Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014."— Zapis prezentacji:

1 Aquadrom w Rudzie Śląskiej

2 Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław / Biznesplan / Biznesplan /2008netto 1 Frekwencja Wpływy roczne , , , , ,06 3 Koszty operacyjne działalności , , , Koszty finansowe , , , Średnia cena - ARPU 34,5419,8217,22-14,72-17,32 6 Wariant gospodarczy PPPcałość Miasto całość ryzyka po stronie Miasta 2

3 Rozliczenie kontraktu na realizację budowy Aquadrom Lp.Kategoria Kontrakt z dnia r. Kontrakt po zmianach 1.Roboty budowlane (brutto) , ,49 *płatności kontraktu z kredytu ,72 * płatności kontraktu z własnych środków oraz przez potrącenia z karą umowną (brak kredytu) ,77 2.Okres realizacji inwestycji Opóźnienie w realizacji kontraktu Kwota kar kontraktowych (nota księgowa 2/2012 z dnia ,79 5.Oświadczenia o wzajemnym potrąceniu z Polimex ,45 6.Roszczenia firmy Polimex ,33 * opóźnienie w realizacji kontraktu 161 dni * naliczona kara wynosi 0,05% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej (włącznie z Vat) ,76/dzień Koszty Inżyniera Kontraktu Lp.Kategoria Koszty Inżyniera Kontaktu Przed przekazaniem placu budowy Po przekazaniu placu budowy 1.Wartość umów z Inżynierem Kontraktu (brutto) , , ,98 2. Okres realizacji

4 Kim jesteśmy? 4

5 Kredyt - ważne decyzje Dane Umowa nr 07/0217 z dnia r. Aneks nr 6 z dnia r. Aneks nr 8 z dnia r. 1. Wartość umowy Okres spłaty Kwota poręczenia Oprocentowanie WIBOR 1M +marża banku 0,80% WIBOR 1M +marża banku 1,80% WIBOR 6M +marża banku 2,250% Wibor na dzień r./+marża1,98% / 2,78%1,98% / 3,78%1,92% / 4,17% Wibor na dzień r./+marża5,66% / 6,46%5,66% / 7,46%5,98% / 8,23% Wibor na dzień r./+marża3,94% / 4,74%3,94% / 5,74%4,6% / 6,85% Wibor na dzień r./+marża3,62% / 4,42%3,62% / 5,42%4,02% / 6,27% 5

6 ZAGROŻENIA SKUTEK BEZPOŚREDNI SKUTEK FINALNY 2. BRAK KONWERSJI RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI UPADŁOŚĆ 1. UJEMNE KAPITAŁY UPADŁOŚĆ 3. POLIMEX - SPÓR BLOKADA KONT, UTRATA PŁYNNOŚCI UPADŁOŚĆ 4. NEGATYWNY WPŁYW ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH (SYTUACJA RYNKOWA ) OGRANICZENIE PZYCHODÓW, UTRATA PŁYNNOŚCI UPADŁOŚĆ ŚRODKI ZARADCZE ŚRODKI ZARADCZE 6

7 ŚRODKI ZARADCZE: 1. dokapitalizowanie Spółki, - uruchomienie procedury aportowej (podwyższenie kapitału), - dopłaty gotówkowe, 2. konwersja wierzytelności na udziały - kontynuacja, 3. ugoda z Generalnym Wykonawcą (Polimex S.A.), 4. uruchomienie strefy fitness, 5. pozyskanie nowego udziałowca/wspólnika, 6. partnerstwo publiczno – prywatne, 7. zmiana warunków umowy kredytowej. 7

8 8 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA TRZY KOLEJNE OKRESY SPRAWOZDAWCZE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stan na (wariant porównawczy) PLAN 2015 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , ,48 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , ,48 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (–)0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 382, ,34500,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , ,98 I Koszty w układzie rodzajowym , , ,98 I. Amortyzacja , , ,16 II. Zużycie materiałów i energii , , ,15 III. Usługi obce , , ,67 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , ,00 V. Wynagrodzenia , , ,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 968, ,280,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) , , ,50 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) , , ,96 K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) , , ,96 N. Zysk (strata) netto (K–L–M) , , ,96

9 9 BILANS ANALITYCZNY (wielkości bezwzględne w PLN) AKTYWA Stan na PLAN 2015 A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe III.Należności długoterminowe000 IV.Inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B.Aktywa obrotowe I.Zapasy II.Należności krótkoterminowe III.Inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

10 10 BILANS ANALITYCZNY (wielkości bezwzględne w PLN) PASYWA Stan na PLAN 2015 A.Kapitał (fundusz) własny I.Kapitał (fundusz) podstawowy IIKapitał (fundusz) zapasowy000 III.Kapitał (fundusz) rezerwowy ogółem IV.Zysk (strata) z lat ubiegłych VIZysk (strata) netto B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania IIZobowiązania długoterminowe III.Zobowiązania krótkoterminowe IV.Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem

11 11 Spółka Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. została utworzona w celu bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów dla uprawniania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego w oparciu o koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Kłodnicy - pn. „Budowa pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej”. Jedynym Wspólnikiem/Udziałowcem tej Spółki była Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o., która posiadała 100% udziałów. Wszystkie wydatki związane z prowadzoną inwestycją ponoszone są z kredytu inwestycyjnego uzyskanego na mocy umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2007 roku z BRE Bank Hipoteczny SA., z późn.zmianami. Na mocy tej umowy zapewniono sfinansowanie w/w przedsięwzięcia środkami pochodzącymi w całości z kredytu – w ostatecznej wysokości 119 mln zł. (kredyt pozyskano komercyjnie tj. na podstawie Kodeksu Cywilnego). Miasto Ruda Śląska udzieliło poręczenia spłaty tego kredytu – zgodnie z Uchwałą Nr 1123/LXIV/2006 z dnia 28 września 2008r. – wraz z późn. zmianami. Umowa poręczenia została zawarta w dniu r.

12 12 Rys historyczny  Rada Miasta w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 839/XLIV/05 z dnia 30 sierpnia 2005r. wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia - budowa pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej.  W dniu 01 marca 2006r. została utworzona jednoosobowa miejska spółka z o. o. pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (działająca pod firmą: Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.). Spółka ta powstała dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektów dla uprawiania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego, zgodnie z przyjętą koncepcją urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 987/LV/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

13 13  W dniu 18 kwietnia 2006r. Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o – (Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.), której jedynym wspólnikiem było Miasto Ruda Śląska zawarła umowę ze Spółką König Finanzbeteilligungen GmbH & Co. KG umowę, której przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i eksploatacja Przedsięwzięcia.  W dniu 30 maja 2006r. aktem notarialnym została zawiązana przez ww. podmioty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w której 55 % udziałów objął König Finanzbeteilligungen GmbH & Co. KG (udziałowiec prywatny) i 45% Spółka Celowa(…) – podmiot publiczny.  W dniu 17 czerwca 2007r. we Wrocławiu pomiędzy Spółką König Finanzbeteiligungen GmbH & Co.KG a Miastoprojekt System Sp. z o.o. została zawarta umowa zbycia udziałów, na mocy której Miastoprojekt System Sp. z o.o. nabył od Spółki Finanzbeteiligungen GmbH & Co.KG. wszystkie udziały Spółki Park Wodny(…).

14 14  W dniu 17 czerwca 2007r. została zawarta umowa o współpracy gospodarczej pomiędzy Spółką Celową (…) a Miastoprojekt System Sp. z o.o., której celem było podjęcie wspólnych działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej”. Struktura udziałowa była następująca: 55 % - podmiot prywatny i 45% - podmiot publiczny.  W dniu 20 grudnia 2007 r. została zawarta umowa kredytu z BRE Bank Hipoteczny S.A.z późn. zm., na mocy której zapewniono sfinansowanie w/w Przedsięwzięcia środkami pochodzącymi w całości z kredytu w ostatecznej wysokości 119 mln zł. Kredyt pozyskano komercyjnie, Poręczycielem tego kredytu jest Miasto Ruda Śląska – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 1123/LXIV/2006 z dnia 28 września 2008r.  W dniu 31 marca 2010 roku Spółka Miastoprojekt System Sp. z o.o. sprzedała Spółce Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (obecnie Aquadrom Sp. z o. o.) wszystkie udziały Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.

15 15 Jedynym Wspólnikiem Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. została Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp.zo.o.(obecnie Aquadrom Sp. z o. o.). W dniu 22 kwietnia 2010r. powyższe zmiany zostały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Z dniem 31 grudnia 2012r. na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach nastąpiło połączenie Spółek: Spółki Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) i Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana). Z dniem połączenia spółek Spółka Przejmująca stała się stroną umów cywilnoprawnych i weszła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.  Z dniem 28 lutego 2014r. nastąpiła zmiana firmy Spółki: na Aquadrom Sp. z o. o.  Po uzyskaniu wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami pozwoleń w dniu 08 grudnia 2012r. nastąpiło oficjalne otwarcie Obiektu Aquardom (udostępnienie dla Klientów) przy udziale władz Miasta Ruda Śląska i zaproszonych Gości.

16 16 Obiekt został oddany bez ukończonej „strefy suchej” – w tym strefy fitness, która nie została przewidziana do zrealizowania w ramach zawartego w dniu r. kontraktu inwestycyjnego (kontrakt przewidywał oddanie tej strefy w stanie surowym). Z uwagi na brak środków finansowych koniecznych do zakończenia projektu/w tym uruchomienie strefy fitness Zarząd Spółki w listopadzie 2012r., po stosownych ustaleniach z Bankiem finansującym cały projekt, wystąpił do jedynego Wspólnika- Miasto Ruda Śląska o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty udzielonego kredytu o ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. Czynność ta nie miała wpływu na ustanowione zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Miasta Ruda Śląska ( zł). Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 26 listopada 2012r. nie podjęła decyzji (uchwały) w tym przedmiocie - tym samym Wspólnik Spółki -Miasto Ruda Śląska nie podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dokonanie czynności związanej ze zwiększeniem kwoty udzielonego kredytu. W związku z powyższym obiekt Aquadrom działa od grudnia 2012 bez udostępnienia „strefy suchej- co istotnie wpływa na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.

17 17 Poważnym problemem Spółki (z księgowo-rachunkowego punktu widzenia) jest obsługa kredytu inwestycyjnego, którego koszty odsetek bankowych w połączeniu z kosztami operacyjnymi sprawiają, że Spółka nie osiąga i praktycznie przez cały okres spłaty kredytu nie będzie osiągała rentowności na wyniku brutto i netto. Będzie to powodowało powstawanie ujemnych kapitałów własnych i konieczność finansowych reakcji Właściciela/Wspólnika Spółki - mając na uwadze postanowienia KSH. Obecnie ze względu na brak środków finansowych obsługa kredytu inwestycyjnego (w ramach poręczenia kredytu) realizowana jest przez poręczyciela – Miasto Ruda Śląska.


Pobierz ppt "Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google