Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Konsument na zakupach- opakowania i ich oznaczenia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Konsument na zakupach- opakowania i ich oznaczenia”"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Konsument na zakupach- opakowania i ich oznaczenia”

2

3 O PROJEKCIE: „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” to kampania promocyjno-informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia”. CEL: podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji, a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe. OBSZAR DZIAŁANIA: projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. ODBIORCY: dzieci, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy w tym przedsiębiorcy z terenów województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. CZAS TRWANIA: 1.07.2015 – 31.08.2016 r.

4

5

6 Oznaczenia ekologiczne - ekoznaki. pokazują, że wybrany przez nas produkt spełnia kryteria poszanowania środowiska, zarówno z punktu widzenia wszystkich obowiązujących norm, jak i oceny jego uciążliwości dla środowiska naturalnego nie należą do znaków towarowych, mają za zadanie odróżnić dany produkt od produktów konkurencyjnych znajdujących się na półkach, a także wywołać pozytywne skojarzenie

7 EKOZNAKI

8

9

10

11

12

13

14 Oznaczenia ekologiczne dotyczące postępowania z opakowaniem lub produktem

15

16

17 Oznakowanie CE - wskazuje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu, ale także zdrowia i ochrony konsumenta oraz ochrony środowiska, określonymi w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia. Jest obowiązkowe i nanosi je producent na własną odpowiedzialność. Nie on handlowym świadectwem jakości i nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej. Oznaczenie to się doczekało się chińskiego odpowiednika, który oznacza: China Export tzn. tylko i wyłącznie to, że wyprodukowano go w Chinach.

18 Zielony punkt - Znak widoczny jest prawie wszędzie na kartonach, butelkach czy puszkach na napoje. Jest jednym z najczęściej stosowanym znakiem towarowym na świecie. Umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Jest znakiem będącym własnością Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland (DSD) z siedzibą w Kolonii. W Polsce znak przyznaje Rekopol Organizacja Odzysku S.A

19 Keymark- znak certyfikacji wskazującym na zgodność wyrobów z odpowiednimi normami Unii Europejskiej, nadawany przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) (http://www.cen.eu/pages/default.aspx) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC) (http://www.cenelec.eu/). Ustanowiono został w 1998 r. Nie jest znakiem obowiązkowym. Gwarantuje konsumentom pewność, że wszystkie wymagania norm europejskich związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska zostały spełnione. Audyty związane z tym certyfikatem przeprowadzane są dwa razy do roku.http://www.cen.eu/pages/default.aspxhttp://www.cenelec.eu/

20 Europejskie oznakowanie ekologiczne (EU Ecolabel) – zwane też „Margerytką Unii Europejskiej” lub „Stokrotką Unii Europejskiej” - wielobranżowe oznaczenie unijne. Można je uzyskać w każdym z krajów członkowskich UE. O przyznanie tego znaku mogą wystąpić: zarówno producent jak i importer, usługodawca oraz dystrybutor produktu na dowolnym rynku europejskim. Podstawą przyznawania tego oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów. Wszystkie wyroby posiadające “Margerytkę/Stokrotkę” zostały sprawdzone przez niezależne jednostki w zakresie spełnienia rygorystycznych kryteriów ekologicznych i użytkowych

21 Niebieski Anioł (Blauer Engel, Blue Angel) – najstarszy certyfikat na świecie, stworzony w 1978 r. Jego właścicielem jest Niemieckie Ministerstwo Środowiska. Za opracowywanie i rozwijanie jego standardów odpowiada Federalna Agencja do Spraw Środowiska. Zaś organem przyznającym certyfikat weryfikującym zgodność standardów jest firma RAL gGmbH. Przyznawany jest w ponad 90 kategoriach produktów (z wyjątkiem produktów spożywczych), począwszy od produktów budowlanych, po elektronikę, urządzenia biurowe, środki czystości, a skończywszy na usługach turystycznych.

22 Nordycka etykieta ekologiczna - Nordic Ecolabel- Nordic Swan - Nordycki Łabędź - najbardziej znane oznaczenie ekologiczne w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Islandii. Oznacza, że produkt spełnia ściśle określone kryteria dotyczące klimatu, wymagań środowiskowych oraz jakości. Mogą go uzyskać producenci, importerzy oraz sprzedawcy produktu. Wprowadzono go w 1989 r. W 2014 r. pojawił się na opakowaniach ponad 60 grup produktów, a także 6000 produktów i usług w tym począwszy od papieru, detergentów aż do zabawek, hoteli, producentów biopaliw.

23 Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej - Oznacza, że produkt pochodzi z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w zamkniętym opakowaniu oraz przynajmniej 95% składników produktu zostało wytworzone metodami ekologicznymi. Gdy na opakowaniu nie ma tego znaku, to nie mamy żadnej pewności, że produkt jest eko. Na opakowaniu produktu pod znakiem znajduje się numer identyfikacyjny (np. PL-EKO-06) przypisany do firmy, która przyznała produktowi ten certyfikat

24 BIO-SIEGEL - produkt ekologiczny -niemieckie oznaczenie przyznawane od 2001 r. produktom spożywczym przemysłu ekologicznego, zgodnym z normami określonym w Rozporządzeniu EWG 2092/91. Obecnie certyfikat przyznany jest 4468 firmom i umieszczany jest na ponad 70 tys. produktów. Logo to może być stosowanie jednocześnie ze znakiem rolnictwa ekologicznego EU.

25 FSC (Forest Stewardship Council) - Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej - przyznawany od 1994 r. produktom leśnym, w tym meblom, papierowi, pokryciom podłogowym, oknom, drzwiom, a także bezdrzewnym produktom pochodzenia leśnego (np. syropowi klonowemu, kauczukowi). Dotyczy pierwszego etapu produkcji - to jest pozyskiwania surowca. Jego kryteria obejmują aspekty tj. ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudowy terenów leśnych, ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników leśnych, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, ochrona rzadkich gatunków i ich siedlisk, ograniczone korzystanie z nawozów sztucznych i pestycydów czy monitoring gatunków obcego pochodzenia. Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których co najmniej raz w roku przeprowadzane są kontrole.

26 Rainforest Alliance (RA) - certyfikat przyznawany przez organizację non-profit Rainforest Alliance. Przyznaje się go różnym grupom produktów tj. drewno, papier, herbata, kakao, kawa, olej palmowy, paprociom, kwiatom, czekoladom, ale też i hodowli bydła. RA przyznaje dwie kategorie oznaczeń: Rainforest Alliance Certified - oznaczenie produktów leśnych zgodne z programem SmartWood i spójne ze standardami FSC. Rainforest Alliance Verified - znak, który nie jest certyfikatem, jest stosowane na materiałach promocyjnych.

27 Fairtrade -Sprawiedliwy handel - międzynarodowy znak certyfikacji i oznaczenia przyznawany przez FLO (Fairtrade Lobelling Organization) towarom wyprodukowanym w krajach Trzeciego Świata, z poszanowaniem praw pracowniczych i producentów oraz środowiska naturalnego. Standardy Fairtrade dotyczą następujących kryteriów: Cena minimalna Fairtrade (Fairtrade Minimal Price)- cena niezależna od sytuacji rynkowej gwarantująca producentowi zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie. Premia na rzecz społeczności lokalnej (Fairtrade Premium) Możliwość prefinansowania/kredyty Odpowiednie warunki socjalne tj. brak dyskryminacji kobiet i ochrona ich praw, zakaz pracy przymusowej i nie wykorzystywanie dzieci, wolność tworzenia związków zawodowych, bezpieczeństwo i ochrona życia. Zrównoważony rozwój / standardy środowiskowe – tworzenie przez producentów planu minimalizacji odziaływania na środowisko, ograniczani użycia środków

28 Global Organic Textile Standard (GOTS)- najlepszy certyfikat z branży tekstylno- odzieżowej z bardzo rygorystycznymi kryteriami środowiskowymi, przyznawany w dwóch kategoriach: organic (ekologiczne) – produkty składające się w co najmniej 95% z certyfikowanych włókien ekologicznych, made with (x%) organic - produkty z minimum 70% certyfikowanych włókien ekologicznych. Certyfikat ten obejmuje cały łańcuch produkcji od surowców poprzez tekstylia naturalne, a skończywszy na odzieży. Utworzony został przez International Working Group on Global Organic Textile Standard (IWG), która skupia organizacje z USA, Japonii i Europy, zajmujące się certyfikowaniem i oznaczeniem produktów przyjaznych środowiskowi.

29 Soil Association- certyfikat dla produktów obejmujący cały łańcuch produkcji, przyznawany przez niezależną brytyjską organizację pozarządową – Soil Association, jednym z członków założycieli GOTS. Ich standardy w zakresie tekstyliów i odzieży są takie same jak GOTS. Produkty z tym oznaczeniem można znaleźć w Wielkiej Brytanii.

30 Bawełna Fairtrade-certyfikat ten obejmuje jedynie etap uprawy bawełny przez producentów w krajach rozwijających się. By produkt końcowy mógł go uzyskać musi zawierać co najmniej 50% włókien bawełny certyfikowanej w ramach Fairtrade, a pozostałą część nie może stanowić bawełna.

31 Tekstylia godne zaufania Oeko-Tex® Standard 100 - certyfikat obejmujący tylko właściwości gotowych półproduktów (tj. nici, barwniki) lub produktów związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem konsumentów. Stworzony został z inicjatywy Österreichische Textil-Forschungsinstitut (ÖTI) oraz Forschungsinstitut Hohenstein. Certyfikat ten nie weryfikuje kryteriów ekologicznych i społecznych na żadnym z etapów produkcji.

32 Polski Znak Bezpieczeństwa „B”- Znak B- Przed 2004 r. był obligatoryjny dla wyrobów określonych odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów i potwierdzeniem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa przez niezależną od producenta jednostkę. Po 2004 r. w Polsce zaczął obowiązywać znak CE, a Znak B przestał być dokumentem umożliwiającym wprowadzenie wyrobu na rynek. Jednakże wielu odbiorców nadal wybiera znak B jako potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobów.

33 Znak zgodności z Polską Normą - wskazuje, że produkt został wytworzony zgodnie z polskimi normami z zakresu systemu zarządzania jakością (ISO serii 9000) oraz zarządzania środowiskowego (ISO serii 14000). Jego właścicielem jest Polski Komitet Normalizacyjny. Potwierdza, że wyrób, usługa, system lub proces – których znak dotyczy – został poddany certyfikacji i spełnia wszystkie wymagania Polskich Norm, gwarantuje jakość i bezpieczeństwo oraz jest wyrazem zaufania do wyrobu i jego producenta.

34 Polski znak ekologiczny EKO -znak zastrzeżony na rzecz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (etykieta środowiskowa Typu-I wg ISO 14024). Może być przyznany usługom/wyrobom, które spełniają ustalone kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w takcie całego cyklu życia wyrobu. Certyfikacja ta jest dobrowolna, a jej podstawą są decyzje Komisji UE ustanawiające kryteria ekologiczne w ramach programu przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel lub Nordic Swan.


Pobierz ppt "Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Konsument na zakupach- opakowania i ich oznaczenia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google