Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Źródła finansowania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego - fundusze europejskie - partnerstwo publiczno-prywatne - inne metody fundraisingu Zespół trenerów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Źródła finansowania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego - fundusze europejskie - partnerstwo publiczno-prywatne - inne metody fundraisingu Zespół trenerów."— Zapis prezentacji:

1 1 Źródła finansowania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego - fundusze europejskie - partnerstwo publiczno-prywatne - inne metody fundraisingu Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki

2 2 DLA PRZYKŁADU: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA IRD DUHALLOW Inicjatywy Wspólnotowe 1.Leader+ 2.Equal Środki z Narodowego Planu Rozwoju 1.Local Development Social Inclusion Programme 2.Rural Agri Turism 3.The Rural Transport Initiative 4.Social Economy Programme

3 3 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki FUNDUSZE EUROPEJSKIE Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego (w tym LGD)  Fundusze strukturalne (w tym pilotaż LEADER + w Polsce)  Fundusz Spójności  Wspólna Polityka Rolna  Inicjatywy europejskie  INTERREG III C  EQUAL  LEADER +  URBAN  Programy europejskie  Młodzież  Leonardo da Vinci  Kultura 2000  Media Plus

4 4 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Źródła finansowania w zależności od tematu ZSROW 1. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu instytucje wspierające rozwój, przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii, parki naukowo - technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne, instytucje sfery badawczo-rozwojowej (B+R) działające we współpracy z przedsiębiorstwami, instytucje administracji publicznej istotne z punktu widzenia wykorzystania technologii informacyjnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw istniejące przedsiębiorstwa oraz nowopowstające przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanych technologiach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego mikroprzedsiębiorstwa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Dz. 3.1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (budowa i modernizacja zakładów przetwórczych, zakup środków transportu, maszyn, instalacji, budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków, kotłowni). Skala projektów – wartość dotacji min. 100 tys. max. 20 mln.) Dz. 3.2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej.... (agroturystyka, usługi na rzecz rolnictwa, przetwórstwo produktów rolnych i leśnych na małą skalę, bezpośrednia sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstwa, produkcja biomasy, rzemiosło, rękodzieło, usługi drobne, e-commerce). Skala projektów – max. Na 1 podmiot lub gospodarstwo max. 100 tys.

5 5 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2. Poprawa jakości życia na terenach wiejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Projekty regionalne w zakresie: transportu ochrony środowiska infrastruktury edukacyjnej infrastruktury ochrony zdrowia turystyki i kultury (w tym projekty promocyjne) społeczeństwa informacyjnego Projekty lokalne w zakresie: infrastruktury edukacyjnej infrastruktury ochrony zdrowia infrastruktury technicznej, (np. drogi gminne i powiatowe, lokalna infrastruktura ochrony środowiska) infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego wraz z usługami towarzyszącymi, powiązanych z rozwojem ekonomicznym oraz tworzenie stałych miejsc pracy kompleksowe zagospodarowanie terenu wsparcie mikroprzedsiębiorstw Projekty w zakresie rozwoju zasobów ludzkich: podnoszenie kwalifikacji zawodowych badania rynku pracy programy stypendialne przekwalifikowanie rolników i innych grup z sektorów restrukturyzowanych promocja przedsiębiorczości regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Sektorowy Program Operacyjny RiMSŻiROW Odnowa wsi: Modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących f-cje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowa obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycyjnej zabudowy wsi i ich adaptacja na cele publiczne, modernizacja przestrzeni publicznej wsi – parki, tereny zielone, projekty promocyjne; Skala projektów – max. 450 tys. dla 1 miejscowości lub instytucji kultury

6 6 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki FUNDUSZE EUROPEJSKIE 3. Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwienie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Dz. 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Dz. 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Dz. 3.1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (budowa i modernizacja zakładów przetwórczych, zakup środków transportu, maszyn, instalacji, budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków, kotłowni). Skala projektów – wartość dotacji min. 100 tys. max. 20 mln.) Dz. 3.2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej.... (agroturystyka, usługi na rzecz rolnictwa, przetwórstwo produktów rolnych i leśnych na małą skalę, bezpośrednia sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstwa, produkcja biomasy, rzemiosło, rękodzieło, usługi drobne, e-commerce). Skala projektów – max. Na 1 podmiot lub gospodarstwo max. 100 tys.

7 7 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki FUNDUSZE EUROPEJSKIE 4. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 Sektorowy Program Operacyjny RiMSŻiROW Odnowa wsi Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Projekty regionalne w zakresie ochrony środowiska turystyki i kultury Projekty lokalne w zakresie: infrastruktury technicznej, (np. drogi gminne i powiatowe, lokalna infrastruktura ochrony środowiska) infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego kompleksowe zagospodarowanie terenu Plan Rozwoju Obszarów wiejskich Program rolnośrodowiskowy : rolnictwo zrównoważone rolnictwo ekologiczne utrzymanie łąk ekstensywnych ochrona gleb i wód ochrona rodzimych ras zwierząt gospodarskich projekty współpracy kulturalnej pomiędzy podmiotami kulturalnymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów uczestniczących w Programie Program Kultura 2000

8 8 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Partnerstwo Publiczno Prywatne Partnerstwo publiczno–prywatne to oparta na umowie, współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach umowy partner prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się wobec podmiotu publicznego do wykonania przedsięwzięcia za wynagrodzeniem

9 9 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Podmiot publiczny powierza realizację zadania publicznego podmiotowi prywatnemu, który powinien na tym zarobić, pod warunkiem, że realizuje umówione cele. Wynagrodzenie: zapłata sumy pieniężnej przez podmiot publiczny prawo partnera prywatnego do pobierania pożytków z przedsięwzięcia lub uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia Przykładowe modele PPP: Projektuj – Buduj – Eksploatuj Buduj – Bądź właścicielem – Eksploatuj Buduj – Eksploatuj – Odnawiaj koncesję Projektuj – Buduj – Finansuj – Utrzymuj (źródło: WGK Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting) Partnerstwo Publiczno Prywatne

10 10 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Przepisy ustawy zawierają uregulowania dotyczące wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie dotyczące:  dróg  prawa energetycznego  ochrony środowiska  prawa wodnego  transportu kolejowego  problematyki społecznej Partnerstwo Publiczno Prywatne

11 11 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Partnerstwo publiczno-prywatne musi skutkować korzyściami dla interesu publicznego przeważającymi w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów wykonania tego przedsięwzięcia, w szczególności: oszczędność w wydatkach podmiotu publicznego podniesienie standardu świadczonych usług poprawa parametrów technicznych lub obniżenie uciążliwości dla otoczenia Partnerstwo Publiczno Prywatne

12 12 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki 1. sporządzenie projektu długofalowych kierunków i zasad polityki publicznej (10 lat) 2.ogłoszenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej 3. konsultacje społeczne - nie krótsze niż 30 dni od dnia ogłoszenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej 4. zatwierdzenie sporządzonego projektu w drodze uchwały 5. ogłoszenie uchwały w dziennikach urzędowych i BIPie 6. wniosek partnera prywatnego z propozycją realizacji określonego przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno- prywatnego Partnerstwo Publiczno Prywatne Procedura przygotowania

13 13 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki 7. sporządzenie analizy przedsięwzięcia w celu określenia jego efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją w formie PPP (podm. publiczny) 8.zgoda organu stanowiącego JST (lub związek JST lub Min. Fin.) na realizację przedsięwzięcia w formie PPP 9. wybór partnera w drodze przetargu (Podmiot, który złożył wniosek, nie może być traktowany w sposób szczególny przez podmiot publiczny w trakcie postępowania o wybór partnera prywatnego) 10. rejestracja umowy PPP w Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Partnerstwo Publiczno Prywatne Procedura przygotowania

14 14 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Partnerstwo Publiczno Prywatne Korzyści z PPP:  optymalizacja kosztów inwestycji i eksploatacji  możliwość uzyskania finansowania ze źródeł prywatnych (wsparcie dla budżetu państwa)  konkurencja  przejrzystość (źródło: WGK Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting)

15 15 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki Pojęcia związane z fundraisingiem Grassroot fundraising - fundraising na poziomie lokalnym; zdobywanie środków od osób indywidualnych, w środowisku w jakim organizacja działa, często poprzez imprezy specjalne (np. loterie, aukcje, zbiórki publiczne) Seed grant (money) - kapitał początkowy, grant przekazany na przygotowanie i uruchomienie projektu lub założenie i rozruch organizacji Matching grant - grant, którego pełną kwotę będzie można wykorzystać po uzyskaniu środków z innych źródeł; najczęściej odbywa się to na zasadzie 1:1, tzn. aby wydać 1 dolara takiego grantu musimy pozyskać 1 dolara z innego źródła Payroll deduction - odpis od pensji, na podstawie umowy między organizacją a darczyńcą, dar na rzecz organizacji jest regularnie odpisywany od pensji darczyńcy Endowment - kapitał żelazny, wydzielony, zarezerwowany kapitał, z inwestowania którego organizacja ma określone dochody; z kapitału tego nie pokrywa się żadnych bieżących wydatków.

16 16 Zespół trenerów FAOW – Agnieszka Rosińska, Inga Kawałek, Ryszard Kamiński, Ryszard Zarudzki INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA PARTNERSTWOM  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Program Agrolinia Plus (przygotowania do realizacji działań typu Leader)  Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, (Program Grup Partnerskich)  Phare – Rozwój Zasobów Ludzkich (podprojekty dotyczące tworzenia partnerstw na rzecz zatrudnienia)  Polska Organizacja Turystyczna (Regionalne/Lokalne Organizacje Turystyczne)  Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (partnerstwa na rzecz zatrudnienia)


Pobierz ppt "1 Źródła finansowania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego - fundusze europejskie - partnerstwo publiczno-prywatne - inne metody fundraisingu Zespół trenerów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google