Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014."— Zapis prezentacji:

1 Aquadrom w Rudzie Śląskiej

2 Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014 2013/ Biznesplan 2008 2014/ Biznesplan 2008 05/2008netto 1 Frekwencja 355 000343 154434 361-11 84679 361 2 Wpływy roczne 13 387 132,096 359 155,727 492 514,03-7 027 976,37-5 894 618,06 3 Koszty operacyjne działalności 12 576 325,4812 281 917,9210 599 829,30-294 408-1 976 496 4 Koszty finansowe 7 013 730,796 677 822,886 870 661,74-335 908-1 976 496 5 Średnia cena - ARPU 34,5419,8217,22-14,72-17,32 6 Wariant gospodarczy PPPcałość Miasto całość ryzyka po stronie Miasta 2

3 Rozliczenie kontraktu na realizację budowy Aquadrom Lp.Kategoria Kontrakt z dnia 19.04.2010r. Kontrakt po zmianach 1.Roboty budowlane (brutto) 81 822 435,0791 867 525,49 *płatności kontraktu z kredytu 87 335 515,72 * płatności kontraktu z własnych środków oraz przez potrącenia z karą umowną (brak kredytu) 4 532 009,77 2.Okres realizacji inwestycji 04.05.2010- 30.03.201104.05.2010- 30.06.2012 3.Opóźnienie w realizacji kontraktu 01.07.2012-08.12.2012 4.Kwota kar kontraktowych (nota księgowa 2/2012 z dnia 14.12.2012 7 395 335,79 5.Oświadczenia o wzajemnym potrąceniu z Polimex 4 486 514,45 6.Roszczenia firmy Polimex 5 183 246,33 * opóźnienie w realizacji kontraktu 161 dni * naliczona kara wynosi 0,05% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej (włącznie z Vat) - 45.933,76/dzień Koszty Inżyniera Kontraktu Lp.Kategoria Koszty Inżyniera Kontaktu Przed przekazaniem placu budowy Po przekazaniu placu budowy 1.Wartość umów z Inżynierem Kontraktu (brutto) 5 322 139,35 2 423 949,372 898 189,98 2. Okres realizacji19.11.2007-31.03.201021.04.2010-31.12.2012 3

4 Kim jesteśmy? 4

5 Kredyt - ważne decyzje Dane Umowa nr 07/0217 z dnia 20.12.2007r. Aneks nr 6 z dnia 13.05.2009r. Aneks nr 8 z dnia 07.05.2010r. 1. Wartość umowy82 641 000119 000 000 2. Okres spłaty15.05.2010 -15.11.203415.04.2011- 15.01.203615.11.2011-15.01.2036 3. Kwota poręczenia174 184 400230 000 000 4. Oprocentowanie WIBOR 1M +marża banku 0,80% WIBOR 1M +marża banku 1,80% WIBOR 6M +marża banku 2,250% Wibor na dzień 17.02.2015r./+marża1,98% / 2,78%1,98% / 3,78%1,92% / 4,17% Wibor na dzień 20.12.2007r./+marża5,66% / 6,46%5,66% / 7,46%5,98% / 8,23% Wibor na dzień 13.05.2009r./+marża3,94% / 4,74%3,94% / 5,74%4,6% / 6,85% Wibor na dzień 07.05.2010r./+marża3,62% / 4,42%3,62% / 5,42%4,02% / 6,27% 5

6 ZAGROŻENIA SKUTEK BEZPOŚREDNI SKUTEK FINALNY 2. BRAK KONWERSJI RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI UPADŁOŚĆ 1. UJEMNE KAPITAŁY ------- UPADŁOŚĆ 3. POLIMEX - SPÓR BLOKADA KONT, UTRATA PŁYNNOŚCI UPADŁOŚĆ 4. NEGATYWNY WPŁYW ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH (SYTUACJA RYNKOWA ) OGRANICZENIE PZYCHODÓW, UTRATA PŁYNNOŚCI UPADŁOŚĆ ŚRODKI ZARADCZE ŚRODKI ZARADCZE 6

7 ŚRODKI ZARADCZE: 1. dokapitalizowanie Spółki, - uruchomienie procedury aportowej (podwyższenie kapitału), - dopłaty gotówkowe, 2. konwersja wierzytelności na udziały - kontynuacja, 3. ugoda z Generalnym Wykonawcą (Polimex S.A.), 4. uruchomienie strefy fitness, 5. pozyskanie nowego udziałowca/wspólnika, 6. partnerstwo publiczno – prywatne, 7. zmiana warunków umowy kredytowej. 7

8 8 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA TRZY KOLEJNE OKRESY SPRAWOZDAWCZE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stan na (wariant porównawczy)20132014PLAN 2015 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 359 107,797 492 514,039 050 447,48 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 355 725,757 490 283,699 049 947,48 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (–)0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 382,042 230,34500,00 B. Koszty działalności operacyjnej12 281 917,9210 599 829,3012 460 386,98 I Koszty w układzie rodzajowym12 279 949,1310 598 698,0212 460 386,98 I. Amortyzacja2 777 098,272 764 542,272 930 377,16 II. Zużycie materiałów i energii2 939 649,032 620 633,363 269 511,15 III. Usługi obce1 281 843,49930 646,681 036 215,67 IV. Podatki i opłaty, w tym:524 528,27336 587,48290 011,00 V. Wynagrodzenia3 865 429,883 260 276,923 931 615,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia685 241,38549 692,42725 256,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe206 158,81136 318,89277 401,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 968,791 131,280,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 922 810,13-3 107 315,27-3 409 939,50 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 887 310,47-4 192 709,09-3 446 422,96 K. Zysk (strata) brutto (I+/–J)-16 975 977,23-7 856 650,19-7 730 432,96 N. Zysk (strata) netto (K–L–M)-16 193 970,46-7 856 650,19-7 730 432,96

9 9 BILANS ANALITYCZNY (wielkości bezwzględne w PLN) AKTYWA Stan na 20132014PLAN 2015 A.Aktywa trwałe110 499 990108 070 046113 981 715 I.Wartości niematerialne i prawne221 884158 747100 304 II.Rzeczowe aktywa trwałe107 668 652105 301 845111 271 957 III.Należności długoterminowe000 IV.Inwestycje długoterminowe1 653 424 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe956 030 B.Aktywa obrotowe3 839 6673 274 9142 524 330 I.Zapasy135 30825 492 II.Należności krótkoterminowe312 803209 653 III.Inwestycje krótkoterminowe3 320 8232 984 3842 233 799 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe70 73455 385 Aktywa razem114 339 657111 344 960116 506 045

10 10 BILANS ANALITYCZNY (wielkości bezwzględne w PLN) PASYWA Stan na 20132014PLAN 2015 A.Kapitał (fundusz) własny611 9211 813 8713 083 438 I.Kapitał (fundusz) podstawowy14 991 50027 282 15036 972 300 IIKapitał (fundusz) zapasowy000 III.Kapitał (fundusz) rezerwowy ogółem4 672 2001 440 150750 000 IV.Zysk (strata) z lat ubiegłych-2 857 809-19 051 779-26 908 429 VIZysk (strata) netto-16 193 970-7 856 650-7 730 433 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania113 727 737109 531 090113 422 608 I.Rezerwy na zobowiązania5 580 1166 860 1686 910 168 IIZobowiązania długoterminowe102 678 26297 367 994101 194 229 III.Zobowiązania krótkoterminowe5 435 2885 273 4505 303 478 IV.Rozliczenia międzyokresowe34 07129 47714 732 Pasywa razem114 339 657111 344 960116 506 045

11 11 Spółka Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. została utworzona w celu bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów dla uprawniania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego w oparciu o koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Kłodnicy - pn. „Budowa pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej”. Jedynym Wspólnikiem/Udziałowcem tej Spółki była Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o., która posiadała 100% udziałów. Wszystkie wydatki związane z prowadzoną inwestycją ponoszone są z kredytu inwestycyjnego uzyskanego na mocy umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2007 roku z BRE Bank Hipoteczny SA., z późn.zmianami. Na mocy tej umowy zapewniono sfinansowanie w/w przedsięwzięcia środkami pochodzącymi w całości z kredytu – w ostatecznej wysokości 119 mln zł. (kredyt pozyskano komercyjnie tj. na podstawie Kodeksu Cywilnego). Miasto Ruda Śląska udzieliło poręczenia spłaty tego kredytu – zgodnie z Uchwałą Nr 1123/LXIV/2006 z dnia 28 września 2008r. – wraz z późn. zmianami. Umowa poręczenia została zawarta w dniu 20.12.2007r.

12 12 Rys historyczny  Rada Miasta w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 839/XLIV/05 z dnia 30 sierpnia 2005r. wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia - budowa pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej.  W dniu 01 marca 2006r. została utworzona jednoosobowa miejska spółka z o. o. pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (działająca pod firmą: Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.). Spółka ta powstała dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektów dla uprawiania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego, zgodnie z przyjętą koncepcją urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 987/LV/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

13 13  W dniu 18 kwietnia 2006r. Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o – (Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.), której jedynym wspólnikiem było Miasto Ruda Śląska zawarła umowę ze Spółką König Finanzbeteilligungen GmbH & Co. KG umowę, której przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i eksploatacja Przedsięwzięcia.  W dniu 30 maja 2006r. aktem notarialnym została zawiązana przez ww. podmioty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w której 55 % udziałów objął König Finanzbeteilligungen GmbH & Co. KG (udziałowiec prywatny) i 45% Spółka Celowa(…) – podmiot publiczny.  W dniu 17 czerwca 2007r. we Wrocławiu pomiędzy Spółką König Finanzbeteiligungen GmbH & Co.KG a Miastoprojekt System Sp. z o.o. została zawarta umowa zbycia udziałów, na mocy której Miastoprojekt System Sp. z o.o. nabył od Spółki Finanzbeteiligungen GmbH & Co.KG. wszystkie udziały Spółki Park Wodny(…).

14 14  W dniu 17 czerwca 2007r. została zawarta umowa o współpracy gospodarczej pomiędzy Spółką Celową (…) a Miastoprojekt System Sp. z o.o., której celem było podjęcie wspólnych działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa pływackiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dolinie Rzeki Kłodnicy w Rudzie Śląskiej”. Struktura udziałowa była następująca: 55 % - podmiot prywatny i 45% - podmiot publiczny.  W dniu 20 grudnia 2007 r. została zawarta umowa kredytu z BRE Bank Hipoteczny S.A.z późn. zm., na mocy której zapewniono sfinansowanie w/w Przedsięwzięcia środkami pochodzącymi w całości z kredytu w ostatecznej wysokości 119 mln zł. Kredyt pozyskano komercyjnie, Poręczycielem tego kredytu jest Miasto Ruda Śląska – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 1123/LXIV/2006 z dnia 28 września 2008r.  W dniu 31 marca 2010 roku Spółka Miastoprojekt System Sp. z o.o. sprzedała Spółce Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (obecnie Aquadrom Sp. z o. o.) wszystkie udziały Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.

15 15 Jedynym Wspólnikiem Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. została Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp.zo.o.(obecnie Aquadrom Sp. z o. o.). W dniu 22 kwietnia 2010r. powyższe zmiany zostały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Z dniem 31 grudnia 2012r. na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach nastąpiło połączenie Spółek: Spółki Celowej Kompleks Basenów Rekreacyjno - Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) i Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana). Z dniem połączenia spółek Spółka Przejmująca stała się stroną umów cywilnoprawnych i weszła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.  Z dniem 28 lutego 2014r. nastąpiła zmiana firmy Spółki: na Aquadrom Sp. z o. o.  Po uzyskaniu wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami pozwoleń w dniu 08 grudnia 2012r. nastąpiło oficjalne otwarcie Obiektu Aquardom (udostępnienie dla Klientów) przy udziale władz Miasta Ruda Śląska i zaproszonych Gości.

16 16 Obiekt został oddany bez ukończonej „strefy suchej” – w tym strefy fitness, która nie została przewidziana do zrealizowania w ramach zawartego w dniu 19.04.2010r. kontraktu inwestycyjnego (kontrakt przewidywał oddanie tej strefy w stanie surowym). Z uwagi na brak środków finansowych koniecznych do zakończenia projektu/w tym uruchomienie strefy fitness Zarząd Spółki w listopadzie 2012r., po stosownych ustaleniach z Bankiem finansującym cały projekt, wystąpił do jedynego Wspólnika- Miasto Ruda Śląska o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty udzielonego kredytu o 7.275.344,00 zł tj. do kwoty 126.275.344,00 zł. Czynność ta nie miała wpływu na ustanowione zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Miasta Ruda Śląska (230.000.000 zł). Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 26 listopada 2012r. nie podjęła decyzji (uchwały) w tym przedmiocie - tym samym Wspólnik Spółki -Miasto Ruda Śląska nie podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dokonanie czynności związanej ze zwiększeniem kwoty udzielonego kredytu. W związku z powyższym obiekt Aquadrom działa od grudnia 2012 bez udostępnienia „strefy suchej- co istotnie wpływa na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.

17 17 Poważnym problemem Spółki (z księgowo-rachunkowego punktu widzenia) jest obsługa kredytu inwestycyjnego, którego koszty odsetek bankowych w połączeniu z kosztami operacyjnymi sprawiają, że Spółka nie osiąga i praktycznie przez cały okres spłaty kredytu nie będzie osiągała rentowności na wyniku brutto i netto. Będzie to powodowało powstawanie ujemnych kapitałów własnych i konieczność finansowych reakcji Właściciela/Wspólnika Spółki - mając na uwadze postanowienia KSH. Obecnie ze względu na brak środków finansowych obsługa kredytu inwestycyjnego (w ramach poręczenia kredytu) realizowana jest przez poręczyciela – Miasto Ruda Śląska.


Pobierz ppt "Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Parametry podstawowe - obecna/założona sytuacja ekonomiczna Lp.Kategoria Biznesplan różnica Miastoprojekt Wrocław 20132014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google