Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące."— Zapis prezentacji:

1 Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące odprawę czasową i końcowe przeznaczenie oraz składowanie obejmujące składowanie celne i wolne obszary celne w świetle przepisów UKC – wybrane zagadnienia Marzec 2016 r. 1

2 Przepisy prawne Unijny Kodeks Celny (UKC) ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269, z 10.10.2013) Rozporządzenie Delegowane Komisji (DA) ( rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego ) 2

3 Przepisy prawne 3 Załączniki do DA (np.) zał. 71-01 Dokument uzupełniający do ustnego zgłoszenia celnego do odprawy czasowej, zał. 71-02 Towary i produkty wrażliwe, zał. 71-03 Wykaz dozwolonych zwyczajowych czynności, zał.71-04 Przepisy szczególne dot. towarów ekwiwalentnych, zał. 71-05 Standardowa wymiana informacji (INF), zał. 71-06 Informacje, które należy zawrzeć w rozliczeniu zamknięcia Załącznik A - wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosków i decyzji Załącznik B - wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do zgłoszeń, powiadomień i potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów)

4 Przepisy prawne 4 Załączniki do rozporządzenia delegowanego Komisji TDA uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów przejściowych ……. - Załączniki od 1 do 13 (zał. 12 - wzór wniosku/pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych innych niż tranzyt, zał. 13 arkusze informacyjne INF) Rozporządzenie Delegowane Komisji określające zasady przejściowe w zakresie środków technik informacyjnych (TDA) (rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy odpowiednie systemy teleinformatyczne nie zostały jeszcze wdrożone, i zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 2015/... )

5 Przepisy prawne 5 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (IA) (rozporządzenie wykonawcze Komisji ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny) Ustawa Prawo Celne Wytyczne Komisji Europejskiej Rozpoczęcie prac nad opracowaniem wytycznych między innymi w zakresie: zabezpieczeń, długu celnego, procedur specjalnych.

6 Przepisy prawne 6 Wniosek: Określenie zakresu obowiązywania nowych przepisów UKC wymaga łącznej analizy przepisów IA, DA oraz TDA. W tych wszystkich aktach znajdują się przepisy przejściowe – zawieszające stosowanie określonych instytucji UKC w okresie od 01 maja 2016r. do 30 kwietnia 2019r. Stosowanie  począwszy od 1 maja 2016r. ale zakres zależny od ostatecznego ustalenia zasad i zakresu środków przejściowych (na gruncie TDA oraz przepisów przejściowych w IA i DA) Okres przejściowy do 01 maja 2019r. Zatem, pełne stosowanie  od 1 stycznia 2021 r.

7 Przepisy prawne 7 Procedura celna (art. 5 pkt 16 UKC) oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami kodeksu można objąć towary: - dopuszczenie do obrotu - procedury specjalne; - wywóz. Kategorie procedur specjalnych (art. 210 UKC): ● tranzyt: ► tranzyt zewnętrzny ► tranzyt wewnętrzny ● składowanie: ► składowanie celne ► wolne obszary celne ● szczególne przeznaczenie: ► odprawa czasowa ► końcowe przeznaczenie ● przetwarzanie: ► uszlachetnianie czynne ► uszlachetnianie bierne

8 PROCEDURY SPECJALNE 8 postanowiono połączyć w jedną procedurę uszlachetniania czynnego procedury: ─ uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i ─ uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz ─ przetwarzania pod kontrolą celną (motyw 48 DA); uznano, że taka „nowa” procedura uszlachetniania czynnego powinna obejmować również zniszczenie towarów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest ono przeprowadzane przez organy celne lub pod ich dozorem; W celu uproszczenia, zracjonalizowania i uczynienia gospodarczych (specjalnych) procedur celnych bardziej atrakcyjnymi dla przedsiębiorców oraz mając na uwadze, że:zawieszenie poboru należności celnych przywozowych jest bardziej atrakcyjne finansowo niż zwrot pobranego cła dopiero po wywozie produktów kompensacyjnych/przetworzonych:

9 Procedury specjalne cd. 9 Postanowiono, że procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych nie powinna być utrzymana; Uznano, że zamiar powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych, przetworzonych nie jest dłużej konieczny; Postanowiono znieść odsetki wyrównawcze z uwagi na ogólną zasadę obliczania kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych - przepis art. 85 UKC (na wniosek art. 86 ust. 3 UKC) (art. 85 ust. 1 UKC -> “Kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych jest określana zgodnie z takimi zasadami obliczania należności celnych, jakie miały zastosowanie do danych towarów w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego.”) - czyli stawka celna do zastosowania to stawka z dnia powstania długu celnego

10 Procedury specjalne cd. Pozwolenie jako warunek wymagany dla stosowania procedur specjalnych oraz na prowadzenie miejsc składowych ( art. 211 UKC) 1. Warunki, na których zezwala się na stosowanie jednej lub kilku procedur specjalnych, lub na prowadzenie miejsc składowych określa się w pozwoleniu (art.. 211 UKC akapit 2). Nie ma i nie będzie pozwoleń zintegrowanych. Błędne stwierdzenie (planowana jest zmiana tego przepisu). 2. Nie będzie także tzw. pozwoleń pojedynczych. W pozwoleniu w Polu (Rodzaj wniosku – 3) więcej niż 1 kraj czł. Formy udzielania Pozwoleń Formularz wniosku i pozwolenie - Matryca danych (Załącznik A – odpowiednie kolumny) - docelowo W okresie przejściowym – „Załącznik 67” - formularz wniosku i pozwolenia (zał. 12 TDA) 10

11 Procedury specjalne cd. Inne formy pozwolenia zgłoszenia celne (art. 163 ust. 1 DA) (z grupy przetwarzanie- inne niż towary z zał. 71-02 Termin ważności pozwolenia U legł wydłużeniu i nie może on przekraczać trzech lat w przypadku towarów, o których mowa w załączniku 71-02 DA (towary i produkty wrażliwe) oraz pięciu lat w przypadku pozostałych towarów (art. 173 DA); Pozwolenie z mocą wsteczną (art. 211 ust. 2 UKC) – nie dotyczy prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów) Warunki udzielenia wymienione zostały w UKC i art.172 DA (m.in. kontrola, oszustwo, spełnia wymogi procedury, identyfikacja)

12 Procedury specjalne cd. w okresie trzech lat od daty przyjęcia wniosku nie udzielono wnioskodawcy żadnego pozwolenia z mocą wsteczną; (błąd) nie jest konieczne sprawdzenie warunków ekonomicznych, z wyjątkiem przedłużenia terminu ważności w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów; gdy wniosek dotyczy przedłużenia terminu w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów od daty wygaśnięcia pierwotnego wniosku – wniosek zostaje złożony w 1 roku po upływie terminu ważności pierwotnego pozwolenia. Pozostałe przypadki: 3 miesiące. Organy celne mogą udzielić pozwolenia z mocą wsteczną także wówczas, gdy towary, które zostały objęte procedurą celną, nie są już dostępne w chwili przyjmowania wniosku o takie pozwolenie.

13 Procedury specjalne cd. Warunki do udzielenia pozwolenia (art. 211 ust. 3 UKC) Wśród enumeratywnie wymienionych warunków, jeden, szczególny nowy warunek - obowiązek złożenia zabezpieczenia, w przypadkach, w których może powstać dług celny lub inne należności związane z towarami objętymi procedurą specjalną W przypadkach wydawania pozwolenia na: prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego (Składów Celnych) zabezpieczenie wymagane jest przed wydaniem pozwolenia 2. W przypadkach pozostałych procedur specjalnych w momencie obejmowania towarów procedurą specjalną (tzw. zabezpieczenie transakcyjne) 13

14 Procedury specjalne cd. Zamknięcie procedury (art. 215 UKC) Gdy objęte procedurą towary lub produkty przetworzone są objęte kolejną procedurą celną, wyprowadzone poza obszar celny Unii, zniszczone bez powstania odpadów lub są przedmiotem zrzeczenia się na rzecz skarbu państwa. Uwaga. Z dniem 01.05.2016r.likwidacji ulega instytucja pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego 14

15 Procedury specjalne cd. Inne, pozostałe regulacje (ogólne ) zawarte w UKC odnoszące się do procedur specjalnych: Ewidencje (art. 214 UKC) Przeniesienie praw i obowiązków (art. 218) Przemieszczanie towarów (art. 219 UKC) Zwyczajowe czynności (art. 220 UKC) Towary ekwiwalentne (at. 223 UKC). 15

16 Magazyn czasowego składowania Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania (art. 148 ust. 2-3 UKC. ) udziela się: a) osobie, która: ma siedzibę na obszarze celnym Unii, zapewnia prawidłową realizację operacji; składa zabezpieczenie (art. 89 UKC) Towary nieunijne są czasowo składowane od chwili ich przedstawienia organom celnym. Termin czasowego składowania (art. 149 UKC) Objęcie procedurą celną albo powrotny wywóz towarów, które są przedmiotem czasowego składowania musi nastąpić w terminie 90 dni. Termin ten nie podlega przedłużeniu.

17 Magazyn czasowego składowania cd. Zasady stosowania czasowego składowania(art. 144, 147 ust. UKC art. 115 DA Towary mogą być czasowo składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania albo – w uzasadnionych przypadkach – w innych miejscach uznanych przez organy celne, jeżeli: a) spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 UKC oraz w art. 117 DA; (nie jest prowadzona sprzedaż detaliczna). (zabezpieczenie) b) towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu, chyba że organy celne wymagają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 UKC. Odpowiedzialność (art. 147 ust. 3 UKC) Posiadacz pozwolenia lub osoba składująca towary Czynności zwyczajowe (art. 147 ust. 2 UKC) Zał. 71-03 Składowanie towarów unijnych (art. 148 ust. 6 UKC) Przemieszczania towarów (art. 148 ust. 5 UKC; art. 118 DA, art. 193 IA) 17

18 Zasady regulujące prowadzenie czasowego składowania w okresie przejściowym art. 250 ust. 1 DA, art. 345 ust. 1 IA. Pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność po 1 maja 2016 r. W okresie przejściowym nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 2 lit. c UKC. Ważność zachowują także ewidencje towarowe prowadzone w magazynie czasowego składowania. Regulowanie sytuacji towarów objętych czasowym składowaniem odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego. Uwaga: pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych będą podlegać ponownej ocenie. W wyniku ponownej oceny posiadane pozwolenie zostanie cofnięte oraz – jeśli spełnione będą warunki określone w przepisach prawa celnego – zostanie wydane nowe pozwolenie. Organ celny jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny i wydania rozstrzygnięcia w sprawie przed dniem 1 maja 2019 r. 18

19 SKŁADOWANIE CELNE (Skład Celny) Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne i pod dozorem celnym (skład celny art. 210 lit. b UKC, art. 240 ust. 1 UKC) Brak instytucji „objęcie procedurą i złożenie poza miejscem” Nowa systematyka składów celnych Przepisy w UKC (art. 240 ust. 2 UKC; art. 203 i art. 1 pkt 32-33 DA; zał. 90 (pkt 17-22) do DA - Tabela korelacji dla systematyki) Publiczny skład celny umożliwia składowanie celne towarów przez każdą osobę: a) publiczny skład celny typu I  A b) publiczny skład celny typu II  B c) publiczny skład celny typu III  F Prywatny skład celny  C, D, E umożliwia składowanie towarów przez posiadacza pozwolenia Termin składowania nieograniczony (art. 238)

20 SKŁADOWANIE CELNE (Skład celny) cd. Pozwoleń na prowadzenie składu celnego udziela się: a) osobie, która: - ma siedzibę na obszarze celnym Unii, - zapewnia prawidłową realizację operacji; (warunki podmiotowe, ocena miejsca; uznanie AEOC).- składa zabezpieczenie art. 89 UKC jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia) Termin wydania pozwolenia (art. 171 DA; art. 260 IA - konsultacja) - 60 dni (standard) / 120 dni (dla więcej niż jednego państwa) Pozwolenia na procedurę składu celnego tracą moc z dniem 1 maja 2016 r. 20

21 SKŁADOWANIE CELNE (skład Celny) cd. Pozwolenia na procedurę składu celnego tracą moc z dniem 1 maja 2016 r. Uwaga: osoby korzystające z procedury w publicznych składach celnych na podstawie pozwoleń udzielonych przed 1 maja 2016 r. powinny uzgodnić z prowadzącym skład celny zakres operacji, którym będą podlegać towary objęte procedurą składu celnego. Dotyczy to w szczególności: poddania towarów zwyczajowym czynnościom, czasowego wyprowadzenia towarów, przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do procedury. Prowadzący skład celny winien zwrócić się do organu celnego z wnioskiem o zmianę posiadanego pozwolenia na prowadzenie składu celnego, w części dotyczącej określenia uprawnienia do realizacji operacji, którym będą mogły być poddane towary wprowadzone do składu celnego przez osoby korzystające z procedury składu celnego. 21

22 SKŁADOWANIE CELNE (skład celny) cd. Przemieszczanie towarów (art. 219 UKC; art. 179 ust. 3-4 DA; art. 267 ust. 1, 4-5 IA) Przemieszczenie między miejscami na obszarze celnym Unii bez formalności celnych [Ewidencja]: a) między różnymi miejscami składowymi wyznaczonymi w tym samym pozwoleniu; b) z urzędu celnego objęcia do miejsc składowych; c) ze składu do urzędu celnego wyprowadzenia w celu zamknięcia procedury poprzez wyprowadzenie towarów poza obszar celny Unii z zastosowaniem zgłoszenia do powrotnego wywozu; *) do dowolnego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu uprawnionego do dopuszczania towarów do późniejszej procedury celnej lub do zgłoszenia do powrotnego wywozu w celu zamknięcia procedury. Termin przemieszczania - 30 dni Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć ten termin.

23 Zasady regulujące prowadzenie składu celnego w okresie przejściowym art. 250 ust. 1 DA, art. 345 ust. 1 IA. Pozwolenia na prowadzenie składów celnych udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność po 1 maja 2016 r. W okresie przejściowym nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 211 ust. 3 lit. c UKC. Ważność zachowują także ewidencje towarowe prowadzone w składzie celnym. Stosowanie procedury składu celnego, jak i zamknięcie procedury składu celnego odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego. Uwaga: pozwolenia na prowadzenie składu celnego udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych będą podlegać ponownej ocenie. W wyniku ponownej oceny posiadane pozwolenie zostanie cofnięte oraz – jeśli spełnione będą warunki określone w przepisach prawa celnego – zostanie wydane nowe pozwolenie. Organ celny jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny i wydania rozstrzygnięcia w sprawie przed dniem 1 maja 2019 r. 23

24 SKŁADOWANIE (Wolny obszar celny) Wolny obszar celny jest procedurą specjalną (art. 210 lit. b UKC), procedurą składowania. Nie jest wymagane pozwolenie (obowiązek powiadomienia) Przepisy unijnego prawa celnego nie przewidują instytucji „składów wolnocłowych”. Kwestie dotyczące kontynuowania działalności przez składy wolnocłowe ustanowione na podstawie przepisów dotychczasowych rozstrzygnie ustawodawstwo krajowe. „Operator” – osoba prowadząca działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym ustanowiona na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się „osobą uprawnioną do korzystania z procedury wolnego obszaru celnego w rozumieniu unijnego prawa celnego.

25 SKŁADOWANIE (Wolny obszar celny) cd. Zmiany w ustawodawstwie krajowym Wejście w życie nowego unijnego prawa celnego spowoduje zmiany w krajowym ustawodawstwie celnym regulującym problematykę wolnych obszarów celnych ( kwestie dotyczące ustanowienia wolnego obszaru celnego będą regulowane na gruncie ustawodawstwa krajowego); Nowe powiadomienia – rozp. Krajowe (matryca) Ewidencja art.. 214 ust. 1-2 UKC, art.. 178 DA. Procedury w Woc (art. 247 ust. 1-2 UKC (dop. do obrotu, uszlachetnianie czynne, końcowe przeznaczenie) Uwaga: W przypadkach określonych w przepisach unijnego prawa celnego towary wprowadzane do Woc muszą być przedstawione organowi celnemu i musi być złożone powiadomienie. 25

26 Zasady regulujące prowadzenie Woc-u w okresie przejściowym art. 250 ust. 1 DA, art. 345 ust. 1 IA. Zgoda na prowadzenie działalności w Woc-u lub składzie wolnocłowym udzielona na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje swoją ważność po 1 maja 2016 r. Ważność zachowują także ewidencje towarowe prowadzone w Woc-u lub składzie wolnocłowym. Stosowanie procedury Woc-u, jak i zamknięcie procedury Woc odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego. Uwaga: Zgoda na prowadzenie działalności w Woc lub składzie wolnocłowym udzielona na podstawie przepisów dotychczasowych będzie podlegać ponownej ocenie. W wyniku ponownej oceny zgoda (…) zostanie cofnięta oraz – jeśli spełnione będą warunki określone w przepisach prawa celnego – zostanie wydane nowa zgoda na prowadzenie działalności w Woc. Ponowna ocena i wydanie rozstrzygnięcia przed dniem 1 maja 2019 r. 26

27 Szczególne przeznaczenia: Końcowe przeznaczenie Końcowe przeznaczenie jest odrębną procedurą specjalną (art. 210 lit. c), jednak pozostaje dopuszczeniem do obrotu (patrz art. 77 ust. 1 lit. a – dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia towarów procedurą). Towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie Pozwolenie – art. 211 lit a UKC warunkiem korzystania z procedury a zabezpieczenie obowiązkowe, z możliwością obniżenia kwoty referencyjnej w przypadku zabezpieczenia generalnego,(ust. 3 lit. c) warunkiem uzyskania pozwolenia patrz  stosowanie w PL (wymagalność najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji) Wnioskodawca: (Siedziba) -z zasady na obszarze celnym UE art. 211 ust 3 lit. a) UKC, („okazjonalnie” poza UE – art. 161 DA) 27

28 Szczególne przeznaczenia: Końcowe przeznaczenie cd. Obowiązkowe rozliczenie zamknięcia (obecny kwit rozliczenia) – art. 175 DA) przemieszczenie między różnymi miejscami na obszarze celnym UE następuje bez dopełnienia formalności celnych. Przemieszenie następuje bez karty T5, na podstawie ewidencji, która musi zawierać informacje o lokalizacji i przemieszczeniu towarów. Planuje się zachowanie dokumentu DPT. Termin przemieszczania - 30 dni Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć ten termin. Zwyczajowe czynności (art. 220 UKC- art. 180 DA, zał. 71-03 DA - wykaz) wynikają z przepisów ogólnych Przeniesienie praw i obowiązków do procedury (art. 218 UKC; art. 266 IA) Towary ekwiwalentne (art. 223 UKC; art. 169, zał. 71-04 DA – wyłączenia towarów; art. 268 IA) 28

29 Zasady regulujące procedurę końcowego przeznaczenia w okresie przejściowym art. 251 DA, art. 349 ust. 1lit. a) IA. Zgodnie z artykułem 251 DA dotychczasowe pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia pozostają ważne do czasu upływu ich terminu ważności. (ale 01.05.2016r.) Pozwolenia należy stosować, w tym zamknięcie procedury na podstawie warunków określonych w nowych przepisach, z wyjątkiem warunku dotyczącego zabezpieczenia. (patrz art. 349 ust. 1 lit. a). 29

30 Szczególne przeznaczenia: Odprawa czasowa Odprawa czasowa jest procedurą specjalną (art. 210 lit. c), w której towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii z całkowitym lub częściowym zwolnieniem należności celnych przywozowych (art. 250 UKC Pozwolenie – warunkiem korzystania z procedury a zabezpieczenie obowiązkowe, z możliwością obniżenia kwoty referencyjnej w przypadku zabezpieczenia generalnego, (ust. 3 lit. c) warunkiem uzyskania pozwolenia patrz  stosowanie w PL (wymagalność najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji) Wnioskodawca: (Siedziba) z zasady z poza UE - art. 250 ust. 2 lit. c UKC Pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej ( art. 204 DA) udziela się pod warunkiem, że stan towarów objętych procedurą pozostaje taki sam. (30

31 Szczególne przeznaczenia: Odprawa czasowa cd. Inne formy pozwolenia (oprócz formularza i zgłoszenia celnego) forma ustna (art. 165 DA Załącznik 71-01) inne podejście do katalogu przypadków, zamknięty, ściśle towarowy (w niektórych przypadkach może być węższy niż obecnie), inna forma zgłoszenia (katalog otwarty dla zgłoszenia w innej formie można zastosować „w innych przypadkach”) uwaga – błędy w przepisach dot. odniesień do formy zgłoszenia – art. 138-141 DA - zostaną poprawione Warunki stosowania pozwolenia wprowadza się maksymalny termin na objęcie towarów procedurą – 10 lat (art. 251 ust. 4 UKC), nie ma obowiązku powrotnego wywozu towarów, w związku z tym znosi się odsetki kompensacyjne, dla towarów dopuszczanych do obrotu po odprawie czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych stosuje się elementy kalkulacyjne z dnia dopuszczenia do obrotu (art. 85 UKC), 31

32 Szczególne przeznaczenia : Odprawa czasowa cd. Katalog towarów, które mogą być objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z cła (art. 207 do art. 236) Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od cła (art. 252 UKC i art. 206 DA)

33 Zasady regulujące procedurę odprawy czasowej w okresie przejściowym art. 251 DA, art. 349 ust. 2lit. b) IA. pozwolenia na procedurę odprawy czasowej wydane na podstawie WKC i RWKC przed 1 maja 2016 r. pozostają ważne do czasu upływu terminu ich ważności. Pozwolenia należy stosować na podstawie warunków określonych w nowych przepisach, z wyjątkiem warunku dotyczącego zabezpieczenia. Zamknięcie procedury dla towarów objętych nią przed 1 maja 2016 r. następuje na mocy WKC i RWKC. 33

34 Przetwarzanie Uszlachetnianie czynne - definicja - art. 256 ust. 1 UKC 34 Nie naruszając przepisów art. 191, procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystywanie towarów nieunijnych na obszarze celnym Unii w ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania, przy czym towary te nie podlegają żadnym: a) należnościom celnym przywozowym; b) innym należnościom określonym w innych przepisach; c) środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii. [UWAGA: Błąd w tłumaczeniu. Zamiast „ art. 191 ” powinno być: „art. 223”. Art. 223 UKC dot. towarów ekwiwalentnych]

35 Przetwarzanie Uszlachetnianie czynne cd. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego udziela się: a) osobie, która: ma siedzibę na obszarze celnym Unii (inne przypadki, art. 161 DA, zapewnia prawidłową realizację operacji, przeprowadza procesy przetwarzania lub organizuje ich przeprowadzenie, składa zabezpieczenie art. 89 UKC (tzw. transakcyjne) c) gdy pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego nie ma negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych (warunki ekonomiczne). 35

36 Przetwarzanie Uszlachetnianie czynne cd. Rozliczenie zamknięcia (obecnie „kwit rozliczenia”) – na wniosek posiadacza pozwolenia organ celny może przedłużyć termin na przedstawienie urzędowi kontrolnemu rozliczenia zamknięcia do 60 dni (art. 175 ust. 2 DA); Towary ekwiwalentne – (zał. 71-04 DA); Badanie warunków ekonomicznych – zmiany w sposobie badania warunków ekonomicznych. Uznaje się, że negatywny wpływ na istotne interesy producentów unijnych nie występuje, jeżeli nie istnieje dowód na jego występowanie lub warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione (art. 211 ust. 5 UKC); Przemieszczanie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego. Konieczność wskazania we wniosku o udzielenie pozwolenia (oraz w pozwoleniu) sposobu obliczenia kwoty należności celnych przywozowych, tj. określenie, czy zastosowanie ma art. 85 ust. 1, czy też art. 86 ust. 3 UKC. Określono przypadki, w których kwota należności celnych określana jest zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC, niezależnie od wniosku, aby zapobiec obchodzeniu środków taryfowych (art. 76 i art. 168 (art.. 170! DA) 36

37 Zasady regulujące procedurę uszlachetniania czynnego w okresie przejściowym art. 251 ust. 1 i art. 254 DA, art. 345 ust. 3, art. 348, art. 349 IA. Pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, procedury przetwarzania pod kontrolą celną, które zostały wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (WKC, RWKC) przed 1 maja 2016r. zachowują swoją ważność do końca danego okresu ważności (terminu ważności) lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po dniu 30.04.2016 r. korzystanie z ważnego pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, procedury przetwarzania pod kontrolą celną odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego dotyczących procedury uszlachetniania czynnego. 37

38 Przetwarzanie; Uszlachetnianie bierne - definicja - art. 259 ust. 1 UKC 38 Procedura uszlachetniania biernego pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów unijnych poza obszar celny Unii w celu poddania ich procesom przetwarzania. Produkty przetworzone powstałe z tych towarów mogą zostać dopuszczone do obrotu z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych na wniosek posiadacza pozwolenia lub każdej innej osoby mającej siedzibę na obszarze celnym Unii, pod warunkiem, że osoba ta uzyskała zgodę posiadacza pozwolenia, i że spełnione są warunki tego pozwolenia. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego udziela się: a) osobie, która: ma siedzibę na obszarze celnym Unii, zapewnia prawidłową realizację operacji,

39 Przetwarzanie; Uszlachetnianie bierne cd. c) gdy pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego nie ma negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych (warunki ekonomiczne). Pozwolenie z mocą wsteczną – wprowadzono dodatkowe warunki, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie takiego pozwolenia (art. 211 ust. 2 UKC) nie dotyczy zasada 3 lat Zabezpieczenie – art. 89 UKC wymagane w przypadku stosowania uprzedniego przywozu produktu zamiennego w ramach systemu standardowej wymiany (art. 262 ust. 1 UKC) oraz w przypadku stosowania uprzedniego przywozu produktu przetworzonego wytworzonego z towarów ekwiwalentnych (art. 242 ust. 2 DA Zmiana sposobu obliczania kwoty długu celnego –art. 86 ust. 5 UKC. (kwotę należności celnych przywozowych oblicza się na podstawie kosztu procesu przetwarzania przeprowadzonego poza obszarem celnym Unii (art. 86 ust. 5 UKC). Uwaga - specyficzne cło art. 75 DA 39

40 Zasady regulujące procedurę uszlachetniania biernego w okresie przejściowym art. 251 ust. 1 i art. 254 DA, art. 345 ust. 3, art. 348, art. 349 IA. Stare pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania biernego, zachowują swoją ważność do końca danego okresu ważności (terminu ważności) lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po dniu 30.04.2016r. korzystanie z ważnego pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania biernego odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego KE na podstawie interpretacji tego przepisu dopuszcza utrzymanie braku wymogu zabezpieczenia dla pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016r. jeżeli takie zabezpieczenie nie było wymagane w momencie wydania pozwolenia (co nie wyklucza możliwości żądania zabezpieczenia na poziomie transakcji). Jeżeli towary zostały przed dniem 1 maja 2016 r, objęte procedurą uszlachetniania biernego i procedura ta nie została zamknięta do tego dnia, to procedura ta zostaje zamknięta (zakończona) zgodnie z odpowiednimi dotychczasowymi przepisami (WKC i RWKC). 40

41 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. 1.Pozwolenia wydane na podstawie „starych przepisów” przed 01.05.2016r. obowiązujące w tym dniu (art. 251 DA) pozostają nadal ważne, z tym, że: pozwolenia mające ograniczony okres ważności, do końca danego okresu lub do dnia 01.05.2019r. – w zależności od tego co nastąpi wcześniej; wszystkie pozostałe – aż do ponownej oceny 2.Ponowna ocena (art. 250 DA i art. 345 IA) Ponownej ocenie podlegają wszystkie „stare” pozwolenia, które nie są objęte ograniczonym okresem ważności, lub których okres ważności mija po 01.05.2019r. Decyzje wydawane po dokonaniu ponownej oceny należy wydać przed 01.05.2019r. Decyzje takie cofają ponownie oceniane pozwolenia oraz w stosownych przypadkach wydaje się nowe pozwolenia. Posiadacz pozwolenia jest niezwłocznie powiadamiany o wydaniu odpowiednich decyzji 41

42 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. cd. „Stare” pozwolenia ważne po 01.05.2016r. obowiązują nadal do czasu zakończenia ponownej ich oceny lub do ich wygaśnięcia, jeżeli miały ograniczony okres ważności jednak na warunkach określonych w UKC, DA i IA według zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 90 do rozporządzenia DA. 3.Towary objęte określonymi gospodarczymi procedurami celnymi, które nie zostały zamknięte przed 01.05.2015r. Towary objęte przed 01.05.2016r. procedurą ostatecznego przeznaczenia, procedurą składowania celnego w składzie typu A, B, C, E, F, procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, przetwarzania pod kontrolą celną zostają zamknięte zgodnie z obowiązującymi po 01.05.2016r. nowymi przepisami 42

43 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. cd. Towary objęte przed 01.05.2016r. procedurą składowania celnego typu D, procedurą odprawy czasowej, procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych procedurą uszlachetniania biernego zostają zamknięte zgodnie z odpowiednimi „starymi” regulacjami. 4. Art. 346 IA Przed 01.05.2016r. możliwe jest wydanie pozwolenia na procedury specjalne zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi. Pozwolenia takie nie są jednak ważne przed 01.05.2016r. 5.Ar. 349 IA Towary objęte przed 01.05.2016r. WOC typu II lub znajdujące się w Składzie Wolnocłowym stają się objęte procedurą składowania celnego (procedurą WOC). 43

44 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. cd. UWAGA! KE na podstawie interpretacji art. 251 i 254 DA dopuszcza utrzymanie braku wymogu zabezpieczenia dla stosowania pozwoleń wydanych przed 1.5.2016, jeżeli takie zabezpieczenie nie było wymagane w momencie wydania pozwolenia. Zasada ta dot. też pozwoleń na uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych. 44


Pobierz ppt "Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google