Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA W OCHRONIE ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA W OCHRONIE ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA W OCHRONIE ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2 LECZNICTWO SZPITALNE

3 Liczba łóżek szpitalnych w oddziałach całodobowych w woj. łódzkim
Działalność szpitali Liczba łóżek szpitalnych w oddziałach całodobowych w woj. łódzkim Wyszczególnienie Liczba łóżek rzeczywistych stan w dniu: struktura łóżek wg organu założycielskiego w % Ogółem województwo 14 764 14 738 100,0% Szpitale wojewódzkie 6 570 6 533 44,5% 44,3% Szpitale powiatowe 3 161 3 019 21,4% 20,5% Kliniki i instytuty 2 472 2 467 16,7% Szpitale resortowe 203 1,4% Niepubliczne (przedsiębiorstwa) 2 358 2 516 16,0% 17,1% Zauważamy nieznaczny, ale systematyczny spadek liczby łóżek szpitalnych. Ogółem w województwie zmniejszyła się liczba łóżek w szpitalach SPZOZ powiatowych, przybywa natomiast łóżek w szpitalach przedsiębiorstw (NZOZ), co niewątpliwie wiąże się z dokonującymi się przekształceniami własnościowymi SPZOZ).

4 Działalność szpitali Struktura łóżek szpitalnych wg specjalności medycznych w oddziałach całodobowych wg stanu na r.

5 Działalność szpitali Łóżka całodobowe w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności wg województw w 2011 r. (bez szpitali psychiatrycznych) dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Województwo Liczba łóżek 10 tys. ludności wskaźnik miejsce w raju POLSKA 48 - Dolnośląskie 50 4 Kujawsko-Pomorskie 45 10 Lubelskie 54 2 Lubuskie 12 Łódzkie 53 3 Małopolskie 44 13-14 Mazowieckie 46 9 Opolskie 15 Podkarpackie 8 Podlaskie 47 7 Pomorskie 39 16 Śląskie 56 1 Świętokrzyskie 5 Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie 11 Zachodniopomorskie 49 6

6 SYTUACJA FINANSOWA samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w latach 2011 – 2012*

7 ogółem województwo łódzkie
Zobowiązania ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych według organów założycielskich Zobowiązania ogółem w mln zł. stan na: Dynamika / ogółem województwo łódzkie 1001,0 891,8 89,1% w tym samorząd wojewódzki 465,1 361,7 77,8% samorząd powiatowy 184,8 179,9 97,3% samorząd gminny 5,7 5,5 96,6% Ministerstwo Zdrowia 261,9 278,8 106,4% Uniwersytet Medyczny 83,4 65,9 79,0% Zobowiązania ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w okresie od 31 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2012r. zmalały o 10,9%. W tym czasie w zakładach należących do samorządu wojewódzkiego zobowiązania te spadły o 22,2%, w zakładach samorządu powiatowego zmniejszyły się o 2,7% , w zakładach, których organem założycielskim jest samorząd gminny zadłużenie to zmalało o 3,4% a w zakładach należących do Uniwersytetu Medycznego redukcja zobowiązań ogółem wyniosła 21,0% . Wzrost zobowiązań nastąpił jedynie w zakładach należących do Ministerstwa Zdrowia i wyniósł 6,4%.

8 Struktura zobowiązań ogółem
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w podziale na organy założycielskie stan na 31 grudnia 2012r.

9 Zobowiązania wymagalne ogółem województwo łódzkie
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych według organów założycielskich Zobowiązania wymagalne w mln zł. stan na: Dynamika / ogółem województwo łódzkie 323,0 314,7 97,4% w tym samorząd wojewódzki 63,2 68,2 108,0% samorząd powiatowy 40,0 42,9 107,1% samorząd gminny 0,4 0,3 65,6% Ministerstwo Zdrowia 191,6 183,9 96,0% Uniwersytet Medyczny 27,8 19,5 70,0% Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w okresie od 31 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2012r. zmalały o 2,6%. W tym czasie w zakładach należących do samorządu gminnego spadek ten wyniósł 34,4%, w zakładach Uniwersytetu Medycznego nastąpiło zmniejszenie o 30% a w zakładach, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Zdrowia redukcja zobowiązań wymagalnych wyniosła 4 %. Wzrost zobowiązań wymagalnych zanotowano w zakładach należących do samorządu wojewódzkiego (8%) i powiatowego (7,1%).

10 Struktura zobowiązań wymagalnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w podziale organy założycielskie stan na 31 grudnia 2012r.

11 Procentowy udział zobowiązań wymagalnych
w zobowiązaniach ogółem w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i instytutach naukowo-badawczych stan na 31 grudnia 2012r.

12 ogółem województwo łódzkie
Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych w podziale na tytuł zobowiązań według organów założycielskich stan na 31 grudnia 2012r. zobowiązania wymagalne w mln zł. z tego publiczno- -prawne cywilno-prawne wobec pracowników ogółem województwo łódzkie 314,7 137,0 171,2 6,5 w tym Samorząd wojewódzki 68,2 1,0 61,6 5,7 Samorząd powiatowy 42,9 7,5 34,8 0,7 Samorząd gminny 0,3 0,0 0,1 0,2 Ministerstwo Zdrowia 183,9 128,6 55,3 Uniwersytet Medyczny 19,5

13 Struktura zobowiązań wymagalnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych stan na 31 grudnia 2012r.

14 ogółem województwo łódzkie
Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów naukowo-badawczych według organów założycielskich a liczba zatrudnionych pracowników stan na 31 grudnia 2012r. Liczba zatrudnionych pracowników */ zobowiązania wymagalne w mln zł. Zobowiązania wymagalne na 1 pracownika w zł. ogółem województwo łódzkie 26 279 314,7 11 976,0 w tym Samorząd wojewódzki 11 942 68,2 5 712,6 Samorząd powiatowy 6 082 42,9 7 050,8 Samorząd gminny 1 049 0,3 272,7 Ministerstwo Zdrowia 2 601 183,9 70 691,7 Uniwersytet Medyczny 4 605 19,5 4 225,8 */ opracowane na podstawie informacji przekazywanych przez kierowników podmiotów leczniczych wg wzoru Ministerstwa Zdrowia

15 podmioty będące w najtrudniejszej sytuacji finansowej
Zobowiązania ogółem podmioty będące w najtrudniejszej sytuacji finansowej - wg stanu na 31 grudnia 2012r. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (Ministerstwo Zdrowia) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi (samorząd wojewódzki) Woj. Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu (samorząd wojewódzki) Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów (Uniwersytet Medyczny) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku (powiat łaski) Suma zobowiązań wymagalnych powyższej grupy zakładów - na dzień 31 grudnia 2012r. - stanowiła ponad 82% zobowiązań wymagalnych wszystkich spzoz-ów województwa łódzkiego.

16 / spadku wymagalnych stan na 31-12-2012r. do stanu na 31-12-2011r.
Struktura zobowiązań wymagalnych podmiotów będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej w mln zł. stan na 31 grudnia 2012r. zobowiązania wymagalne na dzień r. w mln zł. z tego przyrost / spadek zobowiązań wymagalnych w mln zł. od stanu na r. % wzrostu / spadku wymagalnych stan na r. do stanu na r. publiczno- -prawne cywilno-prawne wobec pracowników 1 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 183,9 128,6 55,3 -7,6 -4,0% 2 Woj. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 23,1 8,7 60,4% 3 Woj. Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu 19,6 0,2 19,4 -16,9 -46,3% 4 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM w Łodzi -7,0 -26,5% 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku 14,1 6,3 7,8 5,6 65,5%


Pobierz ppt "SYTUACJA W OCHRONIE ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google