Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cyfryzacja w Geodezji 2012 - 2002 - 1992 Adam Augustynowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cyfryzacja w Geodezji 2012 - 2002 - 1992 Adam Augustynowicz."— Zapis prezentacji:

1 Cyfryzacja w Geodezji 2012 - 2002 - 1992 Adam Augustynowicz

2 Administracja rządowa Administracja samorządowa Nauka Przedsiębiorstwa Geodeci Rzeczoznawcy

3 Wiele się zmieniło. Wiele się obecnie dzieje.

4 Do czego możemy odnieść obecne osiągnięcia? Czy wiemy w jakim punkcie jesteśmy ? Jaki efekt i kiedy chcemy osiągnąć ?

5 Czy istnieje plan cyfryzacji w geodezji ? Czy są znane cele do osiągnięcia ? O jakim horyzoncie czasowym mówimy?

6 Są już fakty dokonane. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, to chyba nie do końca wiadomo, na jakim etapie cyfryzacji jesteśmy. Potrzebny jest plan cyfryzacji geodezji, jako uszczegółowienie planu informatyzacji państwa 1

7 Nowe uwarunkowania Sytuacja prawna Sytuacja finansowa Sytuacja biznesowa Dostępność baz danych Możliwości technologiczne Coraz większe trudności firm Kompetencje i wiedza Informatyzacja państwa

8 Projekt planu informatyzacji państwa 2011-2015 Rząd stawia sobie ambitne zadanie: w 5 lat zinformatyzować urzędniczą Polskę. Projekt zakłada wiele ułatwień dla obywateli i biznesu ma kosztować ponad 6 mld zł. To już drugi taki plan, poprzedniego nie rozliczono - stwierdza "Dziennik Gazeta Prawna".

9 Efektywność Podniesienie efektywności obsługi przez państwo własnych obywateli i przedsiębiorców jest zadaniem szczególnie ważnym dla polepszenia jakości życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednym z głównych narzędzi jest integracja systemów i zasobów informacyjnych o charakterze sektorowym w spójny i zgodny z zasadami architektury korporacyjnej system teleinformatyczny administracji publicznej.

10 Racjonalizacja Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego polegająca na zapobieganiu powielaniu działań, obligatoryjnym szacowaniu korzyści społecznych i materialnych z wprowadzanych rozwiązań na etapie podejmowania decyzji oraz weryfikacji uzyskanych efektów końcowych post fatum.

11 Podejście biznesowe do administracji Informatyzacja zadań realizowanych przez podmioty publiczne jest procesem biznesowym, to znaczy zespołem działań, których celem jest osiągnięcie konkretnych i mierzalnych korzyści. Modele procesów realizowanych w administracji i opisujące je schematy procedur prawnych wraz systemem opisu prawnego procedur administracyjnych pozwalają na określanie każdego z obiektów wykorzystywanych w procesie administracyjnym (dokumentu, podpisu, uwierzytelnienia itp.) wyłącznie w jednym akcie prawnym Mają zastosowanie wskaźniki dokumentujące spodziewane korzyści społeczne lub ekonomiczne – PSV (Public Service Value) – IRR (Investment Return Rate) – LCC (Life Cycle Costs) – TCO (Total Costs of Ownership). 2

12 Poprawa jakości usług Stały rozwój teleinformatyki zapewnia nowe narzędzia oraz metody pracy, pozwalające na coraz lepsze funkcjonowanie instytucji oraz skuteczniejsze wypełnianie ich powinności wobec wszystkich osób i podmiotów uprawnionych. – zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury informatycznej wspierającej działania administracji. Wymagane są zmiany w sposobie wykonywania zadań publicznych z uwzględnieniem preferencji dla form ograniczających konieczność osobistego stawiennictwa w celu załatwienia sprawy. – skrócenie czasu realizacji i zmniejszenie liczby wizyt w urzędzie koniecznych do realizacji 20% procesów biznesowych w administracji, odpowiedzialnych za 80% kontaktów obywateli i przedsiębiorców z urzędami.

13 Plan cyfryzacji w geodezji Określenie wizji i celu jaki chcemy osiągnąć w określonym horyzoncie czasowym Określenie mierzalnych efektów działań polegających na usprawnianiu działania Identyfikacja i likwidacja barier prawnych i organizacyjnych utrudniających informatyzację Określenie miejsca w systemie informatycznym Państwa oraz roli samorządów, przedsiębiorców oraz nauki Określania skutków budowy, utrzymania, aktualizacji zbiorów danych Zdefiniowanie procesów biznesowych, utrzymanie standardów, ujednolicenie obsługi i wzorów dokumentów Koordynacja projektów dotyczących budowy baz danych dla infrastruktury danych przestrzennych oraz infrastruktury teleinformatycznej w samorządach Podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem specyfiki IT i zarządzania Zadanie GUGIK : 60% powiatowych baz danych EGiB włączonych do centralnego repozytorium ZSIN do końca 2015

14 Przesłanki Ocena działań związanych z informatyzacją działalności geodezyjnej pod kątem już uzyskanych i oczekiwanych efektów w administracji i przedsiębiorstwach – Wiodąca rola w zakresie informacji przestrzennej – Nowelizacja przepisów, modele danych – Rosnący wpływ technologii i informatyki – Projekty ogólnokrajowe (plan informatyzacji) – Projekty samorządowe (?) 3

15 Uwarunkowania Uwarunkowania osiągnięcia celów i oczekiwań wobec powszechnego wykorzystania informacji przestrzennej – Regulacje prawne – Zapewnienie finansowania – Edukacja dostawców danych i użytkowników – Zrozumienie potrzeb odbiorców – Wiarygodność informacji

16 Technologie Możliwości informatyzacji produktów i usług oferowanych przez branżę geodezyjną – Technologie pomiarowe – Technologie kontrolne – Technologie identyfikacji danych – Technologie udostępniania danych – Technologie aktualizacji danych – Nowe produkty

17 Miejsce w systemie państwa Wykorzystanie najnowszych technologii tworzenia oprogramowania, teletransmisji danych oraz modelu przetwarzania w chmurze – Systemy centralne – Usługi sieciowe – Szyny usług – Modele UML – Technologia SOA – Technologia SAAS i PAAS – Usługi Datacenter

18 Postęp technologiczny Obecne przepisy nie „tworzą” z wyprzedzeniem warunków dla nowych działań tylko „sankcjonują” już wykonywane działania. Zaskakują nas nowe obszary informatyzacji, dla których nie mamy standardów opracowań, co powoduje tworzenie jednostkowych opracowań i różne formy obsługi.

19 Nowe role, nowe wyzwania Twórca danych przestrzennych Weryfikator danych przestrzennych Integrator danych przestrzennych Dystrybutor danych przestrzennych Operator infrastruktury danych przestrzennych Regulator rynku geoinformatycznego

20 Twórca danych przestrzennych Na ile treść objęta urzędową (ustawową) ewidencją ma charakter źródłowy a na ile referencyjny i dla kogo? – Np. Ewidencja GESUT - a systemy branżowe W jaki sposób na podstawie danych z jednej ewidencji tworzyć inne zasoby referencyjne? – Np. Ewidencja dróg i mostów – BDOT, mapa zasadnicza Na ile powinniśmy ograniczać (eliminować) prowadzoną treść a na ile ją powielać (redundancja) i dla jakich celów? – Np. Budynek na mapie ewidencyjnej, budynek w bazie SIT Na ile dobór treści tworzonych zasobów jest zdeterminowany możliwością ich skutecznej aktualizacji? – Np. Użytki gruntowe z mapy ewidencyjnej – pola zagospodarowania ARiMR W jakim zakresie obsługiwać „obcą logikę” danych przestrzennych? – Np. Uzbrojenie podziemne, drogi, wody

21 Weryfikator danych przestrzennych Odpowiedzialność za prowadzenie baz referencyjnych Konieczność harmonizacji danych z systemami centralnymi. – Jak dokonywać kontroli danych w ODGIK w obliczu centralnych zbiorów referencyjnych adresów EMUA? – Jak wprowadzać zmiany wymagające edycji zasobów referencyjnych będących w posiadaniu innych jednostek ? – W jaki sposób gromadzić dowody zmian ? – Jakie są kryteria edycji danych referencyjnych i zachowania relacji? – Jak i kiedy dokonywać konwersji danych do nowych schematów aplikacyjnych?

22 Integrator danych przestrzennych Integracja danych własnych oraz zbiorów innych dysponentów W jakim stopniu uda się wymusić na podmiotach zewnętrznych (komercyjnych, instytucjach) dostarczanie danych zgodnie z zaproponowanym modelem? – Jakość danych – Na jakim etapie są zmiany ustaw i rozporządzeń innych resortów ? – Kto powinien gwarantować informację o lokalizacji szpitali ? Resort geodezji czy zdrowia ? W jakim stopniu i czasie uda się dokonać harmonizacji danych pochodzących z różnych źródeł? – Stosowanie jednoznacznych pojęć i stałych identyfikatorów w innych branżach – Formaty danych, spójność danych W jakim zakresie będzie oceniana wiarygodność, aktualność i kompletność danych pochodzących z różnych źródeł? – Metody kontroli i weryfikacji – Procesy aktualizacji W jakim zakresie użyteczne będą metadane opisujące zasoby i jaka powinna być ich szczegółowość (warstwy, obiekty)? W jaki sposób utrzymywać referencję dla innych ewidencji i systemów?

23 Dystrybutor danych przestrzennych Jakie usługi, w jakim zakresie i standardzie oraz przez kogo i dla kogo będą oferowane? – Zbieranie – Kontrola – Aktualizacja – Harmonizacja – Wyszukanie – Udostępnienie – Autoryzacja – Zabezpieczenie – Monitoring – Biling – Rozliczenia

24 Operator infrastruktury Na jakich poziomach i obszarach realizowane będzie operowanie infrastrukturą przez różne podmioty? – Kraj, Województwo, Powiat, Gmina – Rejon energetyczny, Obwód wyborczy, Zlewnia Kto będzie właścicielem infrastruktury? – Rząd, Samorząd, Biznes Kto zapewni autoryzację, bezpieczeństwo? – Rząd, Samorząd, Biznes – Cloud computing 1.Utworzenie państwowej osoby prawnej – Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego (MOST), świadczącego usługi telekomunikacyjne oraz dostarczającego publiczne sieci telekomunikacyjne; 2.Wprowadzenie obowiązku korzystania z usług MOST przez jednostki administracji rządowej centralnej i terenowej, inne organy państwa, takie jak sądownictwo i prokuratura; 3.Konsolidacja i centralizacja systemów teleinformatycznych administracji publicznej; 4.Uruchomienie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej państwa pozwalającej na poprawę współpracy administracji rządowej i samorządowej (wspólnej platformy komunikacji dla administracji centralnej i stworzenie jednego standardu połączeń pomiędzy urzędami - np. VPN, dedykowana sieć lub Internet wraz z zabezpieczeniami na poziomie poszczególnych transakcji; zastosowanie otwartego standardu); 5.Uruchomienie i udostępnienie wspólnych narzędzi dla usług danych przestrzennych administracji publicznej.

25 Regulator rynku geoinformatycznego Kształcenie – Rankingi uczelni – Wiedza absolwentów – Luka pokoleniowa – „Nadprodukcja” geodetów – Uprawnienia i szkolenia – Programy nauczania – Kontakt z biznesem Prace badawcze – Pilotaże – Nowe technologie – Granty naukowe – Audyty Prawo i standaryzacja – Działania wyprzedzające – Optymalizacja wydatków – Otwartość formatów – Dobre praktyki – Unifikacja pracy ODGIK Kreowanie popytu – Segmentacja rynku usług – Producenci oprogramowania – Duże i małe firmy – Jakość danych – Konwersje danych 4

26 Organizacja Czy zawsze wykonywać zadania samemu? – Komputery i systemy można kupić – Dane można przetworzyć – Ludzi można zatrudnić – Procesy można zdefiniować Może bardziej efektywny jest Outsourcing? – Czynności administracyjne (front office) – Czynności techniczne (back office) 5 nieprzekraczanie poziomu zatrudnienia w administracji publicznej osiągniętego w chwili uchwalenia Planu, niezależnie od zakresu czynności realizowanych przez administrację publiczną,

27 73% zweryfikowanych danych

28 Dziękuję za uwagę 3D 6

29 Są takie miejsca 1992 – rozpoczęcie wektoryzacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej 1997 – zakończenie przetwarzania i wycofanie map analogowych 1997 – uruchomienie cyfrowego ODGIK 1998 – uruchomienie systemu zasilania 1998 – uruchomienie cyfrowego ZUDP 1999 – połączenie mapy ewidencyjnej i zasadniczej 1999 – uruchomienie automatycznej aktualizacji map 2001 – weryfikacja budynków w oparciu ortofotomapę 2002 – uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej 2003 – uruchomienie GESUT i rozpoczęcie weryfikacji branżowej 2004 – uruchomienie podpisu elektronicznego 2005 – integracja z systemami FK i EOD 2006 – przejście na układ 2000 2007 – uruchomienie portalu obsługi geodezyjnej 2008 – uruchomienie portalu mapowego i usług sieciowych 2009 – rozpoczęcie skanowania dokumentacji zasobu 2011 – rozpoczęcie integracji z ZSIN i NKW 2012 – rozpoczęcie aktualizacji produktów 3D w ODGIK 20 lat minęło 10 lat outsourcingu

30 Dziękuję za uwagę 1.Plan cyfryzacji dla geodezji 2.Podejście biznesowe do działań administracji 3.Koordynacja projektów samorządowych 4.Pilotaże, prace badawcze, dobre praktyki 5.Outsourcing działań technicznych 6.Wielowymiarowość danych Podział kompetencji rząd / samorząd


Pobierz ppt "Cyfryzacja w Geodezji 2012 - 2002 - 1992 Adam Augustynowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google