Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją."— Zapis prezentacji:

1

2 Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną). Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną). Obszary działalności: Obszary działalności: Działalność dydaktyczna – studia podyplomowe, szkolenia, Działalność dydaktyczna – studia podyplomowe, szkolenia, Działalność naukowo-badawcza, Działalność naukowo-badawcza, Działalność wydawnicza, Działalność wydawnicza, Działalność szkoleniowa i doradcza. Działalność szkoleniowa i doradcza.

3 Wybrane projekty Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach (PRI); Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZWES), projekt systemowy (lider: CRZL); Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZWES), projekt systemowy (lider: CRZL); Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), projekt systemowy (Lider PARP); Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), projekt systemowy (Lider PARP); Ministerstwa uczące się - zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (MUS). Ministerstwa uczące się - zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (MUS).

4 Publikacje

5 ZADANIA MSAP UEK: Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST. Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST. Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST. Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST.

6 Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST Realizacja zadania przebiegać będzie we współpracy z Ministerstwem Finansów; Realizacja zadania przebiegać będzie we współpracy z Ministerstwem Finansów; Praktyka JST wskazuje na wiele niedostatków w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w JST; Praktyka JST wskazuje na wiele niedostatków w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w JST;

7 Zadanie 2: Promocja standardów kontroli zarządczej w JST Raport NIK z XII 2011 negatywnie ocenia dotychczasowe postęp i efekty działania systemu kontroli zarządczej, wskazując na: - brak w JST wiarygodnego poświadczenia, że kierownicy jednostek zapewniają zgodność z przepisami prawa i procedurami wewnętrznym oraz skuteczność i efektywność wykonywanych zadań, - istotne braki w zarządzaniu ryzykiem, - niewystarczające przygotowanie pracowników do wdrożenia kontroli zarządczej. Raport NIK z XII 2011 negatywnie ocenia dotychczasowe postęp i efekty działania systemu kontroli zarządczej, wskazując na: - brak w JST wiarygodnego poświadczenia, że kierownicy jednostek zapewniają zgodność z przepisami prawa i procedurami wewnętrznym oraz skuteczność i efektywność wykonywanych zadań, - istotne braki w zarządzaniu ryzykiem, - niewystarczające przygotowanie pracowników do wdrożenia kontroli zarządczej.

8 Zadanie 2: Promocja standardów k ontroli zarządczej w JST Cele: Wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST; Wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST; Usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania; Usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania; Podniesienie efektywności zarządzania procesowego w JST poprzez dokonanie identyfikacji, analizy, optymalizacji oraz wdrożenie modeli referencyjnych procesów administracji publicznej; Podniesienie efektywności zarządzania procesowego w JST poprzez dokonanie identyfikacji, analizy, optymalizacji oraz wdrożenie modeli referencyjnych procesów administracji publicznej; Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST, w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI oraz opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST. Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST, w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI oraz opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST.

9 Przygotowanie publikacji nt. podstawowych zagadnień dotyczących kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego; Przygotowanie publikacji nt. podstawowych zagadnień dotyczących kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego; Przygotowanie studium dotyczącego środowiska planowania oraz praktyki planowania w jednostkach samorządu terytorialnego; Przygotowanie studium dotyczącego środowiska planowania oraz praktyki planowania w jednostkach samorządu terytorialnego; Podjęcie działań upowszechniających wiedzę w zakresie koncepcji kontroli zarządczej. Podjęcie działań upowszechniających wiedzę w zakresie koncepcji kontroli zarządczej. Zadanie 2: Promocja standardów k ontroli zarządczej w JST

10 Opracowanie analizy i diagnozy stanu kontroli zarządczej i planowania działalności w JST oraz rekomendacji dla modyfikacji PRI (V-IX 2013); Opracowanie analizy i diagnozy stanu kontroli zarządczej i planowania działalności w JST oraz rekomendacji dla modyfikacji PRI (V-IX 2013); Seminaria poświęcone kontroli zarządczej (I-XI 2014); Seminaria poświęcone kontroli zarządczej (I-XI 2014); Poradnik dla JST nt. podstawowych zagadnień kontroli zarządczej (IX-X 2014); Poradnik dla JST nt. podstawowych zagadnień kontroli zarządczej (IX-X 2014); Opracowanie publikacji skierowanej do JST dla nt. środowiska i praktyki planowania w JST (IX-X 2014); Opracowanie publikacji skierowanej do JST dla nt. środowiska i praktyki planowania w JST (IX-X 2014); Rozbudowanie bazy wiedzy o elementy kontroli zarządczej; Rozbudowanie bazy wiedzy o elementy kontroli zarządczej; Szkolenia i warsztaty dotyczące kontroli zarządczej (co najmniej 6 lokalizacji w Polsce. Szkolenia i warsztaty dotyczące kontroli zarządczej (co najmniej 6 lokalizacji w Polsce. Zadanie 2: Promocja standardów k ontroli zarządczej w JST

11 Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Cel: Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez: Cel: Podniesienie efektywności procesów zarządzania w JST poprzez: stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST (w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI); stworzenie systemu ewaluacji, certyfikacji i wsparcia wdrażania CAF oraz PRI w JST (w tym procesu poświadczania zastosowania CAF/PRI); opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST. opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie modernizacji zarządzania w JST.

12 Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST; System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST; Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej. Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej.

13 Modyfikacja metody PRI w zakresie zwiększenia funkcjonalności w realizacji procesów kontroli zarządczej; Modyfikacja metody PRI w zakresie zwiększenia funkcjonalności w realizacji procesów kontroli zarządczej; Opracowanie i pilotaż metody PRI dla miast na prawach powiatów; Opracowanie i pilotaż metody PRI dla miast na prawach powiatów; Wsparcie 32 JST w zakresie stosowania CAF/PRI; Wsparcie 32 JST w zakresie stosowania CAF/PRI; Upowszechnianie wykorzystania PRI w KZ: warsztaty, materiały, baza wiedzy, doradztwo. Upowszechnianie wykorzystania PRI w KZ: warsztaty, materiały, baza wiedzy, doradztwo. Zadanie 5: Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST

14 Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego – definicja Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) pozwala kierownictwu jednostki samorządu na samodzielną analizę stanu zarządzania i potencjału własnej jednostki do wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania, pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie; Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) pozwala kierownictwu jednostki samorządu na samodzielną analizę stanu zarządzania i potencjału własnej jednostki do wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania, pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie; Jest to rodzaj „nakładki” na dostępne „narzędzia zarządzania”, pozwalającej skutecznie dobierać i wykorzystywać te narzędzia w sposób strategiczny – w oparciu o priorytety jednostki; Jest to rodzaj „nakładki” na dostępne „narzędzia zarządzania”, pozwalającej skutecznie dobierać i wykorzystywać te narzędzia w sposób strategiczny – w oparciu o priorytety jednostki; Obejmuje próbę „standaryzacji” poszczególnych narzędzi zarządczych – tak, aby zarówno samorządy, jak i konsultanci rozumieli je tak samo i mogli świadomie wykorzystywać. Obejmuje próbę „standaryzacji” poszczególnych narzędzi zarządczych – tak, aby zarówno samorządy, jak i konsultanci rozumieli je tak samo i mogli świadomie wykorzystywać.

15 Jak powstała metoda PRI? Pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego w ramach PAOW; Konsorcjum MSAP UEK oraz Canadian Urban Institute; X 2001 – I 2004; Pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego w ramach PAOW; Konsorcjum MSAP UEK oraz Canadian Urban Institute; X 2001 – I 2004; Aktualizacja: Aktualizacja: POKL – priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej POKL – priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Konsorcjum: MSAP UEK, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich. Konsorcjum: MSAP UEK, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich.

16 Jednostki uczestniczące 27 Samorządów lokalnych w latach 2001-2004; 27 Samorządów lokalnych w latach 2001-2004; Lata 2008-2011: Lata 2008-2011: Powiaty: aleksandrowski, opatowski, świdnicki, świecki, wąbrzeski, wrocławski, Powiaty: aleksandrowski, opatowski, świdnicki, świecki, wąbrzeski, wrocławski, Gminy miejskie: Brzesko, Częstochowa, Murowana Goślina, Puszczykowo, Sochaczew, Gminy miejskie: Brzesko, Częstochowa, Murowana Goślina, Puszczykowo, Sochaczew, Gminy wiejskie: Izabelin, Morawica, Nowosolna, Parzęczew, Wieliszew, Zbójna, Gminy wiejskie: Izabelin, Morawica, Nowosolna, Parzęczew, Wieliszew, Zbójna, 60 JST w ramach etapu analizy + pilotażowe badanie w Małopolsce. 60 JST w ramach etapu analizy + pilotażowe badanie w Małopolsce.

17 Obszary zarządzania 1.Przywództwo i strategia. 2.Zarządzanie zasobami i procesami. 3.Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. 4.Partnerstwo. 5.Zarządzanie usługami publicznymi.

18 Obszary i kryteria zarządzania (1) ObszarKryterium I.Przywództwo i strategia 1.Przywództwo 2.Zarządzanie strategiczne II.Zarządzanie zasobami i procesami 3.Zarządzanie finansami 4.Zarządzanie mieniem 5.Zarządzanie przestrzenią 6.Zarządzanie technologiami informacyjnymi 7.Zarządzanie procesami 8.Zarządzanie projektami III.Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji 9.Planowanie, rekrutacja i selekcja 10.Motywowanie, ocena i awansowanie 11.Doskonalenie zawodowe 12.Etyka

19 ObszarKryterium IV.Partnerstwo13.Komunikacja społeczna i partnerstwo publiczno-społeczne 14.Partnerstwo publiczno-publiczne 15.Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publiczno- prywatne V.Zarządzanie usługami publicznymi 16.Usługi administracyjne 17.Usługi społeczne 18.Usługi techniczne 19.Wspieranie rozwoju gospodarczego Obszary i kryteria zarządzania (2)

20 Ogólny schemat Metody PRI ANALIZA PLAN WDROŻENIE

21 Istota Metody PRI Obszar zarządzania Kryterium zarządzania Stadium rozwoju 12345 Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji Kryterium nr 9. Planowanie, rekrutacja i selekcja XY Kryterium nr 10. Motywowanie, ocena i awansowanie Kryterium nr 11. Doskonalenie zawodowe Kryterium nr 12. Etyka ZMIANA

22 Z5: Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Produkty: Produkty: Zaktualizowana metoda PRI dla gmin i powiatów, dostosowana do standardów kontroli zarządczej; Zaktualizowana metoda PRI dla gmin i powiatów, dostosowana do standardów kontroli zarządczej; Metoda PRI dla miast na prawach powiatu; Metoda PRI dla miast na prawach powiatu; Narzędzia do analizy RI; Narzędzia do analizy RI; Publikacje; Publikacje; Raport z ewaluacji wykorzystania PRI w JST; Raport z ewaluacji wykorzystania PRI w JST; Rozbudowa bazy benchmarkingowej PRI oraz bazy wiedzy. Rozbudowa bazy benchmarkingowej PRI oraz bazy wiedzy.

23 Z5: Doskonalenie i wsparcie wdrażania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST Bezpośrednie wsparcie dla JST: Bezpośrednie wsparcie dla JST: Warsztaty upowszechniające PRI i zastosowanie w KZ (10 warsztatów szkoleniowo-doradczych, otwarty nabór, różne lokalizacje w Polsce, realizacja: 2014: II, IV, V, IX, X, XI, XII; 2015: II, V, VI); Warsztaty upowszechniające PRI i zastosowanie w KZ (10 warsztatów szkoleniowo-doradczych, otwarty nabór, różne lokalizacje w Polsce, realizacja: 2014: II, IV, V, IX, X, XI, XII; 2015: II, V, VI); Doradztwo w zakresie PRI i wykorzystania w KZ dla 32 samorządów (średnio 96h doradztwa dla każdej JST, pomoc w zakresie analizy RI, formułowania planu i koordynacji wdrażania rozwiązań doskonalących, otwarty nabór, realizacja: XII 2013 – VII 2015) Doradztwo w zakresie PRI i wykorzystania w KZ dla 32 samorządów (średnio 96h doradztwa dla każdej JST, pomoc w zakresie analizy RI, formułowania planu i koordynacji wdrażania rozwiązań doskonalących, otwarty nabór, realizacja: XII 2013 – VII 2015) Dostęp do bazy benchmarkingowej/bazy wiedzy; Dostęp do bazy benchmarkingowej/bazy wiedzy; (http://baza.pri.msap.uek.krakow.pl/) (http://baza.pri.msap.uek.krakow.pl/)http://baza.pri.msap.uek.krakow.pl/

24 Z5: System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST Współpraca z Krajowym Koordynatorem CAF (KPRM); Współpraca z Krajowym Koordynatorem CAF (KPRM); Opracowany system ewaluacji / poświadczania stosowania CAF oraz PRI w samorządach (w tym system zachęt do stosowania metod zarządzania jakością; Opracowany system ewaluacji / poświadczania stosowania CAF oraz PRI w samorządach (w tym system zachęt do stosowania metod zarządzania jakością; Pilotaż systemu; Pilotaż systemu; Szkolenia i doradztwo dla JST oraz pracowników JST w zakresie stosowania CAF oraz PRI; Szkolenia i doradztwo dla JST oraz pracowników JST w zakresie stosowania CAF oraz PRI; Działania informacyjne i upowszechniające. Działania informacyjne i upowszechniające.

25 Z5: System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST Bezpośrednie wsparcie dla JST: Bezpośrednie wsparcie dla JST: 126 JST objętych pilotażem systemu ewaluacji / poświadczania stosowania ( średnio 24h doradztwa na jednostkę, IX 2013-VII 2015); 126 JST objętych pilotażem systemu ewaluacji / poświadczania stosowania ( średnio 24h doradztwa na jednostkę, IX 2013-VII 2015); Szkolenia i doradztwo dla 53 JST (średnio 24h na jednostkę, X 2013 – VIII 2015). Szkolenia i doradztwo dla 53 JST (średnio 24h na jednostkę, X 2013 – VIII 2015).

26 Z5: System ewaluacji i poświadczenia stosowania metod CAF/PRI w JST Rezultaty: Rezultaty: 100 JST które uzyskały certyfikat poświadczający stosowanie CAF/PRI; 100 JST które uzyskały certyfikat poświadczający stosowanie CAF/PRI; 20 JST które dokonały ponownej certyfikacji stosowania CAF/PRI; 20 JST które dokonały ponownej certyfikacji stosowania CAF/PRI; 53 JST które uzyskały wsparcie doradczo szkoleniowe w zakresie stosowania i certyfikacji CAF/PRI. 53 JST które uzyskały wsparcie doradczo szkoleniowe w zakresie stosowania i certyfikacji CAF/PRI.

27 Z5: Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej Zakres i produkty: Zakres i produkty: Ekspertyzy tematyczne i badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania samorządu; Ekspertyzy tematyczne i badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania samorządu; Raporty roczne, obejmujące rekomendacje dla zmian i usprawnień o charakterze systemowym (3); Raporty roczne, obejmujące rekomendacje dla zmian i usprawnień o charakterze systemowym (3); Konferencje Sprawne Państwo (3). Konferencje Sprawne Państwo (3). Ramowe tematy: Ramowe tematy: Zarządzanie jakością w JST; Zarządzanie jakością w JST; Kontrola zarządcza; Kontrola zarządcza; Dysfunkcje zidentyfikowane w raporcie Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy i konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Dysfunkcje zidentyfikowane w raporcie Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy i konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Tekst raportu: www.msap.pl www.msap.pl

28 Z5: Platforma na rzecz systemu wsparcia administracji samorządowej Wsparcie dla JST: Wsparcie dla JST: dostępność opracowań w ramach bazy wiedzy; dostępność opracowań w ramach bazy wiedzy; możliwość udziału w konsultacjach proponowanych rozwiązań (w tym propozycji legislacyjnych); możliwość udziału w konsultacjach proponowanych rozwiązań (w tym propozycji legislacyjnych); możliwość udziału w konferencjach (zakładane terminy: X/XI 2013, X 2014, IX 2015). możliwość udziału w konferencjach (zakładane terminy: X/XI 2013, X 2014, IX 2015).

29 Dziękujemy za uwagę dr Jarosław Bober, Dyrektor MSAP UEK, Ekspert wiodący i koordynator merytoryczny Rafał Sułkowski, Koordynator projektu MSAP www.msap.uek.krakow.pl www.msap.pl www.msap.uek.krakow.pl www.msap.pl www.msap.uek.krakow.pl www.msap.pl Projekt Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, utworzona w 1997 roku (początkowo jako Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google