Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŻORY KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LPR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŻORY KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LPR."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŻORY KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LPR

2 PLAN SPOTKANIA 1.Wstęp – omówienie najważniejszych pojęć związanych z tematyką spotkania 2.Omówienie wcześniejszych etapów konsultacji społecznych 3.Omówienie struktury dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji 4.Omówienie najważniejszych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 1.Wstęp – omówienie najważniejszych pojęć związanych z tematyką spotkania 2.Omówienie wcześniejszych etapów konsultacji społecznych 3.Omówienie struktury dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji 4.Omówienie najważniejszych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

3 REWITALIZACJA NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

4 REWITALIZACJA Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Źródło: Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Źródło: Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

5 INTERESARIUSZE REWITALIZACJI Interesariuszami rewitalizacji są m.in.: 1)mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze 2)mieszkańcy gminy 3)podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 4)podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 5)jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Źródło: Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Interesariuszami rewitalizacji są m.in.: 1)mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze 2)mieszkańcy gminy 3)podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 4)podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 5)jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Źródło: Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

6 OBSZAR ZDEGRADOWANY Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jednego z następujących zjawisk:  gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jednego z następujących zjawisk:  gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

7 OBSZAR ZDEGRADOWANY  środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub  przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Źródło: Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub  przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Źródło: Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

8 OBSZAR REWITALIZACJI Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

9 WARUNKI POWODZENIA PROCESU REWITALIZACJI  Precyzyjne wyznaczenie obszarów rewitalizacji  Konsensus wielu partnerów, częstokroć o sprzecznych interesach  Zgodność z wymogami ustawowymi/wytycznymi  Działania twarde tworzą „wiązkę” z działaniami miękkimi – aktywizacją społeczną, wsparciem lokalnej przedsiębiorczości, edukacji pro-ekologicznej, wyrównywaniem szans etc.  Precyzyjne wyznaczenie obszarów rewitalizacji  Konsensus wielu partnerów, częstokroć o sprzecznych interesach  Zgodność z wymogami ustawowymi/wytycznymi  Działania twarde tworzą „wiązkę” z działaniami miękkimi – aktywizacją społeczną, wsparciem lokalnej przedsiębiorczości, edukacji pro-ekologicznej, wyrównywaniem szans etc.

10 KONSULTACJE SPOŁECZNE ETAPY WCZEŚNIEJSZE

11  Badania ankietowe przy zaangażowaniu przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta – identyfikacja największych problemów Miasta i obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych (maj/czerwiec)  Spotkania warsztatowe z udziałem przedstawicieli Rady Miasta, organizacji pozarządowych i jednostek związanych z obszarem społecznym, bezpieczeństwa publicznego i rynku pracy - dyskusja nad największymi problemami i potrzebami w obszarze społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym (czerwiec)  Spotkania zespołu roboczego ds. LPR – identyfikacja priorytetowych obszarów wymagających rewitalizacji, ustalenie wstępnej listy projektów kluczowych dla LPR (sierpień-wrzesień)  Badania ankietowe przy zaangażowaniu przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta – identyfikacja największych problemów Miasta i obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych (maj/czerwiec)  Spotkania warsztatowe z udziałem przedstawicieli Rady Miasta, organizacji pozarządowych i jednostek związanych z obszarem społecznym, bezpieczeństwa publicznego i rynku pracy - dyskusja nad największymi problemami i potrzebami w obszarze społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym (czerwiec)  Spotkania zespołu roboczego ds. LPR – identyfikacja priorytetowych obszarów wymagających rewitalizacji, ustalenie wstępnej listy projektów kluczowych dla LPR (sierpień-wrzesień) KONSULTACJE SPOŁECZNE

12  Omówienie najważniejszych problemów Miasta  Wspólne opracowanie najważniejszych celów i kierunków rewitalizacji  Identyfikacja obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych  Ustalenie obszarów priorytetowych  Opracowanie listy propozycji projektów kluczowych dla poszczególnych obszarów  Omówienie najważniejszych problemów Miasta  Wspólne opracowanie najważniejszych celów i kierunków rewitalizacji  Identyfikacja obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych  Ustalenie obszarów priorytetowych  Opracowanie listy propozycji projektów kluczowych dla poszczególnych obszarów EFEKTY SPOTKAŃ

13 NAJWAŻNIEJSZY EFEKT STWORZENIE FUNDAMENTÓW DLA OPRACOWANIA LPR

14 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI - STRUKTURA 1.Wprowadzenie 2.Diagnoza sytuacji 3.Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki i ramy rewitalizacji 4.Wizja i cele rewitalizacji 5.Identyfikacja działań rozwiązujących problemy 6.System wdrażania LPR 7.Monitoring LPR 8.Analiza ryzyka wraz z środkami zaradczymi 9.Okresowa i nadzwyczajna aktualizacja LPR 10.Przejrzystość i odpowiedzialność publiczna za wdrożenie LPR 11.Ocena oddziaływania na środowisko - procedury 1.Wprowadzenie 2.Diagnoza sytuacji 3.Dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki i ramy rewitalizacji 4.Wizja i cele rewitalizacji 5.Identyfikacja działań rozwiązujących problemy 6.System wdrażania LPR 7.Monitoring LPR 8.Analiza ryzyka wraz z środkami zaradczymi 9.Okresowa i nadzwyczajna aktualizacja LPR 10.Przejrzystość i odpowiedzialność publiczna za wdrożenie LPR 11.Ocena oddziaływania na środowisko - procedury

15 WPROWADZENIE Cechy dokumentu – kompleksowość, koncentracja i komplementarność

16 ROZDZIAŁ DIAGNOSTYCZNY Szczegółowa i wieloaspektowa analiza sytuacji społeczno -gospodarczej (demografia, edukacja, rynek pracy, bezpieczeństwo, infrastruktura komunalna, mieszkalnictwo) Identyfikacja obszarów o natężeniu negatywnych zjawisk społeczno- gospodarczych Analiza powiązań miasta z otoczeniem Delimitacja kluczowych obszarów rewitalizacji w oparciu o diagnozę i badania społeczne Szczegółowa i wieloaspektowa analiza sytuacji społeczno -gospodarczej (demografia, edukacja, rynek pracy, bezpieczeństwo, infrastruktura komunalna, mieszkalnictwo) Identyfikacja obszarów o natężeniu negatywnych zjawisk społeczno- gospodarczych Analiza powiązań miasta z otoczeniem Delimitacja kluczowych obszarów rewitalizacji w oparciu o diagnozę i badania społeczne

17 KRYTERIA WYZNACZENIA OBSZARU REWITALIZACJI: Przykładowe kryteria:  Wysoka stopa bezrobocia  Niski poziom bezpieczeństwa publicznego (przestępczość, narkomania, alkoholizm)  Wysoki poziom ubóstwa  Natężenie zjawiska niepełnosprawności  Stopień aktywności społecznej  Szanse zawodowe i społeczne mieszkańców Przykładowe kryteria:  Wysoka stopa bezrobocia  Niski poziom bezpieczeństwa publicznego (przestępczość, narkomania, alkoholizm)  Wysoki poziom ubóstwa  Natężenie zjawiska niepełnosprawności  Stopień aktywności społecznej  Szanse zawodowe i społeczne mieszkańców Skupienie problemów społecznych Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

18 WYZNACZONE OBSZARY REWITALIZACJI os. Gwarków z terenami przyległymi Śródmieście wraz z zach. częścią dzielnicy Kleszczówka

19 PODOBSZAR „OS. GWARKÓW Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI”

20  Obszar o powierzchni ok. 62 ha, który zamieszkuje blisko 2 tysiące osób. Cechy szczególne: Poprzemysłowe osiedle mieszkaniowe odseparowane od centrum miasta Degradacja tkanki społecznej (wysokie bezrobocie, ubóstwo, bezradność), niewielka dostępność oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej) Degradacja przestrzeni, której przyczyną jest rozdrobniona struktura własnościowa terenów pokopalnianych, częste akty wandalizmu etc.  Obszar o powierzchni ok. 62 ha, który zamieszkuje blisko 2 tysiące osób. Cechy szczególne: Poprzemysłowe osiedle mieszkaniowe odseparowane od centrum miasta Degradacja tkanki społecznej (wysokie bezrobocie, ubóstwo, bezradność), niewielka dostępność oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej) Degradacja przestrzeni, której przyczyną jest rozdrobniona struktura własnościowa terenów pokopalnianych, częste akty wandalizmu etc.

21 PODOBSZAR „ŚRÓDMIEŚCIE WRAZ Z ZACHODNIĄ CZĘŚCIĄ DZIELNICY KLESZCZÓWKA”

22  Obszar o powierzchni ponad 150 ha, który zamieszkuje ponad 3 tysiące osób. Cechy szczególne: Śródmieście i Kleszczówka – obszary powiązane ze sobą funkcjonalnie np. poprzez system usług publicznych (szkoła, przedszkole, infrastruktura ochrony zdrowia, obiekty kulturalne) Stopniowe zanikanie usług charakterystycznych dla centrum miasta (punkty usługowo-handlowe) Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka widocznie spolaryzowana względem wschodniej części dzielnicy – niski standard przestrzeni publicznych, zniszczona infrastruktura poprzemysłowa i pokolejowa.  Obszar o powierzchni ponad 150 ha, który zamieszkuje ponad 3 tysiące osób. Cechy szczególne: Śródmieście i Kleszczówka – obszary powiązane ze sobą funkcjonalnie np. poprzez system usług publicznych (szkoła, przedszkole, infrastruktura ochrony zdrowia, obiekty kulturalne) Stopniowe zanikanie usług charakterystycznych dla centrum miasta (punkty usługowo-handlowe) Zachodnia część dzielnicy Kleszczówka widocznie spolaryzowana względem wschodniej części dzielnicy – niski standard przestrzeni publicznych, zniszczona infrastruktura poprzemysłowa i pokolejowa.

23 DETERMINANTY REWITALIZACJI – UJĘCIE TABELARYCZNE Brak powiązań Brak problemów determinujących proces rewitalizacji Śladowe występowanie problemów, które nie wywołują bezpośrednio konieczności rewitalizacji obszaru Problemy odczuwalne dla mieszkańców obszaru, niosące negatywne konsekwencje dla innych mieszkańców i rozwoju całego miasta Determinanta Obszary rewitalizacjiPozostałe obszary problemowe Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka Osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój) obszar ul. Promiennej os. Księcia Władysława i Powstańców Śl. Tereny rekreacyjne wysoki poziom bezrobocia trudna sytuacja ekonomiczna, ubóstwo, uzależnienie części mieszkańców od pomocy społecznej, rozwarstwienie społeczne na tle ekonomicznym kumulacja mieszkań socjalnych lub komunalnych – zamieszkiwanie przez grupy problemowe zanieczyszczenia środowiska z terenów poprzemysłowych (sąsiedztwo obszarów zdegradowanych przestrzennie) utrata funkcji publicznych i gospodarczych zniszczona infrastruktura pokolejowa zła opinia o miejscu, negatywny wizerunek obszaru wśród innych mieszkańców miasta

24 POTENCJAŁY REWITALIZACJI – ANALIZA ZASOBÓW Potencjał Obszary rewitalizacjiPozostałe obszary problemowe Śródmieście wraz z zachodnią częścią dzielnicy Kleszczówka Osiedle Gwarków z terenami przyległymi (Dzielnica Rój) obszar ul. Promiennej części os. Księcia Władysława i Powstańców Śl. Tereny rekreacyjne sieć handlowo-usługowa tereny inwestycyjne typu brownfield wyposażenie infrastrukturalne powiązania komunikacyjne obszaru atrakcyjność mieszkaniowa obszaru napływ nowych mieszkańców do dzielnicy wzmacniający i urozmaicający lokalną strukturę społeczną aktywność społeczna mieszkańców obszaru aktywność organizacji pozarządowych i parafii, obecność liderów społecznych, oddolne inicjatywy w dzielnicy miejsca spotkań mieszkańców obiekty infrastruktury społecznej, w tym instytucje edukacyjne, opiekuńcze, kulturalne, opieki zdrowotnej infrastruktura sportowo-rekreacyjna, przestrzenie wypoczynku, obiekty należące do instytucji zajmujących się sportem i rekreacją dostępność atrakcyjnych miejsc wypoczynku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostępność atrakcyjnej oferty kulturalno- rozrywkowej tereny przyrodnicze o walorach rekreacyjnych poziom bezpieczeństwa

25 WIZJA I CELE REWITALIZACJI Rewitalizacja Miasta Żory oznacza wzmacnianie bądź inicjowanie oraz podtrzymywanie procesów w aspekcie społecznym, gospodarczym, kulturowym przestrzennym i środowiskowym.

26 ASPEKT SPOŁECZNY Wzrastająca samodzielność mieszkańców, budowanie satysfakcjonującej ścieżki zawodowej Poprawa warunków dla rozwoju rodzin Lepsze rozumienie problemów społecznych Włączenie grup problemowych w funkcjonowanie społeczności lokalnej Integrowanie mieszkańców wokół wspólnych wartości, kształtowanie działań partnerskich Wzrastająca samodzielność mieszkańców, budowanie satysfakcjonującej ścieżki zawodowej Poprawa warunków dla rozwoju rodzin Lepsze rozumienie problemów społecznych Włączenie grup problemowych w funkcjonowanie społeczności lokalnej Integrowanie mieszkańców wokół wspólnych wartości, kształtowanie działań partnerskich

27 WIZJA - ASPEKT GOSPODARCZY Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania na rynku pracy Wzrastająca mobilność zawodowa Ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, powstawanie nowych miejsc pracy, urozmaicających lokalną strukturę gospodarczą Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie funkcjonowania na rynku pracy Wzrastająca mobilność zawodowa Ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, powstawanie nowych miejsc pracy, urozmaicających lokalną strukturę gospodarczą

28 WIZJA - ASPEKT KULTUROWY Kultura aktywnością sprzyjającą włączeniu społecznemu Wykorzystanie działań kulturalnych w procesie ożywiania przestrzeni publicznej Współpraca ze środowiskami artystycznymi w zakresie rozwiązania problemów społecznych Tworzenie atrakcyjnego wizerunku obszarów kryzysowych dzięki działaniom kulturalnym Kultura aktywnością sprzyjającą włączeniu społecznemu Wykorzystanie działań kulturalnych w procesie ożywiania przestrzeni publicznej Współpraca ze środowiskami artystycznymi w zakresie rozwiązania problemów społecznych Tworzenie atrakcyjnego wizerunku obszarów kryzysowych dzięki działaniom kulturalnym

29 WIZJA - ASPEKT PRZESTRZENNY Tworzenie udogodnień infrastrukturalnych dla działalności społecznej i gospodarczej Rosnący standard mieszkań Uporządkowanie przestrzeni publicznych Poprawa spójności komunikacyjnej poszczególnych obszarów Tworzenie udogodnień infrastrukturalnych dla działalności społecznej i gospodarczej Rosnący standard mieszkań Uporządkowanie przestrzeni publicznych Poprawa spójności komunikacyjnej poszczególnych obszarów

30 WIZJA - ASPEKT ŚRODOWISKOWY Skupienie mieszkańców wokół zasad ekorozwoju Urozmaicenie i uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych Ograniczanie niskiej emisji Skupienie mieszkańców wokół zasad ekorozwoju Urozmaicenie i uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych Ograniczanie niskiej emisji

31 KLUCZOWE DZIAŁANIA DLA OBSZARU „ŚRÓDMIEŚCIE WRAZ Z ZACHODNIĄ CZĘŚCIĄ DZIELNICY KLESZCZÓWKA” Podnoszenie pozycji Śródmieścia jako realnego centrum Miasta Dostarczanie mieszkańcom funkcji wyższego rzędu Wykorzystanie obiektów kolejowych do realizacji funkcji o znaczeniu społecznym Ograniczenie skali problemów społecznych i gospodarczych Podnoszenie pozycji Śródmieścia jako realnego centrum Miasta Dostarczanie mieszkańcom funkcji wyższego rzędu Wykorzystanie obiektów kolejowych do realizacji funkcji o znaczeniu społecznym Ograniczenie skali problemów społecznych i gospodarczych

32 KLUCZOWE DZIAŁANIA I CELE DLA OBSZARU „OSIEDLE GWARKÓW WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI” Integracja mieszkańców obszaru z pozostałymi mieszkańcami Miasta Urozmaicenie możliwości spędzania czasu wolnego Rozwój nowych funkcji obszaru, sprzyjających ograniczeniu negatywnych zjawisk społeczno- gospodarczych. Integracja mieszkańców obszaru z pozostałymi mieszkańcami Miasta Urozmaicenie możliwości spędzania czasu wolnego Rozwój nowych funkcji obszaru, sprzyjających ograniczeniu negatywnych zjawisk społeczno- gospodarczych.

33 CEL GŁÓWNY REWITALIZACJI MIASTA ŻORY „Pobudzanie i wykorzystywanie energii i pomysłowości mieszkańców Żor na rzecz rozwoju osobistego, wspólnot lokalnych i całego miasta” Cel główny jest podstawą do ustalenia celów strategicznych. „Pobudzanie i wykorzystywanie energii i pomysłowości mieszkańców Żor na rzecz rozwoju osobistego, wspólnot lokalnych i całego miasta” Cel główny jest podstawą do ustalenia celów strategicznych.

34 PROJEKTY – CZYNNIKI SUKCESU Cechy pożądane:  Niwelowanie czynników kryzysu  Rozwój zasobów ludzkich,  Wpływ na konkurencyjność obszaru  Synergia i komplementarność projektów (wiązki) Cechy pożądane:  Niwelowanie czynników kryzysu  Rozwój zasobów ludzkich,  Wpływ na konkurencyjność obszaru  Synergia i komplementarność projektów (wiązki)

35 Pociąg do zmian – rewitalizacja przestrzeni wokół dworca PKP Żorskie Centrum Integracji Społecznej: Kolej na zmianę. Szczęśliwe dziecko, aktywny rodzic – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. Pociąg do zmian – rewitalizacja przestrzeni wokół dworca PKP Żorskie Centrum Integracji Społecznej: Kolej na zmianę. Szczęśliwe dziecko, aktywny rodzic – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. „ŚRÓDMIEŚCIE WRAZ Z ZACH. CZĘŚCIĄ DZIELNICY KLESZCZÓWKA” – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY

36

37 Basen w Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji najmłodszych i najstarszych mieszkańców Spółdzielnia Socjalna „Werwa” - element włączenia społecznego mieszkańców Miasta Dom Opieki Dziennej „Senior-Wigor” Basen w Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji najmłodszych i najstarszych mieszkańców Spółdzielnia Socjalna „Werwa” - element włączenia społecznego mieszkańców Miasta Dom Opieki Dziennej „Senior-Wigor” „OSIEDLE GWARKÓW Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI” – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŻORY KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LPR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google