Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dni Poradnictwa Paryż wrzesień 2012 r. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dni Poradnictwa Paryż wrzesień 2012 r. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr."— Zapis prezentacji:

1 Dni Poradnictwa Paryż wrzesień 2012 r. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009 w zakresie zasiłków

2 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 2 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego objęte są m. in.: świadczenia z tytułu choroby, świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy choroby zawodowej.

3 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 3 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Polskie świadczenia w razie choroby i macierzyństwa podlegające koordynacji wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

4 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 4 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Instytucje polskie Zakład Ubezpieczeń Społecznych – świadczenia pieniężne z tytułu choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, Narodowy Fundusz Zdrowia – świadczenia lecznicze (rzeczowe) z tytułu choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

5 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 5 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Zasada równego traktowania Osoby, do których stosują się przepisy rozporządzeń korzystają z tych samych świadczeń i podlegają tym samym obowiązkom na mocy ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego, co jego obywatele.

6 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 6 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Zasada sumowania okresów Właściwa instytucja państwa członkowskiego, której ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń od posiadania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania, bierze pod uwagę w niezbędnym zakresie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego państwa członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na podstawie stosowanego przez nią ustawodawstwa.

7 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 7 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Zasada sumowania okresów W razie zmiany ustawodawstwa, np. z francuskiego na polskie, jeżeli okres ubezpieczenia wymagany do nabycia prawa do zasiłku chorobowego jest niewystarczający, ZUS wystąpi (na formularzu E 104) do francuskiej instytucji właściwej, z wnioskiem o poświadczenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek uprawniających do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby. Osoba ubezpieczona nie otrzymuje formularza E 104.

8 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 8 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Zasada zachowania praw nabytych Świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa przysługują osobom ubezpieczonym w jednym państwie członkowskim (np. we Francji) także wtedy, gdy mieszkają lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe (np. gdy przebywają w Polsce).

9 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 9 Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Niezdolność do pracy w innym państwie członkowskim Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa członkowskiego ubezpieczony musi przedstawić zaświadczenie, aby mieć prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, zwraca się on do lekarza w państwie członkowskim miejsca zamieszkania lub pobytu, aby poświadczył jego niezdolność do pracy i okres jej trwania, wystawiając zaświadczenie lekarskie.

10 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 10 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Niezdolność do pracy w innym państwie członkowskim Zaświadczenie o niezdolności ubezpieczonego do pracy, które zostało sporządzone w innym państwie członkowskim ma taką samą wartość prawną jak zaświadczenie sporządzone we właściwym państwie członkowskim.

11 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 11 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Zaświadczenia lekarskie uzyskane w państwie miejsca zamieszkania lub pobytu powinny być przez ubezpieczonego składane bezpośrednio instytucji właściwej, bez pośrednictwa instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu, w terminie określonym przepisami stosowanymi we właściwym państwie członkowskim.

12 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 12 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Ubezpieczony francuski, niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie pobytu w Polsce powinien otrzymać zaświadczenie o niezdolności do pracy ZUS ZLA wystawione przez lekarza leczącego w Polsce. Ubezpieczony powinien przesłać to zaświadczenie bezpośrednio do francuskiej instytucji właściwej. Nie jest wymagane pośrednictwo instytucji miejsca zamieszkania / pobytu, tj. ZUS.

13 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 13 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Jeżeli zaświadczenie lekarskie zostanie złożone w ZUS, to ZUS może wyjątkowo przesłać je do francuskiej instytucji właściwej Caisse Primaire d‘Assurance Maladie (CPAM); należy podać nr ubezpieczenia i adres do korespondencji, nazwę i siedzibę pracodawcy we Francji.

14 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 14 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich W przypadku, gdy ubezpieczony francuski, niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie pobytu w Polsce nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, bądź otrzyma zaświadczenie na zwykłym blankiecie, ubezpieczony występuje w tej sprawie do ZUS, który spowoduje wystawienie przez lekarza w Polsce zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.

15 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 15 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby w czasie pobytu w Polsce trwa dłużej niż okres zasiłkowy w Polsce (182 dni), lekarz leczący nie wystawia ZUS ZLA, ubezpieczony powinien wystąpić o wystawienie zaświadczenia do ZUS, zostanie wystawiony formularz E116.

16 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 16 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Osoba ubezpieczona w Polsce, która stanie się niezdolna do pracy w czasie pobytu we Francji, powinna przekazać zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza leczącego we Francji bezpośrednio do polskiej instytucji właściwej (ZUS lub pracodawca).

17 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 17 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Zgodnie z polskim ustawodawstwem dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza zawierające : nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis, początkową i końcową datę tej niezdolności.

18 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 18 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009

19 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 19 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Przekazywanie zaświadczeń lekarskich Jeżeli lekarz we Francji odmówi wystawienia zaświadczenia lekarskiego, osoba ubezpieczona powinna zwrócić się do jednostki (CPAM) w miejscu swojego pobytu / zamieszkania o dokonanie lekarskiej oceny stanu zdrowia i sporządzenia (nieodpłatnie) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy oraz okres jej trwania (E 116).

20 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 20 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Stosowany język Zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich UE / EFTA w językach urzędowych tych państw. Tłumaczenia w razie potrzeby dokonuje we własnym zakresie płatnik zasiłku.

21 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 21 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Stosowany język Taka sama zasada dotyczy dokumentów wystawionych w języku polskim. Instytucja jednego państwa członkowskiego nie może odrzucić dokumentu wystawionego w języku urzędowym innego państwa członkowskiego. Instytucja właściwa zobowiązana do wypłaty świadczeń nie może żądać, by dokumenty zostały przetłumaczone.

22 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 22 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Kontrole lekarskie ubezpieczonego przebywającego w innym państwie Instytucja właściwa może poddać ubezpieczonego, niezdolnego do pracy w czasie pobytu w innym państwie członkowskim badaniom kontrolnym. Na wniosek instytucji właściwej jednego państwa członkowskiego (np. francuskiej), instytucja miejsca zamieszkania (np. ZUS) poddaje zainteresowanego badaniom lekarskim zgodnie z ustawodawstwem, które ta druga instytucja stosuje.

23 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 23 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i 987/2009 Kontrole lekarskie ubezpieczonego przebywającego w innym państwie Pracodawca (np. francuski) może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli lekarskiej pracownika do instytucji miejsca zamieszkania (np. ZUS) wyłącznie za pośrednictwem (francuskiej) instytucji właściwej (CPAM). Świadczeniobiorca może zostać poproszony o powrót do państwa członkowskiego, w którym podlega ubezpieczeniom tylko wtedy, gdy jest on w stanie odbyć taką podróż bez uszczerbku na zdrowiu, a koszty podróży i zakwaterowania ponosi instytucja właściwa.

24 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 24 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Dane kontaktowe Francuska instytucja łącznikowa Centre des Liaisons Européennes et Intetrnationales de Sécurité Sociale - CLEISS 11, rue de la Tour des Dames 75436 PARIS tel. 33145263341 fax 33140950650 e-mail: webmestre@cleiss.fr Strona internetowa: www.cleiss.fr Francuskie instytucje właściwe Caisse Primaire d‘Assurance Maladie - CPAM

25 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 25 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Dane kontaktowe Polska instytucja łącznikowa Centrala ZUS Departament Zasiłków ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa tel.: 00 48 22 667 19 05 fax.: 00 48 22 667 19 25 e-mail: dsk@zus.pldsk@zus.pl Strona internetowa: www.zus.pl Polskie instytucje właściwe wszystkie oddziały ZUS (adresy i telefony na www.zus.pl)

26 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. 26 Dni Poradnictwa Paryż 29-30.09.2012 r. Dane kontaktowe

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dni Poradnictwa Paryż wrzesień 2012 r. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google