Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne dla przedsiębiorców w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne dla przedsiębiorców w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne dla przedsiębiorców w latach 2007-2013

2 Programy operacyjne 2007-2013 Program operacyjny Wielkość alokacji UE (w euro) Regionalne Programy Operacyjne16,6 mld PO Infrastruktura i Środowisko27,9 mld PO Kapitał ludzki9,7 mld PO Innowacyjna gospodarka8,3 mld PO Rozwoju Polski Wschodniej2,27 mld PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej0,5 mld PO Pomoc techniczna0,5 mld R A Z E M65,77 mld

3 Wsparcie dla MSP w latach 2007-2013 Definicje:  mikro: do 10 osób, 2 mln Euro obrotów rocznie, bilans 2 mln Euro;  małe: do 50 osób, 10 mln Euro i 10 mln Euro,  średnie: do 250 osób, 50 mln i 43 mln Euro Stan wielkości przedsiębiorstwa na dzień podpisania umowy, a nie złożenia wniosku (należy uwzględnić okres między złożeniem wniosku a dniem podpisania umowy o dofinansowanie)

4 Osie Priorytetowe RPO WP OŚ PRIORYTETOWA EFRR (%) EFRR (mln EUR) 1. Rozwój i innowacje w MŚP 21,0%185,8 2. Społeczeństwo wiedzy 7,0%61,9 3. Funkcje miejskie i metropolitalne 12,0%106,2 4. Regionalny system transportowy 23,0%203,6 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 7,0%61,9 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5,0%44,2 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4,0%35,4 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 14,0%123,9 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 4,0%35,4 10. Pomoc techniczna 3,0%26,5 RAZEM 100,0%885,1

5 OŚ PRIORYTETOWAKIERUNKI WSPARCIA 1 Rozwój i innowacje w MŚP Granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Granty innowacyjne dla MŚP Pozadotacyjne instrumenty finansowe Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Promocja gospodarcza regionu 2 Społeczeństwo wiedzy Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego 3 Funkcje miejskie i metropolitalne Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej 4 Regionalny system transportowy Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zarządzanie środowiskiem Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Osie Priorytetowe RPO WP (1)

6 OŚ PRIORYTETOWAKIERUNKI WSPARCIA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Promocja i informacja turystyczna Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Promowanie i zachowanie walorów przyrodniczych 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowany system ratownictwa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Lokalna infrastruktura ochrony środowiska 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Inicjatywy obywatelskie 10Pomoc techniczna Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP Plan Komunikacji Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów Osie Priorytetowe RPO WP (2)

7 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych 1.6. Promocja gospodarcza regionu 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych 1.6. Promocja gospodarcza regionu 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw OŚ PRIORYTETOWA 1 - DZIAŁANIA

8 1.1.1. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Cel: Podniesienie zdolności inwestycyjnych nowopowstałych oraz działających już na rynku mikroprzedsiębiorstw poprzez dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Typ beneficjentów: Mikroprzedsiębiorcy Poziom dofinansowania: 60% wydatków kwalifikowanych Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 PLN Cel: Podniesienie zdolności inwestycyjnych nowopowstałych oraz działających już na rynku mikroprzedsiębiorstw poprzez dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Typ beneficjentów: Mikroprzedsiębiorcy Poziom dofinansowania: 60% wydatków kwalifikowanych Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 PLN

9 1.1.2. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Cel: Rozwój technologiczny, organizacyjny i rynkowy MSP oraz zwiększenie zatrudnienia Typ beneficjentów: Mali i Średni Przedsiębiorcy Poziom dofinansowania: Małe – 60% wydatków kwalifikowanych Średnie – 50% wydatków kwalifikowanych Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN Cel: Rozwój technologiczny, organizacyjny i rynkowy MSP oraz zwiększenie zatrudnienia Typ beneficjentów: Mali i Średni Przedsiębiorcy Poziom dofinansowania: Małe – 60% wydatków kwalifikowanych Średnie – 50% wydatków kwalifikowanych Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN

10 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Przykładowe rodzaje projektów: - budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; - realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; - unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju - działalności gospodarczej firmy; - racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług; - budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; - informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; - dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); - dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy. Przykładowe rodzaje projektów: - budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; - realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; - unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju - działalności gospodarczej firmy; - racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług; - budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; - informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; - dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); - dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy.

11 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP Przykładowe rodzaje projektów: 1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej; 2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych; 3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach; 4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; 5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych. Maksymalna wartość dofinansowania projektów to 2 000 000 PLN Przykładowe rodzaje projektów: 1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej; 2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych; 3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach; 4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; 5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych. Maksymalna wartość dofinansowania projektów to 2 000 000 PLN

12 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Realizacja przedsięwzięć przyczyni się tworzenia nowych oraz rozwijania istniejących instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości w postaci funduszy poręczeń, pożyczkowych oraz kapitałowych podwyższonego ryzyka; Wsparcie jest ukierunkowane na zwiększenie dostępności do kapitału dla przedsiębiorstw z obszaru całego województwa; Rozwinięty system funduszy ma pomóc firmom, które mają trudności lub nie są w stanie uzyskać zewnętrznego finansowania dalszego rozwoju swojej działalności z komercyjnych źródeł; Realizacja przedsięwzięć przyczyni się tworzenia nowych oraz rozwijania istniejących instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości w postaci funduszy poręczeń, pożyczkowych oraz kapitałowych podwyższonego ryzyka; Wsparcie jest ukierunkowane na zwiększenie dostępności do kapitału dla przedsiębiorstw z obszaru całego województwa; Rozwinięty system funduszy ma pomóc firmom, które mają trudności lub nie są w stanie uzyskać zewnętrznego finansowania dalszego rozwoju swojej działalności z komercyjnych źródeł;

13 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Wsparcie przedsięwzięć podwyższających standardy usług świadczonych dla przedsiębiorców przez organizacje instytucji otoczenia biznesu (IOB); Wsparcie ma przyczynić się do opracowywania, wdrażania i promocji nowych usług przez sieć IOB, w tym do tworzenia zróżnicowanej i odzwierciedlającej popyt oferty usług dla przedsiębiorców; Kompleksowa pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców (start-upów) poprzez usługi doradcze i szkoleniowe wraz ze wsparciem finansowym bezpośrednio po rozpoczęciu prowadzenia działalności. Minimalna wartość projektu, w zależności od typu projektu, nie może być niższa niż 200 tys. PLN lub 1 mln PLN Wsparcie przedsięwzięć podwyższających standardy usług świadczonych dla przedsiębiorców przez organizacje instytucji otoczenia biznesu (IOB); Wsparcie ma przyczynić się do opracowywania, wdrażania i promocji nowych usług przez sieć IOB, w tym do tworzenia zróżnicowanej i odzwierciedlającej popyt oferty usług dla przedsiębiorców; Kompleksowa pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców (start-upów) poprzez usługi doradcze i szkoleniowe wraz ze wsparciem finansowym bezpośrednio po rozpoczęciu prowadzenia działalności. Minimalna wartość projektu, w zależności od typu projektu, nie może być niższa niż 200 tys. PLN lub 1 mln PLN

14 1.5. Rozwijanie regionalnej sieci transferu innowacji 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. Wsparcie przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową, przebudową i remontem obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zawansowanych technologii, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości, inwestycje w instalacje technologiczne. Bez określenia minimalnej, maksymalnej wartości projektu lub wsparcia 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. Typy projektów: tworzenie i rozwijanie regionalnych centrów transferu wiedzy, udział w istniejących lub tworzenie nowych sieci współpracy, wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań między firmami (B+R, klastry), usługi podnoszące gotowość inwestycyjną, usługi doradcze i szkoleniowe, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Maksymalna wartość projektu 2 mln PLN 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. Wsparcie przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową, przebudową i remontem obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zawansowanych technologii, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości, inwestycje w instalacje technologiczne. Bez określenia minimalnej, maksymalnej wartości projektu lub wsparcia 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. Typy projektów: tworzenie i rozwijanie regionalnych centrów transferu wiedzy, udział w istniejących lub tworzenie nowych sieci współpracy, wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań między firmami (B+R, klastry), usługi podnoszące gotowość inwestycyjną, usługi doradcze i szkoleniowe, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Maksymalna wartość projektu 2 mln PLN

15 1.6. Promocja gospodarcza regionu 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu Zbudowanie spójnego, dostępnego i na bieżąco aktualizowanego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, stworzenie systemu kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie regionalnym, w tym projekty przygotowujące jednostki samorządu terytorialnego do efektywnej obsługi inwestora. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów. 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się do wspierania międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw w województwie pomorskim, m.in. poprzez ułatwianie nawiązywania i utrzymywania zagranicznych kontaktów gospodarczych. Minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 80 tys. PLN 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu Zbudowanie spójnego, dostępnego i na bieżąco aktualizowanego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, stworzenie systemu kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie regionalnym, w tym projekty przygotowujące jednostki samorządu terytorialnego do efektywnej obsługi inwestora. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów. 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw Realizowane przedsięwzięcia przyczynią się do wspierania międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw w województwie pomorskim, m.in. poprzez ułatwianie nawiązywania i utrzymywania zagranicznych kontaktów gospodarczych. Minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 80 tys. PLN

16 ZPORR 2004-2006RPO WP 2007-2013 Forma wsparcia dotacja wsparcie dla starterów dotacja konwencjonalna dotacja innowacyjna fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i zalążkowe Doradztwo IOB Innowacje Podmioty wsparcia mikroprzedsiębiorstwa mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Wielkość dostępnych środk ó w 8,55 mln euro (5,36%)185,9 mln euro (21,0%) Średnioroczna wartość dostępnych środk ó w 2,85 mln euro26,5 mln euro w tym (szacunkowo) na dotacje inwestycyjne 1,50 mln euro15,1 mln euro Wsparcie dla MŚP w ZPORR i RPO WP

17 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Łączna wielkość środków finansowych: 9 711 629 742 EUR W tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 254 885 280 EUR Wkład krajowy: 1 456 744 462 EUR

18 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Osie Priorytetowe PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Osie Priorytetowe 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2.Infrastruktura sfery B+R 3.Kapitał dla innowacji 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5.Dyfuzja innowacji 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7.Społeczeństwa informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 9.Pomoc techniczna 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2.Infrastruktura sfery B+R 3.Kapitał dla innowacji 4.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5.Dyfuzja innowacji 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7.Społeczeństwa informacyjne – budowa elektronicznej administracji 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 9.Pomoc techniczna

19 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Celem priorytetu jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Celem priorytetu jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Celem priorytetu jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Celem priorytetu jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie

20 Wsparcie dla przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości (inwestycje powyżej 2 mln EUR) Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (inwestycje powyżej 40 mln EUR) Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE

21 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)- Cele wzrostu innowacji i konkurencyjności całej gospodarki. - Wspierane będą inwestycje firm, które przyczyniają się do wzrostu innowacji i konkurencyjności całej gospodarki. - Wsparcie dla dużych firm oraz dla firm, które swoją działalność opierają na innowacyjnych rozwiązaniach. - Wsparcie podmiotów, które wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi chcą prowadzić badania, a następnie wdrażać i wykorzystywać komercyjnie ich wyniki. - Dotacje na dofinansowanie nowych inwestycji zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych.

22 Innowacyjna Gospodarka PO IG PO IG maksymalny pułap wsparcia zależy od regionu, w którym realizowana będzie inwestycja oraz od wielkości przedsiębiorstwa.  Dotacja może pokryć: > dla małych przedsiębiorstw - do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, > dla średnich przedsiębiorstw - do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, > dla dużych przedsiębiorstw - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

23 Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. PO KAPITAŁ LUDZKI

24 Łączna wielkość środków finansowych: 11 420 207 059 EUR W tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 707 176 000 EUR Wkład krajowy: 1 713 031 059 EUR

25 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 25 060 351 568 25 060 351 568 euro, w tym:

26 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 WYDATKI PUBLICZNE W PROW 2007-2013 środki krajowe 3 987 779 284 EFRROW 13 230 038 156

27 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OSIE WSPARCIA PROW 2007-2013   Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego   Oś 2: poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich   Oś 3: jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   Oś 4: LEADER

28 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 DZIAŁANIA OSI 3  321  321 - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ  313322323  313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI  312  312 - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (ARIMR)  311  311 - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (ARIMR)

29 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PODZIAŁ ŚRODKÓW EFRROW NA POSZCZEGÓLNE OSIE PRIORYTETOWE W RAMACH PROW 2007- 2013

30 OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej KOD DZIAŁANIA: 311 Nazwa działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej KOD DZIAŁANIA: 312 Nazwa działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

31 SZACUNKOWA ALOKACJA ŚRODKÓW EFRROW W RAMACH OSI 3 W EURO

32 Uzasadnienie: Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Cel: Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Oś 3 Kod działania: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

33 Zakres pomocy: Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2. usług dla ludności; 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7. usług transportowych; 8. usług komunalnych; 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10. magazynowania lub przechowywania towarów; 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Oś 3 Kod działania: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

34 Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:  gminy wiejskiej, albo  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. wyłączeniem mieszkańców, albo  gminy miejskiej, z miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; (Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4.) 4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3; 5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej. Oś 3 Kod działania: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

35 Beneficjent Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Oś 3 Kod działania: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

36 Uzasadnienie: Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Cel: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Oś 3 Kod działania: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

37 Zakres pomocy: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2. usług dla ludności; 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7. usług transportowych; 8. usług komunalnych; 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 10. magazynowania lub przechowywania towarów; 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Oś 3 Kod działania: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

38 Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się: a) w miejscowości należącej do:  gminy wiejskiej albo  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, Oś 3 Kod działania: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

39 Pomoc może być przyznana, jeżeli (cd): b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowośći należącej do:  gminy wiejskiej albo  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Oś 3 Kod działania: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

40 Beneficjent: Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Oś 3 Kod działania: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

41 Forma i wysokość pomocy : Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 1. 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 2. 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 3. 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł. Oś 3 Kod działania: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

42 Przydatne adresy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.dpr.woj-pomorskie.pl www.dpr.woj-pomorskie.pl Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.defs.woj-pomorskie.pl www.defs.woj-pomorskie.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl

43 Dziękuję za uwagę Starostwo Powiatowe w Człuchowie Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej ul. Wojska Polskiego 1 tel. 0 59 8343461 fax 0 59 8342539 Strona internetowa: www.starostwo.czluchow.org.pl


Pobierz ppt "Fundusze unijne dla przedsiębiorców w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google