Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarys prawa celnego Prawo finansów publicznych Prawo celne (10)1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarys prawa celnego Prawo finansów publicznych Prawo celne (10)1."— Zapis prezentacji:

1 Zarys prawa celnego Prawo finansów publicznych Prawo celne (10)1

2 Podstawy prawa celnego Podstawowe zasady prawa celnego Swoboda obrotu gospodarczego z zagranicą Równe traktowanie uczestników obrotu handlowego Jednakowe traktowanie towarów podlegających cłom Powszechna informacja o prawach i obowiązkach celnych Źródła prawa celnego Wspólnotowy Kodeks Celny 1992 Rozporządzenie w sprawie zwolnień celnych 2009 Rozporządzenie w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 2003 Ustawa – Prawo celne 2004 Prawo celne (10)2

3 Elementy stałe cła Ogólny charakter PrzymusowośćBezzwrotnośćNieodpłatność Prawo celne (10)3

4 Podział ceł Cła Ochronne PreferencyjneDyskryminacyjneAntydumpingoweAntysubwencyjne Fiskalne Prawo celne (10)4

5 Podział ceł Podstawa wprowadzenia KonwencyjneAutonomiczne Kierunek transferu PrzywozoweWywozoweTranzytowe Wysokość Cła maksymalneCła minimalne Prawo celne (10)5

6 Podstawowe terminy prawa celnego Wspólnotowy Obszar Celny Towar wspólnotowy Wartość celna Stawka celna Prawo celne (10)6

7 Postępowanie przy przywozie / wywozie towarów 1. Wprowadzenie towaru na W.O.C. 2. Dokonanie zgłoszenia celnego 3. Zapłata długu celnego 4. Nadanie towarom przeznaczenia celnego Prawo celne (10)7

8 Zgłoszenie celne Definicja = czynność, przez którą dłużnik celny zgłasza zamiar objęcia wwożonego / wywożonego towaru procedurą celną Podstawowy formularz: SAD (single administrative document) Podstawy prawne WKC 68 W celu weryfikacji zgłoszeń przyjętych przez organy celne mogą przeprowadzić: a)kontrolę zgłoszenia i załączonych do niego dokumentów. W celu sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu organy celne mogą zażądać od zgłaszającego przedstawienia innych dokumentów, b)rewizję towarów z jednoczesnym ewentualnym pobraniem próbek w celu dokonania ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli. Prawo celne (10)8

9 Dług celny Czym jest dług? = zobowiązanie do pokrycia wszystkich należności celnych w imporcie / eksporcie towarów Przykład: import samochodu osobowego z USA: Cło = wartość celna x stawka celna Akcyza = (wartość celna + cło) x stawka akcyzy VAT = (wartość celna + cło + akcyza) x stawka VAT Cło + akcyza + VAT = dług celny Jak powstaje dług? CzynnośćDłużnik Legalne wprowadzenie towaru na W.O.C Osoba dokonująca zgłoszenia celnego Nielegalne wprowadzenie towaru na W.O.C Sprawca – zawsze Współsprawca lub posiadacz – o ile wiedzieli lub powinni byli wiedzieć o nielegalnym charakterze czynności Usunięcie towaru spod dozoru celnego j/w Zużycie towaru w składzie wolnocłowym wbrew przepisom j/w Niewykonanie obowiązków nałożonych przez służby celne Podmiot zobowiązany, chyba że udowodni, że w przeciwnym wypadku towar uległby zniszczeniu lub wystąpiła siła wyższa ( vis major) Prawo celne (10)9

10 Dług celny Kto oblicza dług celny? WKC 217 / 1. Każda kwota należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych wynikających z długu celnego, zwana dalej "kwotą należności", obliczana jest przez organy celne, z chwilą gdy znajdą się one w posiadaniu niezbędnych informacji, oraz zostaje wpisana do rejestru lub zaewidencjonowana w inny równoważny sposób (zaksięgowanie). Prawo Celne 23 / 1. Zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub wywozowych. 23 / 3. Jeżeli przed zwolnieniem towaru organ celny stwierdzi, że zgłaszający w zgłoszeniu celnym podał nieprawidłowe dane, mające lub mogące mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę celną, wydaje decyzję, w której określa kwotę wynikającą z długu celnego lub rozstrzyga o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego. Jak zabezpiecza się dług celny? Depozyt w gotówce albo w papierach wartościowych pełniących funkcje płatnicze - do wysokości potencjalnego długu celnego Gwarancja (poręczenie), pod warunkiem, że: siedziba gwaranta jest na terenie WOC, gwarant zostanie zaakceptowany przez organ celny, gwarant będzie dłużnikiem solidarnym względem organu celnego. Prawo celne (10)10

11 Przeznaczenie celne Objęcie procedurą celną Gospodarczą (zawieszającą cło) Np. uszlachetnianie bierne Przetwarzanie pod kontrolą celną Uszlachetnianie czynne Typową (zmiana statusu prawnego towaru) 1. Dopuszczenie towaru do obrotu na W.O.C 2. Wywóz poza W.O.C. Wprowadzenie towaru do składu wolnocłowego Objęcie procedurą restrykcyjną 1. Cofnięcie towaru 2. Zniszczenie towaru 3. Przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa Prawo celne (10)11

12 Przykłady procedur celnych Procedura dopuszczenia do swobodnego obrotu 1. Przywóz towaru na WOC 2. Zgłoszenie celne 3. Zapłata należności celnych 4. Decyzja NUC o dopuszcze niu towaru do swobodne go obrotu Procedury zawieszające cło Procedura przetwarzania pod kontrolą celną Towar niewspólnotowy WOC Przetworzenie Dopuszczenie do obrotu na WOC ( + cło) Procedura uszlachetnienia czynnego Towar niewspólnotowy WOC Przetworzenie Wywóz poza WOC ( pobór ceł niezasadny) Procedura uszlachetniania biernego Towar wspólnotowy Wywóz poza WOC i tam przetworzenie Powrotny przywóz na WOC Dopuszczenie do obrotu Prawo celne (10)12

13 Służba celna - kompetencje Wymiar i pobór należności celnych Nadawanie przeznaczenia celnego towarom Prowadzenie statystyk obrotu towarowego w UE Wykrywanie, zwalczanie, zapobieganie przestępstwom celnym i karnoskarbowym Nadzór i kontrola w zakresie gier hazardowych Wykonywanie kontroli celnej i postępowania audytowego Prawo celne (10)13

14 Służba celna - struktura Prezes RM Powołuje Na wniosek Powołuje MFSzef Służby Celnej Powołuje Na wniosek Dyrektor Izby Celnej Na wniosekNaczelnik Urzędu Celnego Prawo celne (10)14

15 Funkcjonariusze służby celnej Hierarchia służbowa Aplikant Rewident Rachmistrz Aspirant Komisarz Inspektor Generał Służby Celnej Zakazy strajk Członkostwo w partii politycznej, radzie nadzorczej, zarządzie spółki Posiadanie > 10% akcji jednej spółki Prowadzenie działalności gospodarczej Praca w podmiocie gospodarczym związanym z obrotem z zagranicą lub handlem importowanymi towarami Prawo celne (10)15


Pobierz ppt "Zarys prawa celnego Prawo finansów publicznych Prawo celne (10)1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google