Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oddział Terenowy w Gdyni Aktualne najważniejsze działania Agencji Rynku Rolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oddział Terenowy w Gdyni Aktualne najważniejsze działania Agencji Rynku Rolnego."— Zapis prezentacji:

1 1 Oddział Terenowy w Gdyni Aktualne najważniejsze działania Agencji Rynku Rolnego

2 Dopłaty do materiału siewnego

3 CEL MECHANIZMU „DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO” Celem mechanizmu jest udzielenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Uzyskiwane dopłaty rekompensują rolnikom część poniesionych kosztów na zakup materiału siewnego najwyższej jakości.

4 PRZEDMIOT DOPŁATY Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, corocznie do dnia 30 września, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

5 POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w latach 2014, 2015 i 2016 łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 15 000 euro, wliczając w to dopłaty, które producent otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym (innymi) podmiotem (podmiotami) to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013. W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy zostałby przekroczony limit 15 000 euro, pomoc do takiego wniosku nie może być przyznana (art. 3 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013).

6 GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCH OBJĘTE DOPŁATAMI 1) w przypadku zbóż: –pszenica (zwyczajna, twarda), –żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), –jęczmień (populacyjny, mieszańcowy), –pszenżyto, –owies (zwyczajny, nagi lub szorstki); 2) w przypadku roślin strączkowych: –łubin (żółty, wąskolistny lub biały), –groch siewny (odmiany roślin rolniczych), –bobik, –wyka siewna, –soja; 3) ziemniak

7 MINIMALNE ILOŚCI WYSIEWU Warunkiem otrzymania dopłaty do wysianej mieszanki, którą sporządza we własnym zakresie wnioskodawca, jest posiadanie przez wszystkie składniki mieszanki stopnia kwalifikacji kategorii elitarny lub kwalifikowany.

8 WARUNKI UZYSKANIA DOPŁATY O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który: -posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego; -zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupiony (bądź wytworzony w gospodarstwie w rozumieniu przepisów o nasiennictwie) w terminie od 15 lipca 2015 roku do 15 czerwca 2016 roku

9 WNIOSEK O DOPŁATĘ Aktualnie obowiązujący druk wniosku, Wersja: 8.0 z dnia 13.01.2016 r. (druki m.in. dostępne są na stronie internetowej ARR) Do wniosku o przyznanie dopłaty, złożonego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A., producent rolny zobowiązany jest dołączyć: -oryginał/y albo potwierdzoną/ne za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT Agencji Rynku Rolnego kopię/e faktury/r zakupu lub dokumentów wydania z magazynu -formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik nr 2) Dodatkowe dokumenty i załączniki składa się w razie konieczności. Producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze), jakie otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

10 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Termin składania wniosków: 15 styczeń – 25 czerwiec. Termin na składanie wniosku nie podlega przywróceniu. Po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek, Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM.

11 REALIZACJA DOPŁAT W WOJ. POMORSKIM Rok Liczba złożonych wniosków Łączna kwota udzielonej pomocy (tys. zł) Średnia pomoc na gospodarstwo (tys. zł) 20078471 5131,79 200822835 0352,21 200924784 4941,81 201028705 3241,86 201128986 1312,12 201229406 5012,21 2013301660852,02 2014375086242,30 2015406287542,16

12 REALIZACJA DOPŁAT W WOJ. POMORSKIM (stan na 01.03.2016 r.) Liczba złożonych wniosków220 Liczba złożonych wniosków w analogicznym okresie 2015 roku 743 Łączna powierzchnia upraw zadeklarowana we wnioskach 4 875 ha Łączna powierzchnia upraw pszenicy zadeklarowana we wnioskach 3 534 ha

13 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKÓD W UPRAWACH Udzielenie dopłaty do uprawy która uległa zniszczeniu jest możliwe jedynie po udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez złożenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów: a) protokół oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód; b) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk; c) zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;

14 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKÓD W UPRAWACH C.D. d) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; e) protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego; f) decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

15 Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

16 KE przyznała pomoc unijnym producentom ze względu na niekorzystną sytuację w latach 2014/2015 na rynku mleka oraz w związku ze znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. W ostatnim roku ceny skupu mleka w Polsce spadły o 20 proc., a ceny trzody o kilkanaście procent i dla większości producentów nie pokrywają kosztów produkcji. Pieniądze na pomoc dla producentów mleka i trzody pochodzą z budżetu UE. Polska w październiku u.br. dostała na ten cel ok. 29 mln euro. Unijne przepisy zezwalają na zwiększenie tej pomocy o 100 proc. Polska skorzystała z tej możliwości. Łączna kwota pomocy w PLN wynosi ok. 122 mln na każdy sektor.

17 Obowiązujące akty prawne: 1.art. 12 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 poz. 633, z późn. zm.) 2.rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. 3.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141). Rozporządzenie weszło w życie 18 lutego 2016 r. opublikowane zostało w dniu 3 lutego 2016 r.

18 Pomoc dla producentów mleka Pomoc przysługuje rolnikowi, który: w roku kwotowym 2014/2015 sprzedał nie mniej niż 15 tys. kg mleka posiada (w dniu złożenia wniosku) co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mlecznego lub kombinowanego w wieku pow. 24 m-ce zgłoszone do systemu IACS. Pomoc będzie udzielona do ilości sprzedanego mleka w sezonie 2014/2015, ale nie więcej niż do 300 tys. kg. Na podstawie wniosków od rolników zostanie ustalona kwota środków przypadająca na sektor, która będzie podzielona na ilość kilogramów mleka zgłoszona we wszystkich wnioskach. Według danych Agencji Rynku Rolnego stawka pomocy do 1 kg mleka wyniesie ok. 1,4 gr.

19 Pomoc dla producentów trzody chlewnej Pomoc dostaną rolnicy, którzy: mieli nie więcej niż 2 tys. świń (stan na 30 września ub.r.) w ostatnim kwartale 2015 r., sprzedali od 5 do 2 tys. sztuk świń (CN 01039219) lub loch (CN 01039211) które następnie zostały poddane ubojowi do dnia 7 stycznia 2016 r. Wysokość wsparcia wyniesie: Maksymalnie 70 zł dla tucznika w cyklu zamkniętym, Max 35 zł w cyklu otwartym.

20 Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta Wzór wniosku został przygotowany i udostępniony na stronie internetowej ARR. We wniosku producenci muszą zawrzeć: w przypadku producenta mleka oświadczenie o liczbie krów j.w. w przypadku producenta trzody oświadczenie o liczbie świń na dzień 30 września 2015 r. oraz faktury lub inne dokumenty sprzedaży potwierdzające sprzedaż świń w okresie jw. Wniosek do właściwego Dyr. OT ARR składa się w terminie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. Wsparcie będzie wypłacane w terminie 2 m-cy od dnia w którym upłynie termin składania wniosków.

21 21 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Oddział Terenowy w Gdyni Aktualne najważniejsze działania Agencji Rynku Rolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google