Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEDRA URZĄDZANIA LASU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ W BRZEGU Mariusz Miotke Opiekun naukowy: dr hab. Roman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEDRA URZĄDZANIA LASU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ W BRZEGU Mariusz Miotke Opiekun naukowy: dr hab. Roman."— Zapis prezentacji:

1 KATEDRA URZĄDZANIA LASU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ W BRZEGU Mariusz Miotke Opiekun naukowy: dr hab. Roman Jaszczak

2 Ustawa z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,  dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG, Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

3 Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; 2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

4 Źródła danych WZS 2006 Inwentaryzacja przyrodnicza LP 2007 WZS 2008SDF Dane do sporządzenia prognozy Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

5 Tworzenie bazy danych Baza danych inwentaryzacyjnych WZS 2006 Inwentaryzacja 2007 WZS 2008 Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

6 Tworzenie bazy danych Warstwę z danymi z inwentaryzacji „przecięto” warstwą wydzieleń, przez co nowe poligony uzyskały adres leśny. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

7 Baza danych programu Taksator W bazie Taksatora znajdują się wszystkie dane dotyczące każdego wydzielenia. Dla prognozy najistotniejsze są wskazania gospodarcze zaprojektowane dla tego wydzielenia. Na potrzeby analiz dokonano agregacji i uproszczenia wskazań gospodarczych, przypisując wydzieleniu dominującą z punktu widzenia oddziaływania na środowisko wskazówki. Rębnia IIbZabiegi agrotechniczneOdnowieniePielęgnacje Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

8 Docelowa forma wskazań gospodarczych PIELĘGNACJE Pielęgnacja Czyszczenia wczesne Czyszczenia późne Trzebieże wczesne ODNOWIENIA Odnowienia po rębni zupełnej Odnowienia po rębni złożonej Odnowienia luk Odnowienia halizn TP Trzebieże późne RĘBNIA I Rębnia zupełna RĘBNIE ZŁOŻONE Pozostałe rębnie Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

9 Baza danych inwentaryzacyjnych z adresami leśnymi Baza danych Taksatora ze wskazówkami Baza gotowa do obróbki  Usunięcie fałszywych poligonów  Usunięcie dublujących się poligonów z różnych inwentaryzacji  Usunięcie poligonów mniejszych niż 0,5 ha dla siedlisk: 9110, 9130, 9170, 9190, 9410  Usunięcie punktów występowania gatunków roślin i zwierząt w przypadku pokrywania się z poligonem występowania tego samego gatunku Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

10

11

12 Finalna baza danych została podzielona między obszary Natura 2000 na terenie nadleśnictwa oraz część poza obszarami Natura 2000. Zestawienia takie przygotowano dla każdego obszaru Natura 2000 oraz dla wydzieleń poza obszarami Natura 2000. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

13 Analiza wpływu:  czy istnieje oddziaływanie?  na czym polega oddziaływanie?  czy oddziaływanie o takim charakterze ma znacząco negatywny wpływ na przedmiot ochrony? Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

14 Inne aspekty ochrony przyrody i środowiska podjęte w prognozie  Ogólna analiza wpływu zawartości planu urządzenia lasu na główne składniki środowiska oraz ludzi.  Wpływ zatwierdzonych dla Nadleśnictwa Wałbrzych gospodarczych typów drzewostanu oraz składów odnowień na leśne siedliska przyrodnicze.  Transgraniczne oddziaływanie planu urządzenia lasu na środowisko Wszystkie analizy oparto na najnowszej wiedzy dotyczącej biologii gatunków, procesów zachodzących w siedliskach, czynnikach niezbędnych do ich utrzymania w stanie najlepszym. Część analiz została przeprowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin, m.in. entomologii i ornitologii. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

15 Wyniki Analiza danych nie ujawniła w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wałbrzych zapisów o znacząco negatywnym wpływie na środowisko. Dla części przedmiotów ochrony w prognozie zawarto sugestie, sformułowane na podstawie „Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000”, mogące przyczynić się do lepszej ich ochrony.  siedliska 9180*, 91E0*  siedliska 9130, 9170, 91I0*;  nietoperze  chronione gatunki roślin Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

16 Dyskusja Podczas sporządzania tej prognozy spotkano się z kilkoma problemami, wśród których najczęstsze to:  rozbieżności pomiędzy treścią SDF-ów tych samych obszarów, pochodzących z różnych źródeł;  błędy w treści SDF-ów, tj. wykazywanie występowania gatunków, których występowanie jest niemożliwe.  niekompletna dane dotyczące ochrony przyrody na terenie nadleśnictwa; Metodyka sporządzania prognoz jest nadal tematem dyskusji i podlega wciąż przeobrażeniom i doskonaleniu. Pewne założenia metodyczne zastosowane przy sporządzaniu tej prognozy zostały już zmienione lub usunięte.  rezygnacja z usuwania poligonów o powierzchni mniejszej niż 0,5ha w przypadku siedlisk „wielkoobszarowych”  dodanie wykazów wydzieleń z występującymi przedmiotami ochrony Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko na przykładzie Nadleśnictwa Wałbrzych

17 DZIĘKUJĘ A TY CO? JAK TO CO? NATUROWY JESTEM, EUROPEJSKI…


Pobierz ppt "KATEDRA URZĄDZANIA LASU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ W BRZEGU Mariusz Miotke Opiekun naukowy: dr hab. Roman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google