Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

14/01/20141 Zmiany kompetencyjne i proceduralne w zakresie ochrony przyrody od dnia 15.11.2008r. - ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "14/01/20141 Zmiany kompetencyjne i proceduralne w zakresie ochrony przyrody od dnia 15.11.2008r. - ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu."— Zapis prezentacji:

1 14/01/20141 Zmiany kompetencyjne i proceduralne w zakresie ochrony przyrody od dnia 15.11.2008r. - ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - ustawa z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw

2 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 14/01/20142 Minister Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ)

3 Zadania RDOŚ (Art. 131 ustawy o udostępnianiu…) : udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;

4 tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

5 wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

6 przekazywanie danych do bazy, o której mowa w art. 128 (GDOŚ prowadzi bazę danych o OOŚ przedsięwzięcia i strategicznych OOŚ, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań)

7 wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; współpraca z organizacjami ekologicznymi

8 14/01/20148 Istotne zmiany dotyczące sieci Natura 2000: 1.Sieć Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (= rządowe propozycje SOOS zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej)

9 14/01/20149 2. Nadzór nad obszarami Natura 2000 pełni RDOŚ (na obszarze morskim Dyrektor Urzędu Morskiego) za wyjątkiem obszarów położonych w całości lub w części na terenie parku narodowego- nadzór Dyrektora PN

10 14/01/201410 3. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. Pierwszy projekt- w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez KE. Plan zadań zawiera wskazania do zmian w istniejących SUiKZP i mpzp gmin, województw oraz konieczność wykonania planu ochrony dla całości lub części obszaru

11 14/01/201411 4.Możliwość wstrzymania, w trybie art. 37 ustawy o ochronie przyrody wszystkich działań mogących znacząco oddziaływać na obszary N2000, podjętych bez zezwolenia (o którym mówią art. 34 i 35 a ustawy o ochronie przyrody) lub niezgodnych z ustaleniami planu zadań ochronnych

12 14/01/201412 Wymóg uzgodnienia z RDOŚ: 1.projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i mpzp w części dotyczącej: rezerwatu przyrody i jego otuliny (Art. 13 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody) parku krajobrazowego i jego otuliny (Art. 16 ust.7 ustawy o ochronie przyrody)

13 14/01/201413 Wymóg uzgodnienia z RDOŚ cd.: Obszaru Chronionego Krajobrazu (Art. 23 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody) obszaru Natura 2000 w zakresie ustaleń planu mogących mieć znaczące odziaływanie na obszar N2000 (Art. 30 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody)

14 14/01/201414 Wymóg uzgodnienia z RDOŚ cd.: 2.decyzje o warunkach zabudowy na terenach chronionych poza PN- milcząca zgoda w przypadku nie zajęcia stanowiska w terminie 21 dni

15 Zmiany proceduralne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko 14/01/201415

16 Ocena Oddziaływania na Środowisko tylko wówczas, gdy jest sporządzany raport o oddziaływaniu na środowisko RAPORT= OOŚ 14/01/201416

17 Poszerzenie katalogu decyzji przed którymi następuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- także przed decyzją o warunkach zabudowy!!

18 Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- jak dotychczas, tylko Wojewodę zastępuje RDOŚ

19 14/01/201419 Przeprowadzenie OOŚ: 1. W ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61)- przeprowadzana przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej

20 14/01/201420 2. W ramach ponownej OOŚ przeprowadzanej przez RDOŚ (art. 61 i art. 88): a)w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji: pozwolenia na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

21 b)na wniosek realizującego przedsięwzięcie c)jeśli organ wydający decyzję stwierdzi taką potrzebę d)jeśli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera zapis o konieczności wykonania powtórnej OOŚ

22 14/01/201422 3. W ramach decyzji wymienianych w art. 96 ust.1 ustawy o udostępnianiu... w szczególności: wymienionych w art. 72- także przed decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, innych koncesji i pozwoleń wodnoprawnych

23 14/01/201423 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich W ramach tych postępowań OOŚ przeprowadza RDOŚ

24 14/01/201424 Nadal 3 grupy przedsięwzięć: I- mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko II- mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko III- inne, mągące znacząco oddziaływać na obszar N2000

25 14/01/201425 I Grupa przedsięwzięć zawsze OOŚ, bo zawsze raport zawsze decyzja o środ. uwarunkowaniach opinia RDOŚ w przypadku fakultatywnego zapytania o zakres raportu UZGODNIENIE RDOŚ (art. 77 ust. 1 pkt 1) możliwość ponownej OOŚ

26 II Grupa przedsięwzięć: zawsze decyzja o środ. uwarunkowaniach, OOŚ- tylko gdy postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu, opinia RDOŚ (przez rok zadania RDOŚ wypełnia Starosta- art. 156) w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ=obowiązku sporządzenia raportu, UZGODNIENIE RDOŚ (art. 77 ust. 1 pkt 1)- przez rok zadania RDOŚ wypełnia Starosta- art. 156 możliwość ponownej OOŚ

27 W UZGODNIENIU RDOŚ: uzgadnia i określa warunki, zawiera stanowisko w zakresie konieczności ponownej oceny, odmawia uzgodnienia, gdy OOŚ wykazuje wpływ znaczący na N2000,

28 III Grupa przedsięwzięć: konieczność rozważania wpływu na N2000, prawie przed każdą decyzją- art. 96 ust.2, Organ wydający decyzję wydaje postanowienie o obowiązku przedłożenia RDOŚ: wniosku o wydanie tej decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy, wypisu i wyrysu z mpzp,

29 RDOŚ stwierdza konieczność/brak przeprowadzenia OOŚ (zażalenie na postanowienie RDOŚ w zakresie konieczności przeprowadzenia OOŚ, ale nie w przypadku braku wykonania OOŚ) po złożeniu raportu RDOŚ występuje do organu wyd. decyzję z art. 96 ust.1 o przeprowadzenie udziału społecznego

30 UZGODNIENIE RDOŚ, gdy z oceny wynika: brak wpływu na obszar N2000, jest znaczące oddziaływanie na N 2000, ale zachodzą przesłanki nadrzędnego interesu publicznego, nie ma rozwiązań alternatywnych, zapewniono kompensację przyrodniczą

31 Przepisy przejściowe: Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia 15.11.2008r. stosuje się przepisy dotychczasowe- z tym, że w zakresie OOŚ: dotychczasowe kompetencje MŚ przejmuje GDOŚ, dotychczasowe kompetencje wojewodów, marszałków, dyrektorów urzędu morskiego przejmuje RDOŚ na postanowienia wydawane przez wojewodów, marszałków, dyrektorów urzędu morskiego i starostów nie służy zażalenie

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "14/01/20141 Zmiany kompetencyjne i proceduralne w zakresie ochrony przyrody od dnia 15.11.2008r. - ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google