Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapewnienie współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapewnienie współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego."— Zapis prezentacji:

1 Zapewnienie współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 1

2 I. Stanowisko Prezesa UKE 1. Cel regulacji Zapewnienie wykorzystania środków publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem:  zapewnienie maksymalnego pokrycia białych plam  zapewnienie rentowności projektu RSS 1  niezakłócanie istniejącej konkurencji  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  rozwój społeczeństwa informacyjnego 2 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 1 Regionalna Sieć Szerokopasmowa

3 I. Stanowisko Prezesa UKE 2. Podstawa prawna regulacji - art. 27 Megaustawy 2  obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury wybudowanej z wykorzystaniem pomocy publicznej  odesłanie do przepisów o pomocy publicznej i dokumentów będących podstawą przyznania dofinansowania (ustawodawstwo unijne: m.in. decyzje notyfikacyjne KE, dokumenty programowe w tym programy operacyjne, umowy o dofinansowanie projektu i in.)  odesłanie do przepisów Pt 3 (dział II rozdział 2) 3. Zakres podmiotowy  beneficjenci pomocy publicznej (JST)  podmioty, które nabyły prawa do infrastruktury  podmioty zależne 3 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 2 ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) 3 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 )

4 I. Stanowisko Prezesa UKE 4. Zakres przedmiotowy – treść obowiązku Źródłem są dokumenty będące podstawą przyznania pomocy publ. - decyzje notyfikacyjne KE dotyczące pomocy państwa  obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do RSS  obowiązek niedyskryminacji w zapewnieniu dostępu telekomunikacyjnego do RSS  obowiązek kontroli cen za dostęp telekomunikacyjny do RSS  obowiązek publikowania informacji w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego 4 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306

5 I. Stanowisko Prezesa UKE 5. Działania Prezesa UKE  opracowanie oferty referencyjnej określającej warunki dostępu do RSS wraz z zalecaną metodologią ustalania opłat z tytułu dostępu do infrastruktury RSS 4 http://www.uke.gov.pl/oferta-referencyjna-okreslajaca-warunki-zapewnienia-dostepu-do-rss-15145  opiniowanie ofert przedstawianych przez operatorów infrastruktury w zakresie opłat z tytułu dostępu do infrastruktury RSS  rozstrzyganie przez Prezesa UKE sporów pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do RSS 5 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 4 „Oferta referencyjna dla Operatorów Infrastrukturalnych określająca warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” oraz „Wytyczne dotyczące wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”

6 II. Oferta referencyjna 1. Charakter oferty  oferta referencyjna określa warunki zapewnienia dostępu do RSS rekomendowane przez Prezesa UKE jako zgodne z obowiązkami wynikającymi z decyzji notyfikacyjnych  oferta referencyjna będzie pełniła funkcję pomocniczą dla OI 5 opracowujących własne oferty dotyczące dostępu  warunki dostępu do RSS określone w ofercie referencyjnej mogą być wykorzystywane przez Prezesa UKE w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporu w zakresie dostępu do RSS 6 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 5 Operator Infrastruktury RSS

7 2. Podstawowe zasady Oferty referencyjnej:  minimalny katalog usług – OI może świadczyć dodatkowe usługi  gwarantowane warunki dostępu do RSS – OI może oferować OSD 6 korzystniejsze warunki  pierwszeństwo przepisów o pomocy publicznej lub innych właściwych decyzji, umów lub aktów  publikowanie istotnych informacji dot. dostępu do RSS  elastyczność – wszelkie uzasadnione odstępstwa w sposób indywidualny 7 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 II. Oferta referencyjna 6 Operator Sieci Dostępowej (korzystający z infrastruktury RSS)

8 3. Zakres usługowy Oferty RSS Minimalny katalog usług oferowanych przez OI:  dzierżawa ciemnego włókna światłowodowego  transmisja danych przy pomocy kanałów Ethernet  dzierżawa kanalizacji kablowej Minimalny katalog usług komplementarnych:  kolokacja  usługi umożliwiające połączenie sieci (tryb kolokacji i liniowy)  usługi udostępniania wykwalifikowanego personelu technicznego (nadzór) 8 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 II. Oferta referencyjna

9 III. Metodologia ustalania opłat 1. Podstawowe zasady ustalania opłat za dostęp do RSS  umożliwienie OSD stworzenie oferty detalicznej, tj. zapewnienie dostępu do usług maksymalnie dużej liczbie mieszkańców  umożliwienie OSD budowy sieci dostępowych opartych na dostępie do RSS, w szczególności na terenach białych plam  gwarancja niedyskryminacji operatorów korzystających z RSS i otwartość sieci RSS  umożliwienie OI działalności w sposób trwały i rentowny, przy założeniu, że OI nie będą uzyskiwać nadmiernej pomocy publicznej  minimalny wpływ interwencji na warunki istniejącej konkurencji 9 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306

10 III. Metodologia ustalania opłat 10 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 2. Usługi i tryb ich rozliczania  Transmisja danych Ethernet – rozliczenie za transmisję danych z określoną gwarantowaną przepływnością  Ciemne włókno – rozliczenie za długość dzierżawionego ciemnego włókna skorygowane o współczynnik potencjału  Kanalizacja kablowa – za długość odcinka kanalizacji i zajętość przekroju skorygowane o współczynnik potencjału  Usługi komplementarne – kolokacja, instalacja, asysta techniczna, usuwanie awarii, itp. – opłata za jednostkę (m2, 1U lub roboczogodziny

11 III. Metodologia ustalania opłat 11 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306 Obszary nisko-konkurencyjneObszary średnio-konkurencyjneObszary wysoko-konkurencyjne opłaty poniżej poziomu cen rynkowych maksymalizacja pokrycia NGA wyznaczanie cen w modelu analitycznym opłaty nie niższe niż ceny rynkowe usługi tylko dla sieci NGA wyznaczanie cen w modelu analitycznym co do zasady brak możliwości oferowania usług RSS możliwość oferowania usług tylko w tzw. „białych bramach” oparcie opłat na cenach rynkowych dostosowanie cen do warunków lokalnych brak możliwości stosowania opustów wolumenowych promocje lokalne, krótkie relacje transmisji, obniżki terminowe/ jakościowe (*niedyskryminacja) brak możliwości stosowania opłat poniżej cen rynkowych brak możliwości stosowania opustów wolumenowych obniżki terminowe/jakościowe pod warunkiem nie zaniżenia cen poniżej rynkowych brak możliwości stosowania opłat poniżej cen rynkowych brak możliwości stosowania opustów wolumenowych obniżki terminowe/jakościowe pod warunkiem nie zaniżenia cen poniżej rynkowych 3. Zasady ustalania cen w zależności od kategorii obszaru

12 IV. Opiniowanie ofert OI w zakresie opłat 1. Tryb opiniowania ofert OI  OI jest zobowiązany przedstawić ofertę na dostęp do RSS do zaopiniowania przez Prezesa UKE  procedura opiniowania oferty nie jest sformalizowana  Prezes UKE w formie zwykłego pisma przedstawia opinię w zakresie zgodności oferty OI z zobowiązaniami wynikającymi z przyznania pomocy publicznej lub zgłasza swoje uwagi do przedstawionego dokumentu 12 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306

13 IV. Opiniowanie ofert OI w zakresie opłat 2. Podstawowe kryteria opiniowania ofert OI  zachowanie zasady warunkowego dostępu (niezakłócanie istniejącej konkurencji)  wyczerpujący zakres usługowy  wysokość opłat według Wytycznych w odniesieniu do cen rynkowych (rekomendowany tryb rozliczeń)  publikowanie informacji na temat infrastruktury RSS  poziom SLA (MDU, CRA, CUA) 13 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306

14 V. Rozstrzyganie sporów 1. Tryb i kryteria rozstrzygania sporów  zgodnie z art. 27 ust. 2 Megaustawy do określenia warunków dostępu do RSS odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy działu II rozdział 2 Pt, w tym art. 27-30 Pt oraz art. 31 ust. 1 Pt dotyczące rozstrzygania sporów międzyoperatorskich w zakresie  Prezes UKE podejmuje interwencję wyłącznie w przypadku spełnienia określonych przesłanek  rozstrzygając spór Prezes UKE będzie brał pod uwagę przede wszystkim obowiązki wynikające z decyzji notyfikacyjnej oraz regulacje zawarte w referencyjnej ofercie ramowej i obowiązki wynikające z umowy zawartej pomiędzy Beneficjentami 14 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306

15 Dziękuję za uwagę 15 Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 53 49 440, fax 22 53 49 306


Pobierz ppt "Zapewnienie współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Hurtowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google