Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PUBLICZNA NA KULTURĘ Warszawa, 17 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PUBLICZNA NA KULTURĘ Warszawa, 17 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 POMOC PUBLICZNA NA KULTURĘ Warszawa, 17 września 2015 r.

2 PODSTAWY ZGODNOŚCI Z PRAWEM UE POMOCY NA KULTURĘ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE – wyłączenie od zakazu udzielania pomocy: „Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana (…) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem” art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/ warunki zwolnienia z obowiązku notyfikacji pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

3 WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ –INSTYTUCJE KULTURALNE PRZESŁANKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: sięganie m.in. po środki multimedialne w celu popularyzacji zbiorów oraz tematyka wystaw dotycząca kultury popularnej - > jak przedsiębiorcy konkurują ze sobą o klientów, kolejki do muzeów spowodowane dużą liczbą zwiedzających -> popyt, istnienie konkurencji z muzeami i prywatnymi galeriami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie rozrywki -> instytucje kulturalne są przedsiębiorcami. Nie ma znaczenia, że: działalność muzeum nie jest nastawiona na zysk (kluczowe, czy istnieją podmioty, które mogłyby oferować podobne usługi w zamian za wynagrodzenie), ewentualne przychody mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności kulturalnej, inne podmioty nie mogą oferować podobnych usług. Decyzje: Decyzja nr SA z dnia r. – Rekompensata za straty poniesione w wyniku wypożyczenia eksponatów za granicę, Decyzja nr SA z dnia r. – Dofinansowanie budowy muzeum archeologicznego na Krecie, Decyzja nr N 293/2008 z dnia r. - Pomoc dla wielofunkcyjnych centrów kulturowych, muzeów i publicznych bibliotek, Decyzja nr N 540/2008 z dnia r. - Program wsparcia na kulturę z Funduszu Norweskiego, Decyzja nr NN 50/2007 z dnia r. - Program gwarancji dla muzeów federalnych

4 WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ –INSTYTUCJE KULTURALNE PRZESŁANKA WPŁYWU NA WYMIANĘ HANDLOWĄ: wielkość instytucji, skala i tematyka wydarzeń (problemy lokalne czy uniwersalne), lokalizacja i dojazd, promocja i reklama międzynarodowa, występowanie infrastruktury turystycznej, liczba zwiedzających. Decyzje: Decyzja nr SA z dnia r. – Dofinansowanie budowy muzeum archeologicznego na Krecie, Decyzja nr SA z dnia 7 listopada 2011 r. - Centrum sztuk wizualnych i badań na Cyprze, Decyzja nr N 540/2008 z dnia r. - Program wsparcia na kulturę z Funduszu Norweskiego, Decyzja nr NN 50/2007 z dnia r. - Program gwarancji dla muzeów federalnych

5 WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ - INSTYTUCJE KULTURALNE PRZESŁANKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – BIBLIOTEKI: brak opłat dla użytkowników, nie chodzi o oferowanie towarów/usług na rynku, ale o zapewnienie społeczeństwu dostępu do kultury i informacji, brak zainteresowania ze strony prywatnych podmiotów podjęciem takiej działalności -> brak przesłanki działalności gospodarczej -> brak pomocy. Ale: duże, znane w skali międzynarodowej biblioteki, które pobierają opłaty za wypożyczenie -> przesłanka działalności gospodarczej jest spełniona. Decyzje: Decyzja nr SA z dnia r. – Pomoc dla bibliotek na digitalizację książek, Decyzja nr SA z dnia r.- Multiplier Giftenaftrek, Decyzja nr N 293/2008 z dnia r. - Pomoc dla wielofunkcyjnych centrów kulturowych, muzeów i publicznych bibliotek.

6 WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ - WYDARZENIA KULTURALNE PRZESŁANKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: rynek wydarzeń kulturalnych jest rynkiem konkurencyjnym -> przedsiębiorcy Nie ma znaczenia: czy pomoc dotyczy działań nie nastawionych na zysk, ponieważ ogólnie wspiera „przemysł kulturalny”. PRZESŁANKA WPŁYWU NA WYMIANĘ HANDLOWĄ: język, zależnie od rodzaju wydarzeń (muzyczne, taneczne czy np. teatralne), promocja i reklama międzynarodowa, charakter publiczności (międzynarodowa czy lokalna), skala i tematyka wydarzeń (problemy lokalne czy uniwersalne), lokalizacja i dojazd, liczba uczestników, występowanie infrastruktury turystycznej. Decyzje: Decyzja nr N 336/2008 z dnia r.- Pomoc na eksperymentalne spektakle teatralne, muzyczne i taneczne, Decyzja nr N 340/2007 z dnia r. – Pomoc na inscenizacje teatralne, taneczne, muzyczne i audiowizualne w Kraju Basków.

7 WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ – OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PRZESŁANKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: opłaty za wstęp, sposób użytkowania (np. do innej działalności gospodarczej) PRZESŁANKA WPŁYWU NA WYMIANĘ HANDLOWĄ: wielkość i skala, lokalizacja i dojazd, promocja i reklama międzynarodowa, wpisanie na listę UNESCO, występowanie infrastruktury turystycznej, liczba zwiedzających. Decyzje: Decyzja nr NN 66/2010 z dnia r. w sprawie kopalni w Wieliczce i nr NN 67/2010 z dnia r. sprawie kopalni w Bochni, Decyzja nr SA z dnia r.- Twierdza Przemyśl.

8 WARUNKI UDZIELANIA POMOCY NA KULTURĘ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (SEKCJA 11, ART. 53 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014)

9 CELE I DZIAŁANIA: ART. 53 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Pomoc może być udzielana na: a)infrastrukturę kulturalną – muzea, biblioteki, teatry, opery, sale koncertowe, archiwa, organizacje i instytucje kulturalne oraz inną podobną infrastrukturę związaną z kulturą; b)materialne zasoby dziedzictwa kulturowego - obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne, dziedzictwo naturalne formalnie uznane przez władze; c)niematerialne zasoby dziedzictwa kulturowego – zwyczaje ludowe i rękodzieło; d)wydarzenia kulturalne – spektakle, koncerty, festiwale, wystawy i inne działania kulturalne; e)edukację kulturalną i artystyczną oraz promocję kultury za pośrednictwem różnego rodzaju programów edukacyjnych; f)tworzenie, redagowanie, produkcję, dystrybucję, publikację i digitalizację utworów muzycznych i literackich.

10 FAQ Czy pomoc w ramach art. 53 może zostać udzielona: -Dla nadawcy radiowego produkującego audycje dotyczące kultury mniejszości narodowych? - Tak. -Dla nadawcy telewizyjnego na produkcję audycji telewizyjnych? -Nie, należy stosować art.54. -Na szkolenia pracowników muzeum przygotowujących się do prezentowania nowej wystawy? -Tak. -Na rzecz ZOO? -Tak, jeśli jest oficjalnie uznane przez państwo za narodowe dziedzictwo. -Na podniesienie efektywności energetycznej? -Tak, o ile spełnia warunki z art.53.

11 RODZAJE POMOCY ART. 53 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 – Pomoc inwestycyjna – pomoc na budowę nowej infrastruktury lub modernizację infrastruktury istniejącej, zazwyczaj jednorazowy wydatek na pokrycie kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Pomoc operacyjna - pomoc na pokrycie kosztów, które są normalnie ponoszone przez przedsiębiorstwo i nie są związane z konkretnym projektem

12 KOSZTY KWALIFIKOWANE ART. 53 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 POMOC INWESTYCYJNA: koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z budową nowej infrastruktury lub modernizacją infrastruktury istniejącej, w tym koszty: -budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy infrastruktury -pod warunkiem, że przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni tej infrastruktury będzie wykorzystywane do celów związanych z kulturą -nabycia dziedzictwa kulturowego, - zabezpieczenia, ochrony, renowacji zasobów dziedzictwa kulturowego, - poprawy dostępu do dziedzictwa kulturowego, w tym digitalizacji (np. koszty budowy ramp i wind, eksponatów dotykowych), - projektów i działań kulturalnych ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu (np. koszty promocji czy procedur wyboru).

13 KOSZTY KWALIFIKOWANE ART. 53 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 POMOC OPERACYJNA: koszty, które są normalnie ponoszone przez przedsiębiorstwo i nie są związane z konkretnym projektem inwestycyjnym, np.: -związane z ciągłymi lub okresowymi działaniami takimi jak wystawy, spektakle i inne działania kulturalne, które mają miejsce w ramach podstawowej działalności gospodarczej instytucji, -edukacji kulturalnej i artystycznej, -poprawy dostępu społeczeństwa do instytucji lub obiektu, w tym koszty digitalizacji -operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działaniem kulturalnym, np. wynajmu, podróży, materiałów, dzierżawy narzędzi, -personelu pracującego na rzecz instytucji lub obiektu lub projektu, -usług doradczych ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu.

14 FAQ Czy pomoc w ramach programów promocji języka baskijskiego powinna być traktowana jako inwestycyjna czy operacyjna? -Pomoc może być uznana za inwestycyjną tylko w niektórych przypadkach. - Natomiast często mamy do czynienia z pomocą operacyjną, np. w przypadku pomocy na pokrycie kosztów stałych lub okresowych działań kulturalnych i edukacyjnych, w tym np. kosztów personelu. -> Różne limity kwoty pomocy, -> Różne limity notyfikacji.

15 FAQ Czy art. 53 ust. 4 lit. a) obejmuje koszty działań przygotowawczych? -Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, takie jak koszty projektów, studiów wykonalności, czy wpływu na środowisko mogą być uznane za koszty projektu.

16 FAQ Czy w przypadku infrastruktury złożonej z kilku obiektów, każdy z nich musi spełniać warunek, o którym mowa w art. 53 ust. 4 lit. a) (wykorzystania 80% czasu lub przestrzeni do działalności kulturalnej) czy infrastruktura jako całość? -Całość Kiedy stosuje się kryterium 80% powierzchni a kiedy czasu? -Jeśli w obiekcie część powierzchni jest wykorzystywana np. przez muzeum, a część przez sklepik – kryterium powierzchni, -Jeśli ten sam obiekt przez część czasu jest wykorzystywany np. na koncerty a część na konferencje - kryterium czasu.

17 DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA KWOTA POMOCY ART. 4 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 – progi powodujące obowiązek zgłoszenia: Pomoc inwestycyjna – 100 mln EUR na jeden projekt Pomoc operacyjna – 50 mln EUR na jedno przedsiębiorstwo rocznie + ART. 53 UST. 6 i 7 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Pomoc inwestycyjna – kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. (Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowanych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz albo przy użyciu mechanizmu wycofania.) Operator może zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres. Pomoc operacyjna – kwota pomocy nie może przekroczyć poziomu, który jest konieczny aby pokryć starty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie.

18 FAQ Jaki okres należy uznać za „odnośny”? –okres życia inwestycji, w którym może przynosić ona zyski i straty, –np. zgodny z krajowymi zasadami rachunkowości. Jak rozumieć „rozsądny zysk”? – typowy zysk dla danego sektora, -dla muzeów czy instytucji kulturalnych – np. stopa zwrotu ze sprzedaży biletów za wstęp, wynajmu powierzchni, -ale zysku np. ze sprzedaży nieruchomości nie można uznać typowy zysk związany z normalną działalnością podejmowaną w sektorze kultury.

19 FAQ Czy art. 53 ust. 6 dotyczący zatrzymania rozsądnego zysku odnosi się tylko do właściciela infrastruktury czy też do operatora (jeśli są to różne podmioty)? -tylko do właściciela, ale: -czasem pomoc inwestycyjna dla właściciela oznacza pomoc operacyjną dla operatora ->wtedy musi być spełniony warunek z art. 53 ust. 7, -jeśli operator został wybrany w drodze przetargu to pomoc inwestycyjna dla właściciela nie będzie oznaczać pomocy operacyjnej dla operatora. Czy w przypadku udzielania pomocy operacyjnej na kulturę, zgodnie z art. 53 ust. 7 pomoc nie może przekroczyć poziomu koniecznego by pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w całym odnośnym okresie czy w rozliczeniach rocznych? –spełnienie tego warunku można zapewnić po upływie odnośnego okresu.

20 DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA KWOTA POMOCY ART. 53 UST. 8 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 W przypadku, gdy pomoc nie przekracza kwoty 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych

21 FAQ Czy można stosować art. 53 ust. 8, w przypadku, kiedy w ramach projektu EUR jest udzielane zgodnie z art. 53 i dodatkowo EUR w ramach pomocy de minimis? - Zależy, czy dotyczy tych samych, czy innych kosztów kwalifikowanych.

22 DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA KWOTA POMOCY ART. 53 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Pomoc na publikowanie muzyki i literatury: Pomoc nie może przekroczyć albo różnicy między kosztami kwalifikowanymi i zdyskontowanymi przychodami projektu albo 70% kosztów kwalifikowanych. (Przychody odlicza się od kosztów kwalifikowanych na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania)

23 FAQ Jaka jest różnica między infrastrukturą kulturalną a wielofunkcyjną infrastrukturą rekreacyjną? -Infrastruktura kulturalna - 80 % powierzchni/czasu wykorzystywane do celów kulturalnych

24 Dziękuję za uwagę Marta Gutkowska Starszy Specjalista Departament Monitorowania Pomocy Publicznej


Pobierz ppt "POMOC PUBLICZNA NA KULTURĘ Warszawa, 17 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google