Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Konferencja „Tradycja lubaczowskiego pszczelarstwa- szansą na promocję regionu” 6-7 grudzień 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Konferencja „Tradycja lubaczowskiego pszczelarstwa- szansą na promocję regionu” 6-7 grudzień 2007r."— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Konferencja „Tradycja lubaczowskiego pszczelarstwa- szansą na promocję regionu” 6-7 grudzień 2007r

2 2 Budżet PROW 2007-2013 Razem 17.235.317.541 euro w tym: EFROW 13.230.038.156 euro Wkład krajowy 4.005.279.385 euro

3 3 Podział środków finansowych UE na poszczególne państwa członkowskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

4 4 Tabela Finansowa PROW 2007-2013 (w mln euro) Nazwa działaniaRazem Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie50 000 000,00 Ułatwianie startu młodym rolnikom440 000 000,00 Renty strukturalne2 187 600 000,00 Modernizacja gospodarstw rolnych1 650 000 000,00 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej1 100 000 000,00 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 629 933 333,33 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności120 000 000,00 Działania informacyjne i promocyjne30 000 000,00 Grupy producentów rolnych140 000 000,00 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów400 000 000,00 Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" 440 000 000,00 RAZEM Oś I 7 187 533 333,33

5 5 Tabela Finansowa PROW 2007-2013 (w mln euro) Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 2 448 750 000,00 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 550 000 000,00 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)1 753 750 000,00 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne653 500 000,00 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 140 000 000,00 RAZEM Oś II5 546 000 000,00 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345 580 000,00 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 471 440 320,00 Odnowa i rozwój wsi589 580 000,00 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw1 023 583 888,00 RAZEM Oś III3 430 184 208,00 W tym realizacja LEADER'em487 500 000,00

6 6 LEADER Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich w tym: - wkład z osi 4151 500 000,00 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa15 000 000,00 1. Koszty bieżące lokalnych grup działania100 000 000,00 2. Nabywanie umiejętności3 500 000,00 3. Aktywizacja lokalnych grup działania30 000 000,00 RAZEM tylko Oś IV300 000 000,00 RAZEM Oś IV z kwotami na Oś III787 500 000,00 Pomoc Techniczna266 600 000,00 Razem PROW 2007-201317 217 817 541,33 Tabela Finansowa PROW 2007-2013 (w mln euro)

7 7 Struktura PROW 2007 - 2013 Oś 1 (gospodarcza): Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 (środowiskowa): Poprawa stanu środowiska i obszarów wiejskich Oś 3 (społeczna): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4: Leader

8 8 Struktura PROW 2007 - 2013 Obejmuje m.in. działania realizowane w obecnym okresie programowania w ramach:  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz  Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

9 9 Działania Osi 1 (kody): 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 112. Ułatwianie startu młodym rolnikom, 113. Renty strukturalne, 121. Modernizacja gospodarstw rolnych, 123. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, 132. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, 133. Działania informacyjne i promocyjne, 142. Grupy producentów rolnych, 114. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

10 10 Działania Osi 2 (kody): 211.212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 213. Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, 214. Program rolnośrodowiskowy, 221. 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 226. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych.

11 11 Działania Osi 3 (kody): 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 322. Odnowa i rozwój wsi, 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

12 12 Oś 4: LEADER Działania osi 4 obejmują: Lokalne Strategie Rozwoju- poprawa jakości życia i różnicowania działalności na obszarach wiejskich, Współpracę międzyregionalną i międzynarodową, Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.

13 13 Modernizacja gospodarstw rolnych Zasady udzielania pomocy

14 14 Modernizacja gospodarstw rolnych Cel Działania Poprawa konkurencyjności sektora rolnego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych, poprawę jakości oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwierząt.

15 15 Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjent A.O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:  jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o pow. co najmniej 1 ha UR lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna stanowi co najmniej równowartość 4 ESU,  prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą (produkcję roślinną lub zwierzęcą), z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;  jest obywatelem państwa członkowskiego UE,  jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,  posiada następujące kwalifikacje zawodowe: - wykształcenie rolnicze: zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe; - tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolniczym i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie; - wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku innym niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie;

16 16 Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjent- c.d. -wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i studia podyplomowe na kierunku związanym z rolnictwem; -wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i 5-letni staż pracy w rolnictwie; -w przypadku obcokrajowców (obywateli państw UE); kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej w państwie, którego posiada obywatelstwo w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez EFRROW,  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,  posiada numer identyfikacyjny gospodarstwa, Staż pracy w rolnictwie – okres, w którym osoba ubiegająca się o pomoc podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, lub okres zatrudnienia w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę ( na stanowisku zw. z prowadzeniem produkcji rolnej), lub okres, w którym wnioskodawca był posiadaczem gospodarstwa.

17 17 Modernizacja gospodarstw rolnych B. O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli:  jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o pow. co najmniej 1 ha UR lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna stanowi co najmniej równowartość 4 ESU,  prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą (produkcję roślinną lub zwierzęcą), z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,  jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym,  posiada numer identyfikacyjny gospodarstwa,

18 18 Modernizacja gospodarstw rolnych Osoba prawna – c.d.:  co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie lub osoba zatrudniona do prowadzenia gospodarstwa posiada następujące kwalifikacje zawodowe: - wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze; -wykształcenie wyższe lub średnie na kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem produkcją rolną; - w przypadku obcokrajowców (obywateli państw UE); kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej w państwie, którego posiada obywatelstwo w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez EFRROW;

19 19 Modernizacja gospodarstw rolnych C. O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:  każdy ze wspólników spółki – dot. spółki cywilnej osób fizycznych: - jest obywatelem państwa członkowskiego UE, - jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, - nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy.  każdy ze wspólników spółki – dot. spółki cywilnej osób prawnych: - nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, - jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS.  są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi co najmniej równowartość 4 ESU,  prowadzą w ramach umowy spółki działalność rolniczą na terytorium RP,  co najmniej jeden ze wspólników posiada kwalifikacje zawodowe określone jak dla osób fizycznych bądź prawnych ( w zależności od statusu wspólników) oraz numer identyfikacyjny gospodarstwa

20 20 Modernizacja gospodarstw rolnych Zakres wsparcia Pomoc przyznaje się na inwestycję, która: 1. Spełnia wymagania określone w Programie i nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, 2. Przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa: poprawy wyników ekonomicznych gospodarstwa (poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej); poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego; poprawy higieny i bezpieczeństwa produkcji; poprawy warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwach rolnych; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej. 3. Spełnia wymagania określone przepisami prawa, 4. Jest uzasadniona pod względem wysokości kosztów, 5. Nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej, 6. Nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu, 7. Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy,

21 21 Modernizacja gospodarstw rolnych Forma i wysokość pomocy finansowej:  Pomoc polega na refundacji części wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne, które zostały poniesione po dniu zawarcia umowy do terminu zakończenia inwestycji określonego w umowie (wyjątek stanowią koszty ogólne poniesione nie wcześniej niż po 1 stycznia 2007 r.)  Ponoszenie kosztów do kwoty 10 tys. zł może następować w formie gotówkowej a powyżej tej kwoty- w formie bezgotówkowej.  Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300 tys. zł.  Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowalnych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł (ograniczenie nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych).

22 22 Modernizacja gospodarstw rolnych Poziom pomocy Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie:  40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;  50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia;  50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na ONW, NATURA 2000 lub obszarach, na których występują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;  60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia, realizowanej na ONW, NATURA 2000 lub obszarach, na których występują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;  75% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej.

23 23 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić koszty: budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej; zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży oraz sprzedaży bezpośredniej; zakładania, wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne; wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (grodzenia lub budowy wiat); zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę (budowa ujęć wody, urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnień ciśnieniowych);

24 24 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne – c.d. zakupu, instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu, instalacji maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska; zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej (place manewrowe, urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej ); zakup komputerów i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej; koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; koszty transportu towarów do miejsca realizacji inwestycji.

25 25 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne – c.d. Kosztem kwalifikowalnym może być koszt budowy nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do produkcji trzody chlewnej (chlewni) albo drobiu (kurnika), wyłącznie w przypadku gdy celem budowy budynku jest przeniesienie produkcji z istniejącego budynku inwentarskiego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy. Ograniczenie to nie dotyczy wnioskodawcy, który jest beneficjentem działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013.

26 26 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne – c.d. Pomoc może być udzielona na zakup maszyn i urządzeń używanych, jeżeli:  w dniu zakupu nie były one starsze niż 5 – letnie;  nie zostały wcześniej nabyte z udziałem pomocy krajowej lub pochodzącej z UE;  ich cena nie przekracza wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń;  mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji inwestycji i spełniają obowiązujące normy i standardy;  ich zakup będzie potwierdzony fakturą oraz dowodem dokonania płatności bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu;  zostały zakupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży takich maszyn i urządzeń.

27 27 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne – c.d. zakupy maszyn, urządzeń, instalacji mogą być dokonywane poprzez leasing, jeżeli do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność nastąpi przeniesienie własności towaru na beneficjenta (kosztem kwalifikowalnym może być suma rat kapitałowych w wysokości nie wyższej niż wartość początkowa netto środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu);

28 28 Modernizacja gospodarstw rolnych Koszty kwalifikowalne – c.d. Pomoc nie obejmuje w szczególności: Podatku VAT Nabycia nieruchomości Nabycia używanego sprzętu komputerowego Nabycia maszyn i urządzeń starszych niż 5- letnie

29 29 Modernizacja gospodarstw rolnych Złożenie i rozpatrywanie wniosku:  Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w OR Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji,  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera: - numer identyfikacyjny producenta rolnego, - imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, - informacje o kwalifikacjach zawodowych, - charakterystykę prowadzonej działalności, - opis planowanej inwestycji, - plan finansowy inwestycji, - informacje dotyczące gospodarstwa, - zestawienie rzeczowo- finansowe inwestycji, - informacje o załącznikach, - oświadczenia wnioskodawcy.

30 30 Modernizacja gospodarstw rolnych Złożenie i rozpatrywanie wniosku- c.d:  Formularz wniosku o przyznanie pomocy zawiera wykaz dokumentów i oświadczeń, które powinny być dołączone do wniosku, z wyraźnym zaznaczeniem tych, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (brak możliwości uzupełnienia),  Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy nie później niż w dniu podania przez Prezesa Agencji informacji o możliwości składania w danym roku wniosków (14 dni przed wyznaczonym terminem naboru wniosków).

31 31 Modernizacja gospodarstw rolnych Rozpatrywanie wniosków:  Rozpatrywanie wniosków zgodnie z kolejnością ich złożenia  W przypadku złożenia wniosku po wyznaczonym terminie lub gdy wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych polach, lub nie dołączono określonych w instrukcji do wypełniania wniosków załączników- wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia  W przypadku, gdy wniosek nie jest poprawnie wypełniony i zawiera uchybienia formalne, wnioskodawca pisemnie wzywany jest do złożenia poprawnych dokumentów ( termin- 21 dni od dnia doręczenia pisma wnioskodawcy)  W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu uzupełnienia- wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia  Wniosek nie może być zmieniony przez wnioskodawcę w zakresie planowanych kosztów i zakresu rzeczowego inwestycji  Jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków przyznania pomocy- Agencja odmawia przyznania pomocy.

32 32 Modernizacja gospodarstw rolnych Rozpatrywanie wniosków- c.d:  Wniosek spełniający wymagania formalne podlega ocenie techniczno- ekonomicznej;  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy, Agencja zaprasza wnioskodawcę do zawarcia umowy. Umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do: osiągnięcia celu projektu i jego zachowania przez 5 lat od dokonania przez Agencję płatności ostatecznej; nieprzenoszenia prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem w okresie realizacji, rozliczania a następnie przez 5 lat od dokonania płatności ostatecznej; prowadzenia działalności rolniczej bez zmiany miejsca jej prowadzenia w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy i przez 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

33 33 Modernizacja gospodarstw rolnych Umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do – c.d: spełnienia w gospodarstwie standardów, do których dostosowanie nastąpiło w związku z realizacją inwestycji dostosowawczej, w okresie rozliczenia wniosku a następnie przez 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; zapewnienia, że w okresie od przyznania pomocy do 5-ciu lat od dokonania płatności, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu osoby prawnej, której zakresem działania jest podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym objętym pomocą lub osoba zatrudniona do prowadzenia gospodarstwa będzie posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe; umożliwienia przedstawicielom Agencji lub innym upoważnionym do tego podmiotom dokonywania audytów, wizytacji na miejscu i kontroli dokumentów w okresie realizacji i rozliczenia wniosku jak również w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej; przechowywania całości dokumentacji związanej z wnioskiem w okresie realizacji i rozliczenia zadania jak również w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej;

34 34 Modernizacja gospodarstw rolnych Umowa zawiera zobowiązania beneficjenta do – c.d: udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny Programu; niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej statusu beneficjenta, jego gospodarstwa lub inwestycji, w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację zadania zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub wywiązanie się z obowiązków nałożonych umową; złożenia w Agencji, nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą złożenia wniosku o płatność pośrednią, w związku z realizacja etapu, w ramach którego po raz pierwszy ujęte zostaną koszty leasingu: - umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, - oryginał albo kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży przedmiotu umowy leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego.

35 35 Modernizacja gospodarstw rolnych Realizacja inwestycji  Inwestycja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach  Zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność musi nastąpić w terminie:  24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku inwestycji realizowanych w jednym etapie,  36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku inwestycji realizowanych w dwóch etapach (płatność II etapu nie może obejmować mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy) lecz nie później niż do 30 czerwca 2015r.

36 36 Modernizacja gospodarstw rolnych Realizacja płatności Pomoc może być wypłacona, jeżeli beneficjent:  zrealizował zadanie lub jego etap, poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu o szczegółowych warunkach przyznawania pomocy i w umowie,  zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,  udokumentował zrealizowanie zadania lub jego etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych,  złożył prawidłowo wypełniony wniosek o płatność ostateczną (po zrealizowaniu całego zadania) lub płatność pośrednią (po realizacji danego etapu) wraz z wymaganymi załącznikami.

37 37 Modernizacja gospodarstw rolnych Do wniosku o płatność beneficjent dołącza następujące dokumenty: faktury lub dokumenty równoważnej wartości dowodowej; dowody zapłaty; dokumenty potwierdzające odbiór lub wykonanie prac, w tym decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej (jeżeli zgodnie z prawem są wymagane); umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawę do wystawiania faktur; uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego, w przypadku, gdy koszty kwalifikowane wzrosły o więcej niż 10% w stosunku do umowy; atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub jakości; dowód rejestracyjny- jeżeli jest wymagany odrębnymi przepisami; sprawozdanie z realizacji inwestycji;

38 38 Modernizacja gospodarstw rolnych Załączniki do wniosku o płatność –c.d. opinie, pozwolenia, zaświadczenia z zakresu spełnienia standardów: ochrony środowiska, higieny oraz warunków utrzymania zwierząt; dokument potwierdzający wysokość limitów produkcji (w przyp. inwestycji dotyczącej wzrostu produkcji objętej limitem); dowody zapłaty: - w przypadku zapłaty dokonywanej w formie bezgotówkowej: wyciąg bankowy, zestawienie przelewów dokonanych przez bank lub polecenie przelewu, - w przypadku zapłaty dokonywanej w formie gotówkowej: oświadczenie wystawcy faktury o dokonaniu zapłaty przez beneficjenta sporządzone w formie odrębnego dokumentu lub w formie odpowiedniej adnotacji na fakturze lub dokumentu KP;

39 39 Modernizacja gospodarstw rolnych Informacje dodatkowe:  Oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oznacza się adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” i po wykonaniu kopii podlegają zwrotowi  Kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, podmiot, który wydał dokument, albo pracownika Agencji  Oryginały dokumentów powinny być przechowywane przez beneficjenta i mogą stanowić przedmiot kontroli w jego siedzibie.

40 40 Modernizacja gospodarstw rolnych Karencja: Podmiot, któremu przyznano pomoc na dofinansowanie projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja…” w zakresie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” może złożyć wniosek o pomoc w ramach niniejszego działania PROW 2007-2013, nie wcześniej niż: w roku następującym po roku, w którym złożył końcowy wniosek o płatność- w przypadku przyznanej pomocy w wysokości od 100 do 200 tys. zł; w drugim roku następującym po roku, w którym złożył końcowy wniosek o płatność- w przypadku przyznanej pomocy w wysokości powyżej 200 tys. zł;

41 41 Ułatwianie startu młodym rolnikom Zasady udzielania pomocy

42 42 Ułatwianie startu młodym rolnikom Cel działania Stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

43 43 Ułatwianie startu młodym rolnikom Zakres działania Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla os ó b, kt ó re po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. O pomoc może ubiegać się osoba, kt ó ra: a)nigdy nie prowadziła samodzielnie (ani jej małżonek) działalności rolniczej, czyli nie była posiadaczem (właścicielem lub dzierżawcą) nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR – zamierza dopiero rozpocząć działalność rolniczą; b) prowadzi (sama lub jej małżonek) działalność rolniczą, jednak nie dłużej niż od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc (tylko w ramach I naboru - 2007 r.) Pomoc nie może być przyznana (wydana decyzja o przyznaniu pomocy) po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

44 44 Ułatwianie startu młodym rolnikom Forma, wysokość i zasady płatności Forma, wysokość i zasady płatności:  jednorazowa premia w wysokości 50 tysięcy złotych,  przelew na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy,  60 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku o płatność z wymaganymi dokumentami.  tylko jeden z małżonków Jeżeli oboje małżonkowie spełniają warunki do przyznania pomocy, drugi musi wyrazić pisemną zgodę 1. W przypadku decyzji odmownej, istnieje możliwość ponownego wystąpienia z wnioskiem o pomoc, pod warunkiem, że wnioskodawca (lub małżonek) nie dokonał innej z czynności świadczących o prowadzeniu działalności rolniczej. 2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, może nastąpić przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy (a po złożeniu wniosku o pomoc), jednakże na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W tym przypadku, w razie odmowy przyznania pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie pomocy.

45 45 Ułatwianie startu młodym rolnikom Gospodarstwo rolne: „ Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.” (art. 553 Kodeksu cywilnego)

46 46 Ułatwianie startu młodym rolnikom Grunty rolne i użytki rolne: Grunty rolne: grunty kwalifikujące się do objęcia jednolitą płatnością obszarową zgodnie z ustawą z 26.01.2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej w zw. z art. 143b ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe plantacje, ogródki przydomowe – tak jak zostały ustalone przez Komisję (EUROSTAT) dla jej celów statystycznych. Użytki rolne: grunty zaklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami (Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego).

47 47 Ułatwianie startu młodym rolnikom Powierzchnia gospodarstwa rolnego: 1. Jest sumą powierzchni użytków rolnych stanowiących przedmiot: własności; użytkowania wieczystego; dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o płatność, z tym że w przypadku osób, o których mowa w § 7 ust. 1, („weszły w posiadanie gospodarstwa”) na okres co najmniej 6 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 2. Za województwo, w którym jest położone gospodarstwo uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część

48 48 Ułatwianie startu młodym rolnikom Powierzchnia gospodarstwa rolnego- c.d: 1. Minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa => średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie. 2. Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie < średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, wówczas minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. 3. Maksymalna powierzchnia < 300 ha. 4. Średnia pow.gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie (kraju) ▬► z danych ARiMR z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności (art. 42 ust. 2 ustawy z dn. 26.01.2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej – Dz.U.35.217 i 99.666 – Prezes Agencji ogłasza co roku do 30.09. br.)

49 49 Ułatwianie startu młodym rolnikom Średnia wielkość powierzchni GRUNTÓW ROLNYCH gospodarstwie w 2006 Średnia wielkość powierzchni GRUNTÓW ROLNYCH gospodarstwie w 2006 r. wynosi: województwie podkarpackim - 4,23 ha, w kraju - 9,57 ha ( dane na podstawie ogłoszenia Prezesa ARiMR z 6.03.2007 – na podst. art..56 ustawy z 26.01.2007 r)

50 50 Ułatwianie startu młodym rolnikom Samodzielne prowadzenie gospodarstwa: Osoba fizyczna samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli osobiście prowadzi gospodarstwo i pracuje w nim oraz podejmuje na własny rachunek i we własnym imieniu wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia posiadanego gospodarstwa, czyli sama ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

51 51 Ułatwianie startu młodym rolnikom Data rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej: 1.Dzień wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha (kupno, otwarcie spadku, prawomocne orzeczenie sądu-dział, nabycie spadku); 2.Gospodarstwo nabyte przed ukończeniem 18 roku życia – dzień ukończenia 18 roku życia; 3.Gospodarstwo nabyte przed zakończeniem nauki a) przed ukończeniem 18 roku życia; b) po ukończeniu 18 roku życia -dzień zakończenia lub zaprzestania nauki ( najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia) – pod warunkiem, że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni – podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego.

52 52 Ułatwianie startu młodym rolnikom Data rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej –c.d. 4.Gospodarstwo nabyte przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – dzień zakończenia tej służby – pod warunkiem, że rozpoczęcie służby nastąpiło nie p ó źniej niż 12 miesięcy od dnia określonego w pkt 1-3; 5.Dzień podjęcia czynności świadczących o prowadzeniu działalności rolniczej przed datą określoną w pkt. 1-4. 6.W przypadku osób fizycznych, o których mowa w pkt. 2 lub 3, które zostały ubezpieczone z mocy przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik i nie dokonały innej z czynności świadczących o rozpoczęciu działalności rolniczej - dnia, od którego podlegają temu ubezpieczeniu nie uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

53 53 Ułatwianie startu młodym rolnikom Termin składania wniosków o pomoc: 1.Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym i w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem. 2.Rozpoczęcie naboru - po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji o uruchomieniu działania. 3.Zakończenie naboru - koniec dnia roboczego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy osiągnęło co najmniej 120 % dostępnych środków w danym roku i województwie. Nie później niż 31 grudnia danego roku.

54 54 Ułatwianie startu młodym rolnikom Tryb składania wniosków o pomoc:  osobiście lub przez upoważnioną osobę;  listem poleconym lub pocztą kurierską do właściwego OR ze względu na miejsce położenia gospodarstwa na formularzu udostępnionym przez Agencję Agencja udostępnia również wzór biznesplanu oraz wzory oświadczeń składanych razem z wnioskiem

55 55 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kryteria dostępu – Beneficjent:  osoba fizyczna,, która życia w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,  osoba fizyczna, pełnoletnia, która nie ukończyła 40 roku życia w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,  obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  przed złożeniem wniosku o pomoc: (wnioskodawca ani jego małżonek) samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej lub; nie rozpoczął (wnioskodawca ani jego małżonek) samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej lub; (rolnik lub jego małżonek) samodzielnie działalność rolniczą nie dłużej niż od 12 miesięcy- nabór 2007 prowadzi (rolnik lub jego małżonek) samodzielnie działalność rolniczą nie dłużej niż od 12 miesięcy- nabór 2007  nie ma ustalonego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,  nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,  posiada odpowiednie (wykształcenie, staż pracy w rolnictwie),  posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie, staż pracy w rolnictwie),  złożył wniosek o przyznanie pomocy z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu,  przedłożył biznesplan dotyczący gospodarstwa rolnego.

56 56 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kryteria dostępu – Beneficjent- c.d finansowej z tytułu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i przed zawarciem związku małżeńskiego,  współmałżonkowi nie przyznano pomocy finansowej z tytułu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i przed zawarciem związku małżeńskiego,  gospodarstwo musi być, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej,  gospodarstwo musi być prowadzone samodzielnie i nie może stanowić przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej,

57 57 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kryteria dostępu – kwalifikacje zawodowe: 1.wykształcenie rolnicze: zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe; 2.wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem; 3.tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie; 4.wykształcenie średnie lub wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie; 5.wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie; 6.jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy młodym rolnikom w państwie, którego obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

58 58 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kryteria dostępu – kwalifikacje zawodowe- c.d: 1.Osobie nie posiadającej kwalifikacji zawodowych, może być przyznana pomoc, jeżeli od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 1.Osobie nie posiadającej kwalifikacji zawodowych, może być przyznana pomoc, jeżeli zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: 2.Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: a) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik; a) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik; b) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej; b) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej; c) od daty rozpoczęcia działalności rolniczej (nabycie gospod. w drodze spadku lub darowizny). c) od daty rozpoczęcia działalności rolniczej (nabycie gospod. w drodze spadku lub darowizny).

59 59 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kryteria dostępu – Biznesplan: Biznesplan powinien: produkcji rolnej uwzględniającą: a) określać strukturę produkcji rolnej uwzględniającą: - powierzchnię i rodzaj użytków rolnych - powierzchnię i rodzaj użytków rolnych - jakość gleb w gospodarstwie, - jakość gleb w gospodarstwie, - znajdujące się w gospodarstwie budynki i budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, - znajdujące się w gospodarstwie budynki i budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, - maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji rolnej, - maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji rolnej, b) zapewniać osiągnięcie z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równej co najmniej 4 ESU i nie mniejszej niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, b) zapewniać osiągnięcie nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równej co najmniej 4 ESU i nie mniejszej niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, c)przewidywać inwestycje na kwotę, c)przewidywać inwestycje na kwotę co najmniej 70% pomocy, d)zapewnić spełnienie określonych odrębnymi przepisami d)zapewnić spełnienie określonych odrębnymi przepisami wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

60 60 Ułatwianie startu młodym rolnikom Przyznanie pomocy: 1.W kolejności złożenia kompletnego i poprawnego wniosku z wymaganymi załącznikami 2.W formie decyzji administracyjnej 3.W terminie 90 dni od złożenia wniosku 4.Do osiągnięcia limitu środków na dany rok 5.Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków i przedłożenia dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem) oraz konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia dokumentów..

61 61 Ułatwianie startu młodym rolnikom Decyzja o przyznaniu pomocy – „warunkowa” Konieczność dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji „warunkowej”, następujących warunków:  nabycie gospodarstwa wskazanego w biznezplanie,  podjęcie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa,  ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,  wpis do ewidencji producentów, jeżeli małżonek nie posiada numeru identyfikacyjnego,  złożenie wniosku o płatność.

62 62 Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o płatność: 1.Składany w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 2.Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy:  dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu),  oświadczenie beneficjenta o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję,  zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik.

63 63 Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o płatność – c.d. 3.Wypłata pomocy następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, wraz z wymaganymi dokumentami. 4.Wygaśnięcie decyzji - w przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy.

64 64 Ułatwianie startu młodym rolnikom Zobowiązania Beneficjenta: 1.samodzielnie prowadzić gospodarstwo, na które przyznano pomoc, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; 2.spełniać warunki, dot. wielkości i statusu prawnego gospodarstwa, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; 3.realizować do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy założenia biznesplanu, w szczególności:  prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej,  wydatkować, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie,  osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

65 65 Ułatwianie startu młodym rolnikom Zobowiązania Beneficjenta – c.d: 4.spełnić określone w odrębnych przepisach wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej oraz spełniać te wymagania do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; 5.podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; 6.uzupełnić wykształcenie w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - w przypadku braku odp. kwalifikacji; 7.umożliwić przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; 8.przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

66 66 Ułatwianie startu młodym rolnikom INWESTYCJE: Wydatki na inwestycje (dot. 70% otrzymanej pomocy), mogą obejmować:  koszty określone jako w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem;  koszty określone jako koszty kwalifikowalne w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem;, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie;  zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie; stanowiących stado podstawowe związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.  zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe –związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

67 67 Ułatwianie startu młodym rolnikom INWESTYCJE –c.d: 1.Jeżeli inwestycje podlegały, w szczególności w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem, do kwoty wydatkowanej przez beneficjenta. 1.Jeżeli inwestycje podlegały współfinasowaniu z innych środków publicznych, w szczególności w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem, do kwoty wydatkowanej przez beneficjenta nie wlicza się kwoty pomocy udzielonej z tych środków. 2.Za wydatki na inwestycje, wydatków poniesionych o przyznanie pomocy. 2.Za wydatki na inwestycje, nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. w ramach inwestycji między beneficjentem a małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta. 3.Zakupy w ramach inwestycji nie mogą być dokonane na podstawie umowy zawartej między beneficjentem a małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta.

68 68 Ułatwianie startu młodym rolnikom Zwrot przyznanej pomocy: 1.Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie zwrotu całości lub części pomocy. 2.Niespełnienie wymaganych warunków: a) zwrot 100% kwoty pomocy, w przypadku: a) zwrot 100% kwoty pomocy, w przypadku:  nieprowadzenia przez 5 lat samodzielnie gospodarstwa rolnego,  brak realizacji założeń biznesplanu,  braku ubezpieczenia w KRUS przez 3 lata,  nieuzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat,  uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów,  nieprzechowywania dokumentów. b) zwrot 25% kwoty pomocy w przypadku: b) zwrot 25% kwoty pomocy w przypadku:  nieposiadania wymaganej wielkości gospodarstwa,  niespełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

69 69 Ułatwianie startu młodym rolnikom Zwrot przyznanej pomocy- c.d: 3.Nieprzedłożenie w terminie:  zaświadczenia z KRUS dot. ubezpieczenia beneficjenta,  potwierdzonych za zgodność kopii faktur i dokumentów księgowych dotyczących poniesionych wydatków inwestycyjnych,  oświadczenia, że zakupy w ramach inwestycji zostały zrealizowane zgodnie z założeniami biznesplanu,  Dokumentacji potwierdzającej uzupełnienie wykształcenia, zwrot 25% kwoty pomocy – zwrot 25% kwoty pomocy  sprawozdania z realizacji biznesplanu zwrot 10% kwoty pomocy  sprawozdania z realizacji biznesplanu – zwrot 10% kwoty pomocy  ankiety monitorującąej zwrot 5% kwoty pomocy  ankiety monitorującąej – zwrot 5% kwoty pomocy

70 70 Ułatwianie startu młodym rolnikom Uprawnieni do ubiegania się o pomoc w 2007 roku: 1.Osoby fizyczne, kt ó re rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie nabytym:  w drodze spadku (< 40 roku życia ) lub  w drodze darowizny przed ukończeniem 18 roku życia, lub  w drodze darowizny przed i po ukończeniu 18 roku życia w trakcie nauki; – w trakcie nauki; 2. 2. Osoby fizyczne, kt ó re nabyły gospodarstwo rolne oraz rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej, nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 3. Warunki nawet jeżeli nabycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia, jeżeli są spełnione pozostałe warunki wymagane Rozporządzeniem do przyznania pomocy. dla obydwu grup wnioskodawc ó w stosuje się odpowiednio te same przepisy dotyczące przyznawania pomocy.

71 71 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ZAKRES POMOCY Pomoc udzielana będzie na realizację projektów w zakresie tworzenie lub rozwijania mikroprzedsiębiorstw BENEFICJENCI Osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą, tj. przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej

72 72 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów;  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w ramach działania jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 tys. zł.;  100 tys. jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy;  200 tyś. 2 -5 miejsc pracy;  300tyś co najmniej 5 miejsc pracy;  Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

73 73 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW KRYTERIA DOSTĘPU Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju lokalnego LGD, Projekt jest uzasadniony ekonomicznie – biznesplan, Projekt może być przyjęty do realizacji jeśli wydano wszystkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, Wnioskodawca uregulował wszystkie należności podatkowe z tytułu ubezpieczenia społecznego.

74 74 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ ZAKRES POMOCY W ramach działania mogą być wspierane projekty w zakresie: usług, w szczególności: dla gospodarstw rolnych i leśnych, ludności, budowlanych oraz instalacyjnych, turystycznych oraz związanych z wypoczynkiem, transportowych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych magazynowania i przechowywania towarów, sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy w tym zagospodarowania słomy, odpadów łąkowych, leśnych itp., rzemiosła i rękodzielnictwa.

75 75 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ WYSOKOŚĆ POMOCY Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

76 76 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ BENEFICJENCI  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych Załącznikiem nr 1 do TWE, z wyjątkiem produktów rybnych i leśnych.  Wsparcie udzielane jest małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 750 pracowników lub posiadającym obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 200 mln euro.

77 77 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ POZIOM WSPARCIA  W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pomoc finansowa może stanowić nie więcej niż 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pozostałych przedsiębiorstw - nie więcej niż 25 %.  Maksymalna wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu w przez jednego przedsiębiorcę w okresie realizacji Programu wynosi 20 mln złotych.  Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. złotych.

78 78 SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE CEL DZIAŁANIA: Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania objęci będą rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Nie są przewidziane szkolenia dla pracowników firm zajmujących się przegwarzeniem produktów żywnościowych. Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

79 79 FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY W ramach działania beneficjenci mogą uzyskać refundację do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Dopuszcza się możliwość dokonywania płatności częściowych – nie częściej niż co 2 miesiące. SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE

80 80 DEFINICJA BENEFICJENTÓW: Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową. Szkolenia będą prowadzone przez instytucje i podmioty szkoleniowe, prywatne lub publiczne, oraz konsorcja przez nie tworzone, posiadające doświadczenie w organizacji szkoleń dla rolników oraz odpowiednią kadrę dydaktyczną i bazę szkoleniową. Szkoleń nie będą mogły prowadzić podmioty, które zajmują się produkcją, obrotem i dystrybucją maszyn, materiałów, środków i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na podstawie przepisów o lasach oraz osoby prawnej, działającej na podstawi ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE

81 81 CEL DZIAŁANIA: Celem działania jest: 1.Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 2.Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości. 3.Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności. UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

82 82 LISTA SYSTEMÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: 1. systemy wspólnotowe a)System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych; b)System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

83 83 LISTA SYSTEMÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA cd: 2.systemy krajowe a)Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.); b)Inne krajowe systemy jakości żywności UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

84 84 Forma i wysokość pomocy (maksymalnie 3000 EURO na gospodarstwo na rok): Płatność w ramach działania udzielana jest beneficjentom poszczególnych systemów w formie rocznej zryczałtowanej płatności przez 5 lat, której wysokość została ustalona na podstawie kosztów stałych wynikających z uczestnictwa producenta rolnego w systemie. 1.System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności a)3.500 zł/rok przez pierwsze 2 lata b)3.000 zł/rok w kolejnych 3 latach 2.Integrowana Produkcja – 1730 zł/rok przez 5 lat UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

85 85 CEL DZIAŁANIA: Działanie ma na celu umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów: dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin; zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych; wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; ochrony środowiska naturalnego; poprawy bezpieczeństwa pracy. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I WŁAŚCICIELI LASÓW

86 86 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I WŁAŚCICIELI LASÓW OPIS SYSTEMU DORADZTWA: Usługi doradcze dla rolników będą świadczyły instytucje i podmioty doradcze, prywatne i publiczne, które na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą działalność z zakresu doradztwa rolniczego. Publiczne podmioty doradcze tj. ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze będą świadczyły pomoc doradczą w ramach działania bez konieczności ubiegania się o akredytację. Prywatne podmioty doradcze oraz państwowa jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o lasach - muszą uzyskać akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunkiem uzyskania akredytacji jest posiadanie kadry z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami. Wszystkie instytucje doradcze muszą zapewnić beneficjentowi kompleksową pomoc, obejmującą wszystkie aspekty dotyczące środowiska, zdrowia publicznego itd. Każdy beneficjent będzie miał zapewniony swobodny wybór instytucji lub podmiotu doradczego, który będzie mu świadczył pomoc w ramach doradztwa indywidualnego.

87 87 OPIS SYSTEMU DORADZTWA, cd: Kontrolę jakości usług doradczych w ramach działania będzie pełniło Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie. O wpis na listę podmiotów akredytowanych nie będą mogły się ubiegać podmioty, których celem działania jest produkcja, obrót lub dystrybucja środków, materiałów i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem państwowej jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o lasach. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I WŁAŚCICIELI LASÓW

88 88 FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż 1 500 euro/gospodarstwo w całym okresie programowania. Beneficjent może kilkakrotnie ubiegać się o pomoc doradczą na wybrane pakiety usług doradczych, pod warunkiem, że całkowite koszty pomocy doradczej nie przekroczą kwoty 1 500 euro. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I WŁAŚCICIELI LASÓW

89 89 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Podkarpacki OR ARiMR ul. Lubelska 46 35-233 Rzeszów tel. (017) 875 60 00


Pobierz ppt "1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Konferencja „Tradycja lubaczowskiego pszczelarstwa- szansą na promocję regionu” 6-7 grudzień 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google