Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusze Europejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusze Europejskie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - aktualne konkursy dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I Joanna Wołczyk / Łukasz Narloch Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: www.poir.gov.pl

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Innowacja- proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania. Źródło innowacji: -Działalność badawcza; -Zakup nowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych; -Nabycie tzw. Technologii materialnych, czyli innowacyjnych urządzeń i maszyn o podwyższonych parametrach technicznych.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Termin naboru: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 1,6 mld zł. Typy projektów: Badania przemysłowe i prace rozwojowe Wyłącznie prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Typy beneficjentów: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Dla mikroprzedsiębiorcy: – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dla małego przedsiębiorcy: – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; Dla średniego przedsiębiorcy: – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośredni- ctwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299) intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 dla mikroprzedsiębiorcy: – 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla małego przedsiębiorcy: – 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla średniego przedsiębiorcy: – 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Przydatne pojęcia z przepisów Pomocy Publicznej w projektach B+R badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawiskach i obserwowalnych faktach bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W nomenklaturze Komisji Europejskiej: TRL 1. badania przemysłowe – badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. W nomenklaturze Komisji Europejskiej: TRL 2-6.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji (TRL 7-9).

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

13 I innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia (co najmniej w skali polskiego rynku) innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w Przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy (co najmniej w skali polskiego rynku).

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia (W) podwykonawstwo (E) pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne.

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Koszty pośrednie: Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, Koszty administracyjne, Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ocena projektu obejmuje : 1) ocenę formalną; 2) ocenę merytoryczną – dokonywaną przez panel ekspertów. - w zakresie naukowo – technologicznym - w zakresie gospodarczo – biznesowym. Ocena trwa około 60 dni od zakończenia danej tury konkursu. Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel ekspertów, jest spotkanie członków Panelu ekspertów z Wnioskodawcą

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej ogłoszenie konkursu: 7 grudnia 2015 r. nabór wniosków: od 7 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 500 mln zł. Na podstawie poprzedniego konkursu: Typy projektów: wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Typy beneficjentów: przedsiębiorcy.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poziom i wysokość wsparcia: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP); 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP. Maksymalna wartość dofinansowania: 15 mln euro.

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

21 Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia (W) podwykonawstwo (E) pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne.

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Koszty pośrednie: Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, Koszty administracyjne, Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Wsparcie umożliwi rozwijanie kontaktów MSP z jednostkami naukowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje projekty dotyczące: innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, innowacji w sektorze usług o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a także innowacji nietechnologicznych. Projekty powinny umożliwiać włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji przez rynek.

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie (poza województwem mazowieckim): 42,6 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 tys. zł. Typy beneficjentów: Wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy. Pomoc jest realizowana w formie pomocy de minimis. Dofinansowanie w ramach poddziałania jest wypłacane w formie refundacji. Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, ale niedłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisanie umowy jedynie pod warunkiem zawieszającym uzyskania dofinansowania na realizację projektu!!!

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty: usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego; usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1; materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1. Koszt usługi nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Definicje: projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estety- cznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu; innowacja nietechnologiczna - innowacja organizacyjna i/lub marketingowa. Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Kryteria merytoryczne wyboru projektów: Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. Poziom innowacyjności rezultatów projektu (zastosowanie pierwszy raz w przedsiębiorstwie lub na polskim rynku). Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji). Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji.

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Wsparciem będą objęte projekty związane z ochroną własności intelektualnej. Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. Ponadto finansowanie kierowane jest na działania o charakterze systemowym, prowadzone przez Urząd Patentowy RP, związane z kształtowaniem praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności przemysłowej i profesjonalizacją usług UP. Ogłoszenie konkursu: 21 września 2015 r. Rozpoczęcie naboru: 22 października 2015 r. Zakończenie naboru: 31 marca 2016 r.

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy wspieranych projektów: 1) działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe; 2) działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typy beneficjentów: mikro, mali i średni przedsiębiorcy Minimalna wartość projektu: 10 tys. zł Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł Intensywność wsparcia: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu) Budżet: 34,2 mln euro

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu: przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej; zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem; prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP; pokrycie kosztów tłumaczenia (na język obcy), w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej; pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Termin naboru wniosków: od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Alokacja: 303 mln PLN Typ projektu: Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Typ beneficjentów: mikro, mały lub średni przedsiębiorcy posiadający zdolność kredytową Intensywność wsparcia: Małe i mikro przedsiębiorstwa: 55% Średnie przedsiębiorstwa: 45% Intensywność wsparcia na usługi doradcze nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowalnych Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu: 6 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: równowartość 50 mln euro.

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na: 1)zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że: a)przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia, b)przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń, c)w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, d)nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

40 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2)zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; 3)zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że: a)cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych, b)b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu, c)c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 4)zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części; 5)zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know- how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: a)będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, b)będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, c)będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą, d)będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 6)pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej; 7)wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Proces aplikowania o premię technologiczną: Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Alior Bank SA Bank BGŻ BNP Paribas SA Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Millennium SA Bank Ochrony Środowiska SA Bank Polska Kasa Opieki SA Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze Bank Zachodni WBK SA Deutsche Bank Polska SA Idea Bank SA ING - Bank Śląski SA Krakowski Bank Spółdzielczy mBank SA PKO Bank Polski SA Raiffeisen Bank Polska SA SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze BANKI UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

45 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Gdzie znaleźć informacje o konkursie: Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl Strona internetowa POIR www.poir.gov.pl

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Termin naboru: od 21 października do 19 listopada 2015 r. Alokacja: 200 mln zł Typy projektów: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Typy beneficjentów: projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. konsorcjum musi składać się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN Maksymalna wartości dofinansowania: 10 mln PLN;

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dziękuję za uwagę Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Gdańsku ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18 e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eugdansk.pife@pomorskie.eu www.arp.gda.pl


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Fundusze Europejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google