Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi leśne na 2016r. Nadleśnictwa Ustka Ustka, 16 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi leśne na 2016r. Nadleśnictwa Ustka Ustka, 16 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 Usługi leśne na 2016r. Nadleśnictwa Ustka Ustka, 16 listopada 2015

2 2 Podział zamówienia na części 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Hodowla i ochrona lasu; Ochrona przeciwpożarowa; Pozyskanie i zrywka drewna; Utrzymanie obiektów edukacyjnych i turystycznych; Utrzymanie dróg i urządzeń melioracyjnych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, technologii i odbioru prac zawierają załączniki nr 1B, 1C, 1D

4 4 Załącznik 1 B

5 5 Załącznik 1 C

6 6 Załącznik 1 D

7 7 Kwoty brutto przeznaczone na realizacje zadań Oznaczenie częściKwota brutto [zł] 1. (01, 02)1 148 561,46 2. (03, 04, 05)759 594,33 3. (06, 11)1 254 372,18 4. (07, 08)1 531 785,96 5. (09, 10)984 974,07 6. (12, 13)1 079 446,51 7. (14, 15)1 289 649,65 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części zamówienia

8 8 Zasady ogólne realizacji zamówienia Wykonawca realizował będzie zamówienie na podstawie pisemnych zleceń; Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania porządku (przyległe drogi i rowy); Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania olei biodegradowalnych oraz zestawów do jego pochłaniania (odpowiednie kanistry); Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania pozycji zakazem wstępu (tablice ostrzegawcze);

9 9 Podwykonawstwo Obowiązek osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia: Czyszczenia wczesne; Czyszczenia późne; Czyszczenia późne z pozyskaniem drewna; Trzebieże wczesne; Do wykonywania pozostałych prac zamawiający dopuszcza zatrudnianie podwykonawców

10 10 Prawo opcji Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia (danej części)

11 11 Warunki udziału w postępowaniu Wiedza i doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat wykonawca zrealizował lub realizuje (wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę (na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż: Oznaczenie częściKwota zł brutto 1. (01, 02)575 000,00 2. (03, 04, 05)380 000,00 3. (06, 11)630 000,00 4. (07, 08)766 000,00 5. (09, 10)493 000,00 6. (12, 13)540 000,00 7. (14, 15)645 000,00

12 12 Warunki udziału w postępowaniu Wiedza i doświadczenie udokumentowanie: wykaz usług wykonanych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dowodami są: 1.poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części.

13 13

14 14 Warunki udziału w postępowaniu Potencjał techniczny i osobowy: Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Oznaczenie części Ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna Pług do przygotowania gleby typu LPZ z pogłębiaczem 1. (01, 02)21 2. (03, 04, 05)21 3. (06, 11)21 4. (07, 08)21 5. (09, 10)21 6. (12, 13)21 7. (14, 15)21

15 15

16 16 Warunki udziału w postępowaniu Potencjał techniczny i osobowy: Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Oznaczenie części Ilość osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką 1. (01, 02)5 2. (03, 04, 05)4 3. (06, 11)4 4. (07, 08)5 5. (09, 10)5 6. (12, 13)5 7. (14, 15)6

17 17

18 18 Warunki udziału w postępowaniu Zdolność ekonomiczna: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: Oznaczenie części Środki finansowe lub zdolność kredytowa [zł] 1. (01, 02)106 000,00 2. (03, 04, 05)70 000,00 3. (06, 11)116 000,00 4. (07, 08)141 000,00 5. (09, 10)91 000,00 6. (12, 13)100 000,00 7. (14, 15)119 000,00

19 19 Warunki udziału w postępowaniu Zdolność ekonomiczna dokumenty: Informacja banku lub SKOK potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawianą nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (np. sprawozdanie finansowe).

20 20 Warunki udziału w postępowaniu W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

21 21 Pozostałe oświadczenia lub dokumenty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru dołączonego do SIWZ); Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (6 miesięcy); Aktualne zaświadczenie naczelnika US o niezaleganiu z opłaceniem podatków (3 miesiące); Aktualne zaświadczenie ZUS lub KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek (3 miesiące); Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w SIWZ (6 miesięcy); Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru dołączonego do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

22 22 Wadium Oznaczenie częściKwota wadium [zł] 1. (01, 02)31 000,00 2. (03, 04, 05)21 000,00 3. (06, 11)34 000,00 4. (07, 08)42 000,00 5. (09, 10)27 000,00 6. (12, 13)29 000,00 7. (14, 15)35 000,00 Pieniądz; Poręczenie bankowe lub poręczenie SKOK (pieniężne); Gwarancja bankowa; Gwarancja ubezpieczeniowa; Poręczenie udzielone przez podmioty o których mowa w przepisach o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

23 23 Sposób przygotowania oferty – formularz oferty

24 24 Sposób przygotowania oferty – formularz oferty

25 25 Sposób przygotowania oferty – kosztorys ofertowy

26 26 Sposób przygotowania oferty – kosztorys ofertowy

27 27 Terminy Składanie ofert – 02.12.2015r. do godz. 11.30; Otwarcie ofert – 02.12.2015r. o godz. 12.00;

28 28 Kryteria wyboru ofert Cena – 80 %; Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – pilarzy – 20 %;

29 29 Sposób obliczania punktów dla kryterium – Cena - 80 %

30 30 Sposób obliczania punktów dla kryterium – Cena - 80 %

31 31 Sposób obliczania punktów dla kryterium – Umowy o pracę – 20 % - brak zobowiązania w ofercie do pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi

32 32 Sposób obliczania punktów dla kryterium – Umowy o pracę – 20 % - zobowiązanie w ofercie do wykonania drewna maszynami wielooperacyjnymi

33 33 Formalności przed podpisaniem umowy Umowa konsorcjum – jeżeli potrzeba; Kopie (potwierdzone) zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu pracy z pilarką; Kopię (potwierdzoną) polisy OC; Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy (7% wartości umowy); Kopię (potwierdzoną) umowy (zobowiązanie do współpracy) z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami; Kopie (potwierdzone) umów o pracę – w przypadku takiego zobowiązania.

34 34 Kamil Gąsiorski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Ustka 76-270 Ustka ul. Słupska 25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Usługi leśne na 2016r. Nadleśnictwa Ustka Ustka, 16 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google