Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka e-mail: info_ostroleka@roEFS.pl www.ostroleka.roEFS.pl Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce przy Stowarzyszeniu BORIS ul. Obrońców 7, 07-410 Ostrołęka, Tel.29 760 34 72 Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Przebieg postępowania. Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Przebieg postępowania. Prowadzący: Hubert Nowak 09.09.2011

2 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Czynności poprzedzające rozpoczęcie postępowania Wyłonienie osoby/osób przewidzianych do realizacji zamówienia/zamówień, określenie podziału kompetencji i zakresu zadań; Analiza rzeczowa projektu pod kątem sumowania zamówień; Opracowanie zapytania ofertowego.

3 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Zapytanie ofertowe Elementy zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia (element obligatoryjny); Kryteria oceny ofert (element obligatoryjny); Termin składania ofert (element obligatoryjny); Dane identyfikujące Beneficjenta; Wskazanie sposobu porozumiewania się w trakcie postępowania; Wskazanie osób przewidzianych do komunikowania w trakcie procedury; Opis procedury;

4 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Zapytanie ofertowe – c.d. Termin wykonania zamówienia; Warunki udziału w postępowaniu; Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia z ofertą w tym dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; Informacje o wadium i zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia; Związanie ofertą; Opis sposobu składania ofert;

5 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Zapytanie ofertowe – c.d. Miejsce i sposób składania ofert; Projekt umowy/istotne postanowienia umowy; Wzory formularzy; Informacja o zasadach unieważnienia postępowania; Opis części zamówienia – jeżeli zamówienie ma być realizowane w częściach.

6 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Rozpoczęcie postępowania Beneficjent równocześnie: Wysyła zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia); Zamieszcza zapytanie na swojej stronie internetowej (jeżeli taką posiada) oraz w swojej siedzibie;

7 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Przebieg postępowania Wszczęcie postępowania; Pytania wykonawców do zapytania ofertowego i odpowiedzi Beneficjenta; Przedłużanie terminu składania ofert w przypadku modyfikacji zapytania; Składanie ofert; Ocena ofert: Wyjaśnianie ofert; Uzupełnianie ofert; Ocena ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu; Ocena ofert pod kątem kryteriów oceny ofert.

8 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Przebieg postępowania – c.d. Wybór najkorzystniejszej oferty; Informacja wykonawców o wyniku postępowania; Zawarcie umowy Ewentualnie dodatkowo: Korespondencja z wykonawcami, którzy przegrali postępowanie; Wybór kolejnego wykonawcy w sytuacji gdy pierwotnie wybrany odmówi zawarcia umowy.

9 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Dokumentowanie postępowania Obowiązkiem Beneficjenta jest dokumentowanie czynności podejmowanych w postępowaniu poprzez opracowanie protokołu z postępowania. Protokół powinien zawierać co najmniej: 1.informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt; 2.informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta;

10 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Dokumentowanie postępowania– c.d. 3.wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert; 4.wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 5.datę sporządzenia protokołu i podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej przez Beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu.

11 www.ostroleka.roEFS.pl Ostrołęka Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google