Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III Konferencja PKN Normalizacja w szkole Edukacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III Konferencja PKN Normalizacja w szkole Edukacja."— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III Konferencja PKN Normalizacja w szkole Edukacja na rynek pracy Warszawa, dnia 12.03.2014 r.

2 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wykorzystanie norm w doskonaleniu innowacyjnego kształcenia zawodowego

4 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Prezentacja jest efektem pracy całego zespołu doradców metodycznych w zakresie przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Katarzyna Majewska-Mrówczyńska Małgorzata Barańska Marzena Niedośpiał Małgorzata Polkowska Bożenna Wapińska

5 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Współczesny rynek pracy stawia wszystkim wysokie wymagania. Coraz ważniejsze są szerokie kompetencje pracowników, ułatwiające sprostanie rosnącym wyzwaniom technologicznym i społecznym. By móc na tym niezwykle dynamicznym rynku się odnaleźć człowiek musi być mobilny, elastyczny, kreatywny, gotowy do podnoszenia, a często i zmiany swoich kwalifikacji nawet kilkukrotnie podczas całego okresu aktywności zawodowej. Obecna sytuacja na rynku pracy

6 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Współczesna szkoła zawodowa musi kształtować kompetencje, które pomogą dzisiejszym uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa obecnie, ale także i w przyszłości. Uczniowie muszą nabyć w szkole kompetencje przydatne na rynku pracy, w tym zarówno wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z określonymi zawodami jak i kompetencje przekrojowe, takie jak zdolność do pracy w zespole czy kreatywność, które są coraz ważniejsze we wszystkich zawodach. Wyzwania wobec edukacji zawodowej

7 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Rozwój nowoczesnego innowacyjnego systemu edukacji zawodowej powinien odbywać się zarówno poprzez modernizację i ciągłą ewaluację treści kształcenia oraz poprzez rozwijanie i doskonalenie metod aktywnego i praktycznego nauczania z wykorzystaniem szeroko pojętych technologii komputerowych, w tym także technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowoczesna edukacja zawodowa

8 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany w strukturze szkolnictwa na poziomie średnim wg. badań IBE [2] Rys. 1. Zależności zmian w strukturze szkolnictwa na poziomie średnim [2]

9 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa W związku z wynikami badań oraz realizacją Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r., należy dążyć do poprawy jakości edukacji oraz dostosowania struktury kształcenia do potrzeb gospodarki. Cele te można osiągnąć poprzez między innymi promowanie i rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zwiększenie nacisku w procesie kształcenia kadr na kompetencje kluczowe i umiejętności o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym [2]. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju

10 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Powiązaniem krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju stanowi również Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r., w obszarze edukacji (formalnej jak również innej niż formalna), której głównym celem jest kształtowanie postaw sprzyjających kooperatywności, kreatywności oraz komunikacji [2]. Edukacja ukierunkowana na potrzeby rynku pracy stanowi dzisiaj poważne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego i jednocześnie stwarza ogromne możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju [2]

11 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zreformowane 1 września 2012 roku polskie szkolnictwo zawodowe wciąż boryka się z wieloma problemami. Wśród nich są nie tylko braki podręczników do niektórych zawodów, braki w bazie i wyposażeniu szkół, ale też w niektórych dziedzinach także trudności lub braki kadrowe. Konieczna jest w tym zakresie świadoma i odpowiedzialna polityka kadry zarządzającej szkołami zawodowymi, aby część z tych deficytów próbować niwelować. Znane są i coraz powszechniejsze przykłady dobrych praktyk np. związanych z szeroko rozumianą współpracą z pracodawcami – należy je promować i intensyfikować. Deficyty i problemy szkolnictwa zawodowego

12 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Jak wcześniej wspomniano dla niektórych zawodów brak jest podręczników szkolnych. Dla wielu zawodów zmiany w otaczającym nas świecie są bardzo dynamiczne i autorzy oraz wydawcy nie zawsze są zainteresowani ich wprowadzaniem lub też działania te są ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto obecny stan wiedzy często wykracza poza materiał zawarty w podręcznikach szkolnych. Jednym z przykładów bardzo dynamicznej dziedziny jest szeroko pojęte budownictwo na czele z efektywnością energetyczną. Deficyty i problemy szkolnictwa zawodowego

13 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podstawowym powodem, dla którego nauczyciele przedmiotów zawodowych powinni znać i stosować w edukacji wybrane Polskie Normy jest fakt, że w wyjątkowych sytuacjach ustawodawca celowo zmienia zasadę dobrowolności stosowania konkretnej normy. Odesłanie bezpośrednie przez ustawodawcę do określonej normy lub jej części skutkuje tym, że ta norma lub jej fragment stają się częścią prawa. Jedynym sposobem spełnienia wymagań prawnych jest stosowanie tej normy. Legislator wprowadza zatem obowiązek stosowania wskazanej normy, która staje się przepisem technicznym [3]. Konieczność stosowania Polskich Norm

14 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa W podstawie programowej kształcenia w zawodach znajdują się między innymi efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów spośród których na uwagę zasługują kompetencje personalne i społeczne (KPS). Uczeń ma być kreatywny, otwarty na zmiany, aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe. W skład efektów kształcenia dotyczących organizacji małych zespołów (OMZ) wchodzi m. in. "uczeń wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy”. Podstawowa znajomość wybranych norm i zasad normalizacji przez uczniów wydaje się być jednym z podstawowych kluczy do osiągnięcia wyżej wymienionych efektów kształcenia. Wybrane efekty kształcenia w zawodach

15 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Elektroniczna Biblioteka Norm INTEGRAM 2.0 [4] Rys. 2. Widok strony głównej Integram 2,0 [2]

16 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa E-dostęp do Polskich Norm [5] E-dostęp do Polskich Norm daje możliwość przeglądania zakupionych norm oraz ich wydruk do celów edukacyjnych. Minimalny zbiór norm wynosi 25. Bardzo przydatną funkcją jest automatyczna aktualizacja zbioru o nowo opublikowane normy w cenie licencji. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w zbiorze nowo zakupionych, aktualnych norm [5]. Rys. 3. Widok strony E-dostęp do Polskich Norm [5]

17 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wykorzystanie programów komputerowych Możliwe i wskazane w kształceniu zawodowym jest wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Na przykład program Audytor OZC służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Charakterystyk Energetycznych.

18 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wygenerowany z programu Audytor OZC widok przedstawia, dokonane wybory poszczególnych norm, w tym charakterystyczna mapka podziału Polski na strefy klimatyczne wg PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Rys. 4. Widok okien programu Audytor OZC [9]

19 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wybór podstawy obliczeń [9] Starsze wersje programu funkcjonowały w oparciu o normę PN-B-03406, a nowe zostały tak skonstruowane, aby w prosty sposób umożliwić przeliczenie projektu ze starej normy na nową. Rys. 5. Wybór sposobu obliczania obciążenia cieplnego programu Audytor OZC [9]

20 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa „Warunki Techniczne” Wraz z 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Program pozwala na sprawdzenie wymagań, które mają obowiązywać od roku 2017 oraz 2021. Dla ułatwienia, poszczególne wersje wymagań zostały oznaczone początkowym rokiem, w którym mają obowiązywać (WT 2014, WT 2017, WT 2021), mimo, że WT 2008 obowiązywały od 1 stycznia 2009. Rys. 6. Widok okna wyboru wersji warunków technicznych programu Audytor OZC [9]

21 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych wg PN-EN ISO 6946 [9] Rys. 7. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 6946 programu Audytor OZC [9]

22 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Moduł do obliczania współczynnika przenikania ciepła drzwi i okien wg PN-EN ISO 10077-1 [9] Rys. 8. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła okien wg normy PN-EN ISO 10077-1 programu Audytor OZC [9]

23 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Moduł do obliczania współczynnika zacienienia Fsh drzwi i okien wg PN-EN ISO 13790 [9] Rys. 9. Obliczanie współczynnika zacienienia okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 13790 programu Audytor OZC [9]

24 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Katalog mostków cieplnych wg PN-EN ISO 14683 Rys. 10. Katalog mostków termicznych wg normy PN-EN ISO 14683 programu Audytor OZC [9]

25 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podsumowanie Dobry, innowacyjny nauczyciel we współczesnej nieustannie zmieniającej się szkole zawodowej powinien wykorzystać wszystkie możliwe metody i środki aby wykształcić w uczniach przede wszystkim kompetencje kluczowe. Dodatkowo powinien podczas całego okresu edukacyjnego kształtować w uczniach umiejętności o charakterze przekrojowym, interdyscyplinarnym i społecznym.

26 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podsumowanie Chcemy, by nasi uczniowie po ukończeniu szkół kształcących w różnych zawodach byli atrakcyjnymi pracownikami chętnie zatrudnianymi i cenionymi na rynku pracy. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania komputerowego, w tym specjalistycznego dla danej branży oraz Polskich Norm w procesie dydaktycznym.

27 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Bibliografia [1] Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020, Warszawa, 4 kwietnia 2013 r. [2] Instytut Badań Edukacji, Przemiany kulturowe – od nich zależy trwałość efektów, Warszawa, 4-5 kwietnia 2013 r. [3] Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Schweitzera, Normalizacja, Polski Komitet Normalizacyjny, wydanie trzecie zmienione, Warszawa, wrzesień 2013 r. [4] Integram 2.0 – Elektroniczna Biblioteka Norm, http://www.integram.pl, data ostatnich odwiedzin 10.03.2014 r.http://www.integram.pl [5] http://www.pkn.pl/news/2013/05/e-dostep-do-polskich-norm, data ostatnich odwiedzin 10.03.2014 r.http://www.pkn.pl/news/2013/05/e-dostep-do-polskich-norm [6] Architektura-budownictwo, Poradnik, Wydawnictwo KANON, Gdańsk 1998 r. [7] Wojciech Podlaski, Dobrowolność czy obligatoryjność stosowania PN – dwugłos w sprawie, Inżynier budownictwa, nr 1, 2013 r. [8] Praca zbiorowa, Polska normalizacja - mój biznes?, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2011 r. [9] www.sankom.pl, data ostatnich odwiedzin 10.03.2014 r.www.sankom.pl

28 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa „Edukacja to nie napełnianie zbiornika, ale nieustanne podsycanie płomienia”. Sokrates

29 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dziękuję


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III Konferencja PKN Normalizacja w szkole Edukacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google