Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat I DIAGNOZA GMINY ORAZ WYNIKI BADAŃ GÓRA, 18.03.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat I DIAGNOZA GMINY ORAZ WYNIKI BADAŃ GÓRA, 18.03.2016."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat I DIAGNOZA GMINY ORAZ WYNIKI BADAŃ GÓRA, 18.03.2016

2 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 SPOSÓB PRAC Proces formułowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 realizowany będzie w oparciu o metodę partycypacji społecznej. Określenie wizji rozwoju obszaru rewitalizowanego, celów strategicznych i wreszcie formułowanie kluczowych zadań, realizowane będzie w oparciu o partnerstwo lokalne przy zaangażowaniu przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego Gminy Góra.

3 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 WARSZTAT I I.SPÓJNOŚĆ LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI II.DIAGNOZA GMINY GÓRA: – diagnoza zjawisk w sferze społecznej – diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej – diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej – diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – diagnoza zjawisk w sferze technicznej III. WYNIKI BADAŃ IV. ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI: – stan kryzysowy – obszar zdegradowany – obszar rewitalizacji

4 Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował kilka faz: 1. Fazę prac przygotowawczych, która będzie obejmowała m.in. czynności związane z diagnozą obecnego stanu Gminy. 2. Fazę prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, tj.: m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do realizacji. 3. Fazę konsultacji społecznych mającej na celu poznanie oraz hierarchizację celów i potrzeb mieszkańców gminy – badania ankietowe. METODOLOGIA

5 REWITALIZACJA - definicja Rewitalizacja – to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie swoich specyficznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są spójnie wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych). Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

6 KRYZYS DEGRADACJA REWITALIZACJA Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju.

7 OBSZAR REWITALIZACJI Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz: nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% jej mieszkańców* * Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”MIiR 07.2015

8 CELE I EFEKTY REWITALIZACJI Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. Efekty rewitalizacji, to m.in.: -poprawa warunków mieszkaniowych, -poprawa bezpieczeństwa, -spadek bezrobocia, -rozwój lokalnego handlu i usług, -dobry dostęp do przedszkoli i żłobków, -wzmocnienie kapitału społecznego i więzi sąsiedzkich, -atrakcyjne przestrzenie publiczne, -ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe, -miejsca integracyjnych spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

9 PLAN POSTĘPOWANIA CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OSIĄGNĄĆ TAKIE EFEKTY? Diagnoza - Identyfikacja problemów Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk Określenie obszaru koncentracji działań Wizja przemian na tym obszarze Wybór zestawu działań

10 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 WARSZTAT I I.SPÓJNOŚĆ LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI - centralnymi: Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010- 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Narodowy Plan Rewitalizacji

11 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 WARSZTAT I I. SPÓJNOŚĆ LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI – regionalnymi i lokalnymi: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Lokalna Strategia Rozwoju Dla Ujścia Baryczy 2009 – 2015 Strategia Rozwoju Powiatu Górowskiego Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Góra na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021

12 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020 WARSZTAT I II. DIAGNOZA GMINY GÓRA: – diagnoza zjawisk w sferze społecznej – diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej – diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej – diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – diagnoza zjawisk w sferze technicznej

13 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna - depopulacja

14 Wskaźnik demograficzne - Góra 20102011201220132014 urodzenia żywe na 1000 ludności 11,79,09,29,0 10,9 zgony na 1000 ludności 8,868,938,989,42 8,96 przyrost naturalny na 1000 ludności 2,80,00,2-0,4 2,0 saldo migracji na 1000 osób -1,7-7,4-3,2-4,3 -7,0 saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 0,00-0,33-0,19-0,53 -0,44 Podstawowe wskaźniki demograficzne dla Gminy

15 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna - depopulacja Jednostka terytorialna przyrost naturalny na 1000 ludności 20102011201220132014 POLSKA 0,90,30,0-0,50,0 POLSKA - MIASTO 0,60,0-0,4-0,9-0,5 DOLNOŚLĄSKIE -0,1-0,6-1,1-1,6-0,9 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO -0,5-1,0-1,6-2,1-1,5 Powiat górowski 1,50,80,7-0,71,4 Powiat górowski - MIASTO 0,5-1,30,5 Góra 2,80,00,2-0,42,0 Góra - miasto 2,6-0,21,1-1,31,7 Góra - obszar wiejski 3,10,5-1,10,82,4

16 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna - depopulacja Jednostka terytorialna saldo migracji na 1000 osób 20102011201220132014 osoba POLSKA -0,1 -0,2-0,5-0,4 POLSKA - MIASTO -2,1-1,9-1,7-2,2-1,8 DOLNOŚLĄSKIE 0,50,40,30,00,2 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO -1,9-1,8-1,7-2,0-1,6 Powiat górowski -3,1-4,0 -5,1-5,8 Powiat górowski - MIASTO -1,9-4,0-8,3 Góra -1,7-7,4-3,2-4,3-7,0 Góra - miasto -3,2-9,6-2,5-5,1-8,7 Góra - obszar wiejski 0,6-4,2-4,3-2,9-4,5

17 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – starzenie się społeczeństwa

18

19 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – niekorzystna struktura wiekowa

20

21 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – niekorzystne trendy struktury wieku Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności Jednostka terytorialna ludność w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności (w %) Różnica 2014 -2010 Dynamika zmian 2014/2010 20102011201220132014 POLSKA 18,818,518,318,218,0 -0,8% -4,3% POLSKA - MIASTO 17,116,916,816,716,6 -0,5% -2,9% DOLNOŚLĄSKIE 17,417,217,016,916,8 -0,6% -3,4% DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 16,116,015,815,715,8 -0,3% -1,9% Powiat górowski 21,120,820,419,619,4 -1,7% -8,1% Powiat górowski - MIASTO 18,918,318,0 -0,9% -4,8% Góra 20,820,419,919,118,9 -1,9% -9,1% Góra - miasto 19,318,818,417,717,4 -1,9% -9,8% Góra - obszar wiejski 23,222,822,121,321,0 -2,2% -9,5%

22 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – niekorzystne trendy struktury wieku Udział ludności w wieku produkcyjnym do ogółu ludności Jednostka terytorialna ludność w wieku produkcyjnym do ogółu ludności (w %) Różnica 2014-2010 Dynamika zmian 2014/2010 20102011201220132014 POLSKA 64,464,263,963,463,0 -1,4% -2,2% POLSKA - MIASTO 65,364,864,263,562,8 -2,5% -3,8% DOLNOŚLĄSKIE 65,765,364,864,263,5 -2,2% -3,3% DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 65,765,164,463,662,8 -2,9% -4,4% Powiat górowski 64,063,763,663,763,2 -0,8% -1,3% Powiat górowski - MIASTO 64,464,163,4 -1,0% -1,6% Góra 64,564,063,863,763,2 -1,3% -2,0% Góra - miasto 65,765,064,764,363,6 -2,1% -3,2% Góra - obszar wiejski 62,6 62,962,6 0,0%

23 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – niekorzystne trendy struktury wieku Udział ludności w wieku poprodukcyjnym do ogółu ludności Jednostka terytorialna ludność w wieku poprodukcyjnym do ogółu ludności (w %) Różnica 2014-2010 Dynamika zmian 2014/2010 20102011201220132014 POLSKA 16,817,317,818,419,0 2,2% 13,1% POLSKA - MIASTO 17,618,319,019,820,6 3,0% 17,0% DOLNOŚLĄSKIE 16,917,518,219,019,7 2,8% 16,6% DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 18,218,919,820,621,4 3,2% 17,6% Powiat górowski 14,915,616,016,717,4 2,5% 16,8% Powiat górowski - MIASTO 16,617,618,6 2,0% 12,0% Góra 14,715,516,317,117,9 3,2% 21,8% Góra - miasto 15,016,116,918,019,0 4,0% 26,7% Góra - obszar wiejski 14,314,715,315,816,32,0%14,0%

24 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – struktura wiekowa Wskaźniki obciążenia demograficznego na 2014 rok Jednostka terytorialna ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym POLSKA58,8105,230,2 POLSKA - MIASTO59,4123,132,8 DOLNOŚLĄSKIE57,5117,431,0 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO59,2136,334,1 Powiat górowski58,390,127,6 Powiat górowski - MIASTO57,8103,329,4 Góra58,295,128,4 Góra - miasto57,3109,129,9 Góra - obszar wiejski59,777,726,1

25 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – poziom ubóstwa

26 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna – bezrobocie BEZROBOCIE - GóraXII.2010XII.2011XII.2012XII.2013XII.2014XII.2015 bezrobotni 1 9041 8391 9431 9421 4941408 bezrobotni z prawem do zasiłku 355329366304218234 % bezrobotnych bez prawa do zasiłku 81,4% 82,1%81,2%84,3%85,4% 83,4%

27 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera społeczna depopulacja spowodowana przede wszystkim ujemnym saldem migracji starzenie się społeczeństwa i niekorzystny trend struktury wieku społeczeństwa – wzrost populacji w wieku poprodukcyjnym oraz spadek populacji w wieku przedprodukcyjnym znaczny odsetek osób korzystających z pomocy społecznej istotny udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wśród osób bezrobotnych istotny udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

28 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera gospodarcza - przedsiębiorczość

29 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 Jednostka terytorialna osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 20102011201220132014 POLSKA11,911,611,912,112,2 POLSKA - MIASTO13,913,613,814,114,2 DOLNOŚLĄSKIE12,312,012,312,612,7 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO13,613,213,613,813,9 Powiat górowski8,78,08,38,68,4 Powiat górowski - MIASTO 10,711,010,7 Góra9,38,68,99,2 9,0 Góra - miasto10,89,910,310,6 10,3 Góra - obszar wiejski7,06,56,97,2 7,0

30 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera gospodarcza - przedsiębiorczość Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 Jednostka terytorialna podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 20102011201220132014 POLSKA1 0151 0041 0321 0571 071 POLSKA - MIASTO1 2441 2251 2571 2851 297 DOLNOŚLĄSKIE1 1351 1231 1561 1941 207 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO1 3021 2851 3201 3621 373 Powiat górowski752717743766757 Powiat górowski - MIASTO 1 0471 0691 055 Góra851820849872863 Góra - miasto1 0551 0201 0481 0731 059 Góra - obszar wiejski545521550572569

31 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera gospodarcza niska aktywność osób w wieku produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej przedsiębiorczości, niski poziom „ogólnej” przedsiębiorczości w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

32 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy tereny zielone

33 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera techniczna – mieszkalnictwo Jednostka terytorialna przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (w m2) 20102011201220132014 POLSKA 72,372,672,873,173,4 POLSKA - MIASTO 63,663,863,964,164,2 DOLNOŚLĄSKIE 71,571,771,972,072,2 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 65,365,4 Powiat górowski 76,176,376,676,977,1 Powiat górowski - MIASTO 69,069,369,6 Góra 72,973,273,473,874,1 Góra - miasto 68,168,368,568,869,1 Góra - obszar wiejski 81,582,082,282,783,0 Jednostka terytorialna przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (w m2) 20102011201220132014 POLSKA 25,325,625,926,326,7 POLSKA - MIASTO 24,725,025,425,726,1 DOLNOŚLĄSKIE 26,326,627,027,527,9 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO 25,726,126,526,927,3 Powiat górowski 23,924,124,424,725,0 Powiat górowski - MIASTO 23,824,224,5 Góra 23,423,723,924,324,6 Góra - miasto 23,323,723,824,224,5 Góra - obszar wiejski 23,423,824,124,524,8 Jednostka terytorialna mieszkania na 1000 mieszkańców 20102011201220132014 POLSKA349,6352,6356,1359,9363,4 POLSKA - MIASTO388,1391,9396,5401,4405,9 DOLNOŚLĄSKIE367,7371,0375,9381,6386,2 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO394,4398,7404,8411,9417,3 Powiat górowski313,6316,1318,2321,6324,0 Powiat górowski - MIASTO 345,1348,8352,6 Góra320,2324,2326,2329,2332,5 Góra - miasto341,7346,8348,0351,7355,1 Góra - obszar wiejski287,7290,5293,5295,6298,7

34 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera techniczna – ścieki Jednostka terytorialna odsetek ludności korzystający z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 20102011201220132014 POLSKA65%66%69%70%71% POLSKA - MIASTO88% 92%93%94% DOLNOŚLĄSKIE76%77% 78%79% DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO95% Powiat górowski37%38%37%42% Powiat górowski - MIASTO 79%86%88% Góra59%61%57%64% Góra - miasto98% 91%99% Góra - obszar wiejski0%5% 12% Jednostka terytorialna długość sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej 20102011201220132014 POLSKA0,4 0,5 POLSKA - MIASTO0,9 DOLNOŚLĄSKIE0,6 0,7 DOLNOŚLĄSKIE - MIASTO0,8 0,9 Powiat górowski0,1 0,2 Powiat górowski - MIASTO 0,9 Góra0,3 Góra - miasto0,91,0 Góra - obszar wiejski0,1

35 Kluczowe wnioski płynące z diagnozy sfera techniczna problemem dla gminy może być system zaopatrzenia w ciepło – który wpływa na zjawisko tzw. niskiej emisji poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej – zwłaszcza na terenach wiejskich

36

37

38 WYNIKI BADAŃ (N=274) Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji w pierwszej kolejności

39

40

41

42

43 WYNIKI BADAŃ (N=274) Negatywne zjawiska społecznych występujące na wybranym przez respondenta obszarze rewitalizacji [ analiza średnich (skala 1-4, gdzie 1 - brak zagrożenia problemem, 4 - wysokie zagrożenie problemem) ]

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Lokalny Program Rewitalizacji w latach 2007 - 2013 Wizja: Gmina Góra bezpieczna, przyjazna i otwarta Cel generalny: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym Cele szczegółowe: 1. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta. 2. Podniesienie estetyki, funkcjonalności oraz atrakcyjności urbanistycznej miasta poprzez zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych. 3. Zmniejszenie występujących negatywnych zjawisk mającym niekorzystny wpływ na rozwój społeczności zamieszkującej obszary o nasilonym zagrożeniu patologiami społecznymi. 4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie obszaru rewitalizowanego. 5. Poprawa atrakcyjności miasta.

53 Lokalny Program Rewitalizacji w latach 2007 - 2013 Obszar objęty rewitalizacją znajdował się pomiędzy ulicami Podwale – Kościuszki – Targowa. Wyznaczony obszar obejmował powierzchnię 11,91 ha, zamieszkały przez 2 494 osoby (12%)

54 Lokalny Program Rewitalizacji w latach 2007 - 2013 Dzięki przeprowadzeniu pierwszego etapu rewitalizacji Gmina Góra pozyskała ponad 5 mln zł. Trwałym śladem tego etapu rewitalizacji są zrealizowane inwestycje, a do najważniejszych z nich należy zaliczyć: przebudowę Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Żeromskiego w Górze, przebudowę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Podwale w Górze, iluminację kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze, wykonanie monitoringu miejskiego, przebudowę chodników, oświetlenie miejsc publicznych wraz z budową parkingu przy ul. Bojowników w Górze.

55 Gminny Program Rewitalizacji w latach 2016 - 2020 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020, ma być kontynuacją Lokalnego Programu Rewitalizacji który został zrealizowany w latach 2007-2013.

56 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk SOŁECTWA – sfera społeczna Oceniane wskaźniki sfery społecznej: 1.Dynamika zmian ludności ogółem 2014/2010 (waga 1) 2.Dynamika zmian ludności w wieku produkcyjnym 2014/2010 (waga 1) 3.Dynamika zmian ludności w wieku poprodukcyjnym 2014/2010 (waga 1) 4.Udział osób korzystających z pomocy społecznej do ogółu w 2014 roku (waga 1) 5.Dynamika zmian ilości osób korzystających z pomocy społecznej 2014/2010 (waga 1) 6.Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 2014 (waga 1) 7.Dynamika zmian ilości osób bezrobotnych 2014/2010 (waga 0,25) 8.Dynamika zmian ilości osób bezrobotnych długotrwale 2014/2010 (waga 0,25) 9.Dynamika zmian ilości osób bezrobotnych bez kwalifikacji 2014/2010 (waga 0,25) 10.Dynamika zmian ilości osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego 2014/2010 (waga 0,25)

57 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk SOŁECTWA – sfera społeczna Negatywnych zjawisk w sferze społecznej NIE ODNOTOWANO w: -wg danych średnich dla GMINY – sołectwa Witoszyce i Polanowo, -wg danych średnich dla POWIATU – sołectwo Polanowo Według danych średnich dla GMINY Według danych średnich dla POWIATU

58 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk – sfera gospodarcza Oceniane wskaźniki sfery gospodarczej: 1.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2015 2.Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w 2015

59 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk SOŁECTWA – sfera gospodarcza Negatywne zjawiska w sferze gospodarczej ODNOTOWANO w każdym sołectwie (słabiej w Górze i Starej Górze - 1 pkt.) Według danych średnich dla GMINY Według danych średnich dla POWIATU

60 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk Sfera społeczna Sfera gospodarcza Kryteria wyboru: 1.Największa ocena negatywnych zjawisk w sferze społecznej – max. 7 pkt 2.Największa ocena negatywnych zjawisk łącznie w sferze gospodarczej – max. 2 pkt. 3.Łącza ilość osób zamieszkujących wstępnie wytypowany obszar nie może być większa niż 30% populacji, a teren na którym mieszka 20% powierzchni ogółem.

61 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk SOŁECTWA – sfera społeczna i gospodarcza Według danych średnich dla GMINY Według danych średnich dla POWIATU Negatywnych zjawisk w sferze społecznej i gospodarczej (łącznie) NIE ODNOTOWANO w: -wg danych średnich dla GMINY – sołectwa Witoszyce i Polanowo, -wg danych średnich dla POWIATU – sołectwo Polanowo

62 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk w Góra MIASTO – sfery łącznie wg średnich danych dla miasta

63 Ulice wg danych średnich dla miasta (9-0 pkt.)

64 Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk w Góra MIASTO – sfery łącznie wg średnich danych dla powiatu

65 Ulice wg danych średnich dla powiatu (9-0 pkt.)

66 Dziękujemy za uwagę! Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 30 52-238 Wrocław Tel. 71/7949249 Mail: biuro@instytut-ipc.pl www.instytut-ipc.pl


Pobierz ppt "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016 - 2020 Warsztat I DIAGNOZA GMINY ORAZ WYNIKI BADAŃ GÓRA, 18.03.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google