Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Oświaty - główne kompetencje: prowadzenie spraw organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, współdziałania z Kuratorium w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Oświaty - główne kompetencje: prowadzenie spraw organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, współdziałania z Kuratorium w zakresie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Wydział Oświaty - główne kompetencje: prowadzenie spraw organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, współdziałania z Kuratorium w zakresie sieci szkół i placówek, powoływanie dyrektorów szkół i placówek, prowadzenie nadzoru nad organizacją pracy podległych szkół i placówek, organizowanie i koordynowanie wydarzeń o charakterze oświatowym, koordynowanie planowania i realizacji budżetów szkół i placówek oświatowych, koordynowanie spraw ewidencji i udzielania dotacji jednostkom i placówkom oświaty prowadzonym przez inne niż Miasto Poznań podmioty, opracowywanie założeń do polityki oświatowej Miasta oraz wdrażanie instrumentów finansowych oddziaływujących na poziom nauczania w szkołach i placówkach.

4 Od 1 stycznia 2015 roku Wydział Oświaty dzieli się na następujące oddziały: I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych II Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Oddział Planowania i Analiz Budżetu Oddział Szkół i Placówek Niesamorządowych Oddział Ekonomiczny Oddział Infrastruktury Oświatowej Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Oddział Rozwoju Edukacji i Relacji Zewnętrznych Struktura Wydziału Oświaty

5 I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Nadzoruje pracę: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów Realizuje: zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych i planu finansowego szkół i placówek oświatowych nadzorowanych przez I Oddział Organizacji, weryfikacja wniosków o dokonanie zmian planów finansowych szkół i placówek oświatowych, weryfikacja danych szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań w ramach Systemu Informacji Oświatowej, przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny organowi stanowiącemu jednostkę samorządu terytorialnego,

6 I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych - c.d. przygotowanie cząstkowej oceny pracy dyrektora, przygotowanie sprawozdania z działalności szkół i placówek oświatowych do Informacji o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Miasta Poznania, przygotowanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w nadzorowanych szkołach i placówkach, wydawanie decyzji administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie obowiązku szkolnego, realizacja programów profilaktyczno -edukacyjno- wychowawczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących organizacji pracy szkół/placówek.

7 II Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Nadzoruje pracę: szkół i placówek ponadgimnazjalnych, szkół i placówek specjalnych, szkół artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych domów kultury, ogrodów jordanowskich, schronisk młodzieżowych, burs i internatów, Centrum Doradztwa Zawodowego Realizuje: zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i zatwierdzania projektów planów finansowych, monitorowania zmian w zakresie liczby etatów nauczycieli i uczniów, monitorowania wykonywania wydatków na wynagrodzenia, wprowadzania zmian planów finansowych, nadzór nad zmianami w zakresie organizacji oraz planowania wynagrodzeń oraz zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych,

8 II Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych – c.d. przygotowania informacji wstępnej i projektu budżetu o planowanym stanie zatrudnienia oraz zapotrzebowaniu na wydatki bieżące na kolejny rok budżetowy w zakresie wynagrodzeń, prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji do nadzorowanych szkół i placówek, przygotowania materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z lokalizacją, tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół/placówek, rozpatrywanie wniosków na świadczenie opieki psychologiczno- pedagogicznej poza rejonem, prowadzenie spraw nieletnich oraz umieszczanie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na podstawie postanowień Sądu Rodzinnegobądź wniosku rodzica.

9 Oddział Planowania i Analiz Budżetu Realizuje: przygotowywanie i opracowywanie propozycji do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, koordynowanie i wprowadzanie zmian w planach finansowych szkół i placówek oświatowych a także zadaniach Wydziału, koordynowanie planu oraz jego zmian w zakresie budżetu zadaniowego, monitorowanie wykonywania budżetów jednostkowych i zbiorczych, sporządzanie zbiorczej informacji z realizacji oświatowych zadań budżetowych i pozabudżetowych, wykonywanie czynności nadzorczych nad miejskimi placówkami oświatowymi w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

10 Oddział Szkół i Placówek Niesamorządowych Realizuje: prowadzenie ewidencji szkół i placówek niesamorządowych, naliczenie i rozliczenie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, przeprowadzanie kontroli wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki niesamorządowe, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom i placówkom niesamorzadowym uprawnień szkoły publicznej, koordynacja prac związanych z przygotowaniem, w systemie informatycznym, wstępnej zbiorczej informacji o zapotrzebowaniu na wydatki bieżące na kolejny rok budżetowy.

11 Oddział Ekonomiczny Realizuje: prowadzenie spraw wynikających z rozliczeń międzygminnych t.j. zwrotu kosztów ponoszonych przez Miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu oraz dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, wykonywanie czynności związanych ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców, koordynacja działań w ramach Wydziału oraz opracowanie harmonogramów czynności dla placówek oświatowych objętych procesami restrukturyzacyjnymi na podstawie uchwał Rady Miasta, prowadzenie bazy danych nieruchomości oświatowych,

12 Oddział Ekonomiczny- c.d. wykonywanie czynności dotyczących umów najmu, dzierżawy w placówkach oświatowych oraz spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości i majątku placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tej sprawie, aktualizacja materiałów dotyczących lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach oświaty, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości i majątku placówek oświatowych.

13 Oddział Infrastruktury Oświatowej Realizuje: planowanie remontów i wydatków majątkowych w szkołach i placówkach oświatowych, planowanie możliwych translokacji placówek oświatowych w celu poprawy wykorzystania bazy nieruchomości, planowanie inwestycji oświatowych, planowanie potencjalnych lokalizacji nowych placówek oświatowych, sprawdzenie zgodności wykonanych prac z rozliczaniem środków finansowych na zrealizowanie zadań prowadzonych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe, współdziałanie z Radami Osiedli w zakresie oceny stanu technicznego oraz planowania zadań remontowych w szkołach i placówkach oświatowych gminy, monitorowanie i uczestnictwo w odbiorach prac remontowych szkół i placówek oświatowych.

14 Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Realizuje: prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wykonywanie czynności związanych z obsadą stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania nauczycieli z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem doradców metodycznych w szkołach i placówkach Miasta Poznania.

15 Oddział Rozwoju Edukacji i Relacji Zewnętrznych Realizuje: koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem sportu szkolnego, koordynowanie realizacji Strategii Miasta i jej ewaluowanie w zakresie oświaty i wychowania, prowadzenie spraw związanych z Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z kontaktami zewnętrznymi Wydziału Oświaty, pomoc przygotowywaniu konkursów, imprez dla dzieci i młodzieży, przygotowywanie projektów pism okolicznościowych.

16 Wydział Oświaty - Biuletyn Informacji Publicznej kompetencje i zadania wydziału aktualny regulamin wydziału www.bip.poznan.pl

17 Biuletyn Informacji Publicznej - sprawy prowadzone przez Wydział Oświaty www.bip.poznan.pl

18 Poznański Serwis Oświatowy www.poznan.pl/oswiata Aktualności Zakładki dedykowane (Wydział, Uczeń/Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor) Informacje o Poznańskich szkołach Praktyczne informacje Tablica ogłoszeń Giełda pracy dla nauczycieli Internetowa Giełda Podręczników Używanych

19 Poznański Serwis Oświatowy - Wykaz oddziałów, kompetencji oraz pracowników

20 KDO Zgodnie z wnioskiem organizacji pozarządowych utworzono Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty. Pierwsze spotkanie inaugurujące działalność KDO odbyło się 13 maja 2015 r. Przewodniczącą Komisji na rok 2015 wybrana została Pani Edyta Czernecka (Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR, Prezydium: Aleksanda Dymitrzak - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS Dagmara Bydałek - Fundacja Małymi Oczami Krzysztof Gmerek - Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania

21 Członkowie Automobilklub Wielkopolski Archidiecezja Poznańska Fundacja "Edukacja dla przyszłości" Fundacja "Familijny Poznań" Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR Fundacja Małymi Oczami Fundacja Pomocna Mama Fundacja Słoneczne Ranczo Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS Fundacja Villa Montessori Lokalna Grupa Działania Progres Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznan Polski Związek Chórów i Orkiestr

22 Członkowie Poznański Oddział OMEP Stowarzyszenie "Akademia Myśli" Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła-AS" Stowarzyszenie "Gloria in Musica" Stowarzyszenie "Lepszy Świat" Stowarzyszenie Na Tak Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Wyborcza POZNANIACY Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych Wydział Oświaty - Eliza Malarecka Wydział Oświaty - Kamila Pogorzeliska ZHP Chorągiew Wielkopolska

23 Zadania

24


Pobierz ppt "Wydział Oświaty - główne kompetencje: prowadzenie spraw organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, współdziałania z Kuratorium w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google