Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEROPERACYJNOŚĆ STANDARYZACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEROPERACYJNOŚĆ STANDARYZACJA"— Zapis prezentacji:

1 INTEROPERACYJNOŚĆ STANDARYZACJA

2 INTEROPERACYJNOŚĆ STANDARYZACJA
„Nigdy nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, zanimby jako taka nie została rozpoznana przeze mnie w sposób oczywisty: co znaczy, aby starannie unikać pośpiechu i uprzedzeń oraz aby nie zawrzeć w swych sądach nic ponadto, co jawi się przed mym umysłem tak jasno i wyraźnie, że nie miałbym żadnego powodu, by o tym powątpiewać.” Rozprawa o metodzie Kartezjusz

3 inaczej zdolność współdziałania, komunikowania się
INTEROPERACYJNOŚĆ inaczej zdolność współdziałania, komunikowania się

4 INTEROPERACYJNOŚĆ organizacyjna informacyjna technologiczna

5 INTEROPERACYJNOŚĆ organizacyjna
umożliwia efektywne współdziałanie podmiotów publicznych, obywatela i biznesu

6 INTEROPERACYJNOŚĆ zapewnia:
współpracę wszystkich instytucji które będą dokonywać wymiany informacji; stosowanie ustaleń wielostronnych; określenie granic swobody dla poszczególnych organizacji; określenie jakości informacji przekazywanych przez poszczególne organizacje.

7 INTEROPERACYJNOŚĆ informacyjna umożliwia efektywną wymianę informacji pomiędzy, podmiotami publicznymi, obywatelem i biznesem.

8 INTEROPERACYJNOŚĆ zapewnia:
usunięcie konfliktów na poziomie danych (różna interpretacja podobnych danych – semantyka); usunięcie konfliktów na poziomie struktury danych (logika, niespójność metadanych – synktatyka); umożliwia: zarządzanie konfliktami semantycznymi w sposób automatyczny

9 INTEROPERACYJNOŚĆ technologiczna zapewnia technologię wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi administracji publicznej, obywatelem i biznesem.

10 INTEROPERACYJNOŚĆ zapewnia:
wspólnie funkcjonowanie pod względem technicznym systemów informatycznych współpracujących organizacji; umożliwia: wykorzystanie Internetu;

11 INTEROPERACYJNOŚĆ Czynniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie interoperacyjności dostępność informacji/usług, wielojęzyczność i urządzenia wieloplatformowe, bezpieczeństwo, ochrona prywatności, wolne oprogramowanie i otwarte standardy, subsydiarność, wspólne definicje, upowszechnianie wspólnych definicji, zaufanie, wiarygodność co do wspólnych definicji, utrzymanie i rozwój wspólnych definicji, zarządzanie interoperacyjnością. subsydiarność - zasada, według której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy

12 INTEROPERACYJNOŚĆ Zarządzanie interoperacyjnością:
koordynacja i uzgadnianie procesów administracyjnych i architektury informacji; identyfikacja i likwidacja wszelkich możliwych barier (prawnych, kulturowych, innych) w celu agregacji usług i wymiany informacji; dostosowaniu przepisów prawnych

13 INTEROPERACYJNOŚĆ Wdrażanie a następnie zarządzanie interoperacyjnością odbywa się zgodnie z modelem hierarchicznym z tym, że konsultacje w sprawie wzorca przepływu informacji/danych prowadzone są ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces wymiany danych

14 INTEROPERACYJNOŚĆ systemów informatycznych
zdolność do efektywnej współpracy różnorodnych systemów informatycznych.

15 INTEROPERACYJNOŚĆ systemów informatycznych
Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych – rozumie się przez to możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. Art. 3 ust. 3 ustawy IIP z dnia

16 INTEROPERACYJNOŚĆ systemów informatycznych
w początkowej fazie prac nad integracją systemów informatycznych wydawało się, że wystarczy połączyć systemy w sieci, jednak okazało się, że to nie wystarczy

17 INTEROPERACYJNOŚĆ systemów informatycznych
później panowało przekonanie, że sam Internet spełni funkcję lingua franca, jednak okazało się, że to również zbyt mało

18 INTEROPERACYJNOŚĆ systemów informatycznych
Obecnie wiemy, że aby mówić o interoperacyjności musi istnieć możliwość stwierdzenia, że system nie tylko skomunikował się z innym systemem i otrzymał dane, ale przede wszystkim te dane ZROZUMIAŁ

19 INTEROPERACYJNOŚĆ systemów informatycznych
wzajemna komunikacja wymiana danych Zrozumienie danych i wspólne ich wykorzystywanie

20 STANDARYZACJA Jedną informację można zapisać w wieloraki sposób.
Ul. 11 Listopada 30/10 Ul. 11-go listopada 30 m.10 ul.11-go Listopada 30m10

21 STANDARYZACJA Standaryzacja zapewnia stabilizację działań poprzez zastosowanie jednolitych wzorców. Umożliwia: współpracę urządzeń i systemów informatycznych pochodzących od różnych producentów, obniżenie kosztów działań, przekształcenie działań w procesy, które można kontrolować, mierzyć i doskonalić

22 STANDARYZACJA Rozpoczęcie prac na standaryzacją wymaga przeprowadzenia gruntownych analiz dotyczących: danych, usług, procesów, potrzeb,

23 STANDARYZACJA Etapy standaryzacji:
klasyfikacja – grupowanie produktów wg podobieństwa cech charakterystycznych (procesu, usługi, danych, itp.) unifikacja – ujednolicanie cech produktów w celu umożliwienia ich zamienności typizacja – ujednolicenie architektury danego produktu w celu upraszczania jego produkcji oraz ułatwiania eksploatacji

24 Standaryzacja jest warunkiem wdrożenia interoperacyjności

25 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Celem standaryzacji danych przestrzennych jest usystematyzowanie gromadzenia, przetwarzania i wymiany tych danych, określenie sposobu ich opisu oraz wskazanie sposobów powiązania pomiędzy różnymi systemami.

26 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Kluczowym elementem procesu standaryzacji jest zbudowanie porządku prawnego który: uporządkuje funkcjonujące pojęcia/definicje określi zasady funkcjonowania struktur, stworzy formaty wymiany danych opartych na ogólnie przyjętych i stosowanych formatach, zdefiniuje kluczowe słowniki eliminujące występowanie redundancji i weryfikujące dane na etapie ich wprowadzania.

27 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Procedury zapewniające satysfakcjonującą jakość danych Uzupełnianie Optymalizacja Analiza Weryfikacja Standaryzacja Poprawa jakości DANE

28 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Brak standardów danych powoduje powstawanie poważnych barier utrudniających skuteczne użytkowanie posiadanych zasobów bazodanowych SYTUACJA OBECNA

29 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Ograniczenia w stosowaniu powszechnych standardów wymiany danych na dzień dzisiejszy: Format GML Układ 2000

30 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Standaryzacja jest procesem niezwykle czasochłonnym i skomplikowanym

31 STANDARYZACJA danych przestrzennych
Za realizację procesu standaryzacji danych przestrzennych, zgodnie z modelem hierarchicznym, odpowiedzialne są organy centralne – GUGiK

32 INTEROPERACYJNOŚĆ STANDARYZACJA
dziękuję za uwagę Roman Rohaczyński


Pobierz ppt "INTEROPERACYJNOŚĆ STANDARYZACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google