Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczanie ścieków - projekt Wprowadzenie Prowadzący: dr inż. Sławomir Szerzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczanie ścieków - projekt Wprowadzenie Prowadzący: dr inż. Sławomir Szerzyna."— Zapis prezentacji:

1 Oczyszczanie ścieków - projekt Wprowadzenie Prowadzący: dr inż. Sławomir Szerzyna

2 Dane kontaktowe dr inż. Sławomir Szerzyna bud. D-2/p. 20 mail: slawomir.szerzyna@pwr.wroc.pl tel. 71-320-36-39

3 Plan prezentacji 1.Zasady obowiązujące na kursie. 2.Harmonogram realizacji projektu. 3.Rozdanie tematów projektu. 4.Ścieki - co to? 5.Skład ścieków. 6.Cel oczyszczania ścieków. 7.Ciąg ściekowy. 8.Ciąg osadowy.

4 Zasady obowiązujące na kursie  Projekt musi zostać zaliczony do końca semestru (przed sesją) – ostateczny termin zaliczenia projektu: 17.06.2015  Przy ostatecznym oddaniu projektu wymagany oryginalny temat i podpisane oświadczenie!!!  Częścią składową zaliczenia jest obrona projektu – odpowiedź na kilka pytań  Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach (w tym 1 nieusprawiedliwiona)  W przypadku nieobecności student materiał z danych zajęć powinien przyswoić we własnym zakresie i przyjść „porozmawiać” o danym zagadnieniu na konsultacjach

5 Zasady obowiązujące na kursie  Będzie jedno „międzyoddanie”:  po zakończeniu części obliczeniowej  Termin „międzyoddania” – 1 tydzień po omówieniu ostatniej części materiału wchodzącego w zakres międzyoddania  „Międzyoddanie” przesłane po terminie nie będzie sprawdzane i powoduje przyznanie zadania dodatkowego  „Międzyoddanie” ma wpływ na ocenę końcową i jest sprawdzane tylko raz  Przewidziane zdarzenia typu wyjazd (nawet kilkudniowy), wizyta u lekarza nie zwalniają od obowiązku terminowego oddania międzyoddania czy projektu  Przypadki losowe rozpatrywane będą indywidualnie

6 Zasady obowiązujące na kursie Trzy grzechy główne:  Nieterminowość  Rażąca głupota  Oszustwo (grzech śmiertelny)

7 Harmonogram realizacji projektu ZajęciaDataZakres zajęć 102.03.2015Omówienie danych do projektowania oraz układu technologicznego i konstrukcyjnego oczyszczalni ścieków komunalnych. 209.03.2015Omówienie i wykonanie obliczeń charakterystycznych przepływów i stężeń zanieczyszczeń w ściekach komunalnych oraz dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 316.03.2015Omówienie i wykonanie obliczeń obiektów części mechanicznej oczyszczalni ścieków. 423.03.2015Omówienie i wykonanie obliczeń obiektów części mechanicznej oczyszczalni ścieków. 530.03.2015Omówienie i wykonanie obliczeń obiektów części biologicznej oczyszczalni ścieków. 613.04.2015Omówienie i wykonanie obliczeń obiektów części biologicznej oczyszczalni ścieków. 720.04.2015Omówienie i wykonanie obliczeń urządzeń do przeróbki osadów ściekowych. 827.04.2015Omówienie zasad wykonywania rysunków. 904.05.2015Konsultacje 1011.05.2015Zajęcia zaliczeniowe.

8 Ścieki – co to?  Wody zużyte na cele bytowe i gospodarcze  Wody opadowe i roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne  Wody odciekowe ze składowisk odpadów  Wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych  I inne …

9 Ścieki cd.  Ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.  Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi.  Ścieki przemysłowe - ścieki odprowadzane z terenów, na których prowadzi się działalność handlową lub przemysłową albo składową, nie będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.

10 Skład ścieków  Zależny od ich pochodzenia  99,8 -99,9 % wody  0,1-0,2 % domieszek (1000-2000 g/m 3 )  50-60% suchej pozostałości to substancje organiczne  Bakterie i inne mikroorganizmy

11 Związki organiczne -ich ilość w ściekach wyrażana jest za pomocą wskaźników: ChZT oraz BZT 5 Związki azotu -Azot amonowy (N-NH 4 ) -Azot organiczny (N org ) -Azot azotanowy (N-NO 3 ) -Azot azotynowy (N-NO 2 ) Azot Kjeldahla Azot ogólny Skład ścieków

12 Związki fosforu -Fosfor fosforanowy (P-PO 4 ) -Fosfor organiczny(P org ) Zawiesiny -Zawiesiny mineralne -Zawiesiny organiczne Ciała rozpuszczone Inne Fosfor ogólny Zawiesiny ogólne

13 Skład ścieków

14 Skład ścieków- przykład Badania fizyko-chemiczne Oznaczenie:Wyniki : Badany parametr :Metoda badawczaJednostkaNiepewność % Kod próbki: 1018 Azot amonowyPN-ISO 7150-1:2002mg/lN.D.62,53 Azot azotanowyPN-82/Ā-04576.08mg/l N.D. 0,180 Azot azotynowyPN-EN 26777:1999mg/l N.D. 0,091 Azot og. Kjeld.PN-EN 25663:2001mg/l N.D. 85,7 Azot ogólnyPB-01/Fmg/l N.D. 86 BZT5PB-03/Fmg/l N.D. 640 CHZTPN-ISO 15705:2005mg/l N.D. 828 ChlorkiPN-ISO 9297:1994mg/l N.D. 141,1 ChromPB-06/Fmg/l N.D. 0,04 CynkPB-06/Fmg/l N.D. 9,4 Ekstrakt eterowyPB-02/Fmg/l N.D. 75 FosforanyPN-EN ISO 6878:2006mg/l N.D. 16,73 Fosfor ogólnyPN-EN ISO 6878:2006mg/l N.D. 20,70 KadmPB-06/Fmg/l N.D. 0,003 MiedźPB-06/Fmg/l N.D. 0,02 NikielPB-06/Fmg/l N.D. 0,2 OdczynPN-90/Ā 04540/01pH N.D. 7,58 OłówPB-06/Fmg/l N.D. ≤0,01 Przewodność wł.PN-EN 27888:1999µS/cm w N.D. 1991 RtęćPB-07/Fmg/l N.D. ≤0,0001 Siarczany wag.PN-ISO 9280:2002mg/l N.D. 227,5 Zasadowość ogól.PN-EN ISO 9961:2001/Ap1:2004mval/lN.D.9,8 Zawiesina ogól.PN-EN 872:2007mg/l N.D. 417

15 Cel oczyszczania ścieków Doprowadzenie ścieków do składu zbliżonego do wód naturalnych lub do takiego stanu, który nie będzie oddziaływał negatywnie na wody odbiornika

16 Cel oczyszczania – według prawa

17 Ścieki surowe i oczyszczone – porównanie Badania fizyko-chemiczne Oznaczenie:Wyniki : Badany parametr : Kod próbki: 1018 Azot amonowy62,53 Azot azotanowy0,180 Azot azotynowy0,091 Azot og. Kjeld.85,7 Azot ogólny86 BZT5640 CHZT828 Fosforany16,73 Fosfor ogólny20,70 Zawiesina ogól.417 ParametrWartość Azot ogólny10 BZT 5 15 ChZT125 Fosfor ogólny1 Zawiesina ogólna35

18 Porównanie składu ścieków- ścieki surowe i oczyszczone Badania fizyko-chemiczne Badany parametrŚcieki suroweŚcieki oczyszczone Azot amonowy62,53 2,19 Azot azotanowy0,180 5,47 Azot azotynowy0,091 0,035 Azot TKN85,7 4,0 Azot całkowity86 9,5 BZT5640 5 CHZT828 27,4 Fosforany16,73 0,993 Fosfor ogólny20,70 1,01 Zasadowość ogól.9,8 5,9 Zawiesina ogól.417 5

19 Ogólny przegląd elementów oczyszczalni Clarifier Osad wtórny Osad wstępny Osadnik wstępny Ścieki surowe. Dopływ ? DEZYNFEKCJA Reaktor biologiczny Ścieki oczyszczone Zrzut do odbiornika Odpady wstępne (skratki, piasek itp.) B C OSADY ŚCIEKOWE Przeróbka i zagospodarowanie osadów Osadnik wtórny OCZYSZCZANIE MECHANICZNE (Iº) Zwykle na składowisko OCZYSZCZANIE BILOGICZNE (II º i IIIº) (np: Kraty, sita, piaskownik, osadnik wstępny) A (np: Osad czynny, Złoże biologiczne, Staw ściekowy, Oczyszczalnia gruntowa)

20 Dlaczego taki układ oczyszczania?

21 Kraty

22 Piaskownik Służy do separacji zawiesin ziarnistych

23 Piaskownik

24 Urządzenia kompaktowe

25 Osadnik wstępny Osad wstępny Ścieki mech. ocz Ścieki surowe

26 Osadnik wstępny

27 Ścieki surowe a mechanicznie oczyszczone Badania fizyko-chemiczne Badany parametr Ścieki surowe Ścieki mechanicznie oczyszczone Azot ogólny75,067,0 BZT5460,0290,0 CHZT929,0554,0 Fosforany9,859,20 Fosfor ogólny12,3011,70 Zawiesina ogól. 480,0126,7 11% 37% 41% 5% 74%

28 Biologiczne oczyszczanie ścieków - idea Wykorzystujemy bakterie i inne mikroorganizmy występujące w wodzie czy ściekach, z tą różnicą że doprowadzamy do bardzo dużego wzrostu ich populacji przyspieszając proces oczyszczania

29 Biologiczne oczyszczanie ścieków - idea W reaktorze namnaża się biomasa, usidlane są zanieczyszczenia. Utrzymywana w reaktorze biomasa oraz usidlone zanieczyszczenia zwane są osadem czynnym W odpływie z reaktora nie ma zanieczyszczeń, obecne za to są kłaczki osadu czynnego W osadniku wtórnym, kłaczki osadu czynnego oddzielane są od ścieków- oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika

30 Biologiczne oczyszczanie ścieków - idea  Ścieki „przebywają” w oczyszczalni kilkanaście - kilkadziesiąt godzin.  Bakteriom trzeba zapewnić przynajmniej kilka dni na rozwój  Musimy więc odseparowane bakterie zawracać na początek układu

31 Biologiczne oczyszczanie ścieków Clarifier Osad wtórny Osad wstępny Osadnik wstępny Ścieki surowe. Dopływ ? DEZYNFEKCJA Reaktor biologiczny Ścieki oczyszczone Zrzut do odbiornika Odpady wstępne (skratki, piasek itp.) B C OSADY ŚCIEKOWE Przeróbka i zagospodarowanie osadów Osadnik wtórny OCZYSZCZANIE MECHANICZNE (Iº) Zwykle na składowisko ° OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE (IIº i IIIº) (np: Kraty, sita, piaskownik, osadnik wstępny) A (np: Osad czynny, Złoże biologiczne, Staw ściekowy, Oczyszczalnia gruntowa)

32 Biologiczne oczyszczanie ścieków Związki organiczne Utlenianie do CO 2 Asymilacja (wbudowywanie) w biomasę heterotrofów

33 Usuwanie związków organicznych Związki organiczne+ O 2 + NH 4 + = CO 2 + H 2 O + bakterie+ H + Związki organiczne+ NO 3 - + NH 4 + = CO 2 + H 2 O + N 2 + Bakterie+ OH - + H +

34 Biologiczne oczyszczanie ścieków Azot Nitryfikacja + denitryfikacja Asymilacja (wbudowywanie) w biomasę heterotrofów oraz autotrofów NIT:NH 4 + O 2 NO 3 DENIT:NO 3 + zw. org.N 2

35 Nitryfikacja i denitryfikacja NH 4 + + 1.5 O 2 = NO 2 - + 2 H + + H 2 O (Nitrosomonas) NO 2 - + 0.5 O 2 = NO 3 - (Nitrobacter) Denitryfikacja (p. heterotroficzny) Związki organiczne+ NO 3 - + NH 4 + = CO 2 + H 2 O + N 2 + Baktierie+ OH - + H + Uwaga! Aby denitryfikacja zachodziła, wymagany jest brak tlenu!! Nitryfikacja (p. autotroficzny)

36 Biologiczne oczyszczanie ścieków Fosfor Usuwanie w procesie wzmożonej biologicznej defosfatacji (p. heterotroficzny) Asymilacja (wbudowywanie) w biomasę heterotrofów i autotrofów Uwaga!! Wymagane przemienne warunki beztlenowe i tlenowe

37 Biologiczne oczyszczanie ścieków Wzmożona biologiczna defosfatacja – proces dwuetapowy:  W warunkach anaerobowych – uwalnianie fosforu oraz asymilacja LKT  W warunkach tlenowych – utlenianie zgromadzonych LKT, przyrost biomasy oraz powtórna asymilacja fosforanów Ponieważ ilość bakterii w komorze tlenowej rośnie – ilość asymilowanych fosforanów jest większa niż tych uwolnionych w komorze – notujemy więc ostatecznie ich ubytek ze ścieków

38 Podsumowanie Aby oczyścić ścieki musimy więc zapewnić warunki:  tlenowe  anoksyczne  anaerobowe Zapewniamy to budując oczyszczalnię wyposażoną przynajmniej w trzy komory/strefy.

39 Układ oczyszczania ścieków projektowany na zajęciach KB (AN) KN (OX) KD (AX)

40 Komora beztlenowa  Uwalnianie fosforanów  Asymilacja LKT (frakcja ChZT)  Hydroliza związków organicznych  Tutaj trafia recyrkulacja osadu czynnego z osadnika wtórnego

41 Układ oczyszczania ścieków projektowany na zajęciach KB (AN) KN (OX) KD (AX)

42 Komora anoksyczna  Denitryfikacja (redukcja azotanów, przyrost bakterii hetrotroficznych, usuwanie związków organicznych)  Tutaj trafia recyrkulacja azotanów z komory tlenowej

43 Układ oczyszczania ścieków projektowany na zajęciach KB (AN) KN (OX) KD (AX)

44 Komora tlenowa  Nitryfikacja  Przyrost bakterii autotroficznych i heterotroficznych  Usuwanie związków organicznych  Asymilacja fosforanów

45 Stacja dmuchaw


Pobierz ppt "Oczyszczanie ścieków - projekt Wprowadzenie Prowadzący: dr inż. Sławomir Szerzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google