Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY

2 Problematyka celna Pojęcia podstawowe

3 Urząd celny „Jednostka organizacyjna administracji celnej, w której mogą zostać dokonane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego (K.cel., art. 3 par. 1 pkt. 21)

4 Szersze znaczenie Urzędu celnego
„cały aparat wykonawczy obejmujący wszystkie oddziały i posterunki oraz inne komórki organizacyjne podlegające jednemu dyrektorowi” (K. Cel., art. 284 par 2)

5 Organ celny Prezes GUC – centralny organ administracji państwowej
Dyrektor urzędu celnego – terenowy organ administracji państwowej Organ celny wykonuje pewne czynności przewidziane w prawie celnym. W najbliższym oddziale lub posterunku celnym można się dowiedzieć, gdzie można załatwić określoną sprawę.

6 Odprawa celna - Urząd celny
Kontrola towarów Kontrola dokumentów Pobór cła i podatków

7 Odprawa celna – podmiot gospodarczy
Przedstawienie kompletnego zestawu wypełnionych prawidłowo dokumentów Uiszczenie należności

8 Dozór i kontrola celna Towary przekraczające granicę Wspólnoty i wprowadzane na wspólnotowyobszar celny, jako towary niewspólnotowe podlegają (od momentu ich wprowadzenia) dozorowi celnemu.

9 Dopuszczenie do obrotu
 Dozór celny Dostarczenie i przedstawienie towarów- zawiadomienie Kontrola celna Przeznaczenie celne Należności celne Dopuszczenie do obrotu

10 Schemat ogólny odprawy celnej
Zgłoszenie celne Przedstawienie towarów Dokument celny Deklaracja skrócona Organ celny Procedura celna Przeznaczenie celne Określenie kwoty długu celnego

11 Dozór i kontrola celna Dozór: „wszelkie działania podejmowane przez organ celny w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów przywożonych na wspólnotowy obszar celny lub z niego wywożonych”. Art. 3 par 1 pkt. 1 i 5

12 Dozór i kontrola celna Kontrola: wykonywana w ramach dozoru celnego

13 Czas trwania dozoru celnego
Zmiany charakteru towaru z niewspólnotowego na wspólnotowy (zmiana statusu celnego); Towar zostanie wprowadzony do wolnego obszaru celnego; Towar zostanie powrotnie wywieziony lub zniszczony po uprzednim uzyskaniu na to zgody organu celnego

14 Czas trwania dozoru celnego
Od chwili wprowadzenia towarów na wspólnotowy obszar celny Do chwili określenia ich statusu celnego

15 Wprowadzanie i zgłaszanie towarów
Zgłoszenie celne Procedura celna Nadanie towarowi statusu celnego krajowego Nadanie towarowi statusu celnego niekrajowego

16 Zgłoszenie celne do objęcia towaru procedurą celną
Forma: 1.Pisemna SAD i SAD – BIS; SDA 2. Z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych 3. Zgłoszenie ustne

17 Przeznaczenie celne Objęcie towaru procedurą celną Przeznaczenie celne
Zniszczenie towaru Zrzeczenie się towaru na rzecz skarbu państwa Wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego Powrotny wywóz towaru poza polski obszar celny

18 PROCEDURY GOSPODARCZE
Dopuszczenie do obrotu (import) Wywóz (eksport) Tranzyt Uszlachetnianie czynne Składu celnego Procedury celne Przetwarzanie pod kontrolą Odprawa czasowa Uszlachetnianie bierne PROCEDURY GOSPODARCZE

19 Procedury gospodarcze
W odniesieniu do towarów niekrajowych obowiązuje stosowanie procedury zawieszającej. Zabezpieczone należności Zakończenie procedury zawieszającej Procedury gospodarcze Nadanie towarowi innego przeznaczenia celnego

20 Procedury zawieszające
Tranzytu zewnętrznego Składu celnego Uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszeń Przetwarzania pod kontrolą celną Odprawy czasowej

21 Procedury gospodarcze
Składu celnego Uszlachetniania czynnego Przetwarzania pod kontrolą celną Odprawy czasowej Uszlachetniania biernego

22 Procedury gospodarcze
W odniesieniu do towarów niekrajowych obowiązuje stosowanie procedury zawieszającej. Zabezpieczone należności Zakończenie procedury zawieszającej Procedury gospodarcze Nadanie towarowi innego przeznaczenia celnego

23 Procedura uszlachetniania czynnego obejmuje dwa systemy
System zawieszeń system ceł zwrotnych

24 System zawieszeń Nie jest wymagane uiszczenie kwoty cła i podatków, a jedynie złożenie zabezpieczenia tych kwot

25 System ceł zwrotnych Dotyczy towarów dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem cła należnego do zapłacenia za takie towary, jeżeli zostaną one wywiezione poza wspólnotowy obszar celny

26 Wybór systemu - przesłanki
Czy produkt kompensacyjny będzie wywieziony poza wspólnotowy obszar celny?

27 Wybór systemu - uzasadnienie
System zawieszeń – pewność zbytu (odsetki wyrównawcze) system ceł zwrotnych – poszukiwanie rynku zbytu po wyprodukowaniu produktu kompensacyjnego

28 Procedura odprawy czasowej
Procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła

29 Procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła pozwala na wykorzystywanie na wspólnotowym obszarze celnym towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego użycia wynikającego z przeznaczenia tych towarów

30 Częściowe zwolnienie od cła polega na poborze, za każdy miesiąc stosowania procedury 3% kwoty cła, które miałyby być uiszczone w przypadku gdyby zastosowano procedurę dopuszczenia do obrotu

31 Procedura odprawy czasowej
Procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła

32 Procedura przetwarzania pod kontrolą celną
Umożliwia użycie towarów niewspólnotowych na wspólnotowym obszarze celnym w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan, bez stosowania wobec nich cła i środków polityki handlowej, a także umożliwia wprowadzenia do obrotu produktów z nich powstałych (kompensacyjnych)

33 Procedura przetwarzania pod kontrolą celną – cel stosowania
Anomalie taryfowe – przykład Miedź rafinowana – cło 1,8% Drut miedziany – 0%

34 Procedura przetwarzania pod kontrolą celną – przykład
Półprodukt do produkcji leków – cło 10% Gotowy – 0%

35 Procedury uproszczone

36 Procedury uproszczone
Zgłoszenie celne uproszczone Procedury uproszczone Wpis towarów do rejestru przez osobę korzystającą z procedury celnej Dokumenty handlowe lub urzędowe

37 Wspólnotowa Procedura Tranzytowa

38 Główny zobowiązany (WPT)
Nota tranzytowa – SAD, List przewozowy, wykaz zdawczy TR Zabezpieczenie majątkowe Urząd celny wyjścia Urząd celny tranzytowy Urząd celny w kraju importera

39 Dług celny Pojęcie długu celnego Powstanie długu celnego

40 Definicja „Powstałe z mocy prawa – czyli na podstawie aktu normatywnego, a nie decyzji administracyjnej – zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych, odnoszące się do towarów”.

41 Kwota długu celnego – elementy kalkulacyjne
Taryfa celna Pochodzenie towarów Kwota długu celnego Wartość celna towarów

42 ELEMENTY KALKULACYJNE
taryfa celna; pochodzenie towarów; wartość celna towaru

43 ŚRODKI TARYFOWE STOSOWANE W UE
Kontyngent taryfowy Plafon taryfowy Zawieszenie poboru ceł

44 WARTOŚĆ CELNA Przepisy dotyczące wartości celnej:
Kodeks Celny Wspólnotowy (art. od 28 do 36 ); Rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu Celnego Wspólnotowego (art. od 141 do 181a ); przepisy krajowe: prawo celne (art. 11), rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia kursów wymiany stosowanego w celu ustalenia wartości celnej, przepisy przejściowe – załącznik IV pkt. 5 Unia celna (do aktu przystąpienia pkt. 7-8,10)

45 METODY USTALANIA WARTOŚCI CELNEJ
wartość transakcyjna (art. 29 KC i art. od 144 do 149 RWKC); wartość identycznych towarów ( art. 30 ust.2 lit a KC oraz art. 150 RWKC); wartość transakcyjna towarów podobnych (art. 30 ust. 2 lit B KC oraz art151 RWKC) cena jednostkowa metoda (art. 30 ust. 2 lit C KC oraz art. 152 RWKC) wartości kalkulowanej (art. 30 ust. 2 lit D KC oraz art. 153 RWKC) metoda „ostatniej szansy” (art. 31 KC)

46 KOSZTY ODLICZANE I DOLICZANE
Koszty doliczane do wartości celnej (art. 32 KC) w tym przepisy dotyczące: honorariów, tantiemów autorskich, opłat licencyjnych (art. od 157 do 162 RW KC) przepisy dotyczące kosztów transportu (art. od 164 do 166 RW KC); przepisy dotyczące definicji wprowadzenia miejsca do Wspólnoty (art. 163 RW KC) Koszty odliczane od wartości celnej (art. 33 KC)

47 DOPUSZCZENIE DO OBROTU(1)
PRZEPISY Kodeks celny – art. od 79 do 83; Rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu celnego – art. od 290 do 308 D; Przepisy Prawa celnego – art. 25 ust. 3; Przepisy wprowadzające Prawo celne – brak; przepisy przejściowe (akt przystąpienia – załącznik IV. 5 – pkt. 1).

48 DOPUSZCZENIE DO OBROTU(2)
definicja procedury; nabycie statusu celnego towarów wspólnotowych; utrata statusu celnego towarów wspólnotowych; jednolita klasyfikacja taryfowa w przypadku zgłoszenia towarów „rozdrobnionych” (art. 81 KC WE); dozór celny nad towarami: dopuszczonymi do obrotu z zastosowaniem uprzywilejowanego traktowania taryfowego, lub obniżonej albo zerowej stawki ze względu na ich przeznaczenie.

49 ZGŁOSZENIA CELNE (1) Przypadki odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego
zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym, o których mowa w art Wspólnotowego Kodeksu Celnego; nie są spełnione warunki do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadania przeznaczenia celnego; objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadanie przeznaczenia celnego nie może nastąpić z powodu obowiązujących zakazów lub ograniczeń. art. 21

50 ZGŁOSZENIA CELNE (2) Szczegółowe wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumenty, które mogą być wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego oraz dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego Rodzaje i wzory dokumentów, które mogą być wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego, Sposób dokonywania zgłoszeń celnych dokonywanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego oraz wymogi dotyczące dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego

51 ZGŁOSZENIA CELNE (3) Obliczenie i wykazanie w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub należności wywozowych Skutki wskazania nieprawidłowych danych, mogących mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną Decyzja określająca kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzygająca o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.

52 ZGŁOSZENIA CELNE (4) Brak postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadkach nieprawidłowego zgłoszenia celnego Zwolnienie towaru Postanowienie zmieniające nieprawidłowe dane zawarte w zgłoszeniu celnym, nie wpływające na wysokość kwoty długu celnego lub przeznaczenie celne

53 INTRASTAT(1) Przepisy: Zasady ogólne – art. od 97 do 102 Prawa celnego
Rozporządzenie wykonawcze w sprawie Intrastatu

54 INTRASTAT(2) Zakres przedmiotowy Rozporządzenia Ministra Finansów:
- obowiązek składania deklaracji Intrastatowych - próg asymilacji, próg specyficzny - formy zgłoszeń Intrastatowych - zakres informacyjny zgłoszeń Intrastat

55 INTRASTAT(3) Właściwość organów celnych oraz tryb dokonywania zgłoszeń Intrastat Korekta zgłoszeń Intrastatowych

56 INTRASTAT(4) Wezwania i upomnienia
Sankcje za niezłożenie lub niedokonanie korekty zgłoszenia Intrastatowego


Pobierz ppt "WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google