Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

2 Mój region w Europie Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno- gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

3 Mój region w Europie Cele szczegółowe programu to: 1.Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów. 2.Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu. 3.Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców. Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie priorytetowe.

4 Mój region w Europie Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013: 1. Rozwój infrastruktury technicznej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 3. Rozwój infrastruktury społecznej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 6. Wsparcie rozwoju turystyki 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 8. Pomoc techniczna

5 Mój region w Europie Priorytety służące osiąganiu celów określonych w RPO i programach sektorowych są wzajemnie koordynowane. Większość z priorytetów skonstruowana została tak, by uwzględniać odbiorców na obszarach wiejskich, bądź beneficjentów którzy realizują przedsięwzięcia na obszarach wiejskich.

6 Mój region w Europie Z uwagi na komplementarność priorytetów i działań Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z innymi programami operacyjnymi występują jednak pewne ograniczenia w uzyskaniu dofinansowania, wynikające z Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

7 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa PROW: Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - realizowane będą projekty z zakresu dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydzielanych w ramach projektów scaleniowych Działanie Odnowa i rozwój wsi – projekty obejmujące budowę ścieżek rowerowych na obszarach objętych interwencją PROW

8 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód - zachód oraz północ - południe. Budowa obwodnic: m. Brodnicy, m. Chełmna,m. Janikowa, m. Lipna, m. Mogilna, m. Mroczy, m. Nakła nad Notecią, m. Pakości, m. Rypina, m. Tucholi, m. Więcborka. Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Powiecie Bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o dł. 9900 m. i szer. 2 m. łączącej miejscowość Mełno w gm. Gruta z miejscowością Dębieniec w gm. Radzyń Chełmiński, Połaczenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia. Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc. Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A-1. Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg pieszo - rowerowych.

9 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich drogi gminne (poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich) - grudzień 2008 Obwodnice - I kw. 2009 Ścieżki rowerowe I kw. 2011

10 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Budowa obwodnic drogowych miast wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Budowa, przebudowa tras średnicowych w miastach, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych. Kompleksowe projekty zakładające budowę i rozbudowę systemu ścieżek rowerowych

11 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Dla obszarów objętych interwencją PROW wartość dofinansowania w ramach projektu powinna być wyższa od 4 mln PLN, za wyjątkiem przypadku, gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW). PROW: Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach należących do gminy wiejskiej albo miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys., lub gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji Programu dla gospodarki wodno-ściekowej nie może przekroczyć 4 mln PLN), Oś priorytetowa 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

12 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Mogilnie. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Golubia - Dobrzynia. Wymiana rur azbestowo - cementowych wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu.

13 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej I kw. 2010r. oraz I kw. 2011r.

14 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków: Budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG. Budowa lub przebudowa innych urządzeń służących oczyszczaniu, gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków. Budowa oczyszczalni przydomowych tylko w przypadku, gdy inwestycja dotycząca systemu zbiorczego odprowadzania ścieków nie byłaby efektywna ekonomicznie, gdy gmina wykorzystała limit wsparcia w ramach PROW na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gdy zasadniczym celem projektu jest budowa sieci wodociągowych. Z zakresu zaopatrzenia w wodę i poboru wody: Budowa i przebudowa sieci wodociągowych wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub już istniejące sieci kanalizacyjne). Budowa i przebudowa ujęć wody. Budowa, przebudowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

15 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.2 Gospodarka odpadami Projekty z zakresu tworzenia systemu zbierania, segregacji, wywozu odpadów komunalnych realizowane w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców oraz zgodnie z kryterium finansowym z PROW (projekty o wartości dofinansowania powyżej 200 tys. zł lub projekty o wartości dofinansowania poniżej 200 tys. zł w przypadku gdy gmina nie może korzystać już ze wsparcia PROW). PROW: Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (miejscowości należące do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 5 tys. mieszkańców gmin miejskich. Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Wsparcie nie dotyczy składowisk odpadów. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie w okresie realizacji Programu dla gospodarki odpadami nie może przekroczyć 200 tys. zł) Oś priorytetowa 4 LEADER Działanie : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

16 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 2.2 Gospodarka odpadami I kw. 2009r. II kw. 2010r. II kw. 2011r.

17 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Min. wartość dofinansowania w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach objętych PROW 3 mln PLN, oraz w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia PROW poniżej 3 mln PLN PROW: Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji programu – do 3 mln PLN) Oś priorytetowa 4 LEADER, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

18 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Budowa stacji redukcyjnej gazu w Książkach, budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia wraz z doprowadzeniem sieci wysokiego ciśnienia z Dębowej Łąki do Jabłonowa Pomorskiego

19 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku III kwartał 2009 IV kwartał 2010

20 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów: Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Budowa, rozbudowa, przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu oraz energię geotermiczną i słoneczną. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Budowa, rozbudowa sieci przesyłowych gazu ziemnego.

21 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska PROW: Oś priorytetowa 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat II: gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wodnych szczegółowych), Oś priorytetowa 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Działanie: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych – schemat II. Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego

22 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kujawski, Raciążek.

23 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV kw. 2009r. IV kw. 2011r.

24 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regulacja cieków wodnych poprawiająca bilans wodny z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody (np. pogłębianie, stabilizacja brzegów). Budowa, rozbudowa, przebudowa urządzeń przeciwpowodziowych. Odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych o pojemności mniejszej, niż 10 mln m 3. Budowa i przebudowa stopni wodnych. Denaturalizacja cieków wodnych, budowa systemów małej retencji (regionalnych, lokalnych). Projekty z zakresu zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

25 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych PROW: Oś priorytetowa 2: poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Działanie Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Oś priorytetowa 4 LEADER, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

26 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych IV kw. 2009r. III kw. 2012

27 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych. Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej. Projekty z zakresu udrażniania korytarzy ekologicznych. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej - budowa ścieżek dydaktycznych, punktów, wież widokowych, tablice informacyjne. Projekty z zakresu wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (m.in. eliminacja monokultur).

28 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury PROW: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Odnowa i rozwój wsi.

29 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap. Ostromecko - cztery pory roku. Utworzenie parku kulturowego "Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe.

30 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z przystosowaniem obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem, nie związanych z mieszkalnictwem. Zakup lub renowacja wyposażenia trwałego do prowadzenia działalności kulturalnej tylko w powiązaniu z projektem z pkt 1 lub 2. Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków. Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem. Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na rzecz promocji w zakresie kultury. Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni.

31 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw oraz 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw W RPO WK-P 2007-2013 wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw: a) poza obszarami wiejskimi – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, b) wsparcie na wsi w zakresie działalności wykraczających poza zakres PKD wskazanych w rozporządzeniu MRiRW – bez minimalnej wielkości wsparcia, c) wsparcie na wsi dla projektów tworzących miejsca pracy (komplementarnie do PROW) - o wartości powyżej 300 tys. PLN - beneficjentów, którzy wykorzystali maksymalną wysokość wsparcia w ramach PROW. W celu zapewnienia demarkacji z PROW dofinansowania nie uzyskają osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS. PROW: Oś priorytetowa 3: Działanie 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

32 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw maj 2008 II kw. 2010r. II kw. 2012r. Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw sierpień 2008 III kw. 2009r. III kw. 2010r. III kw. 2011r. III kw. 2012r.

33 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez: rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług, dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

34 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze PROW: Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi;

35 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze II kw. 2009r. I kw. 2011r.

36 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze "Bory Tucholskie - w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy

37 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępniania obszarów chronionych obejmujące budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury kierunkującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych przyrodniczo m.in.: szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, punkty rekreacyjne wzdłuż szlaków, ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi przy atrakcjach i obiektach turystycznych. Wykonanie i przebudowa schronów kajakowych i rowerowych. Stworzenie punktów widokowych.

38 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych PROW: Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Oś 4. LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

39 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych I kw. 2009r. IV kw.2011r.

40 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap. Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Port Śródlądowy "Przystań Wodna" na rzece Noteć w Nakle nad Notecią. Turystyczne zagospodarowanie Wisły - zagospodarowanie ujścia rzeki Zgłowiączki. Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej).

41 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1.Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo- uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów. 2.Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne). 3.Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych. 4.Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej.

42 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 5.Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1-4. 6.Opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych. 7.Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. promocją i informacją turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych. 8.Organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego granicami ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt.1-4.

43 Mój region w Europie Komplementarność RPO: Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych PROW: Oś 4. LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

44 Mój region w Europie Planowane terminy konkursów Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast listopad 2008r. Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych III kw. 2009r.

45 Mój region w Europie Projekty kluczowe Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych "Browar B" - adaptacja do nowych funkcji społeczno - gospodarczych obiektów poprzemysłowych. Centrum Nowoczesności. Rewitalizacja obszarów miejskich i obszaru powojskowego w Grudziądzu. Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap. Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy.

46 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (Przykładowe rodzaje projektów w obszarach wsparcia wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, będące działaniami zintegrowanym) Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej Roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych lub społecznych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

47 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (Przykładowe rodzaje projektów w obszarach wsparcia wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, będące działaniami zintegrowanym) Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ujęte w ewidencji zabytków), Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w zakresie: infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem (wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej – jedynie jako elementów projektu kompleksowego. W LPR może być również zaplanowana interwencja w sferze mieszkalnictwa.

48 Mój region w Europie Przykładowe rodzaje projektów Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne Przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze poprzemysłowym i powojskowym. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

49 Mój region w Europie Departament Polityki Regionalnej Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnejkontakt: politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google