Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Wsparcie dla powstawania sieci aniołów biznesu i funduszy VC przez PARP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 28 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Wsparcie dla powstawania sieci aniołów biznesu i funduszy VC przez PARP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 28 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 2008 Wsparcie dla powstawania sieci aniołów biznesu i funduszy VC przez PARP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 28 listopada 2008

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Kapitał dla innowacji Cel: W ramach priorytetu realizowane będą instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych, jak i sieci inwestorów (np. sieci aniołów biznesu). Wspierane będą działania na rzecz zaktywizowania rynku indywidualnych inwestorów kapitałowych, np. inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Instytucją Wdrażającą dla działań 3.1 i 3.3 POIG.

3 Warszawa, 28 listopada 2008 Priorytet 3: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1:Innicjowanie działalności innowacyjnej

4 Warszawa, 28 listopada 2008 Cel działania 3.1 Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, parki naukowo-technologiczne. Ostateczni beneficjenci – pomysłodawcy oraz nowopowstali przedsiębiorcy. Dla kogo

5 Warszawa, 28 listopada 2008 Opis dzia ł ania Preinkubacja Wsparcie kapitałowe  identyfikacja innowacyjnych rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez: - przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania - analizę rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności  prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku preinkubacji, przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce

6 Warszawa, 28 listopada 2008 Kto może ubiegać się o dofinansowanie Podmioty działające na rzecz innowacyjności, które spełniają łącznie następujące warunki (§ 7 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013) 1)posiadają osobowość prawną oraz mają siedzibę na terenie Polski 2) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia 3) posiadają niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych oraz transferu technologii

7 Warszawa, 28 listopada 2008 3) zapewniają świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców 4) zobowiążą się do: nieodpłatnego przekazania spółce powstałej w wyniku preinkubacji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w związku z prowadzeniem tych działań wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem; przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki, na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o dofinansowanie

8 Warszawa, 28 listopada 2008 Budżet Wielkość dofinansowania (do 100% wartości wydatków kwalifikowanych) Preinkubacja – Wejście kapitałowe brak minimalnej – maksymalnie 200 000 euro i maksymalnej wartości ROK SUMA [EUR] 200820092010201120122013 33 000 000 22 000 000 00110 000 000

9 Warszawa, 28 listopada 2008 Statystyka – nabór 2008  złożono 15 wniosków;  2 oceniono negatywnie pod względem formalnym;  najwyższa kwota wnioskowana – ok. 21,5 mln zł;  najniższa kwota wnioskowana – 0,5 mln zł;  najdłuższy czas trwania projektu – 6 lat  najkrótszy czas trwania projektu - 1 rok Kraków (2) Poznań Gdańsk Bełchatów Katowice Bielsko-Biała Wałbrzych Gliwice Warszawa (3) Olsztyn Nowy Sącz rys. 1 Miejsce pochodzenia Wnioskodawcy

10 Warszawa, 28 listopada 2008 Priorytet 3: Kapitał dla innowacji Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

11 Warszawa, 28 listopada 2008 Cel działania 3.3 1. Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy pomiędzy inwestorami prywatnymi i przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. 2. Wsparcie sieci inwestorów i zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez takie sieci. 3. Tworzenie platform kojarzących inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania oraz wymianę doświadczeń inwestorów. Zakłada się, że wzrośnie liczba inwestycji dokonywanych przez inwestorów (głównie aniołów biznesu) w innowacyjne projekty.

12 Warszawa, 28 listopada 2008 Kto może ubiegać się o dofinansowanie Spełnia kryteria zawarte w § 9 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. WNIOSKODAWCA 3.3 Instytucja Otoczenia Biznesu (w tym istniejące i nowotworzone sieci inwestorów prywatnych) Mikro, mały lub średni przedsiębiorca

13 Warszawa, 28 listopada 2008 Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) posiada osobowość prawną, ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję, posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w: dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym oraz świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

14 Warszawa, 28 listopada 2008 Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem, zobowiąże się do: nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, które nie są skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców, wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.

15 Warszawa, 28 listopada 2008 Typ projektów - Instytucja Otoczenia Biznesu kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców (przygotowanie do poszukiwania inwestorów; pomoc we właściwej prezentacji swojej oferty; szkolenia); działania informacyjne i promocyjne - zwiększanie świadomości na temat usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu); nawiązanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu) z inkubatorami przedsiębiorczości, czy funduszami kapitału podwyższonego ryzyka;

16 Warszawa, 28 listopada 2008 Typ projektów - Instytucja Otoczenia Biznesu powstawanie nowych i rozwój istniejących sieci inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu); tworzenie platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji (w tym konferencje, seminaria, warsztaty); tworzenie platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami; szkolenia, seminaria dla prywatnych inwestorów w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców.

17 Warszawa, 28 listopada 2008 Budżet EFRR: 42,5 mln EUR (85%) Budżet państwa:7,5 mln EUR (15%) RAZEM Działanie 3.3:50,0 mln EUR IOB: Poziom dofinansowania IOB – 100% MŚP: Poziom dofinansowania MŚP – 50% ROK SUMA [EUR] 200820092010201120122013 15 000 000 10 000 000 0050 000 000

18 Warszawa, 28 listopada 2008 Statystyka - nabór 2008 Złożono 75 wniosków (kwota dofinansowania 99.691.918,20 PLN): MŚP – 52 IOB – 23 12 zostało odrzuconych na ocenie formalnej: MŚP- 6 IOB - 6 63 wnioski przeszły do oceny merytorycznej: MŚP - 46 IOB - 17

19 Warszawa, 28 listopada 2008 złożono 23 wnioski Łączna kwota dofinansowania 83.092.114,40 PLN Największy projekt: ok. 20.700.000 PLN Najmniejszy projekt: ok. 600.000 PLN Średni czas trwania projektów: ok. 3 lata Zasięg: - ogólnokrajowy – 17 wniosków - ponadregionalny – 6 wniosków Statystyka IOB – nabór 2008 Warszawa( 5) Opole (1) Kraków (6) Bielsko- Biała (3) Nowy- Sącz (1) Szczecin (1) Katowice (1) Wałbrzych (1) Poznań ( 1) Łódź ( 1) Ciechanów ( 1) Bydgoszcz ( 1) rys. 2 Miejsce pochodzenia Wnioskodawcy

20 Warszawa, 28 listopada 2008 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 realizacja33@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2008 Wsparcie dla powstawania sieci aniołów biznesu i funduszy VC przez PARP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 28 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google