Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Instytucja Rzecznika Finansowego zostaje powołana na mocy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Instytucja Rzecznika Finansowego zostaje powołana na mocy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Instytucja Rzecznika Finansowego zostaje powołana na mocy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.  Rzecznik Finansowy ma zastąpić i rozszerzyć kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych, służąc większej grupie klientów instytucji finansowych, a tym samym usunąć istniejącą lukę w prawie.  Do Rzecznika Finansowego można wnieść reklamację, czyli wszystkie uwagi i zażalenia, zastrzeżenia co do działania tych podmiotów, pod warunkiem, że wcześniej się wyczerpie tryb reklamacyjny przed tym podmiotem.

4  Rzecznik będzie powoływany na wniosek Ministra Finansów, na 4-letnią kadencję i na nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.  Stanowisko Rzecznika Finansowego będzie mogła piastować osoba obywatelstwa polskiego, posiadająca wykształcenie wyższe, " wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie".  Rzecznik Finansowy nie może należeć do partii politycznej, być akcjonariuszem czy członkiem władz podmiotów rynku finansowego.

5 Funkcję Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow, dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych - kadencja 2015-2019.

6 Zadania Rzecznika Finansowego reprezentującego interesy klientów firm z rynku finansowego:  rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów do Rzecznika, związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego;  wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego;  wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego;  zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego;  prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta;  prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

7 Ustawa wprowadza korzystne zmiany:  Klient będzie czekał na rozpatrzenie reklamacji przez instytucje finansowe najdłużej do 30 dni. Ustawa czyni wyjątek, w szczególnie skomplikowanych sytuacjach może ten termin być przedłużony, do dni 60.  Jeżeli termin zostanie przekroczony to reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść klienta. Rzecznik finansowy może karać tego typu instytucje, które łamią przepis, nakładając kary finansowe 100 tys. zł.  Rzecznik finansowy obejmuje swoimi działaniami nie tylko firmy ubezpieczeniowe, ale także np. biura maklerskie, banki, firmy inwestycyjne, firmy pożyczkowe, instytucje kredytowe.

8

9 Polska Izba Ubezpieczeń  organizacja samorządu branżowego, działająca od 1990 roku, reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce  Podstawowe zadania PIU:  wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego  prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa  prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

10 Edukacja w zakresie ubezpieczeń Współpraca z nadzorem finansowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i finansowymi Wymiana informacji i integrowanie środowiska ubezpieczeniowego Działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego Wspieranie budowania racjonalnego systemu prawnego regulującego usługi ubezpieczeniowe w Polsce Budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego

11  PIU opracowała Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, które zostały formalnie przyjęte przez cały rynek ubezpieczeniowy.  Wraz z opracowaniem Zasad, powołano także Radę Dobrych Praktyk jako organ monitorujący realizacje Zasad  Zasady dotyczą postępowania zakładów w relacjach z:  klientami,  pośrednikami ubezpieczeniowymi,  organem nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych,  mediami,  postępowania w publicznym obrocie papierami wartościowymi,  wzajemnych relacji zakładów ubezpieczeń

12

13 EIOPA zastąpiła Europejski Komitet Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS) Jednym z głównych elementów reformy nadzoru finansowego w UE było powołanie trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, nazywanych Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego, w miejsce wcześniej funkcjonujących komitetów nadzorców europejskich (CEBS, CEIOPS, CESR). Powołane w ich miejsce Europejskie Urzędy Nadzoru mają znacznie szerszy zakres zadań, a także uprawnień i kompetencji.

14  Członkami są reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzoru, każdy z prawem głosu.  Polskę w Radzie Organów Nadzoru EIOPA (ang. Board of Supervisors) reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto w obradach uczestniczą (bez prawa głosu):  Przewodniczący EIOPA  Przedstawiciel Komisji Europejskiej  Przedstawiciel ESRB  Przedstawiciel ESMA  Przedstawiciel EBA

15 Lepsza ochrona konsumentów i odbudowanie zaufania do systemu finansowego. Zapewnienie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane interesy poszczególnych państw członkowskich i różny charakter instytucji finansowych. Większa harmonizacja i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Unii Europejskiej. Wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicznymi. Promowanie skoordynowanych działań Unii Europejskiej w zakresie nadzoru.

16

17 Rada Stabilności Finansowej Rada Stabilności Finansowej (FSB) jest instytucją powstałą w kwietniu 2009 roku, wspierającą i koordynującą działanie największych krajowych organów finansowych na szczeblu międzynarodowym, tj.: ministerstw finansów, banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych.  wydaje zalecenia dotyczące globalnego systemu finansowego  promuje międzynarodową stabilność finansową poprzez koordynację krajowych organów finansowych i międzynarodowych organów normalizacyjnych.  monitoruje i doradza w zakresie najlepszych praktyk w realizacji standardów regulacyjnych

18 Rada Stabilności Finansowej Główny organ FSB stanowi Plenum. Plenum jest organem decyzyjnym FSB, którego zakres działania uregulowany jest przez statut FSB: - przyjmuje raporty, rekomendacje i wytyczne - ustalona stałe komisje - decyduje o przynależności do FSB, o składzie na posiedzeniach plenarnych, skład Komitetu Sterującego oraz komitetów stałych; - zatwierdza program prac i budżet FSB, powołuje przewodniczącego, przewodniczących komisji stałych, Sekretarza Generalnego i audytora zewnętrznego FSB.

19

20 Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych  Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorców Ubezpieczeniowych, utworzone w 1994 roku, zrzesza organy nadzorcze i regulacyjne ze 140 państw oraz organizacje międzynarodowe, w tym Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (EIOPA), jak również Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

21 Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych  Ustanawianie standardów - opracowuje i publikuje zasady i zalecenia w kluczowych dziedzinach dotyczących nadzoru i regulacji sektora ubezpieczeń Wypracowane przez IAIS Podstawowe Zasady Ubezpieczeniowe określają podstawowe wymogi dotyczące działalności ubezpieczeniowej i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń  Działania implementacyjne - dzialania mające na celu wdrażanie do praktyki nadzorczej ustanawianych standardów i zaleceń. Realizacja tego działania odbywa się poprzez podtrzymanie bliskiej współpracy z organizacjami międzynarodowymi w szczególności z Bankiem Światowym, z działającymi regionalnie forami i organami nadzoru, a także poprzez wspieranie organizacji seminariów regionalnych, publikację materiałów szkoleniowych i analiz dotyczących nadzoru ubezpieczeniowego  Działania na rzecz stabilności finansowej - celem tych działań jest stworzenie stabilnego, rzetelnego i efektywnego sektora ubezpieczeń, chroniącego interesy ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia

22 Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o system komitetów. Komitet Wykonawczy reprezentuje IAIS na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące zadań zmierzających do realizacji strategii Stowarzyszenia. Realizacja mandatu Komitetu Wykonawczego odbywa się przy udziale następujących Komitetów:  Komitet Techniczny, którego zadaniem jest rozwijanie zasad i standardów dla skutecznego nadzoru ubezpieczeń;  Komitet Implementacyjny, którego głównym zadaniem jest wspieranie rynków rozwijających się w ustanawianiu prawidłowych zasad dotyczących regulacji i nadzoru ubezpieczeń, ponadto opracowuje materiały szkoleniowe;  Komitet Stabilności Finansowej, którego głównym zadaniem jest opracowywanie strategii wspierania stabilności finansowej oraz koordynacja działań IAIS z Radą Stabilności Finansowej (Financial Stability Board – FSB) i G20.  Komitet ds. audytu i ryzyka, którego głównym zadaniem jest monitorowanie realizacji stawianych celów a także zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi procedurami i uchwałami.  Komitet ds. budżetu, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw związanych z finansowaniem IAIS.


Pobierz ppt " Instytucja Rzecznika Finansowego zostaje powołana na mocy Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google