Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 1 Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków – listopad – 2000r.

2 2 Główne kierunki dalszych działań organów województwa małopolskiego Restrukturyzacja Prywatyzacja Profesjonalizacja zarządzania Wzrost nakładów

3 3 Generalne cele prywatyzacji Wzrost makroefektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia, Wzrost efektywności poszczególnych jednostek organizacyjnych regionalnego systemu ochrony zdrowia, Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w regionalnym systemie ochrony zdrowia.

4 4 Uwarunkowania wzrostu efektywności, dostępności i jakości Restrukturyzacja Prywatyzacja Profesjonalizacja zarządzania Wzrost nakładów Małopolski Program Ochrony Zdrowia w latach 2001 – 2005 Program komercjalizacji i prywatyzacji wojewódzkich spzoz Kontrakty menedżerskie Składka, środki budżetowe, współpłacenie, kapitał inwestycyjny, zobowiązania długoterminowe

5 5 Prywatyzacja to proces polegający na przeniesieniu uprawnień właścicielskich ( prawa własności ) do określonych zasobów z podmiotu publicznego na osoby prywatne z jednoczesną likwidacją jednostki organizacyjnej, która te zasoby dotychczas wykorzystywała.

6 6 1. Zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów 2. Uzyskanie dostępu do nowych zasobów: Kapitału Technologii Know-how 3. Zwiększenie innowacyjności ( w skali makro i mikro ) 4. Ucieczka od słabości publicznego nadzoru właścicielskiego 5. Ograniczenie szarej strefy ( wykorzystywania publicznych zasobów do udzielania prywatnych świadczeń zdrowotnych ) 6. Rozwijanie ładu gospodarczego opartego na prawach rynku 7. Obniżanie społecznych kosztów transformacji i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia Cele prywatyzacji

7 7 Komercjalizacja Nadaje formę organizacyjno-prawną lepiej przystającą do gospodarki rynkowej Umożliwia prywatyzację pośrednią Ułatwia profesjonalizację zarządzania Eliminuje nadzór społeczny i zastępuje go właścicielskim Umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji bez udziału organów władzy publicznej Ułatwia konsolidację szpitali a przez to koncentrację zasobów oraz obniżenie kosztów zarządu i zaopatrzenia

8 8 Zakres prywatyzacji Prywatyzacja zarządzaniausługmajątku Kontrakt menedżerski podstawowych pomocniczych ruchomego nieruchomego

9 9 Prywatyzacja świadczeń 1.Gdy świadczenia medyczne wykonuje podmiot niepubliczny powstały w wyniku likwidacji ( całkowitej lub częściowej ) podmiotu publicznego, w oparciu o własny kontrakt z kasą chorych, wykorzystując wynajętą lub wydzierżawioną bazę materialną, 2.Gdy świadczenia medyczne wykonuje podmiot niepubliczny działający na podstawie zamówienia udzielonego przez podmiot publiczny na zasadach określonych w art.. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wykorzystując wynajętą lub wydzierżawioną bazę materialną, przy czym kontrakt z kasą chorych ma podmiot publiczny.

10 10 Jednostka samorządu terytorialnego może założyć spółkę prawa handlowego, która utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2000 r, sygn. II S.A. 1492/00

11 11 Wariant I 1. Likwidacja X jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w trybie art. 43 ust 1 ustawy o zoz, z uwzględnieniem art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 6 tej ustawy, 2. Założenie przez pracowników spzoz X (bezwzględną większość ew. większość ) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3. Utworzenie przez X spółka z o.o. niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego rejestracja, 4. Przejęcie zadań likwidowanego jako spzoz X przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez X sp. z o.o., 5. Przejęcie pracowników likwidowanego spzoz X przez X sp. z o.o., 6.Nabycie majątku ( ruchomego i/lub nieruchomego ) pozostałego po likwidacji X jako spzoz przez X sp. z o.o. na zasadach preferencyjnych ( ogólnych ).

12 12 Uchwały organów województwa Wariant I Uchwała SWM w sprawie likwidacji X jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Uchwała ZWM w sprawie powołania likwidatora spzoz X, Uchwała SWM w sprawie zbycia majątku pozostałego po likwidacji X jako spzoz, Uchwała ZWM w sprawie wyceny majątku pozostałego po likwidacji X jako spzoz.

13 13 Wariant II 1.Likwidacja X jako spzoz w trybie art.43 ust 1 ustawy o zoz, z uwzględnieniem art.. 53a ust 2 oraz art.. 60 ust 6 tej ustawy, 2.Założenie przez Województwo Małopolskie spółki z o.o. ( lub akcyjnej ) pod nazwą X lub Y, 3.Utworzenie przez X spółka z o.o. niepublicznego zoz, 4.Przejęcie zadań likwidowanego jako spzoz X przez niepubliczny zoz utworzony przez X spółka z o.o., 5.Przejęcie pracowników likwidowanego spzoz X przez X spółka z o.o.,

14 14 Wariant II c.d. 6. Wniesienie majątku ( ruchomego i nieruchomego ) pozostałego po likwidacji X jako spzoz aportem do X spółka z o.o. 7. Zbycie udziałów w X sp. z o.o. przez Województwo Małopolskie ( pracownikom i innym inwestorom ).

15 15 Uchwały organów województwa Wariant II Uchwała SWM w sprawie likwidacji X jako spzoz, Uchwała ZWM w sprawie powołania likwidatora spzoz X, Uchwała SWM w sprawie utworzenia przez Województwo Małopolskie X spółka z o.o. oraz zasad zbywania udziałów tej spółki, Uchwała SWM w sprawie wniesienia aportu do X spółka z o.o. Uchwała ZWM w sprawie wyceny przedsiębiorstwa X spółki z o.o.

16 16 Wariant III 1. Likwidacja X oraz Y jako samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w trybie art. 43 ust 1 ustawy o zoz, z uwzględnieniem art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 6 tej ustawy, 2. Założenie przez Województwo Małopolskie oraz inną jednostkę samorządu terytorialnego Z spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3. Utworzenie przez Z spółka z o.o. niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej ( lub niepublicznych zakładów ) i jego rejestracja, 4. Przejęcie zadań likwidowanych jako spzoz X oraz Y przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Z sp. z o.o., 5. Przejęcie pracowników likwidowanych jako spzoz X oraz Y przez Z sp. z o.o.,

17 17 Wariant III c.d. 6.Wniesienie majątku ( ruchomego i nieruchomego ) pozostałego po likwidacji X oraz Y jako spzoz aportem do Z spółka z o.o. 7.Zbycie udziałów w Z sp. z o.o. pracownikom ( na zasadach preferencyjnych ) oraz innym inwestorom.

18 18 Uchwały organów województwa Wariant III Uchwała SWM w sprawie likwidacji X jako spzoz, Uchwała ZWM w sprawie powołania likwidatora spzoz X, Uchwała SWM w sprawie utworzenia przez Województwo Małopolskie Z spółka z o.o. oraz zasad zbywania udziałów tej spółki, Uchwała SWM w sprawie wniesienia aportu do Z spółka z o.o.

19 19 Zasady zbywania udziałów/akcji 1. Udziały mogą być zbyte pracownikom spółki oraz krajowym i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym. 2. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik obowiązany jest powiadomić spółkę i uzyskać jej zezwolenie, z wyłączeniem zbycia udziałów na rzecz pracowników. 3. Pracownikom przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia 15% udziałów w spółce na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od daty jego powstania.

20 20 Zasady zbywania udziałów/akcji c.d. 4. Pracownicy mają także prawo do nabycia 60% udziałów w Spółce na zasadach preferencyjnych w ciągu 6 miesięcy od daty ich udostępnienia, przy czym: - członkowie Zarządu mają prawo do nabycia 10% udziałów przeznaczonych do odpłatnego zbycia dla ogółu pracowników, - wyższy personel medyczny ma prawo do nabycia 40% udziałów przeznaczonych do odpłatnego zbycia dla ogółu pracowników, - pozostałym pracownikom przysługuje prawo do nabycia 50% udziałów przeznaczonych do odpłatnego zbycia dla ogółu pracowników,

21 21 Zasady zbywania udziałów/akcji c.d. 5. Pracownicy nabywają udziały za cenę stanowiącą 50% wartości udziału ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki jako iloraz wartości aktywów ogółem i liczby udziałów ogółem, 5a. Pracownicy nabywają udziały za cenę stanowiącą 50% wartości udziału ustalonej w wyniku wyceny wartości przedsiębiorstwa spółki, 6. Pozostali nabywcy nabywają udziały za cenę ustaloną w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, jednak nie mniejszą niż 75% wartości udziału ustalonej zgodnie z zasadą określoną w ust. 5,

22 22 Zasady zbywania udziałów/akcji c.d. 7. Sprzedaż udziałów ustala się w sposób następujący: - przez jednorazową zapłatę ceny sprzedaży gotówką z uwzględnieniem dyskonta w wysokości 5%, - przez sprzedaż ratalną, przy czym minimum 25% ceny zostanie zapłacone gotówką w dniu zakupu, zaś pozostała część odpowiadająca wartości przyszłej kwoty pozostałej do zapłaty, obliczonej przy założeniu rocznej stopy procentowej wynoszącej 7%, zostanie rozłożona na 12 kwartalnych kwot płatności, płatnych do 10 dnia po zakończeniu kwartału.

23 23 Model prywatyzacji A KCR/CMP Sp. z o.o./S.A. Jednostka samorządu terytorialnego Województwo Małopolskie Pracownicy Krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne Niepubliczny zoz

24 24 Model prywatyzacji B Województwo Małopolskie Jednostka samorządu terytorialnego Krajowa lub zagraniczna osoba prawna Krakowskie Szpitale S.A. Niepubliczny zoz Pracownicy

25 25 Wykaz szpitali kwalifikujących się do komercjalizacji i/lub prywatyzacji Krakowskie Centrum Rehabilitacji Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji Akademickie Centrum Rehabilitacji Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Radziszowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Ośrodek profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci w N.T. Szpital Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy w Rabce Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla

26 26 Małopolskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji S.A. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji Akademickie Centrum Rehabilitacji Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Radziszowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Ośrodek profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci w N.T.

27 27 Krakowski Szpital Śródmiejski S.A. Szpital Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla

28 28 Krakowskie Szpitale S.A. WSS im. L. Rydygiera Szpital im. S. Żeromskiego Szpital im G. Narutowicza Szpital Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika Szpital Specjalistyczny im.J.Dietla Okręgowy Szpital Kolejowy

29 29 Tarnowskie Szpitale S.A. Tarnowskie Centrum Medyczne S.A. Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

30 30 Wykaz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego kwalifikujących się do prywatyzacji Centrum Medycyny Profilaktycznej Centrum Medyczne Kol-Med. w Tarnowie Obwód Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu

31 31 Usługi ponadstandardowe w szpitalach Wolny wybór lekarza prowadzącego Zindywidualizowana opieka pielęgniarska Pokój maksymalnie dwuosobowy TV, radio, prasa Ponadstandardowe wyżywienie Prawo do odwiedzin w dowolnej porze Prawo jednego z rodziców do noclegu z dzieckiem w szpitalu


Pobierz ppt "1 Założenia prywatyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Małopolsce Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google