Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne ooś Jarosław Kołodziejczak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne ooś Jarosław Kołodziejczak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne ooś Jarosław Kołodziejczak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009r.

2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dyrektywa OOŚ – Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, ze zmianami: L 73 z 14.03.1997, str. 5 i L 156 z 25.06.2003, str. 17); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003 str. 17);

3 – Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 nr 96, poz. 1110), ratyfikowana Oświadczeniem Rządowym z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 nr 96, poz. 1111). – Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., podpisana w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 232, poz. 1709).

4 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257, poz. 2573; ze zmianami: Dz. U. 2005 nr 92, poz. 769; Dz. U. 2007 nr 158, poz. 1105).

5 Zgodnie z wymogami w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko procedurami ocen oddziaływania na środowisko są: – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, prowadzona dla określonych rodzajów dokumentów. – Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzona dla określonych rodzajów planowanych przedsięwzięć. – Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, prowadzona dla określonych rodzajów przedsięwzięć. – Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają, w myśl art. 46, art. 47 i art. 50 ustawy, przede wszystkim projekty: – koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; – polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; – polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony; – projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko; – wprowadzanie zmian do ww., już przyjętych dokumentów.

7 Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagają, w myśl art. 59 ustawy : – planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (ooś obligatoryjna); – planowane przedsięwzięcia, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzony został postanowieniem właściwego organu (ooś fakultatywna);

8 Ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się przede wszystkim w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej przed uzyskaniem decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 w/cyt. ustawy ooś Są to: decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawana na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzja określająca szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - wydawane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

9 decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawana na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawana na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów; decyzja o zmianie lasu na użytek rolny - wydawana na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawana na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

10 decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu - wydawana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

11 Przedsięwzięcia inne niż ww., jeżeli mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z jego ochroną lub nie wynikają z tej ochrony, albo dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na ten obszar stwierdzony został postanowieniem właściwego organu (ooś fakultatywna).

12 Poza ww. przypadkami ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się także w ramach postępowania (postępowanie zezwoleniowe) w sprawie wydania: – decyzji o pozwoleniu na budowę, – decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, albo w przypadku, gdy organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Pobierz ppt "Podstawy prawne ooś Jarosław Kołodziejczak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google