Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne doradztwa zawodowego w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne doradztwa zawodowego w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne doradztwa zawodowego w Polsce

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami ) Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: [ ... ]       14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia [ ... ] Art Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia: [ ... ]      2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  ( w tym poradni specjalistycznych)

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty … (…)poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej "poradniami", udzielają dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 30 kwietnia 2013 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Zadania doradcy zawodowego(§ 25.1) 1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5 placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela,
§ W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno--zawodowego.

6 § 7.5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 
(…) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej –w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

7 §19.6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2–5, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5ustawy, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

8 § 5.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.  

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U., z 2001 r. Nr 61, ze zm.) wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi (załączniki nr 2, 3, 4, 5 -§ 2.1) & 2.1.Statut określa w szczególności: 11) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia

10 Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności
podejmowania ważnych decyzji – poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.

11 ORGANIZACJA SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
Biuro Edukacji Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego (WCIES) Koordynatorzy Dzielnic Koordynatorzy PPP Zespół ds. Doradztwa Zawodowego Koordynatorzy szkolni Doradcy zawodowi Szkoły Podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne

12 Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Dziękuję za uwagę Joanna Daria Odzeniak Biuro Edukacji m.st. Warszawy tel


Pobierz ppt "Podstawy prawne doradztwa zawodowego w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google