Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków – listopad – 2000r.

2 Główne kierunki dalszych działań organów województwa małopolskiego
Prywatyzacja Restrukturyzacja Profesjonalizacja zarządzania Wzrost nakładów

3 Generalne cele prywatyzacji
Wzrost makroefektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia, Wzrost efektywności poszczególnych jednostek organizacyjnych regionalnego systemu ochrony zdrowia, Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w regionalnym systemie ochrony zdrowia.

4 Uwarunkowania wzrostu efektywności, dostępności i jakości
Małopolski Program Ochrony Zdrowia w latach 2001 – 2005 Program komercjalizacji i prywatyzacji wojewódzkich spzoz Kontrakty menedżerskie Składka, środki budżetowe, współpłacenie, kapitał inwestycyjny, zobowiązania długoterminowe Restrukturyzacja Prywatyzacja Profesjonalizacja zarządzania Wzrost nakładów

5 to proces polegający na przeniesieniu
Prywatyzacja to proces polegający na przeniesieniu uprawnień właścicielskich ( prawa własności ) do określonych zasobów z podmiotu publicznego na osoby prywatne z jednoczesną likwidacją jednostki organizacyjnej, która te zasoby dotychczas wykorzystywała.

6 Cele prywatyzacji 1.   Zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów 2.   Uzyskanie dostępu do nowych zasobów: v  Kapitału v  Technologii v  Know-how 3.   Zwiększenie innowacyjności ( w skali makro i mikro ) 4.   Ucieczka od słabości publicznego nadzoru właścicielskiego 5.  Ograniczenie szarej strefy ( wykorzystywania publicznych zasobów do udzielania prywatnych świadczeń zdrowotnych ) 6.   Rozwijanie ładu gospodarczego opartego na prawach rynku 7.  Obniżanie społecznych kosztów transformacji i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

7 Komercjalizacja Nadaje formę organizacyjno-prawną lepiej przystającą do gospodarki rynkowej Umożliwia prywatyzację pośrednią Ułatwia profesjonalizację zarządzania Eliminuje nadzór społeczny i zastępuje go właścicielskim Umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji bez udziału organów władzy publicznej Ułatwia konsolidację szpitali a przez to koncentrację zasobów oraz obniżenie kosztów zarządu i zaopatrzenia

8 Zakres prywatyzacji Prywatyzacja zarządzania usług majątku Kontrakt
menedżerski podstawowych pomocniczych ruchomego nieruchomego

9 Prywatyzacja świadczeń
Gdy świadczenia medyczne wykonuje podmiot niepubliczny powstały w wyniku likwidacji ( całkowitej lub częściowej ) podmiotu publicznego, w oparciu o własny kontrakt z kasą chorych, wykorzystując wynajętą lub wydzierżawioną bazę materialną, Gdy świadczenia medyczne wykonuje podmiot niepubliczny działający na podstawie zamówienia udzielonego przez podmiot publiczny na zasadach określonych w art.. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wykorzystując wynajętą lub wydzierżawioną bazę materialną, przy czym kontrakt z kasą chorych ma podmiot publiczny.

10 Jednostka samorządu terytorialnego
może założyć spółkę prawa handlowego, która utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2000 r, sygn. II S.A. 1492/00

11 Wariant I 1. Likwidacja X jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w trybie art. 43 ust 1 ustawy o zoz, z uwzględnieniem art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 6 tej ustawy, 2. Założenie przez pracowników spzoz X (bezwzględną większość ew. większość ) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3. Utworzenie przez X spółka z o.o. niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego rejestracja, 4. Przejęcie zadań likwidowanego jako spzoz X przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez X sp. z o.o., Przejęcie pracowników likwidowanego spzoz X przez X sp. z o.o., Nabycie majątku ( ruchomego i/lub nieruchomego ) pozostałego po likwidacji X jako spzoz przez X sp. z o.o. na zasadach preferencyjnych ( ogólnych ).

12 Uchwały organów województwa Wariant I
Uchwała SWM w sprawie likwidacji X jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Uchwała ZWM w sprawie powołania likwidatora spzoz X, Uchwała SWM w sprawie zbycia majątku pozostałego po likwidacji X jako spzoz, Uchwała ZWM w sprawie wyceny majątku pozostałego po likwidacji X jako spzoz.

13 Wariant II Likwidacja X jako spzoz w trybie art.43 ust 1 ustawy o zoz, z uwzględnieniem art.. 53a ust 2 oraz art.. 60 ust 6 tej ustawy, Założenie przez Województwo Małopolskie spółki z o.o. ( lub akcyjnej ) pod nazwą X lub Y, Utworzenie przez X spółka z o.o. niepublicznego zoz, Przejęcie zadań likwidowanego jako spzoz X przez niepubliczny zoz utworzony przez X spółka z o.o., Przejęcie pracowników likwidowanego spzoz X przez X spółka z o.o.,

14 Wariant II c.d. 6. Wniesienie majątku ( ruchomego i nieruchomego ) pozostałego po likwidacji X jako spzoz aportem do X spółka z o.o. 7. Zbycie udziałów w X sp. z o.o. przez Województwo Małopolskie ( pracownikom i innym inwestorom ).

15 Uchwały organów województwa Wariant II
Uchwała SWM w sprawie likwidacji X jako spzoz, Uchwała ZWM w sprawie powołania likwidatora spzoz X, Uchwała SWM w sprawie utworzenia przez Województwo Małopolskie X spółka z o.o. oraz zasad zbywania udziałów tej spółki, Uchwała SWM w sprawie wniesienia aportu do X spółka z o.o. Uchwała ZWM w sprawie wyceny przedsiębiorstwa X spółki z o.o.

16 Wariant III 1. Likwidacja X oraz Y jako samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w trybie art. 43 ust 1 ustawy o zoz, z uwzględnieniem art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 6 tej ustawy, 2. Założenie przez Województwo Małopolskie oraz inną jednostkę samorządu terytorialnego Z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3. Utworzenie przez Z spółka z o.o. niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej ( lub niepublicznych zakładów ) i jego rejestracja, 4. Przejęcie zadań likwidowanych jako spzoz X oraz Y przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Z sp. z o.o., 5. Przejęcie pracowników likwidowanych jako spzoz X oraz Y przez Z sp. z o.o.,

17 Wariant III c.d. Wniesienie majątku ( ruchomego i nieruchomego ) pozostałego po likwidacji X oraz Y jako spzoz aportem do Z spółka z o.o. Zbycie udziałów w Z sp. z o.o. pracownikom ( na zasadach preferencyjnych ) oraz innym inwestorom.

18 Uchwały organów województwa Wariant III
Uchwała SWM w sprawie likwidacji X jako spzoz, Uchwała ZWM w sprawie powołania likwidatora spzoz X, Uchwała SWM w sprawie utworzenia przez Województwo Małopolskie Z spółka z o.o. oraz zasad zbywania udziałów tej spółki, Uchwała SWM w sprawie wniesienia aportu do Z spółka z o.o.

19 Zasady zbywania udziałów/akcji
1.  Udziały mogą być zbyte pracownikom spółki oraz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym. 2. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik obowiązany jest powiadomić spółkę i uzyskać jej zezwolenie, z wyłączeniem zbycia udziałów na rzecz pracowników. 3.   Pracownikom przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia 15% udziałów w spółce na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od daty jego powstania.

20 Zasady zbywania udziałów/akcji c.d.
4. Pracownicy mają także prawo do nabycia 60% udziałów w Spółce na zasadach preferencyjnych w ciągu 6 miesięcy od daty ich udostępnienia, przy czym: - członkowie Zarządu mają prawo do nabycia 10% udziałów przeznaczonych do odpłatnego zbycia dla ogółu pracowników, - wyższy personel medyczny ma prawo do nabycia 40% udziałów przeznaczonych do odpłatnego zbycia dla ogółu pracowników, - pozostałym pracownikom przysługuje prawo do nabycia 50% udziałów przeznaczonych do odpłatnego zbycia dla ogółu pracowników,

21 Zasady zbywania udziałów/akcji c.d.
5. Pracownicy nabywają udziały za cenę stanowiącą 50% wartości udziału ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki jako iloraz wartości aktywów ogółem i liczby udziałów ogółem, 5a. Pracownicy nabywają udziały za cenę stanowiącą 50% wartości udziału ustalonej w wyniku wyceny wartości przedsiębiorstwa spółki, 6. Pozostali nabywcy nabywają udziały za cenę ustaloną w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, jednak nie mniejszą niż 75% wartości udziału ustalonej zgodnie z zasadą określoną w ust. 5,

22 Zasady zbywania udziałów/akcji c.d.
  7. Sprzedaż udziałów ustala się w sposób następujący: - przez jednorazową zapłatę ceny sprzedaży gotówką z uwzględnieniem dyskonta w wysokości 5%, - przez sprzedaż ratalną, przy czym minimum 25% ceny zostanie zapłacone gotówką w dniu zakupu, zaś pozostała część odpowiadająca wartości przyszłej kwoty pozostałej do zapłaty, obliczonej przy założeniu rocznej stopy procentowej wynoszącej 7%, zostanie rozłożona na 12 kwartalnych kwot płatności, płatnych do 10 dnia po zakończeniu kwartału.

23 Model prywatyzacji A Jednostka samorządu terytorialnego
Województwo Małopolskie Pracownicy KCR/CMP Sp. z o.o./S.A. Krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne Niepubliczny zoz

24 Model prywatyzacji B Jednostka samorządu terytorialnego
Krajowa lub zagraniczna osoba prawna Województwo Małopolskie Pracownicy Krakowskie Szpitale S.A. Niepubliczny zoz Niepubliczny zoz Niepubliczny zoz

25 Wykaz szpitali kwalifikujących się do komercjalizacji i/lub prywatyzacji
Krakowskie Centrum Rehabilitacji Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji Akademickie Centrum Rehabilitacji Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Radziszowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Ośrodek profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci w N.T. Szpital Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy w Rabce Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla

26 Małopolskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji S.A.
Krakowskie Centrum Rehabilitacji Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji Akademickie Centrum Rehabilitacji Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Radziszowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Ośrodek profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci w N.T.

27 Krakowski Szpital Śródmiejski S.A.
Szpital Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla

28 Krakowskie Szpitale S.A.
WSS im. L. Rydygiera Szpital im. S. Żeromskiego Szpital im G. Narutowicza Szpital Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla Okręgowy Szpital Kolejowy

29 Tarnowskie Szpitale S.A. Tarnowskie Centrum Medyczne S.A.
Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

30 Wykaz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego kwalifikujących się do prywatyzacji
Centrum Medycyny Profilaktycznej Centrum Medyczne Kol-Med. w Tarnowie Obwód Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu

31 Usługi ponadstandardowe w szpitalach
Wolny wybór lekarza prowadzącego Zindywidualizowana opieka pielęgniarska Pokój maksymalnie dwuosobowy TV, radio, prasa Ponadstandardowe wyżywienie Prawo do odwiedzin w dowolnej porze Prawo jednego z rodziców do noclegu z dzieckiem w szpitalu


Pobierz ppt "Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google