Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 człowiek – najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 OCENA FORMALNA WNIOSKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 człowiek – najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 OCENA FORMALNA WNIOSKÓW."— Zapis prezentacji:

1 1 człowiek – najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKÓW SYSTEMOWYCH OPS, PCPR

2 22 Ocena formalna : odbywa się przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL trwa nie dłużej niż 14 dni od dnia jego złożenia

3 3 Podczas oceny formalnej następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: ogólne kryteria formalne kryteria dostępu

4 4 Ogólne kryteria formalne: 1.wniosek złożono w terminie wskazanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), 2.wniosek złożono w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)/właściwym Oddziale Zamiejscowym, 3.wniosek wypełniono w języku polskim, 4.wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, 5.wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, 6.okres realizacji projektów jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL, 7.roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu), 8.realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

5 5 Ad. 1 wniosek złożono w terminie wskazanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 24 stycznia 2011 r. do 22 lutego 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w - Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU: - Oddział w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, - Oddział w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka, - Oddział w Płocku ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock, - Oddział w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, - Oddział w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce. Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

6 6 Ad. 2 wniosek złożono w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)/ właściwym Oddziale Zamiejscowym w pkt 1.5 wniosku Instytucja, w której wniosek zostanie złożony – z listy wyboru należy wybrać właściwą instytucję, w której wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;

7 Ad. 3 wniosek wypełniono w języku polskim Wszystkie wymagane pola wniosku muszą zostać wypełnione w języku polskim. Jednocześnie poszczególne pola wniosku powinny być wypełnione w sposób umożliwiający ich jednoznaczną interpretację, np. nadmierne używanie skrótów może utrudnić osobie sprawdzającej prawidłową interpretację zapisów wniosku. 7

8 Ad. 4 wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie W pkt. 1.6. wniosku Numer konkursu- należy wpisać - nie dotyczy; W pkt. 2.1. Nazwa projektodawcy – należy wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego łamane przez nazwę odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie np. Gmina X / Ośrodek Pomocy Społecznej w X. W pkt. od 2.2 do 2. 5 należy wpisać dane dotyczące OPS, PCPR. 8

9 Wnioskodawca składa wniosek w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Przez wersję elektroniczną rozumie się plik ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) oraz plik PDF utworzone za pomocą aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (wersja 6.4). Wszystkie wersje (zarówno papierowe jak i elektroniczna) muszą być tożsame. Wniosek składany przez beneficjenta musi zostać własnoręcznie czytelnie podpisany w części V wniosku Oświadczenie przez osobę/osoby do tego upoważnione wskazaną/wskazane w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie projektu oraz opatrzony stosownymi pieczęciami (pieczątka instytucji oraz imienna pieczątka osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących lub pieczątka instytucji oraz w przypadku braku imiennej pieczątki osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących – czytelny podpis). W przypadku projektów partnerskich (krajowych) wymagane jest dodatkowo w części V wniosku złożenie podpisu/ów przez osoby reprezentujące poszczególnych partnerów krajowych. Ponadto w pkt. 2.8 wniosku należy podać dane wszystkich partnerów krajowych (jeżeli występują), z którymi projektodawca zamierza realizować projekt w partnerstwie. 9

10 Ad. 5 wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych Weryfikacja tego kryterium przeprowadzana jest w oparciu o Oświadczenie Beneficjenta zamieszczone w części V wniosku o dofinansowanie projektu. 10

11 Ad. 6 okres realizacji projektów jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL W pkt 1.8 wniosku Okres realizacji projektu - należy wpisać daty realizacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, Zaleca się by okres realizacji projektu dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 11

12 Ad. 7 roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) W pkt. 3.6 wniosku projektodawca powinien również przedstawić informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów do realizacji projektu, dotyczące wysokości obrotu Projektodawcy i Partnerów. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych za tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. 12

13 Ad. 8 realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie działania na rok 2011 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. 13

14 Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projekty obejmujące wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy realizowane są w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. 2.Projekt skierowany jest w co najmniej 10 % do osób niepełnosprawnych. 14

15 Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny oznacza konieczność poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w wyznaczonym terminie: 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, do 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisma w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym. 15

16 16 Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Wniosek jest poprawny formalnie jeśli w odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczono - TAK lp.WYMOGI FORMALNE:TakNie 1Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)? 2 Czy wniosek zostanie złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)? 3 Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? 4 Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową? (w tym pkt. 2.6, część V wniosku) 5 Czy wniosek został podpisany i opieczętowany w części V Oświadczenie? 6 Czy osoba/y, które opieczętowują i podpisują wniosek są tożsame z osobą/ami wymienionymi w pkt. 2.6 wniosku? 7 Czy wniosek złożony zostanie w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML) 8 Czy wraz z wnioskiem złożone zostaną 2 egzemplarze (2 kopie) listu intencyjnego w sprawie partnerstwa ponadnarodowego - wyłacznie w przypadku prjektów współpracy ponadnarodowej? 9 Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? 10 Czy wniosek nagrany na płytę można ponownie otworzyć np. na innym komputerze? 11 Czy suma kontrolna jest tożsama na wersji papierowej (oryginał/kopia) i wersji elektronicznej? Czy wydruk zawiera wszystkie strony z tą samą sumą kontrolną? 12 Czy typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej? 13Czy złożone egzemplarze wniosku są kompletne tj. czy zawierają wszystkie strony? 14 Czy roczny obrót* projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie** (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu)? 15 Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? UWAGA: Lista sprawdzajaca stanowi dokument pomocniczy dla Beneficjenta (Projektodawcy).

17 17 człowiek – najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę, Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków POKL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa 17


Pobierz ppt "1 człowiek – najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 OCENA FORMALNA WNIOSKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google