Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Daniel Nowak Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

2 2 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (§ 15) Dla projektów o wartości do 1 mln PLN: – weksel in blanco + deklaracja wystawcy weksla in blanco Dla projektów o wartości powyżej 1 mln PLN w wysokości 25% przyznanego wsparcia i nie mniej niż 150% średniej wysokości transzy (opcjonalnie): –poręcznie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej –gwarancja bankowa –gwarancja ubezpieczeniowa –poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); –cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

3 3 Monitoring i kontrola (§ 16-20) Beneficjent rejestruje instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych i aktualizuje informacje o każdym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu (nie dotyczy ponadregionalnych projektów zamkniętych) Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania

4 4 Monitoring i kontrola (§ 16-20) Beneficjent zobowiązany jest poddać się kontroli: kontrole przeprowadzane przez PARP oraz inne uprawnione podmioty kontrole w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu (zgodnie z planem kontroli, kontrole doraźne) kontrole w siedzibie Beneficjenta/Partnerów i w miejscu realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do: informowania PARP o szkoleniach realizowanych w projekcie – wizyty monitorujące

5 5 Ochrona danych osobowych (§ 21) Beneficjent zobowiązany jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych o uczestnikach szkoleń Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest podanie danych osobowych do celów ewaluacji i sprawozdawczości. Konieczna jest zgoda beneficjenta na przetwarzanie danych osobowych – wzór będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie.

6 6 Obowiązki informacyjne (§ 22) Beneficjent zobowiązany jest do: prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską umieszczania obowiązujących logotypów (udostępnionych przez PARP) na dokumentach dotyczących Projektu, (materiały promocyjne, dokumentacja szkoleniowa i edukacyjna, sprzęt finansowany w ramach Projektu, etc.) przestrzegania reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu określonych w Wytycznych w zakresie informacji i promocji

7 7 Sankcje umowne w Projekcie (§ 24) Nie osiągnięcie zakładanych we wniosku rezultatów projektu – maksymalna kwota do rozliczenia przez PARP będzie wyliczona proporcjonalnie do zrealizowanych rezultatów Sankcje zostaną także naliczone za: Nieosiągnięcie zakładanego we wniosku kryterium strategicznego Niespełnienie kryterium ogólnopolskości projektu (objęcie wsparciem osób z min. 5 województw w ogólnopolskich projektach otwartych)

8 8 Zakup towarów i usług oraz zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania Beneficjent zobowiązany jest do wyboru dostawców towarów i usług z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wybór najbardziej korzystnej oferty dostępnej w danej chwili na rynku powinien nastąpić na skutek porównania minimum trzech ofert Wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty (dotyczy zamówienia powyżej 14 tys. EURO) Beneficjent nie ma obowiązku porównywania minimum trzech ofert w odniesieniu do zamówień, co do których nie stosuje się prawa zamówień publicznych lub przewiduje ono możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki oraz w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w kosztach personelu.

9 9 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (1) Liczba uczestników szkolenia – min. 5, max. 30 (max. liczebność nie dotyczy e-learning) Liczba uczestników studiów podyplomowych – min. 20, max. 40 (max. liczebność nie dotyczy e-learning) Jeden dzień pracy trenera równa się min. 5 godzinom szkolenia. Jednocześnie trener nie może prowadzić szkolenia dłużej niż 8 godzin dziennie Jeden dzień pracy doradcy równa się min. 5 godzinom doradztwa. Jednocześnie doradca nie może prowadzić doradztwa dłużej niż 8 godzin dziennie

10 10 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (2) Liczba dni przepracowanych przez personel zaangażowany w realizację projektu nie może przekraczać liczby dni roboczych w miesiącu (średnio 22 dni) Personel zaangażowany w realizację projektu zobowiązany jest do wypełniania kart pracy Potwierdzeniem wykonania doradztwa jest raport z usługi doradczej. Na każdym szkoleniu powinien być prowadzony dziennik zajęć W przypadku studiów podyplomowych należy udokumentować, że uczestnicy studiów są pracownikami przedsiębiorstw zatrudnionymi na umowę o pracę lub w oparciu o umowę zlecenie

11 11 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (3) W przypadku ponadregionalnych projektów zamkniętych i ogólnopolskich projektów otwartych Beneficjent musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie weryfikacji kwalifikowalności osób, którym udzielił wsparcia w ramach projektu Szkolenie w ciągu dnia nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane zgodnie z zasadami wizualizacji

12 12 Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa (4) W ogólnopolskich projektach otwartych liczba województw, z których muszą pochodzić osoby uczestniczące w szkoleniach musi być nie mniejsza niż 5 i jednocześnie liczba osób objętych wsparciem, pochodzących z jednego województwa, nie może przekroczyć 30% ogółu osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu W przypadku projektu studiów podyplomowych, w ramach jednej edycji studiów podyplomowych nie może być więcej niż 20% osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw – projekty konkursowe Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google