Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi – System SOWA Dorota Ludorowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi – System SOWA Dorota Ludorowska."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi – System SOWA Dorota Ludorowska DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA

2 2 Plan prezentacji Omówienie Sytemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA): 1.Wprowadzenie do systemu SOWA 2.Założenie konta i dostęp do systemu 3.Wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu

3 3 Wprowadzenie do systemu SOWA System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępny jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.plhttps://www.sowa.efs.gov.pl

4 4 Wprowadzenie do systemu SOWA Główne cele realizowane przez SOWA: Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK); Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu; Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów; Komunikacja i wymiana informacji. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu zawartego w SOWA.

5 5 Założenie konta i dostęp do systemu Aby móc w pełni korzystać z systemu wymagane jest założenie konta użytkownika. W tym celu na stronie logowania należy wybrać zakładkę Załóż konto i wypełnić formularz rejestracyjny. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Załóż konto:

6 6 Założenie konta i dostęp do systemu Podczas rejestracji konta, bardzo ważne jest podanie aktualnego adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją dokończenia rejestracji konta. Przed założeniem konta użytkownika należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sytemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenie użytkownika Sytemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych :

7 7 Założenie konta i dostęp do systemu Odpowiedz na wskazany adres e-mail Dziękujemy za założenie konta w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W celu dokończenia rejestracji konta należy wybrać poniższy link aktywacyjny: Link aktywujący hasło do systemu: https://www.sowa.efs.gov.pl/Konto/Potwierdzenie- email?u=GIvSctzzBUjn%2FBfsyWkjrtPzCeMZotk%40g9%2FnY%2FV%40Y7 mzFa9jCmnShnD5ghjhkhgydt5jqJzJvhttps://www.sowa.efs.gov.pl/Konto/Potwierdzenie- email?u=GIvSctzzBUjn%2FBfsyWkjrtPzCeMZotk%40g9%2FnY%2FV%40Y7 mzFa9jCmnShnD5ghjhkhgydt5jqJzJv Login do systemu: JANKOW

8 8 Założenie konta i dostęp do systemu Logowanie do sytemu Aby zalogować się do systemu należy na stronie startowej wpisać w polu Identyfikator użytkownika swój login oraz hasło, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem Zaloguj:

9 Założenie konta i dostęp do systemu

10 10 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Dane dotyczące Beneficjenta są automatycznie wypełniane danymi wpisanymi w zakładce Beneficjent. w pkt 2.7 należy wskazać osobę /y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, w pkt 2.8 osobę do kontaktów roboczych z podaniem jej danych. W przypadku partnerów ich dane wypełniają się automatycznie z zakładki Partnerzy. w pkt 2.9.7 należy wskazać osobę /y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera, w pkt 2.9.8 symbol partnera

11 11 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

12 12 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie V. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W pkt 4.1 należy podać nazwy zadań oraz szczegółowo je opisać uzasadniając potrzebę ich realizacji w ramach projektu np.: Zadanie 1 Realizacja kursu A Zadanie 2 Realizacja kursu B Zadanie 3 Realizacja kursu C Do każdego zadania należy przyporządkować wskaźnik z pkt 3.1.1 oraz określić jego wartość. UWAGA! W ramach projektu można realizować tylko kursy wykazane w kryterium dostępu 2

13 13 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

14 14 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie VI. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW Bardzo ważne! W pkt 4.3 należy zawrzeć informacje nt. obrotów finansowych wnioskodawcy i partnerów określonych w ogólnych kryteriach formalnych. W celu spełnienia kryterium dostępu 1 w pkt. 4.4 należy zawrzeć informację odnośnie formy prawnej funkcjonowania instytucji - Wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem, który w celu realizacji kursów podyplomowych musi uzyskać wpis do rejestru właściwej Izby Pielęgniarskiej IOK zaleca na etapie składania wniosku o dofinansowanie załączenie kopi za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do rejestru.

15 15 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

16 16 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU W pkt 6.1.1 w ramach kosztów bezpośrednich wskazuje się koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań. Przy określaniu wydatków należy wziąć pod uwagę stawki rynkowe, z uwzględnieniem zapisów  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐2020  Wykazu typowych kosztów i usług w projektach dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ( załącznik 12 do regulaminu)

17 17 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

18 18 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

19 19 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

20 20 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

21 21 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie VII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W harmonogramie realizacji projektu należy wskazać okresy realizacji poszczególnych zadań. VIII. OŚWIADCZENIE Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku, podpisać wniosek przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, i opieczętować.

22 22 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

23 23 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

24 24 POWER Wniosek o dofinansowanie projektu Walidowanie i przesyłanie wypełnionego wniosku do IOK Przed przesłaniem elektronicznej wersji wniosku do IOK należy najpierw zweryfikować poprawność jego wypełnienia klikając przycisk „Sprawdź”. Pola nie uzupełnione lub błędnie uzupełnione wyświetlą się w Karcie walidacji. Po poprawieniu błędu ponownie klikamy przycisk „Sprawdź”.

25 25 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie

26 Dziękuję za uwagę! Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 tel. 022 530 03 60 fax. 022 530 03 50 WWW.ZDROWIE.GOV.PL kursy.podyplomowe@mz.gov.pl 26


Pobierz ppt "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi – System SOWA Dorota Ludorowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google