Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją."— Zapis prezentacji:

1

2 Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną). Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną). Obszary działalności: Obszary działalności: Działalność dydaktyczna – studia podyplomowe, szkolenia, Działalność dydaktyczna – studia podyplomowe, szkolenia, Działalność naukowo-badawcza, Działalność naukowo-badawcza, Działalność wydawnicza, Działalność wydawnicza, Działalność szkoleniowa i doradcza. Działalność szkoleniowa i doradcza.

3 Wybrane projekty Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach (PRI); Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZWES), projekt systemowy (lider: CRZL); Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZWES), projekt systemowy (lider: CRZL); Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), projekt systemowy (Lider PARP); Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), projekt systemowy (Lider PARP); Ministerstwa uczące się - zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (MUS). Ministerstwa uczące się - zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (MUS).

4 Publikacje

5 ZADANIA MSAP UEK: Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST. Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST. Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST. Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST.

6 Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST Realizacja zadania przebiegać będzie we współpracy z Ministerstwem Finansów; Realizacja zadania przebiegać będzie we współpracy z Ministerstwem Finansów; Praktyka JST wskazuje na wiele niedostatków w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w JST; Praktyka JST wskazuje na wiele niedostatków w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w JST;

7 Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST Raport NIK z XII 2011 negatywnie ocenia dotychczasowe postęp i efekty działania systemu kontroli zarządczej, wskazując na: - brak w JST wiarygodnego poświadczenia, że kierownicy jednostek zapewniają zgodność z przepisami prawa i procedurami wewnętrznym oraz skuteczność i efektywność wykonywanych zadań, - istotne braki w zarządzaniu ryzykiem, - niewystarczające przygotowanie pracowników do wdrożenia kontroli zarządczej. Raport NIK z XII 2011 negatywnie ocenia dotychczasowe postęp i efekty działania systemu kontroli zarządczej, wskazując na: - brak w JST wiarygodnego poświadczenia, że kierownicy jednostek zapewniają zgodność z przepisami prawa i procedurami wewnętrznym oraz skuteczność i efektywność wykonywanych zadań, - istotne braki w zarządzaniu ryzykiem, - niewystarczające przygotowanie pracowników do wdrożenia kontroli zarządczej.

8 Zadanie 2: Promocja standardów k ontroli zarządczej w JST Cele: Wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST; Wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST; Usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania; Usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania; Podniesienie efektywności zarządzania procesowego w JST poprzez dokonanie identyfikacji, analizy, optymalizacji oraz wdrożenie modeli referencyjnych procesów administracji publicznej; Podniesienie efektywności zarządzania procesowego w JST poprzez dokonanie identyfikacji, analizy, optymalizacji oraz wdrożenie modeli referencyjnych procesów administracji publicznej; Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST, w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI oraz opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST. Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST, w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI oraz opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST.

9 Przygotowanie publikacji nt. podstawowych zagadnień dotyczących kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego; Przygotowanie publikacji nt. podstawowych zagadnień dotyczących kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego; Przygotowanie studium dotyczącego środowiska planowania oraz praktyki planowania w jednostkach samorządu terytorialnego; Przygotowanie studium dotyczącego środowiska planowania oraz praktyki planowania w jednostkach samorządu terytorialnego; Podjęcie działań upowszechniających wiedzę w zakresie koncepcji kontroli zarządczej. Podjęcie działań upowszechniających wiedzę w zakresie koncepcji kontroli zarządczej. Zadanie 2: Promocja standardów k ontroli zarządczej w JST

10 Opracowanie analizy i diagnozy stanu kontroli zarządczej i planowania działalności w JST oraz rekomendacji dla modyfikacji PRI (V-IX 2013); Opracowanie analizy i diagnozy stanu kontroli zarządczej i planowania działalności w JST oraz rekomendacji dla modyfikacji PRI (V-IX 2013); Seminaria poświęcone kontroli zarządczej (I-XI 2014); Seminaria poświęcone kontroli zarządczej (I-XI 2014); Poradnik dla JST nt. podstawowych zagadnień kontroli zarządczej (IX-X 2014); Poradnik dla JST nt. podstawowych zagadnień kontroli zarządczej (IX-X 2014); Opracowanie publikacji skierowanej do JST dla nt. środowiska i praktyki planowania w JST (IX-X 2014); Opracowanie publikacji skierowanej do JST dla nt. środowiska i praktyki planowania w JST (IX-X 2014); Rozbudowanie bazy wiedzy o elementy kontroli zarządczej; Rozbudowanie bazy wiedzy o elementy kontroli zarządczej; Szkolenia i warsztaty dotyczące kontroli zarządczej (co najmniej 6 lokalizacji w Polsce. Szkolenia i warsztaty dotyczące kontroli zarządczej (co najmniej 6 lokalizacji w Polsce. Zadanie 2: Promocja standardów k ontroli zarządczej w JST

11 Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Cel: Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez: Cel: Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez: stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST (w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI); stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST (w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI); opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST. opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST.

12 Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST; System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST; Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej. Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej.

13 Modyfikacja metody PRI w zakresie zwiększenia funkcjonalności w realizacji procesów kontroli zarządczej; Modyfikacja metody PRI w zakresie zwiększenia funkcjonalności w realizacji procesów kontroli zarządczej; Opracowanie i pilotaż metody PRI dla miast na prawach powiatów; Opracowanie i pilotaż metody PRI dla miast na prawach powiatów; Wsparcie 32 JST w zakresie stosowania CAF/PRI; Wsparcie 32 JST w zakresie stosowania CAF/PRI; Upowszechnianie wykorzystania PRI w KZ: warsztaty, materiały, baza wiedzy, doradztwo. Upowszechnianie wykorzystania PRI w KZ: warsztaty, materiały, baza wiedzy, doradztwo. Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST

14 Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego – definicja Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) pozwala kierownictwu jednostki samorządu na samodzielną analizę stanu zarządzania i potencjału własnej jednostki do wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania, pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie; Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) pozwala kierownictwu jednostki samorządu na samodzielną analizę stanu zarządzania i potencjału własnej jednostki do wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania, pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie; Jest to rodzaj „nakładki” na dostępne „narzędzia zarządzania”, pozwalającej skutecznie dobierać i wykorzystywać te narzędzia w sposób strategiczny – w oparciu o priorytety jednostki; Jest to rodzaj „nakładki” na dostępne „narzędzia zarządzania”, pozwalającej skutecznie dobierać i wykorzystywać te narzędzia w sposób strategiczny – w oparciu o priorytety jednostki; Obejmuje próbę „standaryzacji” poszczególnych narzędzi zarządczych – tak, aby zarówno samorządy, jak i konsultanci rozumieli je tak samo i mogli świadomie wykorzystywać. Obejmuje próbę „standaryzacji” poszczególnych narzędzi zarządczych – tak, aby zarówno samorządy, jak i konsultanci rozumieli je tak samo i mogli świadomie wykorzystywać.

15 Jak powstała metoda PRI? Pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego w ramach PAOW; Konsorcjum MSAP UEK oraz Canadian Urban Institute; X 2001 – I 2004; Pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego w ramach PAOW; Konsorcjum MSAP UEK oraz Canadian Urban Institute; X 2001 – I 2004; Aktualizacja: Aktualizacja: POKL – priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej POKL – priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Konsorcjum: MSAP UEK, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich. Konsorcjum: MSAP UEK, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich.

16 Jednostki uczestniczące 27 Samorządów lokalnych w latach ; 27 Samorządów lokalnych w latach ; Lata : Lata : Powiaty: aleksandrowski, opatowski, świdnicki, świecki, wąbrzeski, wrocławski, Powiaty: aleksandrowski, opatowski, świdnicki, świecki, wąbrzeski, wrocławski, Gminy miejskie: Brzesko, Częstochowa, Murowana Goślina, Puszczykowo, Sochaczew, Gminy miejskie: Brzesko, Częstochowa, Murowana Goślina, Puszczykowo, Sochaczew, Gminy wiejskie: Izabelin, Morawica, Nowosolna, Parzęczew, Wieliszew, Zbójna, Gminy wiejskie: Izabelin, Morawica, Nowosolna, Parzęczew, Wieliszew, Zbójna, 60 JST w ramach etapu analizy + pilotażowe badanie w Małopolsce. 60 JST w ramach etapu analizy + pilotażowe badanie w Małopolsce.

17 Obszary zarządzania 1.Przywództwo i strategia. 2.Zarządzanie zasobami i procesami. 3.Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. 4.Partnerstwo. 5.Zarządzanie usługami publicznymi.

18 Obszary i kryteria zarządzania (1) ObszarKryterium I.Przywództwo i strategia 1.Przywództwo 2.Zarządzanie strategiczne II.Zarządzanie zasobami i procesami 3.Zarządzanie finansami 4.Zarządzanie mieniem 5.Zarządzanie przestrzenią 6.Zarządzanie technologiami informacyjnymi 7.Zarządzanie procesami 8.Zarządzanie projektami III.Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji 9.Planowanie, rekrutacja i selekcja 10.Motywowanie, ocena i awansowanie 11.Doskonalenie zawodowe 12.Etyka

19 ObszarKryterium IV.Partnerstwo13.Komunikacja społeczna i partnerstwo publiczno-społeczne 14.Partnerstwo publiczno-publiczne 15.Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publiczno- prywatne V.Zarządzanie usługami publicznymi 16.Usługi administracyjne 17.Usługi społeczne 18.Usługi techniczne 19.Wspieranie rozwoju gospodarczego Obszary i kryteria zarządzania (2)

20 Ogólny schemat Metody PRI ANALIZA PLAN WDROŻENIE

21 Istota Metody PRI Obszar zarządzania Kryterium zarządzania Stadium rozwoju Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji Kryterium nr 9. Planowanie, rekrutacja i selekcja XY Kryterium nr 10. Motywowanie, ocena i awansowanie Kryterium nr 11. Doskonalenie zawodowe Kryterium nr 12. Etyka ZMIANA

22 Z5: Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Produkty: Produkty: Zaktualizowana metoda PRI dla gmin i powiatów, dostosowana do standardów kontroli zarządczej; Zaktualizowana metoda PRI dla gmin i powiatów, dostosowana do standardów kontroli zarządczej; Metoda PRI dla miast na prawach powiatu; Metoda PRI dla miast na prawach powiatu; Narzędzia do analizy RI; Narzędzia do analizy RI; Publikacje; Publikacje; Raport z ewaluacji wykorzystania PRI w JST; Raport z ewaluacji wykorzystania PRI w JST; Rozbudowa bazy benchmarkingowej PRI oraz bazy wiedzy. Rozbudowa bazy benchmarkingowej PRI oraz bazy wiedzy.

23 Z5: Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Bezpośrednie wsparcie dla JST: Bezpośrednie wsparcie dla JST: Warsztaty upowszechniające PRI i zastosowanie w KZ (10 warsztatów szkoleniowo-doradczych, otwarty nabór, różne lokalizacje w Polsce, realizacja: 2014: II, IV, V, IX, X, XI, XII; 2015: II, V, VI); Warsztaty upowszechniające PRI i zastosowanie w KZ (10 warsztatów szkoleniowo-doradczych, otwarty nabór, różne lokalizacje w Polsce, realizacja: 2014: II, IV, V, IX, X, XI, XII; 2015: II, V, VI); Doradztwo w zakresie PRI i wykorzystania w KZ dla 32 samorządów (średnio 96h doradztwa dla każdej JST, pomoc w zakresie analizy RI, formułowania planu i koordynacji wdrażania rozwiązań doskonalących, otwarty nabór, realizacja: XII 2013 – VII 2015) Doradztwo w zakresie PRI i wykorzystania w KZ dla 32 samorządów (średnio 96h doradztwa dla każdej JST, pomoc w zakresie analizy RI, formułowania planu i koordynacji wdrażania rozwiązań doskonalących, otwarty nabór, realizacja: XII 2013 – VII 2015) Dostęp do bazy benchmarkingowej/bazy wiedzy; Dostęp do bazy benchmarkingowej/bazy wiedzy; (http://baza.pri.msap.uek.krakow.pl/) (http://baza.pri.msap.uek.krakow.pl/)http://baza.pri.msap.uek.krakow.pl/

24 Z5: System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST Współpraca z Krajowym Koordynatorem CAF (KPRM); Współpraca z Krajowym Koordynatorem CAF (KPRM); Opracowany system ewaluacji / poświadczania stosowania CAF oraz PRI w samorządach (w tym system zachęt do stosowania metod zarządzania jakością; Opracowany system ewaluacji / poświadczania stosowania CAF oraz PRI w samorządach (w tym system zachęt do stosowania metod zarządzania jakością; Pilotaż systemu; Pilotaż systemu; Szkolenia i doradztwo dla JST oraz pracowników JST w zakresie stosowania CAF oraz PRI; Szkolenia i doradztwo dla JST oraz pracowników JST w zakresie stosowania CAF oraz PRI; Działania informacyjne i upowszechniające. Działania informacyjne i upowszechniające.

25 Z5: System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST Bezpośrednie wsparcie dla JST: Bezpośrednie wsparcie dla JST: 126 JST objętych pilotażem systemu ewaluacji / poświadczania stosowania ( średnio 24h doradztwa na jednostkę, IX 2013-VII 2015); 126 JST objętych pilotażem systemu ewaluacji / poświadczania stosowania ( średnio 24h doradztwa na jednostkę, IX 2013-VII 2015); Szkolenia i doradztwo dla 53 JST (średnio 24h na jednostkę, X 2013 – VIII 2015). Szkolenia i doradztwo dla 53 JST (średnio 24h na jednostkę, X 2013 – VIII 2015).

26 Z5: System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST Rezultaty: Rezultaty: 100 JST które uzyskały certyfikat poświadczający stosowanie CAF/PRI; 100 JST które uzyskały certyfikat poświadczający stosowanie CAF/PRI; 20 JST które dokonały ponownej certyfikacji stosowania CAF/PRI; 20 JST które dokonały ponownej certyfikacji stosowania CAF/PRI; 53 JST które uzyskały wsparcie doradczo szkoleniowe w zakresie stosowania i certyfikacji CAF/PRI. 53 JST które uzyskały wsparcie doradczo szkoleniowe w zakresie stosowania i certyfikacji CAF/PRI.

27 Z5: Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej Zakres i produkty: Zakres i produkty: Ekspertyzy tematyczne i badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania samorządu; Ekspertyzy tematyczne i badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania samorządu; Raporty roczne, obejmujące rekomendacje dla zmian i usprawnień o charakterze systemowym (3); Raporty roczne, obejmujące rekomendacje dla zmian i usprawnień o charakterze systemowym (3); Konferencje Sprawne Państwo (3). Konferencje Sprawne Państwo (3). Ramowe tematy: Ramowe tematy: Zarządzanie jakością w JST; Zarządzanie jakością w JST; Kontrola zarządcza; Kontrola zarządcza; Dysfunkcje zidentyfikowane w raporcie Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy i konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Dysfunkcje zidentyfikowane w raporcie Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy i konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Tekst raportu:

28 Z5: Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej Wsparcie dla JST: Wsparcie dla JST: dostępność opracowań w ramach bazy wiedzy; dostępność opracowań w ramach bazy wiedzy; możliwość udziału w konsultacjach proponowanych rozwiązań (w tym propozycji legislacyjnych); możliwość udziału w konsultacjach proponowanych rozwiązań (w tym propozycji legislacyjnych); możliwość udziału w konferencjach (zakładane terminy: X/XI 2013, X 2014, IX 2015). możliwość udziału w konferencjach (zakładane terminy: X/XI 2013, X 2014, IX 2015).

29 Dziękujemy za uwagę dr Jarosław Bober, Dyrektor MSAP UEK, Ekspert wiodący i koordynator merytoryczny Rafał Sułkowski, Koordynator projektu MSAP Projekt Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google