Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU."— Zapis prezentacji:

1 1 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

2 2 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 250) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3 3 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Ustawa określa: 1)zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku; 2)warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 3)warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

4 4 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, W rejestrze zamieszcza się: 1)firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 2)numer identyfikacji podatkowej (NIP); 3)numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 4)określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych; 5)numer rejestrowy.

5 5 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, Wykaz jest przekazywany do końca stycznia następującego roku po okresie objętym wykazem.

6 6 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi składa wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy. Wzór sprawozdania określa rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630)

7 7 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Sprawozdanie zawiera: 1) informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 2) informację o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 3) informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno -biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych; 4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.

8 8 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 1)poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 2)poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Art. 3c. 1.pkt 2 Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

9 9 Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) Rok2012 16 lipca 2013 201420152016201720182019 16 lipca 2020 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 7550 45 40 35

10 10 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagane są informacje określone w następujących aktach prawnych: 1/ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 2/rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),

11 11

12 12 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ……... ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA …………………………… 2) ………………………………………………… INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA I. NAZWA GMINY (MIASTA) 1) Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

13 13 II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 6) Zakład Utylizacji Odpadów Czarny Staw ul. Bnińska 7 63-473 Tuczno 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 38D5 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 52R12 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 13 R5 3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 6) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej ustawy.

14 14 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi W tej części tabeli podajemy dane dotyczące: 1/ Masy odebranych zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01, 2/ Masy odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu, 3/ Masy odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania. Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 5) [Mg] Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu 5) [Mg] Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania 5) [Mg] Odebranych z obszarów miejskich50 2327 Odebranych z obszarów wiejskich40 15 25

15 15 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Jeżeli na terenie gminy funkcjonują punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tabeli należy podać dane: 1/ Liczba punktów selektywnego zbierania opadów komunalnych na terenie gminy, 2/ Adres punktu, 3 /Kod, rodzaj i masa odpadów komunalnych zebranych w punktach. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy Nazwa i adres punktu Kod zebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 4) Masa zebranych odpadów komunalnych 5) [Mg]

16 16 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi W części działu II należy ująć informacje na temat masy odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy, wraz z informacją o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Należy podać odpady z: 1/Grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie), 2/Podgrupy 15 01 (odpady opakowaniowe) – uwzględniamy odpady opakowaniowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, 3/Grupy 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) - uwzględniamy odpady budowlane pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych. 4/ 16 01 03 – Zużyte opony W tabeli nie umieszczamy danych dotyczących selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

17 17 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Jeśli powyższa sytuacja miała miejsce na terenie gminy, to w przedmiotowej tabeli należy również uwzględnić odpady o kodzie 19 12 12, powstające poza regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych.

18 18 Uwagi Dział II : Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania.:  W rubryce „Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne” należy podać dokładne nazwy i adresy docelowych instalacji. np.: adres składowiska odpadów a nie dane adresowe podmiotu, który zajmuje się wyłącznie zbieraniem i transportem odpadów komunalnych.  Dla odpadu o kodzie 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne masa odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz podane sposoby ich zagospodarowania nie są spójne z danymi wykazanymi w części dotyczącej masy odebranych z obszarów miejskich i wiejskich oraz w części dotyczącej sposobu zagospodarowania (poddane składowaniu oraz poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania).

19 19 Uwagi Dział II. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania.:  W rubryce „sposób zagospodarowania odpadów komunalnych” wpisujemy tylko jedną metodę odzysku lub unieszkodliwiania, nie zostawiamy „pustego miejsca”. Nie podajemy odpadów zebranych lub magazynowanych.  Nie należy umieszczać danych dotyczących selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  W ww. dziale należy podać odpady wykazane w dziale V i dziale VI.  W rubryce „Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy” należy wykazać faktycznie funkcjonujące punkty z podaniem dokładnego adresu oraz rodzaju i masy zebranych odpadów komunalnych. W powyższej rubryce nie należy wykazywać tzw. ”gniazd”.

20 20 DZIAŁ III. Łączna masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 7) Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 5) [Mg]

21 21 Selektywnie zebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji to odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 01, (opakowania z papieru i tektury) 15 01 03, ( 15 01 03, (opakowania z drewna) ex 15 01 09, ex 15 01 09, (opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych) 20 01 01, 20 01 01, (papier i tektura) 20 01 08, 20 01 08, (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) ex 20 01 10, ex 20 01 10, (odzież z włókien naturalnych) ex 20 01 11, ex 20 01 11, (tekstylia z włókien naturalnych) 20 01 25, 20 01 25, (oleje i tłuszcze jadalne) 20 01 38, 20 01 38, (drewno) 20 02 01, 20 02 01, (odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków w tym cmentarzy) 20 03 02, 20 03 02, (odpady z targowisk) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r. poz.676)

22 22 Odpady biodegradowalne przekazywane do składowania a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów 5) [Mg] 4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

23 23 Odpady biodegradowalne nieprzekazywane do składowania b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów Nazwa i adres instalacji, do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 4) Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów 5) [Mg] Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 8) nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów 8) Przez spos ó b zagospodarowania odpad ó w komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne przekształcanie odpad ó w, recykling materiałowy, przekazanie osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 75, poz. 527, z poźn. zm.).

24 24 Uwagi Dział III. Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  Tabela a w rubryce „Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji” należy podać dokładną nazwę i adres składowiska.  Tabela b - w rubryce „Nazwa i adres instalacji, do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji” należy podać dokładną nazwę i adres docelowej instalacji. -w rubryce „Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów”, należy podać dokładny sposób zagospodarowania odpadów.

25 25 Uwagi Dział III. Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  Do obliczania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie doliczamy masy odpadów biodegradowalnych z kompostowników przydomowych

26 26 DZIAŁ IV. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA 9) 9) Poziom ograniczenia masy odpad ó w komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom ó w ograniczenia masy odpad ó w komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpad ó w (Dz. U. 2012 r. poz. 676)

27 27 Masa odpadów ulegających biodegradacji (wytworzonych w 1995 r.) OUB 1995 = 0,155 x Lm+0,047x Lw [Mg] gdzie: OUB 1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg] Lm – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS

28 28 Masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym OUB 1995 x P R OUB R = ----------------- [Mg] 100 gdzie: OUB R – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym OUB 1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg] P R – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%]

29 29 Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym M OUBR =(M MR x U M ) + (M WR x U W ) + (M SR x U s ) + (M BR x 0,52)[Mg] gdzie: M OUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg]; M MR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania[Mg]; M WR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg]; U M – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57; U W – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48; M SR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania;

30 30 U S – udział odpad ó w ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpad ó w ulegających biodegradacji ze strumienia odpad ó w komunalnych wynoszący dla poszczeg ó lnych rodzaj ó w odpad ó w według kodu: 20 01 01 – 1,00; (papier i tektura) 20 01 08 – 1,00; (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) ex 20 01 10 – 0,50; (odzież z wł ó kien naturalnych) ex 20 01 11 – 0,50; (tekstylia z wł ó kien naturalnych) 20 01 25 – 1,00; (oleje i tłuszcze jadalne) 20 01 38 – 0,50; (drewno) 20 02 01 – 1,00; (odpady ulegające biodegradacji z ogrod ó w i park ó w- w tym cmentarzy) 20 03 02 – 1,00; odpady z targowisk) 15 01 01 – 1,00; (opakowania z papieru i tektury) 15 01 03 – 1,00; (opakowania z drewna) ex 15 01 09 – 0,50; (opakowania z wł ó kien naturalnych) Ex 15 01 06 – 0,50; (zmieszane odpady opakowaniowe- w części zawierające papier, tekturę, drewno i tekstylia z wł ó kien naturalnych)

31 31 M BR - masa odpad ó w powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpad ó w komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p ó ź. zm.), przekazanych do składowania 0,52 – średni udział odpad ó w ulegających biodegradacji w masie odpad ó w powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpad ó w komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

32 32 M OUBR x 100 T R = ----------------------- [%] OUB 1995 gdzie: T R - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

33 33 OUB 1995 = 0,155 x Lm + 0,047 x Lw [Mg] Lm = 26323Liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS na podstawie Bazy danych Lokalnych GUS Lw = 8355Liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS podstawie Bazy danych Lokalnych GUS OUB 1995 = 0,155 x 26323 + 0,047 x 8355 [Mg] OUB 1995 = 4080,065 + 392,685 [Mg] OUB 1995 = 4472,75 Mg PRZYKŁAD: obliczenie osiągniętego poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej

34 34 OUB 1995 x P R OUB 1995 = 4472,75 Mg OUB R = ----------------- [Mg] 100% P R = 50% (2015) OUB R – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym OUB 1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg] P R – poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%] 4472,75 x 50% OUB R = ----------------- [Mg] 100% OUB R = 2236,37 Mg PRZYKŁAD: obliczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania w roku rozliczeniowym

35 35 PRZYKŁAD: obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych (przekazywanych do składowania ) M OUBR =(M MR x U M ) + (M WR x U W ) + (M SR x U s ) + (M BR x 0,52) [Mg] DANE: W przykładowej gminie w 2015 r. selektywnie zebrano M MR = 4994,3 i przekazano do składowania odpadów komunalnych ulegające M WR = 2538,4 biodegradacji o kodach: 20 01 01, 20 01 11 U M = 0,57 M SR (20 01 01) = 30Mg U W = 0,48 U s (20 01 01) = 1,00 M BR (19 12 12) = 100 Mg M SR (20 01 11) = 10Mg U s (20 01 01) = 0,50 M OUBR =(4994,3 x 0,57) + (2538,4 x 0,48) + (30 x 1) +( 10 x 0,50) + (100 x 0,52) M OUBR = 2846,751 + 1218,432 + 30 + 5 + 52 M OUBR = 4152,183 Mg

36 36 PRZYKŁAD: osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania M OUBR x 100 T R = ----------------------- [%] OUB 1995 DANE: M OUBR = 2236,37 Mg 2236,37 x 100 OUB 1995 = 4472,75 Mg T R = ----------------------- [%] 4472,7 T R = 50 %

37 37 Poziom ograniczania masy odpad ó w komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty jeżeli: T R = P R albo T R < P R gdzie: P R – poziom ograniczania masy odpad ó w komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%] P R 201 5 = 50 %

38 38 V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY Kod odebranych odpadów komunalnych 4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4) Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 5) [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi 5) [Mg] Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia 5) [Mg] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 11) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła[%] 10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 150101, 150102, 150104, 150106, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140, ex 200199 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 11) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

39 39 Uwagi Dział V. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy.  W kolumnie „Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia” należy wykazać wyłącznie odpady poddane przygotowaniu do ponownego użycia zgodnie z definicją procesu zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) - rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania. Odpady wykazane w ww. dziale należy uwzględnić w dziale II oraz w dziale III b

40 40 Uwagi Przy obliczaniu poziomów, w dziale IV i V uwzględniamy: masę odpadów danego rodzaju, która została poddana recyklingowi, a odebrana została w latach ubiegłych, masę odpadów zebranych na PSZOK-u poddanych recyklingowi,

41 41 Sposób obliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Powyższy poziom oblicza się na podstawie wzoru: Mrpmts Ppmts = ------------ × 100% Mwpmts gdzie: Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %, Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,

42 42 Sposób obliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Mwmpts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg: gdzie: Lm – liczba mieszkańców gminy, MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa

43 43 Sposób obliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych wynikający z aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO 2014), wynosi dla gminy: miejskiej liczącej powyżej 50 tys. mieszkańców udział ten wynosi 46,8% (0,468); miejskiej liczącej poniżej 50 tys. mieszkańców udział ten wynosi 32,4% (0,324); wiejskiej udział ten wynosi 27,7 % (0,277).

44 44 Przykład: Wyliczanie łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (Mwpmts) w przypadku: gmina miejska licząca poniżej 50 tys. mieszkańców: Lm – 30 000 M – zmienna zależna od gminy MwGUS – 0,301 Mg/M – stała wartość dla 2014 r. Umpmts – 0,324 – stała wartość wynikająca z KPGO 2014 Mwpmts = 30 000 M × 0,301 Mg/M × 0,324 = 2925,72 Mg gmina wiejska Lm – 4 000 M MwGUS – 0,301 Mg/M Umpmts – 0,277 Mwpmts = 4 000 M × 0,301 Mg/M × 0,277 = 333,508 Mg

45 45 Przykład: Wyliczanie łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (Mwpmts) w przypadku: gmina miejsko - wiejska Lm – liczba mieszkańców gminy miejskiej = 4 500 M (Lmm) Lw – liczba mieszkańców gminy wiejskiej = 3 500 M (Lmw) MwGUS – 0,301 Mg/M Umpmts – 0,324 – stała wartość wynikająca z KPGO 2014 dla gminy miejskiej liczącej poniżej 50 tys. mieszkańców (Umpmtsm) Umpmts – 0,277– stała wartość wynikająca z KPGO 2014 dla gminy wiejskiej (Umpmtsw) Mwpmts=(Lmm × MwGUS× Umpmtsm )+(Lmw × MwGUS× Umpmtsw) Mwpmts = (4500 M × 0,301 Mg/M × 0,324)+ (3500 M × 0,301 Mg/M × 0,277) Mwpmts = (438,8) + (291,8) = 730,6 Mg

46 46 Tabela nr 1, załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 201220132014201520162017201820192020 Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 101214161820304050

47 47 Przykład: Wyliczanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (Ppmts) w przypadku: gmina wiejska należy obliczyć: Ppmts Mrpmts – 28,7 Mg Mwpmts – 346,8 Mg 28,7 Mg Ppmts = –––––– × 100% = 8,28% 346,8 Mg biorąc pod uwagę poniższe dane, tj.: Mrpmts – łączną masę odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, Mwmpts – łączną masę wytworzonych odpadów papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych,

48 48 VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNLANYCH Kod odebranych odpadów 4) Rodzaj odebranych odpadów 4) Łączna masa odebranyc h odpadów 5) [Mg] Masa odpadów poddanych recyklingowi 5) [Mg] Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia 5) [Mg] Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metoda niż recykling i ponowne użycie 5) [Mg] 12) Należy uwzględnić odpady o kodach: z grupy 17, tj.: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, z grupy 20, tj.: ex 20 03 99 (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe)

49 49 Uwagi VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNLANYCH W powyższym dziale należy ująć odpady, które zostały przygotowane do ponownego użycia i odzysku. Nie podaje się odpadów, które zostały poddane unieszkodliwieniu. Powyższe odpady powinny zostać również wykazane w dziale II sprawozdania. W przypadku gdy ww. odpad lub odpady zostały przekazane do składowania, to takich odpadów nie uwzględnia się w powyższej tabeli natomiast bierze się je pod uwagę podczas obliczania poziomu recyklingu.

50 50 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oblicza się według wzoru: Mr br P br = ----------- x 100% Mw br gdzie: Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %, Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, Mwbr – łączna masa wytworzonych 6) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 6) Na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oblicza się według wzoru:

51 51 Tabela nr 2, załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] 201220132014201520162017201820192020 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 303638404245506070

52 52 DZIAŁ VII LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE W powyższej rubryce należy przedstawić dane dotyczące liczby właścicieli nieruchomości, od których w 2015 r. odbierane były odpady komunalne. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne podaje się na podstawie sprawozdań sporządzonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

53 53 DZIAŁ VIII NIEZGODNOSĆ Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 13) W powyższej rubryce należy ująć dane o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności podmioty niedopełniające obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne podaje się na podstawie sprawozdań sporządzonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

54 54 DZIAŁ IX NIECZYSTOŚCI CIEKŁE IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY Rodzaj odebranych z obszaru nieczystości ciekłych 14) Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych [m 3 ] Dane podaje się na podstawie sprawozdań sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Należy umieścić informacje na temat rodzaju odebranych nieczystości ciekłych oraz ich ilości, wyrażonej w [m3]. Ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych, należy podać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

55 55 DZIAŁ IX NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Ścieki bytowe — rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; Ścieki komunalne — rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych; Ścieki przemysłowe — rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; Proszę pamiętać aby podawać ilości nieczystości ciekłych dla każdego rodzaju osobno. Jeżeli jakiś rodzaj ścieków z wyżej wymienionych nie został odebrany z obszaru gminy to w sprawozdaniu należy wpisać „0”.

56 56 DZIAŁ X UWAGI X. DODATKOWE UWAGI W powyższej rubryce można umieścić uwagi lub wyjaśnienia dotyczące wypełnienia poszczególnych działów.

57 57 DZIAŁ X OSOBA DO KONTAKTU XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE ImięNazwisko Telefon służbowyFaks służbowyE – mail służbowy DataPodpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

58 58 Informacja na temat formy składania sprawozdań przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za 2015 r. Zgodnie z art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) obowiązane są do sporządzenia rocznych sprawozdań. Sprawozdania przekazywane są właściwemu, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, czyli do 31 stycznia 2016 r. (za rok 2015). Forma przekazania tych informacji jest dowolna.

59 59 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie – w terminie 14 dni.

60 60 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.

61 61 Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl zakładka: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Informacja dla gmin

62 62 Dziękuję za uwagę URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU


Pobierz ppt "1 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google