Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 WNIOSKI I ZALECENIA Z REALIZACJI ZADAŃ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZIAŁU KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Kuratorium Oświaty w Gdańsku

3 ZALECENIA WYDANE PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DYREKTOROM PRZEDSZKOLI w trybie nadzoru pedagogicznego art.33, ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4 1.Przestrzegać kompetencji Rady Pedagogicznej wynikających z art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm). 2.Opracować informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz przekazywać ją w ustalonych terminach Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 39 ust. 1 pkt 2 - Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz - Dz. U. z 2006r. nr 235, poz. 1703). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

5 4.Dokonywać kontroli obiektów należących do przedszkoli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich (Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69). 3.Zgłaszać jednostce samorządu terytorialnego zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji (Ustawa o systemie oświaty, art. 82 ust. 5). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

6 ZALECENIA WYDANE PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DYREKTOROM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH w trybie nadzoru pedagogicznego art.33, ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

7 2.Opracować informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz przekazać ją w ustalonych terminach Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. (Ustawa o systemie oświaty art. 39 ust. 1 pkt 2; Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz –Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1703). 1.Dostosować zapisy statutu szkoły do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty; Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół –Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

8 3.Zapewniać uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo poprzez planowanie i realizację koniecznych remontów oraz inne działania w tym zakresie (Rozporządzenie MEN i S z dnia 31grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69). 4. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji –Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 225 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

9 5.Planować i dokumentować pracę z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U.z 2002r. nr 23, poz.225 z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2007r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.; Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach –Dz. U. z 2003r. nr 11, poz. 114). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10 6. Wypracować model efektywnego przepływu informacji oraz prawidłowe relacje między podmiotami szkoły (Ustawa o systemie oświaty art. 39 ust. 1 pkt 2; Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz –Dz. U. z 2006r. nr 235, poz. 1703). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

11 8. Zatrudniać nauczycieli zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami (Art.9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm., Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli –Dz. U. nr 155, poz. 1288 z późn. zm.). 7.Opracować procedury szkolne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN i S z dnia 31grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

12 9.Przestrzegać procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela –Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm; Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli –Dz. U. z 2004r. nr 260, poz. 2593 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

13 TEMATY BADAŃ ZAPLANOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO DO PRZEPROWADZENIA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 1.Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły. 2. Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola/szkoły w aspekcie przepisów prawa oświatowego. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

14 TEMATYKA I TERMINY SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku


Pobierz ppt "WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google