950 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009r. 73 067 000 złotych

14 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym: - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN, -dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN, -maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

15 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa: Wsparcie na inwestycje21 mln zł Wsparcie na doradztwo600 tys. zł Wsparcie na szkolenia1 mln zł

16 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi: Wsparcie na inwestycje1,4 mln zł Wsparcie na doradztwo100 tys. zł Wsparcie na szkolenia100 tys. zł

17 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Intensywność wsparcia (c.d.) - intensywność wsparcia na doradztwo w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekraczać 50% tych wydatków -intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne nie może przekraczać: 1)45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia; 2)35 % wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia; 3)25 % wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia

18 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane: grunty, budynki i budowle (również leasing lub najem), środki trwałe (również leasing), roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne (również leasing), usługi doradcze, szkolenia. limity procentowe określonych wydatków - łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych; wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu; Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych na część inwestycyjną (dotyczy dużych przedsiębiorców).

19 Terminy naboru wniosków do działania 4.2 w ramach I rundy w 2009 r. Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 16 lutego 2009 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 31 marca 2009 r.

20 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria formalne oraz merytoryczne w ramach działania 4.2: Kryteria Formalne: I. Wymogi formalne – wniosek: - złożenie wniosku we właściwej instytucji, - złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, - wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

21 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria Formalne: II. Wymogi formalne – wnioskodawca: - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

22 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria Formalne: III. Wymogi formalne - projekt: - projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), - realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), - przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy)

23 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria Formalne: IV. Kryteria formalne specyficzne: - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), - w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, -biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli dotyczy), - projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, - wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu

24 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R (1): - wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace lub poniósł wydatki w zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy, - projekt dotyczy wyposażenia przedsiębiorstwa w aktywa materialne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozwoju działalności B+R, - projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki,

25 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R (2): - wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP), - wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie projektem, - planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania, - informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, - wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu.

26 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R: -wnioskodawca jest MSP (liczba pkt – 15), - projekt zakłada uzyskanie przez Wnioskodawcę statusu CBR (25), - projekt przewiduje współpracę z jednostką naukową (15), - w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (25), - projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (10), - wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N- 18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10)

27 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (1): - projekt dotyczy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego i zakończy się wdrożeniem tego wzoru do produkcji, -projekt obejmuje zlecenie wykonania projektu wzorniczego lub wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie wzornictwa, - projekt jest opłacalny, - projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki,

28 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (2): - wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP), - wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie projektem, - planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania, - informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, - wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla danego rodzaju projektu

29 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów dotyczących wzornictwa: - istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (liczba pkt - 15), - wnioskodawca jest MSP (15), - projekt dotyczy opracowania i wdrożenia wzoru użytkowego (15), - wzór użytkowy opracowany w ramach projektu zostanie zgłoszony do ochrony własności przemysłowej (15), - wzór opracowany w ramach projektu dotyczy struktury złożonej lub linii wzorniczej (20), - projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (10), - wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N- 18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10).

30 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Promotor Projektów Innowacyjnych (PPI) Celem działania Promotorów Projektów Inwestycyjnych jest stworzenie przedsiębiorcom przyjaźniejszego systemu wnioskowania o wsparcie w ramach działań 4.2 i 4.4 POIG. Rolą PPI jest pomoc przedsiębiorcom na etapie przygotowywania wniosku o wsparcie począwszy od podejmowania decyzji czy działania 4.2 lub 4.4 POIG są adekwatne do potrzeb przedsiębiorcy po zaopiniowanie projektu co do zasady.

31 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Usługa Promotora Projektów Innowacyjnych (PPI) polega na: 1. analizie wniosku przedsiębiorcy (wnioskodawcy) czyli weryfikacji kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz wstępnej weryfikacji kwalifikowalności merytorycznej zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców do działania 4.2 i 4.4 POIG. 2. bieżących kontaktach z przedsiębiorcą (wnioskodawcą) w zakresie wyjaśniania zapisów zawartych we wniosku. 3. udzielaniu podstawowych wskazówek dotyczących przygotowania załączników do wniosku (w tym Biznes Planu). 4. informowaniu przedsiębiorców (wnioskodawców) nt. zasad korzystania z usług PPI, w tym konsekwencji wydania poszczególnych opinii 5. wydaniu pisemnej opinii nt. kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz kwalifikowalności merytorycznej projektu

32 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Opinia Promotora Projektów Innowacyjnych Opinia jest wydawana zgodnie ze wzorem i zawiera zalecenia, ponadto przy: - ocenie pozytywnej – następuje blokada edycji wniosku, wystawiane jest zaświadczenie informujące przedsiębiorcę o przyjęciu wniosku (data przyjęcia = data, dzień po której wnioskodawca może rozpocząć projekt i ponosić na własne ryzyko wydatki kwalifikowane), data wydania pozytywnej opinii jest tożsama z datą przyjęcia wniosku w PARP pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów w oznaczonym w zaświadczeniu terminie i miejscu, - opinia negatywna rokująca lub negatywna – przekazanie zaleceń i oczekiwanych uzupełnień, możliwość ponownego złożenia wniosku do opinii (tylko dwukrotna opinia tego samego wniosku tj. jeden wniosek może być opiniowany przez PPI maksymalnie 2 razy, co oznacza, że tylko 1 raz może on uzyskać opinię negatywną rokującą.),

33 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG Zasady działania PPI 1. PPI działają przy Regionalnych Instytucjach Finansujących, 2. Przedsiębiorca po wypełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków ma możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi PPI: - zaznaczając opcję Przekaż wniosek do weryfikacji przez promotora oraz - dokonując wyboru osoby promotora z dostępnej listy, 3. Po dokonaniu wyboru promotora wniosek w wersji elektronicznej zostaje automatycznie wysłany do weryfikacji na konto tegoż promotora, 4. Po otrzymaniu wniosku PPI przeprowadza weryfikację i akceptuje lub odrzuca wniosek do opiniowania, 5. W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty akceptacji wniosku do opiniowania PPI sporządza i podpisuje opinię oraz powiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną przedsiębiorcę o uzyskanej opinii.

34 Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r. Złożono 94 wnioski na kwotę ok. 261 mln zł, w tym: średnio ok. 4,1 mln zł średnio ok. 1,3 mln zł

35 Wyniki oceny: 85 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną, na kwotę ok. 231,2 mln zł (3 rezygnacje, 6 negatywnych ocen formalnych), 55 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną, na kwotę ok. 146,8 mln zł, Średni czas realizacji projektu 20 miesięcy (1,7 roku), Podpisano 50 umów o dofinansowanie na kwotę 143 566 722,67 zł. Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.

36 Wnioski wg województw, liczba i kwota w zł Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.

37 Wnioski wg wielkości wnioskodawcy, w % Podsumowanie pierwszego naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.

38 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93, 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google