Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola gmin w kształtowaniu i realizacji polityki w obszarze efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Wrzesień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola gmin w kształtowaniu i realizacji polityki w obszarze efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Wrzesień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Rola gmin w kształtowaniu i realizacji polityki w obszarze efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Wrzesień 2009 r.

2 2 Zawartość prezentacji 1.Wzywania polskiej energetyki 2.Pakiet klimatyczno- energetyczny UE 3.Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP) 4.Miejsce gmin w realizacji PEP 5.Kampania informacyjna „Czas na oszczędzanie energii”

3 Wyzwania polskiej energetyki

4 4 Jakie wzywania stoją przed polską energetyką? Wysokie zapotrzebowanie na energię rozwijającej się gospodarki Nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii Znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego Niemal pełne uzależnienie od zewnętrznych dostaw ropy naftowej Zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu

5 Pakiet klimatyczno-energetyczny UE

6 6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Pakiet klimatyczno energetyczny

7 7 Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r. (o 30 proc., o ile pozostałe kraje rozwinięte zobowiążą się do podobnych ograniczeń swoich emisji) Cele pakietu klimatyczno energetycznego 20 proc. zwiększenie udziału energii odnawialnej (energia wiatrowa, słoneczna, biomasa itp.) w całkowitej produkcji energii (obecnie wynosi on ok.8,5 proc.) Zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w stosunku do poziomu przewidywanego w 2020 r., poprzez znaczące zwiększenie efektywności energetycznej.

8 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

9 9 Polityka energetyczna Polski do 2030 jest dokumentem opracowanym zgodnie z art. 13 – 15 ustawy – Prawo energetyczne, przedstawiającym strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (1)

10 10 Kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Poprawa efektywności energetycznej Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

11 11 Polityka energetyczna Polski do 2030 (2) PEP do 2030 r. w obszarze OZE przewiduje: Utrzymanie i wzmocnienie systemu wsparcia dla OZE (zielone certyfikaty, zwolnienie podatkowe, fundusze UE itp. ). Likwidację barier w rozwoju OZE (np. dot. biogazowni rolniczych, farm wiatrowych na morzu). Stymulowanie rozwoju rynku biopaliw (np. regulacje prawne promujące wykorzystanie biopaliw II generacji.

12 12 Polityka energetyczna Polski do 2030 (3) PEP do 2030 r. w obszarze efektywności energetycznej przewiduje: Wprowadzenie systemowego mechanizmu, wsparcia dla działań proefektywnościowych („białe certyfikaty”). Promocję rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Wzorcową rolę sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią. Wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

13 13 Wskaźniki efektywności energetycznej (2006) PolskaUE-15UE-27 Zużycie energii pierwotnej na mieszkańca (toe per capita) 2,583,83,7 Energochłonność PKB (kgoe/1000 euro ‘95) 574196,7202

14 14 PEP 2030 na szczeblu lokalnym (1) Najważniejszymi elementami polityki energetycznej na szczeblu lokalnym powinny być: Dążenie do uzyskania wymaganych oszczędności paliw i energii poprzez realizację na szczeblu lokalnym działań określonych w krajowym planie działań dotyczącym efektywności energetycznej. Maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu. Zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię.

15 15 PEP 2030 na szczeblu lokalnym (2) Najważniejszymi elementami polityki energetycznej na szczeblu lokalnym powinny być: Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii. Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych, w szczególności terenach północno-wschodniej Polski. Wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych, infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych.

16 16 Miejsce gmin w realizacji PEP (1) PriorytetDziałanie Zadanie, za realizację którego odpowiedzialna jest gmina Poprawa efektywności energetycznej 1.3 Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin Rozważenie możliwości wprowadzenia w planach zagospodarowania przestrzennego obowiązku przyłączenia się do sieci ciepłowniczej dla nowych inwestycji realizowanych na terenach, gdzie istnieje taka sieć – praca ciągła. Poprawa efektywności energetycznej 1.6 Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią Rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy – 2010 r.

17 17 Miejsce gmin w realizacji PEP (2) PriorytetDziałanie Zadanie, za realizację którego odpowiedzialna jest gmina Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 2.42 Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych Wykorzystanie obowiązków w zakresie przygotowania planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do zastępowania wyeksploatowanych rozdzielonych źródeł wytwarzania ciepła jednostkami kogeneracyjnymi – praca ciągła Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 4.5 Wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie, posiadającej odpowiednie warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia Przeprowadzenie, we współpracy z samorządem lokalnym, kampanii informacyjnej przekazującej pełną i precyzyjną informację na temat korzyści wynikających z budowy biogazowi – 2010 r.

18 Kampania informacyjna

19 19 Kampania informacyjna „Czas na oszczędzanie energii” (1) Kampania jest realizowana od 2007 r., w tym okresie: opracowano, wydano i rozdystrybuowano dwie broszury informacyjne: „Inteligentna energia - Poradnik użytkownika” „Inteligentna energia - poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV

20 20 Kampania informacyjna „Czas na oszczędzanie energii” (2) Opracowano publikację pt. „Abecadło” skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców, promującą zagadnienia związane racjonalnym użytkowaniem energii, którą rozdystrybuowano do Centrów Edukacji Ekologicznej w całej Polsce. Wszystkie publikacje są dostępne na stronie www.mg.gov.pl/gospodarka/ energetyka www.mg.gov.pl/gospodarka/ energetyka

21 21 Kampania informacyjna „Czas na oszczędzanie energii” (3) Zakupiono 54 500 szt. energooszczędnych świetlówek oraz wydrukowano 2500 szt. plakatu z hasłem „Czas na oszczędzanie energii” w celu przekazania ich wszystkim gminom w Polsce jako elementu wspomagającego promowanie zachowań energooszczędnych.

22 22 Kampania informacyjna „Czas na oszczędzanie energii” (4) I etap – przekazanie 36 744 sztuk świetlówek oraz 2482 szt. plakatu do 16 Urzędów Wojewódzkich w Polsce, które następnie przekażą przedstawicielom gmin po 12 świetlówek i 1 plakacie. II etap – przekazanie większej ilości świetlówek energooszczędnych kilkunastu gminom najbardziej aktywnym w zakresie prowadzenia działań na rzecz zmiany zachowań na bardziej energooszczędne.

23 23 Dziękuję za uwagę Dalsze informacje związane z kampanią informacyjną „Czas na oszczędzanie energii” udzieli: Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel.:+ 48 22 693 57 48 Fax:+ 48 22 693 40 35


Pobierz ppt "Rola gmin w kształtowaniu i realizacji polityki w obszarze efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Wrzesień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google